DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 80     <-- 80 -->        PDF

diskusija, u kojoj se formiralo gledište o
zadacima i sadržaju rada pododbora. B abogreda
c predlaže, da se pododbori sastaju
jeđamput mjesečno i na tim sastancima
svaki član treba da dade svoje mišljenje
i prijedloge za rješavanje problema,
koji su se postavili. Nakon usvajanja po
pododboru, prijedlozi se dostavljaju Upravnom
odboru. Naročito naglašava, da Društvo
treba ići pred događajima, da klubovi
i pododbori ukazu stručnu pomoć drugovima
na terenu u tom smislu, da iskusniji
članovi izvršuju analizu valjanosti izvršenih
stručnih radova mlađih stručnjaka. To ne
bi bila analiza u smislu kontrole po liniji
vlasti, već u obliku seminara, na kojem bi
mlađim drugovima bilo ukazivano na greške
s uputama za njihovo ispravljanje.
Stručnjaci iz šumarija trebali bi povremeno
prisustvovati rezanju trupaca na pilanama,
da vide iskorišćenje oblovine; time bi se
izbjegli mnogi sporovi, koji se javljaju između
šumarija i DIP-ova. A n d r o i ć prihvaća
sugestije Babogredca i Dragišića i
naglašuje.. da dotle dok organizaciono ne
postoji forum za instruktažu i kontrolu
stručnog rada upravitelja šumarija, Šumarsko
društvo treba da vodi brigu o valjanom
provođenju stručnih poslova.


Ing. M. Špirianec


OSAMDESETA GODIŠNJA SKUPŠTINA
ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Osamdeseta redovna godišnja skupština
Šumarskog društva NB HRVATSKE održana
je 30 maja 1959. u dvorani Doma JNA
u Osijeku.


Skupštinu je otvorio predsjednik Društva
ing. Matej Butković. On je pozdravio
prisutne goste: ing. Franju Knebla , člana
CK SKH, Iliju Rikanovića sekretara
Kotarskog komiteta SK za kotar Osijek,
Dinu Maksimovića, potpredšjedn:
ka NOK Osijek, Voju Pelajića, potpredsjednika
općine Osijek, ing Fazliju
Alikalfića , predstavnika Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije i Dragana Rudića , tajnika
Lugarskog društva NR Hrvatske.


Zatim je drug Slavko Cvitovac održao
referat o 40-godišnjici KPJ, odnosno
SKJ.


U referatu je iznio ukratko historijat
stvaranja KPJ, njeno djelovanje i značenje
za radnički pokret naše zemlje. U 22 god
ne postojanja u bivšoj Jugoslaviji, KPJ
je 20 godina bila ilegalna organizacija u
najtežim uslovima u kojima je jugoslavenski
proletarijat dao velike žrtve.


U borbi protiv klasnog neprijatelja, KPJ
je morala voditi upornu borbu protiv frak


cijskih grupa, koje su često bile u službi
klasnog neprijatelja.


Od 1937. god., kada je za generalnog sekretara
izabran drug Tit o počinje period
intenzivnog rada na organizacionom učvršćenju,
jačanju i čišćenju Partije, koja je
već tada predstavljala glavnu političku snagu
u Jugoslaviji.


U oči napada fašističkih okupatora na
našu zemlju, KPJ je već bila spremna da
organizira oružanu borbu, o kojoj je ovisila
budućnost, sloboda i nezavisnost naših
naroda. Organizirana borba imala je za cilj
Oslobođenje zemlje od okupatora. No ta
borba imala je karakter narodne revolucije.
Stvorena je narodna vlast i temelji našeg
socijalističkog Društva. Samo Partija
dosljedhja principima marksizma i lenjinizma
mogla je tako uspješno privesti kraju
tešku borbu Oslobođenja i ostvariti ciljeve
Revolucije.


Skupština je zatim komemorirala umrle
članove Društva u 1958. godini: Tomiči ć
ing. Božidara, P e t r a č i ć prof. dr. Andriju,
U g r e n o v i ć dr. Aleksandra, J o z i ć
ing. Josipa, F a j ing. Josipa i D u m a n d
ž i ć Adolfa.


Skupštinu su zatim pozdravili: Dina M aksimović
, potpredsjednik NOK Osijek.
On je u svom govoru naglasio činjenicu,
da na području kotara Osijek postoji nesrazmjer
između postojećih kapaciteta i
sirovinskog fonda, pa se imperativno nameće
potreba traženja novih rješenja u uzgoju
šuma, da bi se u što kraćem vremenu
osigurala potrebna sirovina za industriju.
Uzgoj brzorastućih vrsta treba posvetiti naročitu
pažnju. Treba koristiti mogućnosti
vanšumskog uzgoja topola. Zaželivši uspješan
rad Skupštini, potpredsjednik Maksimović
je rekao, da kod nove orijentacije
u uzgoju šuma stručnjacima pripada važna
uloga prenašanja znanja i iskustva na sve
one, koji su prisiljeni da se bave uzgojem
topola.


Tajnički izvještaj podnio je tajnik Društva
ing. Žarko H a j d i n. Kao i prošle
godine izvještaj se sastojao od pismenog i
usmenog dijela. U pismenom dijelu izneseni
su podaci o sadašnjoj organizaciji Društva.
U 20 klubova učlanjeno je 575 inženjera,
408 tehničara i 34 ostala člana, ukupno 1095
članova . Od toga je 70%> zaposleno u šumarstvu,
20%> u drvnoj industriji cea 5%> u
ostalim institucijama i oko 5% su umirovljenici.
Izvještaj zatim obuhvaća rad Društva
i pojedinih klubova.


Usmeni dio sadrži analizu rada. Da bi se
otklonio nedostatak, koji se provlači kroz
sve posljednje godine u radu Društva, bilo
je potrebno izvršiti neke izmjene u organizaciji
i pravilima Društva. Nedostatak se


246
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 81     <-- 81 -->        PDF

sastoji u neaktivnosti i slabom učešću u
društvenom radu onih članova, koji rade
u drvnoj industriji. Stoga je u pravilima
predviđeno da u sastavu Upravnog odbora
rade dva pododbora: za šumarstvo i za drvnu
industriju. U ovakovom sastavu Upravnog
odbora, uz predložene izmjene pravila,
biti će omogućeno da Društvo kompleksno
obuhvati probleme šumarstva i drvne industrije
i da iznosi stavove cijele struke,
po važnim pitanjima obih privrednih grana:
šumarstva i drvne industrije.


Zatim je drug Hajdin iznio neke od najvažnijih
zadataka u budućem vremenskom
razdoblju. Privredni progres i razvoj naše
zemlje prisiljava nas da iznalazimo nove
metode rada i gospodarenja šumama, da bi
maksimalno iskoristili potencijalne mogućnosti
postojećeg šumskog fonda i zemljišta.
U isto vrijeme treba razviti drvnu i prerađivačku
industriju, koja će zadovoljiti unutarnje
potrebe i potrebe izvoza.


Važno je spomenuti kakav je orijentacioni
pravac kretanja šumske privrede u
narednom periodu od 20 godina, komparirajući
ukupnu potrošnju drveta na društvenom
sektoru u 1958. i 1980. godini.


Potrošeno u 1958. g.
potrošnja
u 1980. g.


Za rezanu građu 54,5»/o 38,5%
Za rezane pragove 1V» 2,6´°/o
Za furnir i ploče 2a/o 5,5°/o
Za umjetne ploče l´Vo 6,83/o
Za celulozu 168/o 28,3%>
Za tesane pragove 3.8% 0,4"/«
Za rudno drvo 8,l°/o 6,5°/o
Za sve ostale potrebe i3,e°/o 11,4%>


Ovi podaci govore: uz povećanje potroš


nje u 20 god. narednom periodu za 100´Vo


u odnosu na 1958. godinu, pred šumarstvo


se postavlja na prvo mjesto povećanje pro


dukcije drva, a za drvnu industriju prelaz


sa primarne mehaničke prerade na finalnu


preradu.


Stoga se zadaci Društva, klubova i poje


dineaca sastoji u maksimalnom zalaganju


za realizaciju plana, jer je to uslov za dalj


nji prosperitet naše zajednice.


Tajnički izvještaj nadopunio je predsjed


nik ing. Matej Butković o stanju u


kome se nalazi problem organizacije šumar


stva i o izvršenju perspektivnog plana.


O izvršenju petogodišnjeg plana šumarstva
i drvne industrije.


Na prošlogodišnjoj skupštini postavljeno
je izvršenje plana kao prioritetni zadatak
društva i klubova. Dosadanja analiza po


kazala je da se izvršenje u ove dvije godine
ne odvija jednomjerno u svim djelatnostima
šumske privrede. Radovi na njezi šuma
dobro napreduju, pa postoje izgledi da
će plan biti izvršen. To se ne bi moglo reći
za pošumljavanje, melioraciju degradiranih
površina i plan investicija. Iako u drvnoj
industriji dosada nismo izgradili nove kapacitete,
ipak se može nadati, da će plan u
budućem periodu biti izvršen.


Organizacije šumske privrede u cjelini.


Odbor za privredu u našoj Republici već
je razmatrao nacrt Zakona o šumama, koji
mu je bio dostavljen od Saveznih organa u
Beogradu. O tome su vršene konzultacije
sa potpredsjednicima kotarskih NO-a. Šumarsko
društvo nije upoznato sa tim prijedlozima,
ali je predsjednik Društva po
svojoj službenoj dužnosti upoznat sa tim
materijalima. Formira se mišljenje da bi
trebalo preći na organizaciju šumarske službe
kao privredne organizacije, odnosno na
poduzeća. Po pitanju eksploatacije šuma
Društvo nije moglo zauzeti definitivan
stav, jer Društvo predstavlja inženjere šumarstva
i drvne industrije, a ovi stručnjaci
nisu međusobno došli do zajedničkog
stava.


Nakon izlaganja predsjednika Butkovića
podnijeli su redom izvještaje: ing. Josip
Peternel , blagajnički izvještaj; dr. Milan
Ardroić , izvještaj urednika Šumarskog
lista; ing. Vjekoslav C v i t o v a c, izvještaj
Šumarskih novina; ing. Stjepan
Lulić, izvještaj nadzornog odbora i ing. Petar
Dragišić, izvještaj Suda časti.


Iz izvještaja urednika Šumarskog lista.


Od 20 objavljenih članaka u 1958. godini
(18 — 1957. g.), 15 članaka je sa područja
Uzgajanja šuma, 2 iz područja Uređivanja
šuma, 4 iz Dendrometrije, 2 iz Tehnologije
drva, 1 članak iz Iskorišćavanja, Trgovine
drvom i Planiranja. Iako je broj članaka
porastao u odnosu na 1957. g. opseg lista
nije se povećao, što znači da se smanjio
prosječni broj stranica po članku od 16 u
1957. g. na 10 stranica. Još uvijek ima autora
koji pišu suviše opširne članke. To
otežava sastavljanje lista i glavni je uzrok
da drugi članci dugo čekaju na objavljivanje.
Ove godine čitaoci su dobili anketne
listiće u kojima između ostaloga trebaju da
odgovore koji je po njihovom mišljenju
najbolji članak godine. Upravni odbor je
donio zaključak, da se takav članak nagradi.
Međutim dosada se malo čitaoca odazvalo
i poslalo odgovore na anketu.


Ove godine je izašla iz štampe i Šumarska
bibliografija, koju je napisao prof. Alfons
Kauders . Bibliografija obuhvaća
gotovo sva djela koja su objavili naši
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 82     <-- 82 -->        PDF

stručni časopisi uključivši i one sa područja
lovstva i lovne privrede. Više od 11.000
radova je očiti dokaz da je danas više nego
ikada dana mogućnost stručnjacima da
se bave naučnim i stručnim radom 1 da
svoje radove objavljuju.


Drug Slavko Cvitovac, podnio je zatim
izvještaj urednika Lugarskih novina.
Te novine i posao oko njihova izlaženja
preuzelo je Lugarsko društvo NR Hrvatske.
Drug Cvitovac je naglasio neke autore
koji su svojim saradništvom pridonijeli
da su novine imale bogat i poučan sadržaj.


Za nadzorni odbor podnio je izvještaj
drug ing. Stjepan Lulić , a za Sud1 časti
ing. Petar D r a g i š i ć.


Vrijedno je spomenuti neke dijelove iz
govora ing. Fazlije A 1 i k a 1 f i ć a, koji je
pozdravio Društvo kao delegat Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije. On je između ostaloga
rekao: — U sistemu našeg društvenog´
upravljanja i u instrumentima našeg demokratskog
s´stema imaju društvene organizacije
posebno značajno mjesto. Poslije
1952. g. kada je došlo do decentralizacije
naše državne uprave, naš je Savez preuzeo
mnoge poslove iz djelokruga Ministarstva.
Istina, organizirani su i drugi organi koji
su preuzeli pojedine funkcije, ali je Savez
odnosno udruženje šumara u pojedinim republikama^
ostao značajan faktor — dio
savjesti naše zajednice u cjelini. U tome
smislu naše su organizacije bile dužne da
daju inicijativu i određene stavove u pitanjima
koja interesiraju našu struku.


Drug A1 i k a 1 f i ć se osvrnuo na pomanjkanje
svake suradnje između Šum.
društva i Sekretarijata za šumarstvo pa
želeći da se ta suradnja pojača, naglasio
da je Šum. društvo Hrvatske bilo jedno od
najjačih pokretača u mnogim krupnim pitanjima
koja su se riješavala na nivou Saveza.


Tajnik Lugarskog društva drug Dragan
R u d i ć, naglasio je u svom govoru potrebu
i koristi saradnje između Lugarskog
društva i Šumarskog društva. Lugari ne
žele biti pasivni promatrači kod rješavanja
problema koji se odnose na šumarstvo,
već žele aktivno učestvovati na tom poslu
i dati svoj doprinos prema mogućnostima
kojima raspolažu — rekao je drug Rudić.


U diskusiji koja se poslije toga razvila
sudjelovali su mnogi članovi Društva. Ing.
Luli ć govorio je o organizaciji šumarstva.
On je pored ostaloga rekao: — Sistem
malih šumarija, organiziranih na malim
područjima, financijski razjedinjenih i
vezanih uz narodne odbore općina ne daju
mogućnosti za pravilno gospodarenje, jer
mala šumarija, htjela ili ne, mora radi svo


ga samoodržanja vršiti sječu u granicama
etata i ako bi se u slučaju organizacionog
objedinjenja jednog šireg gravitacionog područja
na teritoriju jednog narodnog odbora
kotara, moglo to pitanje ekonomičnije
postaviti i riješiti.


Sto se tiče eksploatacije šuma, ona treba
da pripane onome tko će je bolje privesti
društvenoj svrsi i tko će omogućiti takovu
akumulaciju sredstava, da ona najviše pridonose
šumarstvu i drvnoj industriji. Ako
se eksploatacija prepusti šumarstvu, drvna
industrija bi došla u položaj da sagleda
pasivnost nekih svojih pilanskih pogona i
tražila bi puta i načina kako da aktivira te
pilane. Šumarstvo bi sa svoje strane dobilo
sredstva da unaprijedi ono što stvara solidniju
sirovinsku bazu za daljnju perspektivu
drvne industrije.


Ing. Mladen Novaković, predstavnik
šum. sekcije Polj. šum. komore istakao je
u diskusiji zadatke šumarstva u narednom
periodu. Potrošnja drveta treba da se poveća
za 100°/o, putem intenziviranja radova
na obnovi ekonomskih šuma, degradiranih
šuma i krajnjim korištenjem šumskog zeljišta,
na mjerama koje se baziraju na savremenoj
nauci. Takovom se radu može
prići samo ako za to postoje i povoljni
uslovi. Organizacija u tome igra veliku
ulogu. Načela koja su o tome pitanju donesena
u Polj. šumarskoj komori mogu se
uglavnom svesti na slijedeće:


Šumarstvo se treba organizirati na bazi
privredne organizacije. Takove org. jedinice
— poduzeća, treba da obuhvate cjelovite
i terenski utvrđene gospodarske jedinice
odnosno šumsko gospodarska područja,
bez obzira na administrativne granice.
Osnovna djelatnost takovih poduzeća obuhvatila
bi radove na uzgoju, njezi i iskorištavanju
šuma. Upravne i nadzorne funkcije
trebaju biti odjeliene od privredne djelatnosti.
Privrednu politiku šumarstva i
drvne industrije treba objediniti putem
udruživanja u poslovne zajednice. U odgovarajućim
iznimnim slučajevima, gdje to
ekonomski interesi nalažu, djelatnost poduzeća
može se proširiti i na mehaničku preradu
drveta. Šumska gospodarstva odnosno
poduzeća osnivaju narodni odbori kotara.
Financijsko poslovanje zamišljeno je
ovako: Šumska taksa kao renta uplaćuje se
u poseban fond iz koga će se financirati
uzgojni radovi. Šumsko gospodarstvo će se
otprilike nalaziti na teritoriju jedne komune
kao poseban pogon a komuna će obavezno
vršiti obračun viška čistog pr´hoda u
kome će i učestvovati. Tako će komuna
imati mogućnost da utječe svojom privrednom
politikom i na šumarske pogone.