DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Pozitivna je strana švedskog šumarstva
veliko i neiscrpljivo iskorišćavaraje šuma.
Uslijed primjene kompleksa gospodarskih
mjera pri sječama, ne dolazi do izmjene
četinara lišćarima. Na posječenim površinama
šuma se blagovremeno obnavlja na
relativno malim nepošumljenim površina


DRUŠTVENE VIJESTI


ZAKLJUČCI
donijeti na I. Saveznom Savjetovanju za
Zaštitu šuma, održanom 24.—26. III. 1959.
u Zagrebu*


*Ovi zaključci nisu još definitivno redigirani,
no radi aktuelnosti donosimo ih u
ovom obliku.


Osnovni problem šumske privrede danas
predstavlja disproporcija između proizvodnje
drvne mase i potrošnje drveta. Uz današnju
produktivnu sposobnost naših šuma
i prirast, sve smo manje u mogućnosti
da podmirujemo potrebe na drvetu, koje su
u stalnom porastu. Problemi koji postoje u
šumskoj privredi izviru iz lošeg stanja šumskog
fonda, nepovoljne strukture i niskog
prirasta naših šuma. Činjenica, da nam je
šumski fond pao na gotovo 50°/o, a prirast
iznaša tek jednu trećinu veličine koju je
uz optimalne ekološke prilike moguće postići,
upućuju nas na poduzimanje radikalnih
mjera za pobolj´šanje stanja naših šuma,
povećanja njihove vrijednosti i prirasta.
Tehničke, ekonomske i organizacione mjere,
koje se za postizanje toga cilja moraju primijeniti,
uključuju primjenu savremenih
metoda i sredstava, koje će značiti preorijentaciju
dosadanjeg gospodarenja šumama.
Bez tih mjera bio bi ozbiljno ugrožen
razvoj naše drvne industrije i građevinarstva,
potrošnja drva sve više ograničena i
izvoz smanjen. Pored toga velike površine
degradiranih šuma i ogoljelog šumskog zemljišta
otvorile su put stvaranju erozije,
koja je postala jedan od najtežh privrednih
problema naše zemlje. O zaštitnoj
funkciji šuma, o njenoj ulozi u klimatologiji,
hidrologiji zemlje, ulozi koja je od neocjenjive
važnosti za zdravlje ljudi, njihov
privredni progres može se govoriti samo
onda ako šumski fond ima određenu veličinu.


Stoga je čuvanje dosadanjeg šumskog
fonda, povećanje vrijednosti naših šuma i
prirasta mjenianjem dosad nepovoljne
strukture i osvajanjem novih površina, te
podizanjem šuma brzorastućih vrsta, u in-


ma. Poklanja se pažnja i trajnosti drva koje
se rabi u gospodarstvu (antiseptiranje,
bojadisanje). Šumarska se nauka uvelike
propagira u školama i u narodu, a dobro
je organizirano obrazovanje nižih i srednjih
šumarskih kadrova. D. K.


teresu naše industrije, poljoprivrede i privrede
naše zemlje u cjelini.


No kao što je lošem stanju naših šuma
pridonijelo nekontrolirano djelovanje biotskih
i abiotskih faktora u prošlosti, tako
danas a i u budućnosti nećemo moći ostvariti
ciljeve naše privredne politike na području
šumarstva ukoliko ne budemo spremni
da štetno djelovanje prije navedenih
faktora ne ograničimo odnosno ne svedemo
na podnošljivu mjeru.


Prema aproksimativnim podacima godišnji
gubici uslijed šteta svih vrsta u našim
šumama predstavljaju sumu koja je jednaka
cijeni godišnje brutto posječene drvne
mase na panju. Ta suma u 1957. godini iznosila
je oko 13 milijardi dinara. Da su
štete zauzele ovako velike razmjere i da
šumska privreda Jugoslavije trpi iz godine
u godinu ovako velike materijalne i financijske
gubitke uzrok je i nepostojanje organizirane
službe zaštite šuma u sklopu šumarske
službe.


Obzirom na relativno dugi biološko-proizvodni
proces u šumarstvu poslovi osiguranja
nesmetanog procesa proizvodnje, t. j .
zaštita šuma su veoma važna komponenta
i garancija povećanja produktivnosti šuma,
očuvanje šumskog fonda, njegove trajnosti
i osiguranja zaštitne funkcije šuma.


Služba zaštite šuma u na j tješnjoj je vezi
sa ostalim djelatnostima šum. proizvodnje
sa uzgojem, uređivanjem i iskorištavanjem,
pa se ta služba ne može tretirati zasebno,
već mora biti i u sklopu ostalih djelatnosti
u šumarstvu.


Za pravilno i efikasno funkcioniranje
službe za zaštitu šuma u kojoj bi se jasno
znala zaduženja, nadležnost odgovornost i
obzirom na sadašnje naše stanje i mogućnosti,
predlaže se slijedeća organiza cija
zaštite šuma:


1. u organima vlasti,
2. u proizvodnji — šumskom gazdinstvu,
3.
u naučno-istraživačkoj i dijagnostičkoj
službi.
1. U organima vlasti predlaže se:
a) u saveznim i republičkim organima posebna
referada sa po jednim stručnjakom


241