DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 76     <-- 76 -->        PDF

specijalistom za zaštitu šuma, kojima dati
status inspekcije;


b) u NO kotara, odnosno sreza, a tamo
gdje kotara nema, za jednu ili više općina,
zadatke iz zaštite šuma treba obavezno da
vrši šumarski inspektor, koga kroz posebne
kurseve osposobiti i za ovaj rad.


2. U proizvodnji predlaže se:
a) Težište službe za zaštitu šuma u proizvodnji
treba da bude postavljeno u osnovneoj
šumsko-privrednoj organizaciji t. j . u
šumskom gazdinstvu, koje treba da ima
posebnu referadu za zaštitu šuma, potpuno
ravnopravnu sa ostalim referadama — granama
djelatnosti, sa odgovornim šumarskim
stručnjakom — specijalistom za zaštitu
šuma.


— Ako šumsko gazdinstvo po svojoj organizacionoj
formi ima više područnih sekcija
(šumarija, potrebno je da u svakoj
sekciji bude po jedan stručnjak (inženjer,
tehničar), koji će se isključivo baviti poslovima
zaštite šuma.
— Krajnji organ službe za zaštitu šuma
je lugar, koga osposobiti za vršenje obavještajne
službe.
b) U republičkim i saveznim operativnim
organima — (komore i stručna udruženja)


— potrebno je imati sekciju ili odjeljenje
za zaštitu šuma, a u istima po jednog stručnjaka
za probleme zaštite šuma.
3. Naučno istraživačka i dijagnostička
služba.
— Naučno istraživačka služba u zaštiti
šuma, vezana za stalnu opažačku, preventivnu
i dijagnostičku djelatnost je neophodno
potrebna. Isto tako, ovakvi centri su
bezuvjetno potrebni u svim republikama.
— Ovu službu osnovati u obliku zasebnog
odjeljenja (dva, tri stručnjaka) pri postojećim
republičkim institutima za naučna
istraživanja u šumarstvu.
Zadatak ove službe bio bi, pored navedenog
i održavanje tijesne suradnje sa institutima
i zavodima za zaštitu šuma na fakultetima
u pravcu koordinacije rada, pri
stručno-naučnom rješavanju problema prakse.
Istovremeno potrebno je na ove centre
prenijeti sve nadležnosti iz oblasti zaštite
šuma, koje je do sada imala u svojoj
kompetenciji Savezna uprava za zaštitu
bilja.


— U koliko se ne bi išlo na formiranje
posebnog dijagnostičkog centra na saveznom
nivou, onda je potrebno da se poveća
broj stručnjaka specijalista pri SIV od jedan
na dva-tri. Ovaj centar ili odjeljenja
za zaštitu šuma u Sekretarijatu SIV-a vršilo
bi koordinaciju naučno-istraživačke i
preventivne dijagnostičke službe između
svih republika, kao i održavalo tijesan kontakt
i koordinaciju sa Saveznom upravom
za zaštitu bilja, koja bi po mišljenju ovog
savjetovanja trebala da se orijentira na zaštitu
u poljoprivredi.


— Karantinsku službu kako vanjsku, tako
i unutrašnju potrebno je da obavljaju
specijalizirani šumarski stručnjaci za zaštitu
i da se u tom pravcu prema svojim
radnim mjestima i specijalizaciji u te svrhe
ovlaste.
—i U okviru naučno-istraživačke i prognozno-
dijagnostičke službe preporučuje se
za važnija šumsko-privredna područja osnivanje
stanica za zaštitu šuma, sa jednim
do dva specijalista za zaštitu (entomolog,
fitopatolog).


Kadrovi . Konstatira se da nemamo
ni izdaleka dovoljan broj stručnjaka, koji
su specijalizirali zaštitu šuma, usprkos potreba
koja se u šumarskoj službi pokazuje
za to osoblje.


Osnovno poznavanje zaštite šuma potrebno
je svim stručnjacima, koji rade u
šumskoj proizvodnji. Međutim, važnost zaštite
šuma nije dovoljno shvaćena najprije
na fakultetima, dok je u operativni skoro
potpuno zapostavljena. S obzirom na planirano
povećanje šumskog fonda u narednom
periodu i potrebu zaštite kako sadašnjeg,
tako i planiranog fonda potrebno je već na
fakultetima predmetima zaštite šuma posvetiti
više pažnje. Nastava u oblasti zaštite
šuma organizirana je heterogeno na našim
fakultetima, pa se preporučuje da se
nastava zaštite šuma, šumarske entomologije
i šumske fitopatologije organizira u
jednom zavodu (katedri) radi boljeg usklađivanja
nastave i naučno istraživačkog
rada.


U proizvodnji postoji stručni kadar, koji
bi mogao da se bavi zaštitom šuma, a koji
na ovim poslovima nije angažiran. Potrebno
je samo da se taj kadar usavrši putem
seminara i kurseva za aktuelna pitanja i
probleme zaštite šuma. Za usavršavanje
kadra uopće treba sastaviti dugoročni plan.


Posebno je potrebna specijalizacija stručnjaka
putem postdiplomskih studija za zaštitu
šuma. Takvi stručnjaci postavljali bi
se u gazdinstvima, društvenim organizacijama
i organima državne uprave.


Za dijagnostičke centre, naučne ustanove
i karantinsku službu potrebnan je uža specijalnost
šumarskog stručnjaka iz šumske
fitopatologije i šumarske entomologije. —
Ovom prilikom se ističe da su karantinsku
službu u šumarstvu do sada vršili poljoprivredni
stručnjaci koji nisu bili specijalizirani
za šumarske probleme.


Posebne kraće seminare treba organizirati
za osoblje koje vrši poslove šumske
inspekcije, kojima je za uspješno obavlja