DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 70     <-- 70 -->        PDF

veoma malo. I sada nam se to gorko osvećuje!
Ail još nije kasno, ma da je već 5
minuta prije 12. Drvarski institut košta
nekoliko puta više od na pr. instituta za
uređivanje šuma, pa ga je radi toga teško
osnovati.


Međutim, valja misliti i na to, da šumarstvo
i drvarska industrija sjede u istom
čamcu. Kavženje škodi zajedničkim interesima,
a račun plaća sirovina o koju se vodi
bitka, a to je drvo. Naravno da među tim
takmičarima na tržištu postoje suprotni
interesi. To leži u naravi stvari i mora da"
bude tako, ali to ne smije ići tako daleko
da škodi općim interesima. Došlo je vrijeme
kad pitanje prestiža, bacanja klipova
pod noge, ali i kratkovidne sebične politike
pred interesom općenitosti i obostrane koristi.
Šumari i drvari treba da sjednu za
isti stol. To ne vrijedi samo za jednu zemlju,
nego za sve srednjoevropske zemlje.


III. Troškovi proizvodnje
U Njemačkoj se u posljednje vrijeme pojavljuju
napisi, koji upozoravaju na opasnost
koja ugrožava šumoprivredu neprekidnim
rastenjem troškova proizvodnje s
jedne i snižavanjem cijene drvu s druge
stvirane. Tvrdi se, da će uslijed tih dviju
tendencija uskoro doći ne samo do privredne
nulte točke, nego da je ona ponegdje
već i prekoračena.


Pogibelj od minus-bilance mnogo je ozbiljnija
nego što se misli. Nulta je točka
već često premašena. Uzmimo na pr. bukovinu;
njezina je prodajna cijena (čak i
kad se zanemare kamate) nesumnjivo ispod
proizvodnih troškova. Iza bukve odmah
slijedi hrast i bor. Relativno dobro stoje
zasada omorika i jela.


Nama, međutim, drvari predbacuju, da
manipuliramo sa sječinama tako, da siječemo
uvijek samo toliko, koliko možemo
skupo prodati. Ali to besmisleno pređbacivanje
već je toliko puta opovrgnuto. U
državnoj se šumi svake godine siječe propisani
etat bez obzira da li su cijene drvu
visoke ili niske. U općinskim je šumama
situacija ista, jer im je financijsko stanje
nezavidno. Razumljivo je da to nije pravilno
s ekonomskog gledišta, jer razuman trgovac
prodaje više od svojih zaliha kad su
cijene visoke, a manje kad su niske, da bi
izravnao bilancu za slabih godina sabranim
rezervnim fondom iz doba konjunkture.


Što nam onda preostaje? Na cijene drvu
možemo utjeucati samo ako uspijemo
sniziti troškove proizvodnje. Ali
tu su se ispriječile velike zapreke i teškoće.


Na uprav ni m troškovima jedva
da se može išta uštedjeti, a na materijal


nim izdacima isto tako. Znatno je poskupila
izradba drva u šumi, zatim gradnja
i održavanje putova , a visoki su i troškovi
k u lt ura. Potrebno je racionaliziranje
svih tih radova.


Ipak, uza svu štednju na svim linijama,
ne ćemo nažalost moć: spriječiti negativnu
bilancu, bude li i dalje znatno padala
cijena drvu, a to se može sigurno očekivati
radi istiskivanja drva sa sektora upotrebe
kao prirodnog drva na sektor industrijske
sirovine.


Naš uspjeh ili propadanje ovisi o tom, da
li će nam uspjeti da drvo i dalje ostane u
upotrebi tesara, stolara, u umjetnom obrtu,
da se pronađu nova područja njegove upotrebe
i da se snize troškovi polufabrikata i
finalnih proizvoda, jer je to jedini način
da se drvu osigura proda. Uzmimo samo
jedan primjer za ilustraciju ovog posljednjeg.
Hrastova oblovina za parkete je preniska,
a cijena gotovih parketa tolika je,
da koči njihovu širu upotrebu. Dakle, troškovi
izradbe povisuju cijenu, a ne samo
drvo. Svaka mjera racionaliziranja u interesu
je i proizvođača sirovine.


S obzirom na put kojim kreće šumoprivreda,
moramo ponovo naglasiti nasušnu
potrebu naučnog istraživanja i s
tim u vezi zahtjev, da i šumoprivreda i
drvarska privreda u tu svrhu pruže višestruko
veću novčanu pomoć od one koju
su dosad davale. Osim toga, privredni račun
traži da se ubuduće pokloni veća pažnja
ekonomičnosti planova, koje valja sastavljati
u smislu pravih gospodarskih
osnova. Ne smijemo više misliti parcijalno,
samo na pojedinačna područja (plan
kultura, izgradnje putova, njege sastojina
i t. d.) nego valja postaviti plan sviju troškova
i čitavog gospodarenja.


IV. Količina rađa i kraj
Utrošak radne snage u šumoprivredi spomenut
ćemo što je moguće sažeti je. Predavač
govori na pr. za Baden-Wurttemberg
gdje se nije mogao ponegdje izraditi ni
etat radi pomanjkanja radne snage (a ne
novčanih sredstava). Iz istih se razloga
moralo prijeći na primitivno gospodarenje
kod njege sastojina i radova u kulturama.


Pođemo li dalje u našem rasuđivanju,
zapitat ćemo se: šta će se dogoditi s onom
državnom šumskom upravom čiji čisti prihod
padne na nulu ili čak ispod nje? Privatnik
može utjecati na upravne troškove;
država ne može ili može neznatno, a i to
bi se odrazilo tek nakon niza godina, jer su
državni namještenici osigurani s pravom
na službu i otkazati im nije lako.


U vezi s tim problemom sjeća se autor
svog profesora D i e t r i c h a, koji je u


236