DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 72     <-- 72 -->        PDF

obrazovanjem). Reviri se dijele na šumarije,
kojima upravljaju kronjegeri
(šumari). Tih je šumarija 480. Lugara u
Švedskoj n e m a. Centralnoj upravi na
čelu je glavni direktor sa 5 članova. Uprava
ima 4 odjela.


Značajka je šumarstva u Švedskoj —
nastojanje za ravnomjernim iskorišćavanjem
drva i očuvanjem šumske površine.
U državnim se šumama dosta strogo drže
tih načela, a u privatnim ima i skretanja.
Vođenje šumskog gospodarenja i u državnim
i u privatnim šumama određeno je zakonom
od 1903. sa izmjenama 1923. i
1948. g.


Uređajne radove u državnim šumama
vrše 2 ureda, koji spadaju pod Generalnu
direkciju. Godišnje se uređuje 350
do 450 tisuća ha. Ti radovi idu ovim redom:
godinu dana prije početka uređivanja
vrši se aerofotosnimanje u mjerilu


1:25.000 ili 1:35.000, a obavljaju ga drž. aerofotoorganizacije.
Te se snimke povećavaju
u mjerilo 1:20.000. Na osnovici tih
fotografija uređivači određuju granice revira
iskorišćavajući postojeće kartografske
materijale. Prije polaska u šumu obavi se
na fotografijama podjela na šumarije i
označe mjesta za primjerne plohe (oko
2.000 u svakom reviru). Te su plohe krugovi
sa radiusom od 5 m.
Na primjernim plohama određuje se kao
osnovni elemenat tekući prirast sastojine
pomoću svrdla. Sva izlučivanja sastojina
vrši taksator, određuje im granice i sastavlja
taksaoijski opis. U pravilu u svaku
izlučenu sastojinu postavi se primjerna
ploha. Po aerofotosnimoi i radovima obavljenim
na terenu sastavljaju se taksacijski
opisi i planovi pošumljavanja. Onda se
to litografski umnoži. Svakoj izlučenoj sastojim
upiše se na planu broj, bonitetni
razred, smjesa, dobni razred, drvna zaliha
po hektaru i sječna dob.


Na osnovici tako dobivenih podataka sastavlja
se kratak perspektivni plan onih
mjera, koje će se poduzeti prvih 10 godina.
Prilozi su: tablice dobnih razreda, podaci


o drvnim masama po vrsti drveća, bonitetima,
debljinskim razredima i razdioba
površina po sječnim dobama. Osim toga
sastavlja se tablica za određivanje tekućeg
prirasta za svaki dobni razred. Svi se podaci
sastavljaju po pojedinim kompleksima
odijeljenim prirodnim granicama, a onda i
za čitav revir. Kvartalne mreže nema u
Sumama .
U švedskim se šumama bonitiranje vrši
doneke originalno. Kao i u sovjetskoj
praksi, i oni razumijevaju pod bonitetom
kvalitet uslova staništa. Taj kvalitet oni
karakteriziraju srednjim prirastom u kub.


m, polazeći iz ukupno proizvedene drvne
mase stojine u dobi od 100 godina (po prijedlogu
prof. Jonsona). Najslabiji bonitetni
razred ima poprečni prirast u odosu na čitavu
proizvedenu drvnu masu 1—1,5 kub.
m, a najveći 10—12 kub. m. Tako na pr.
ako u dobi od 100 god. u određenim uslovima
staništa ukupna masa borove sastojine
ima 500 kub. m, to se bonitet staništa
karakterizira srednjim prirastom od 5 kub.


m. Dobni razredi za sve četinare uzeti su
sa 20 godina.
U poredbi sa našom praksom, Šveđani
su uveli novi pojam sječnih razreda kojim
karakteriziraju svaki odsjek šumske površine.
U svemu je uzeto pet razreda »sječa«.
U I. se razred ubrajaju nepošumljene sječine,
u II. — dovoljno izrasle kulture i prirodni
pomladak, u III. — mladik i srednjedobne
sastojine kojima su potrebne prorede
i u kojima još nije završeno čišćenje od
grana, a drvna se masa treba povećati; IV.
razred su stare sastojine u kojima se već
završilo normalno čišćenje od grana, ali se
sastojine mogu proređivati, da bi dale zadovoljavajući
prirast; V. klasa — to su
sastojine koje ne daju dovoljan prirast i
koje zato valja posjeći da bi se obnovile.
Osim starih, amo se ubrajaju i mlade sastojine
koje ne daju vrijednog prirasta, jer
su ili suviše rijetke i zato čvorugave, granate,
ili što nas ne zadovoljavaju vrste drveća.


A kakvi su načini sječa? Glavne
vršite drveća na koje se orijentira švedsko
šumarstvo jesu bor i omorika. Značajno je
nastojanje koje ide za tim da uzgoji jednodobne
i čiste sastojine. To daje pečat
svim zahvatima, koje vrše šumari: načinu
eksploatacije, proređivanju, odnosu spram
podrasta, sistemu kultura i t. d.


Osim na skrajnjem sjeveru, prirodn a
obnov a bora i omorike uglavnom je
uspješna. Švedski šumari ne nastoje da uzgoje
pod zastorom stare sastojine porast
koji bi bio stariji od 10—15 g. i bio raznodoban.
Oni smatraju najefikasnijim da
podrast počinje nicati 4—5 g. prije konačne
— čiste sječe. Takav se podrast bolje
zaštićuje prilikom sječe i izvoza drva. Nema
li tog podrasta ili ga je malo, ostavljaju
se sjemenjaoi bora (do 70 po ha). Kad
je potrebno, pomaže se prirodnoj obnovi:
rahli se tlo i pale ostaci na sječini. U slučajevima
kad prethodna i naknadna prirodna
obnova ne uspije, pomaže se sadnjom.


Šumari se rano počinju miješati u život
šume. To se zbiva između 8. i 12. g. (što
ovisi o bonitetu stojbine i stanju mlad´ika).
Pri prvom čišćenju iz mlade se sastojine
odstranjuje breza i jasika (sječa, paljenje