DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1959 str. 29     <-- 29 -->        PDF

ZAPAŽANJA O POJAVI I ŠTETNOSTI NEKIH INSEKATA NA
CRNIKI U HRVATSKOM PRIMORJU I DALMACIJI


Ing. Ivan Mikloš


UVOD. Sušenje crnike u Hrvatskom Primorju i Dalmaciji nije nova pojava.
Ona se zapaža već dulji niz godina, a rezultat je djelovanja najrazliičitijih abiotičkih i
biotičkih faktora. O problemu propadanja crnike naročito u vezi s hrastovim prstenearom
(Coraebus fasciatus Vili.) pisao je 1952. godine Marinkovi ć (lit. 7). Prema
ovom autoru jedan od glavnih uzroka tog propadanja je pustošenje makije i loše
gospodarenje s crnikom u šikarama i niskim šumama. Ovo je uz česte sušne godine
smanjilo vitalnost crnike i pogodovalo masovnijem razvoju štetnih insekata, osobito
hrostovom prstenaru.


Za vrijeme povremenih boravaka na više mjesta u Primorju imao sam prilike
opaziti neke manje poznate a ipak dosta raširene štetnike crnike. Mnogi od njih
sakupljeni su i u Dalmaciji, a neki su uzgojeni u zaraženom materijalu skupljenom
ili poslanom s terena u Zavodu za entomologiju Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u Zagrebu.


Općenito o štetnicima crnike. Dok su štetnici naših kontinentalnih
hrastova razmjerno dobro poznati, dotle se o štetnicima crnike znade
veoma malo. Izuzetak je hrastov prstenar, čije su štete i suviše upadljive
da bi ostale nezapažene. No i pored toga borba protiv ovog štetnika pretstavlja
još uvijek ozbiljan problem. Razlog tome leži ne samo u biologiji
insekta (najveći dio razvoja zbiva se u drvetu), koja otežava provođenje
efikasnih represivni h mjera suzbijanja, već i u općim ekonomskim
i šumsko-gospodarskim prilikama Dalmacije (pašarenje, steljarenje, nepravilne
ophodnje sječa i t. d.), koje omogućuju širenje štetnika i otežavaju
provedbu preventivnih mjera suzbijanja.


Osim hrastovog prstenara na crniki živi veliki broj raznih drugih insekata.
Od svih hrastova, koji dolaze u Primorju i Dalmaciji crnika je najviše
izložena napadima insekata.


Pregled konstatiranih vrsta
Red Homoptera — Jednakokrilci
Familija Phylloxeridae
Phylloxera quercus De Fonsc. Ova uš napada razne vrste hrastova,


a naročito crniku, na kojoj se mogu razviti i spolne i partenogenetske generacije,
dok je na lužnjaku i drugim hrastovima moguć samo razvoj partenogenetskih
generacija. Kod nas je veoma raširena. U izvještaju šumarije
Mali Lošinj od 1. VI. 1954. Zavodu za entomologiju Polj.-šum. fakulteta u
Zagrebu kaže se, da je »zaraza zauzela maha na jednoj makijskoj površini
uz morsku obalu«. Prema usmenom saopćenju ing. Britveca 1955. i 1956.
godine uš se u većoj mjeri pojavila u parkovima Opatije, pa je Fitosanitetska
stanica u Rijeci provela suzbijanje mladih uši u maju i to prskanjem
kombiniranim sredstvom od 1% DDT i 0,1% Fosferna (na 100 1 vode
1 1 DDT i 1 dl Fosferna).


Sisanjem Učinaka ove uši nastaju na lišću crnike smeđe pjege, koje se
^.postepeno međusobno spajaju, pa se konačno čitav list ili veći dio suši.
Za starija stabla napad nije opasan, QU kod mladih biljaka može doći