DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 79     <-- 79 -->        PDF

mijenila struktura upravnog odbora osnivanjem
dvaju pododbora, t. j . pododbor za
šumarstvo i pododbor za drvnu industriju.
Skupština se nada, da će pododbor za drvnu
industriju znati okupiti članove iz drvne
industrije i aktivirati ih za rad u Društvu,
kako bi ono zaista bilo predstavnik
težnja i nastojanja svih šumarskih stručnjaka
u Republici.


6. Šumarstvo je grana privredne djelatnosti
i kao takovo treba da bude organizirano
na bazi privredne organizacije — poduzeća.
Osnovna djelatnost tih poduzeća
obuhvaća uzgoj i iskorišćavanje šuma, jer
su grane 311 i 313 jedan jedinstveni proces
proizvodnje. Povjerava se Upravnom odboru,
da pomogne akciju oko definitivne
organizacije šumarstva, koja će imati trajniji
karakter od dosadašnjih pokušaja. Organizacija
šumarstva na bazi privrednog
poduzeća zahtijeva i stalnu radnu snagu u
šumarstvu. Treba stvoriti kadar stalnih
šumskih radnika, za koji se treba brinuti u
stručnom i materijalnom pogledu.
7. Lovna divljač sastavni je dio šumske
biocenoze. Da bi se očuvala ravnoteža među
članovima te zajednice, potrebno je svesti
brojno stanje divljači na takav broj, koji
odgovara šumskoj površini (kapacitetu), čime
će se izbjeći štete od divljači na šumama.
Potrebno je ići za time^ da se uzgoje,
što kvalitetnija grla.
II. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
ŠUMARSKOG
DRUŠTVA HRVATSKE,
održana 28. VII. 1959.


Od Upravnog odbora prisutni: Androić,
Lacković, Lulić, Spiranec, Sekalac, Babogredac,
Tomše, Jurčić, Čičak, Maćešić, Mikac.
Od nadzornog odbora Dragišić i A.
Horvat.


Dnevni red:


1. Donošenje zaključaka sa godišnje skupštine
u Osijeku;
2.
Održavanje svečanog plenuma u čast
proslave 40-godišnjice SKJ;
3.
Određivanje smjernica rada pododbora
za šumarstvo i pododbora za drvnu industriju;
4.
Razno.
Prije prelaza na dnevni red predsjednik
Androi ć upoznaje članove upravnog i
nadzornog odbora s posjetom, koji su načinili
predstavnici Društva novom srekretaru
za šumarstvo ing. Franji Kneblu.
Iznosi glavne teme razgovora sa sekretarom
te izražava nadu, da će sarađnja Šumarskog
društva sa Sekretarijatom za šumarstvo
biti čvršća i od koristi za struku.


1. Zamjeneik tajnika Spirane c čita
zaključke sa 80-godišnje skupštine u Osijeku,
kako ih je formulirala komisija za
zaključke izabrana na skupštini. Razvila se
živa diskusija o svim točkama, te su izvršene
neke nadopune i ispravci u stilizaciji.
Definitivno formulirane zaključke donosimo
posebno u ovom broju Šum. lista.
2. U vezi s održavanjem svečanog plenuma
u čast proslave 40-godišnjice SKJ,
upravni je odbor zaključio, da jedan uži
krug članova odbora (tajnik, blagajnik i
jedan odbornik) izvrši sve pripreme oko
održavanja plenuma, koji bi se imao sastati
u XI. mjesecu.
3. U vezi s 3. točkom dnevnog reda predsjednik
Androi ć napominje, da još nemamo
nikakovih iskustava u pogledu sadržaja
i načina rada pododbora, jer je to novost
u organizaciji našeg društva. Poziva
stoga drugove Lulica i Lackovića, da kao
predsjednici dadu svoje koncepcije, kako
bi se imao odvijati rad pododbora. Luli ć
upozorava, da je rad poodbora predviđen
novim pravilima. U prvom redu smatra
kao svoj zadatak, da se uključe u članstvo
Društva, odnosno klubova, svi oni šum.
stručnjaci (inženjeri i tehničari), koji još
nisu učlanjeni. Zatim treba provesti analizu
razloga podbacivanja plana i pružiti
pomoć naročito onim drugovima, koji nisu
uspjeli da se probiju sa svojim stanovištem
kod rukovodilaca narodnih vlasti. Jedan
od važnih zadataka bio bi uspostava kontakta
između stručnjaka i političkih rukovodilaca.
Nadalje treba i briga za ljude biti
jedna od zadaća pododbora (deputati, položajne
plaće inspektora i si.). Da bi mogli
uspješno svladati ove zadatke predlaže, da
si članovi pododbora područje Republike
podijele na radne rajone. Lackovi ć
obrazlaže neaktivnost članova iz drvne industrije
u društvenom radu i smatra, da je
to posljedica nepovezanosti stručnjaka iz
drvne industrije među njima samima. Drvna
industrija nema tijela, kao što je Sekcija
za šumarstvo u- Poljoprivredno-šumarskoj
komori, koja okuplja stručnjake iz
šumarske operative. Stručno udruženje drvne
industrije povezuje doduše DlP-ove i
kombinate, ali taj kontakt održavaju samo
rukovodioci poduzeća. Smatra, da perspektivni
plan razvoja drvne industrije nije potpun,
jer je to samo plan po obimu, a ne i
po lokaciji. Stoga bi jedna od dužnosti pododbora
bila, da poduzme akciju oko revizije
postavki perspektivnog plana, da on
bude određen i prostorno. Sredstva iz grane
311 i 313 nisu dovoljna za unapređenje i
šumarstva i drvne industrije, jer su potrebe
na obe strane velike. Nakon izlaganja
Lulica i Lackovića razvila se živa i plodna


245