DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 77     <-- 77 -->        PDF

nje inspekcijske službe potrebno veće poznavanje
materije zaštite šuma.


Osposobljavanje nižeg šumarskog osoblja
treba vršiti u gazdinstvima prema problematici
vezanoj za odgovarajuće područje.


Postojeći kadar, koji je već prešao bilo
koju od navedenih formi usavršavanja i.
specijalizacije, a sada radi na drugim po-´
slovima, treba ponovo uposliti na rješavanju
problematike zaštite šuma, za koju su
stekli potrebnu spremu.


Specijaliste iz zaštite šuma treba kao i
za ostale djelatnosti u šumarstvu stimulirati
slično praksi koja se sprovodi u drugim
strukama.


Sa osposobljavanjem stručnjaka treba
početi odmah uključujući za prvi momenat
najugroženija gazdinstva.


Specijalizaciju i studijska putovanja u
inozemstvo treba obavljati na osnovu pravilnog
odabiranja stručnjaka i tematike, na
čemu treba da surađuju stručnjaci koji se
aktivno bave zaštitom šuma. U općem planu
specijalizacije i studijskih putovanja u
oblasti šumarstva treba dati vidno mjesto
zaštiti šuma.


Zakonodavstvo. Sađanji Osnovni
zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ne
tretira u dovoljnoj mjeri kako materiju zaštite
šumskog drveća i bilja, tako ni mjere
i organizaciju službe u oblasti šumarstva.
Radi toga potrebno je da se izvrši dopuna i
izmjena ovog Zakona.


Predlažu se slijedeće izmjene i dopune:


1. Da se zaštita šuma od bolesti i štetočina
propiše kao obaveza šumsko-privredmih
organizacija (šumska gazdinstva, poslovni
savezi đr.) kao i privatnih vlasnika
šuma i šumskog zemljišta.
2. Šurnsko-privređne organizacije i privatne
vlasnike šuma i šumskog zemljišta
treba obavezati da organiziraju službu opažanja,
obavještavanja i suzbijanja biljnih
bolesti i štetočina na svom području.
3. U kotarima odnosno općinama gdje ne
postoje šumski poslovni savezi, općinski narodni
odbor dužan je da organizira suzbijanje
bolesti i štetočina u privatnim šumama
ukoliko je vlasnik poduzeo sve mjere, a
nije bio u stanju da izvrši suzbijanje bolesti
ili štetočina.
4. U slučajevima pojave kalamiteta od
bolesti i štetočina na većem dijelu teritorija
narodne republike, organ republike
nadležan za šumarstvo dužan je da organizira
i rukovodi koordiniranim akcijama za
njihovo suzbijanje. Posebna financijska
sredstva za suzbijanje kalamitetnih pojava
bolesti i štetočina dužna su da osiguraju
narodne republike odnosno federacija.
5. Narodni odbori kotara odnosno općina
treba da snose rashode redovne zaštite šuma
od bolesti i štetočina i dužni su da za
tu svrhu osiguraju dovoljno sredstava u
troškovima redovnog održavanja šuma
šumskom gazdinstvu, šumskom poslovnom
savezu odnosno onoj organizaciji ili ustanovi,
koja gazduje šumama.
6. Poslovi inspekcije zaštite šuma od bolesti
i štetočina spadaju u nadležnost šumarske
inspekcije, odnosno organa državne
uprave nadležnog za poslove šumarstva.
7. U smislu prednjih odredaba, a naročito
u cilju provođenja preventivnih mjera
zaštite šuma potrebno je uspostaviti posebnu
izvještajnu službu o zdravstvenom
stanju šuma, odvojeno od postojeće izvještajne
službe zavoda za statistiku.
8. Kod sastavljanja uredajnih elaborata
potrebno je da aktivno sudjeluje ili dade
i svoje mišljenje stručnjak za zaštitu šuma,
da bi se već u gosp. planu izbjeglo sve
što bi štetno djelovalo na buduće sastojine.
II. U nacrtu novog zakona o šumama,
koji obuhvaća i materiju zaštite šuma, PQtrebno
je:
1. Predvidjeti efikasnije mjere o zaštiti
šuma, a naročito u pogledu šteta od čovjeka
(paša, steljarenje, bespravne sječe).
2. Kod određivanja šuma, u kojima se
izuzetno dozvoljava paša, steljarenje, kresanje
i žirenje, imaju se uzeti u obzir momenti
o zaštiti šuma.
3. Pooštriti politiku kažnjavanja o tom
smislu, što će se jedan dio sadašnjih prekršaja
prekvalificirati u krivična djeln.
Predvidjeti zapljenu bespravno posječenog
materijala i nostupak sa istim.
4. U cilju zaštite šuma od štetnog djelovanja
tvorničkih plinova i dima donijeti
odgovarajuće propise.
III. Potrebno je što prije donijeti dopunske
propise za sprovođenje Osnovnog zakona
o požarima, koji se odnose na šume.
IV. U vezi sa Zakonom o prometu sjemenske
robe potrebno je donijeti propise o
upotrebi šumskog sjetvenog i sadnog materijala
(o zabrani upotrebe bez prethodnog
utvrđivanja, da taj materijal nije zaražen
ođ bolesti i insekata).
V. Što prije donijeti propise o zaštiti tla
od erozije.
VI. Zakonskim propisima zaštiti korisne
ptice i mrave. Zabraniti izvoz korisnih ptica
i jaja korisnih mravi. Pristupiti kolonizaciji
šumskih mrava.
VII. Uvesti individualnu odgovornost za
nesprovođenje mjera uvođenja i izvršavanja
šumskog reda.