DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 78     <-- 78 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


1 SAVJETOVANJE O ZAŠTITI SUMA
SAVEZNOG ZNAČAJA


Savez inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije organizirao je ovo Savjetovanje
koje je ujedno prvo jugoslavensko
Savjetovanje o zaštiti šuma. Održano je u
Zagrebu u vremenu od 21.—29. marta ove
god. Radi izvanredne važnosti materijala,
koji su se na ovom Savjetovanju tretirali,
Savez je odlučio da se referati, koreferati
i diskusije i zaključci štampaju u posebnoj
ediciji, pa radi informacije naših čitalaca
donosimo samo kratki izvještaj o toku Savjetovanja.


Savjetovanju su prisustvovali kao gosti:
Blaž Kalafatić, član Izvršnog vijeća
NR Hrvatske, ing. Jefta J e r e m i ć, sekretar
Saveza polj. šum. komora i predstavnik
glavnog odbora sindikata, dr. Miljenko
Plavsić , dekan Polj. šum. fakulteta u
Zagrebu, dr. Svetislav Z i v o j i n o v i ć,
predstavnik beogradskog Šumarskog fakulteta,
ing. Srba Todorović. direktor Savezne
uprave za zaštitu bilja, predstavnici
naše kemijske industrije, republičkih Sekretarijata
za šumarstvo i instituta za šumarska
istraživanja i drugi. Republička
društva delegirala su 70 predstavnika.


Savjetovanje je otvorio Predsjednik Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Jugoslavije drug Rajica D j e-
k i ć. Savjetovanje je pored ostalih pozdravio
ing. Mato B u t k o v i ć, predsjednik
Sum društva Hrvatske. Zatim je dr. Milan
A n d r o i ć podnio referat: Zaštita šuma
i njeneo značenje u šumskoj privredi
Jugoslavije. U svom izlaganju
drug Milan Androić je naglasio ekonomsku
i zaštitnu funkciju šuma uopće, a osobitim
osvrtom na stanje u našoj zemlji. On je iznio
primjere ekonomskog značenja Sum,
šteta u nekim evropskim zemljama (Njemačka,
Cehoslovačka) i Americi, te konstatirao
da su gubici uslijed šteta u našim
šumama nerazmjerno veliki. Prema statističkim
podacima u posljednje 3 godine gubici
uslijed štetnog djelovanja čovjeka i
elementarnih nepogoda iznose 5´%> od prosjeka
vrijednosti brutto posječene godišnje
drvne mase za isto razdoblje. Vrijednost
šumske takse brutto posječene drvne mase
u 1957. god. iznosila je 13,308.468.000 Din,
pa su gubici uslijed prije navedenih faktora
penju na 650 milijuna dinara. Referat je
tome dodao minimalno procjenjenu štetu
samo od gubara na ograničenoj šum. površini,
pa se štete povećavaju na preko
1 milijardu dinara. Veoma je teško procjeniti
štete koje uzrokuju različiti štetni bio


tiki i abiotski faktori, jer se evidencija o
tim štetama vodi površno ili se uopće ne
vodi. Ipak podaci, iako nepotpuni, govore
da su štete u šumama u našoj zemlji
ogromne. Ukupno se štete (uračunavši štete
na šum. tlu i sastojini) kreće u visini
šumske takse godišnje brutto posječene
drvne mase. Samo u NR Sloveniji stručnjaci
su izračunali da te štete iznose godišnje
preko 3,8 milijardi dinara.


U svome referatu autor se osvrnuo na
najvažnije štetne faktore, te iznio brojke,
koje govore o visini šteta u pojedinim republikama.
On je ukazao na potrebu uske
saradnje stručnjaka iz područja uzgajanja,
uređivanja, eksploatacije i zaštite šuma. O
toj saradnji ovisi, da li ćemo imati zdrave
i otporne sastojine. Naglašena je važnost
preventivnih mjera u zaštiti šuma, jer je
lakše spriječiti nego liječiti. U referatu su
posebno obrađena poglavlja o štetama od
mraza, studeni, suše i vjetra, požara, patogenih
gljiva, insekata, stoke, divljači i čovjeka.
Za svaku vrstu nabrojenih šteta izneseni
su podaci o njihovoj veličini u drvnoj
masi i izraženi u novčanoj vrijednosti
za pojedine republike i sumarno za područje
cijele Jugoslavije. Analizirani su uzroci
koji su doveli do pojedinih šteta, a naročito
je obrađen tok kretanja šteta od čovjeka
u vremenu od prije rata do danas.


Drug Androić je dalje naglasio, da ne
pretendira da je obuhvatio sve probleme
zaštite šuma, no ono što je rečeno dovoljno
osvjetljava teško stanje našeg šumarstva,
koje proizlazi iz niskog šumskog fonda i
prirasta naših šuma uz ogromne gubitke
uslijed nekontroliranog štetnog djelovanja
biotskih i abiotskih faktora. Sve naše mjere,
da se šumski fond poveća a prirast podigne
(očetinjavanje naših šuma, podizanje
brzorastućih plantacija itđ.) predstavljaju
ustvari Sizifov posao, ukoliko ne budemo u
stanju spriječiti ogromne gubitke uslijed
šumskih šteta. A zato je potrebna oprema,
te kadrovi i dobro postavljena organizacija
zaštite šuma. Nemamo dovoljno specijalista,
a oni koji se osposobe za zaštitu stavljaju
se na druge dužnosti. Organizacija
zaštite šuma u sadašnjoj organizaciji šumarstva
nije uopće našla svoje mjesto.
Upravo stoga i mjere koje se poduzimlju
nisu uvijek provedene dovoljno stručno i
na vrijeme a potrebna oprema nedostaje.
Poslije Oslobođenja ulažu se znatna sredstva
za suzbijanje raznih štetneika. Potrebno
je reći da je Savezna uprava za zaštitu
bilja s uspjehom koordinirala akcije za suzbijanje
nekih štetnih insekata i bolesti u
savezn´m okvirima. Ali to uz neaktivnost
djela šumarskog osoblja koje zaštitu šuma
nije smatralo svojom dužnošću, nije moglo
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 79     <-- 79 -->        PDF

osigurati uspjeh ovih akcija Osim toga Savezna
Uprava ograničila se je samo na organiziranje
represivnih akcija Veliki i
važni posao preventive nije dosljedno pravdan
u praksi U zaključku između ostalog
drug Androić je rekao:


Opći interesi našega Društva i zajednice
zahtijevaju da šumarstvo zadovolji društvene
potrebe, koje izviru iz dvostruke
funkcije šuma:


1. da kao ekonomski objekti trajno zadovoljavaju
potrebe drvne industrije i ostale
industrije kojoj je potrebno drvo, kao i
ostale potrebe naših ljudi,
2. da šuma vrši zaštitnu funkciju, bez
koje bi u zemlji nastale takove poremetnje,
koje bi ugrožavale normalni rad i život
ljudi.
Da bi šumarstvo moglo izvršiti ove zadatke
ono mora raspolagati šumskim fondom,
koji će osigurati potrajnost prihoda,
jer je to postupak racionalne šumarske politike.


Naš šumski fond međutim pao je na 49,0/o
od optimalnog fonda, a prirast na 2/31 od
neormalnog. U našoj zemlji kao i u svijetu
postoji očita disproporcija između potrošnje
i proizvodnje drva. Stoga se cilj
naše šumarske politike može izraziti u prvom
redu u povećanju produkcije drva t. j .
u povećanju šumskog fonda i povećanju
prirasta, uz istovremeno smanjenje unutrašnje
potrošnje drva Budući je Jugoslavija
u pogledu drva eksportna zemlja, šumarska
politika mora voditi računa da se
eksport drva što manje odrazi na zadovoljenje
naših unutrašnjih potreba


Opći porast naše produkcije reflektirati
će se i kod nas bezuvjetno na povećanu potrošnju
drva, pa su izgledi, da se u budućnosti
izbjegne još veći deficit drva veoma
problematični, usprkos mjera štednje i dinamične
šumarske politike


U ovakovoj situaciji zaštita šuma dobiva
naročito značenje.


Ciljevi naše šumarske politike neće
moći biti realizirani ako i nadalje dopustimo
štete u šumama u razmjerima, koje
smo imali dosada. Bez zaštite šuma biti će
uzaludni svi napori, koji se ulažu u povećanje
šumskog fonda i podizanja prirasta
uzgđjnim i ostalim mjerama.


Dosada se zaštiti šuma nije dalo ono
mjesto, koje joj po njenom značenju i važnosti
pripada iako se u stručnim analizama
govori o smanjenju gubitaka u šumi kao o
mjeri, koja će uz povećanu produkciju drva
pomoći da se smanje škare između potrošnje
i produkcije drva.


Uzrok lošeg stanja naših šuma treba tražiti
u prvom redu u nepravilnim postupcima
sa šumama u prošlosti. Zakonitost lančane


reakcije u šumskoj biocenozi dovela je do
sekundarnih šteta od gljiva, insekata i elementarnih
nepogoda. Teško naslijeđe prošlosti
međutim ne može biti opravdanje sadanjim
generacijama, da ignoriraju činjenice
lošeg zdravstvenog stanja naših šuma,
U socijalističkoj zajednici moraju se šumarski
ekonomisti i tehničari voditi idejama,
koje ne će imati ništa zajedničko sa
kapitalističkim shvatanjima o šumi kao dobru,
koje treba samo eksploatirati.


Dužnost je stručnjaka, koji rade na zaštiti
šuma i anticipiraju probleme bolje,
nego drugi, da ulože sva sredstva kako bi se
u prvom redu preventivnim mjerama spriječile
štete, a zatim organizirale represivne
akcije sa istim ciljem.


No prije toga treba savladati zapreke
neshvatanja ne samo kod dobrog dijela;
stručnjaka, koji zovu u pomoć zaštitu šuma,
kada je već kasno. Šumarstvo ima dovoljan
broj stručnjaka: Hiljade inženjera
i oko 7.000 nižeg šumarskog osoblja Taj
aparat u stanju je, da se uhvati u koštac
sa problemima zaštite šuma Ali oni trebaju
u.tome pomoći stručnjaka specijalista, koji
se bave zašt´tom šuma a zatim moraju
imati dobro organiziranu službu zaštite šuma,
da bi se postigao potpuni uspjeh


Drugi referat: Organizacija službe zaštite
šuma, podnio je ing. Dimitrija Bura :
U svome referatu drug Bura ie izn´o zakonske
propise na temelju kojih se dosada
vrše radovi na zaštiti šuma (osnovni zakon


o šumama, zakon o prometu siemenske robe,
osnovni zakon o zaštiti bilja i opći zakon
o zaštifr šuma od požara). Zakonskih
propisa koji bi sve radove zaštite šuma koordinirao
i organizaciono propisao nemamo»
U naučnim ustanovama Jugoslav´ie, koje
se bave istraživanjima na području šumarstva
ima svega 7 stručnjaka, koii su
snerMnVziran: 7P -7aSt:+u šuma Fakulteti
sto**» bolje sa kađrov´ma (20).


Obzirom na promjene, koje su se u mešuvremenu
zbile u našim društvenim odnosima
u organ-´zacionom i struktornom
tiogledu (odnos opće narodne i privatne svojine)
u šumarstvu i ooljoprivredi. dosadanji
zakonski pronisi trebaju biti nadopunjeni i
izmjenjeni Pritom b´ najbolje bilo. da je
materija koja se odnosi na zaštitu šuma u
okviru jednog zakonskog propisa. Veliki nedostatak
dosadaniih nropisa. prema drugu
ing Buri. jest pomanjkanje obavezne i stalne
opažačke ´ prognozno-diagnostičke službe
u zaštiti šuma.


Postoje svi uslovi, da se služba zaštite
šuma uklopi i bude sastavni dio opće službe
osnovnih šumskoprivrednih organizacija.
Nedostatak službe zaštite šuma i pomanj


157
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 80     <-- 80 -->        PDF

kanje specijalističkog kadra ima za posljedicu
ogromne gubitke, koje naša privreda
trpi od šteta u šumama.


Zadaci, koji stoje pred službom zaštite
šuma mogu se grupirati na: zakonsko-inspekcijske,
preventivno-diagnostičke, naučnoistraživačke
i operativne.


Nakon što je drug Bura svrhu svake od
nabrojenih grupa zadataka, iznio je shemu
kakova bi po njegovom mišljenju trebala
biti organizacija službe zaštite šuma.


Prijedlog ing. Bure donosimo onako kako
ga je u svom referatu prikazao:


KAKVA BI ORGANIZACIJA SLUŽBE
ZAŠTITE SUMA NAJBOLJE ODGOVARALA


Imajući u vidu, da je 75% najvrednijih
šuma opštenarodna imovina, da šumarstvo
ima svoju opštu organizaciju i da je zaštita
šuma njen sastavni deo i karika u lancu
proizvodnja drveta i sigurnosti opstanka šuma,
pa će se pokušati izneti predlog organizacije
ove službe kakova bi potrebama i zadacima
šumarstva najbolja odgovarala.


Kompleksna služba zaštite šuma ima tri
osnovne karakteristike i forme kroz koje se
obavlja u sklopu šumarstva i to kroz:


— organe vlasti (upravna i inspekcija),
— operativu (šum, priv. organizacije, komore
i udruženja),


— dijagnostičko-preventivnu i naučnoistraživačku
službu,
U priloženom šematskom predlogu organizacije
službe zaštite šuma vidi se mesto
i veza ovih glavnih formi po liniji vlasti od
Serketarijata za poljoprivredu i šumarstvo
SIV-a do NOS-a (NOO), po liniji operative
od Komore i Stručnog udruženja preko
šum. gazdinstava do lugara (čuvara šuma),
a po liniji naučno-istraživačke i dijagnostičko-
prognozne i stalne preventivne službe
od Saveznog zavoda (centra) do isturenih
stanica u važnijim šumskim reonima,
kao i međusobno funkcionisanje i veze ove
tri komponente zaštite šuma.


Prema ovom predlogu službu zaštite šuma
imali bi:


I. ORGANI VLASTI (Uprava i inspekcija).
1) u Sekretarijatu za poljoprivredu i šumarstvo
SIV-a tj. u Ođelenju za šumarstvo
Otsek ili referada za zaštitu
Sum a sa 3 stručnjaka


— rukovodioc (šef) službe zaštite šuma
— specijalista za šum. entomologiju
— specijalista za šum. fitopatologiju
(— specijalista za zaštitu šuma od požara
i dr. šteta)
Napomena: rukovodioc treba da je jedan
od specijalista.


2) u republičkim organima za šumarstvo
(sekretarijatima za šumarstvo odnosno u
ođelenjima za šumarstvo Sekretarijata za
poljoprivredu i šumarstvo)


Otsek ili referada za zaštitu
šum a sa 3 stručnjaka


— rukovodioc (šef) službe zaštite šuma,
— specijalista za šum. entomologiju,
— specijalista za šum. patologiju.
3) u pokrajinskim i oblasnim NO-ima (u
sekretarijatima za poljoprivredu i šumarstvo
— odelenje za šumarstvo)
Otsek ili referada za zaštitu
šum a sa 1 stručnjakom


— specijalista za zaštitu šuma.
4) u Narodnim odborima sreza (NO) —
1 stručnjak


— šumarski inspektor koji poslove zaštite
šuma obavlja kao sastavni deo šum.
inspekcije.
II. OPERATIVA
1) u Savezu poljoprivredno-šumarskih
komora Jugoslavije odnosno u Stručnom
udruženju šumskoprivrednih organizacija
Jugoslavije


— 1 šumarski stručnjak-specijalista za
zaštitu šuma kao rukovodioc (sekretar-savetnik)
stručnog odbora (i specijalnih komisija)
za zaštitu šuma.
2) u republičkim komorama za poljoprivredu
i šumarstvo — u Sektoru za šumarstvo


— 1 šumarski stručnjak specijalista za
zaštitu šuma kao rukovodioc sekcije (i specijalnih
komisija) za zaštitu šuma.
3) u šumskom gazdinstvu u pravilu 1 referent
šumarski stručnjak za zašt´tu šuma,
a kod intenzivnijeg rađa i većih gazdinstava
mogu biti još i specijaliste za šum. entomologiju,
šum. filopatologiju i eventualno
za šum. požare (kod većih kompleksa četinara,
na području pjeska i si.). Pomoćni
organi referenata za zaštitu šuma u šum.
gazdinstvu su lugari (čuvari šuma).


III. NAUCNOISTRAZIVAČKA, DIJAGNOSTIČKA
PROGNOZNA I PREVENTIVNA
SLUŽBA U ZAŠTITI SUMA
1) Savezni dijagnostički centar ili Zavod
za zaštitu šuma sa potrebnim specijalistima
i evidentičarima


— rukovodioc centra-zavođa
— dva specijaliste za šum. entomologiju
— dva specijaliste za šum. fitopatologiju
— jedan specijalista za šum. požare
— dva-tri specijaliste za druge specifične
štete iz zaštitne akcije u šumarstvu
— četiri-šest laboranata
— dva evidentičara bolesti i štetnika.
2) Republički dijagnostički centri za zaštitu
šuma
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Kao sastavni delovi Saveznog centra sa
najmanje 3 stručnjaka specijaliste za zaštitu
šuma i to:


— specijalista za šum. entomologiju
— specijalista za šum. fitopatologiju
— specijalista za šum. požare i druge
štete.
3) Stanice za zaštitu šuma u važnijim
šum. reon´ma


(Nizinski reon, reon bukve, reon smrče
i jele, reon mediterana i si.)


— 1—2 stručnjaka specijaliste za zaštitu
šuma.
Iznoseći prednju organizacionu šemu i
za nju potrebni broj stručnjaka za zaštitu
šuma predpostavlja se da se u istu uključe
(i još nadopune) stručnjaci zaštite šuma
koji već po ovoj liniji rade i to u diagnostičku
službu i naučnoistraživački Zavod
stručnjaci iz dosadašnjih instituta kao stalni
službenici, a stručnjaci sa fakulteta (profesori
i nastavni kadar) kao saradnici na
određenim temama, bolestima, štetnicima
ili specifičnim zadacima. Bitno je u cijeloj
organizaciji to, da se za ovu službu izdvoje
i osposobe potrebni kadrovi i postave u
organima vlasti, operativi i prognozno-dijagnostičnoj
i naučnoistraživačkoj službi.


Karakteristike predložene organizacije
ove službe su potpuno jasne nadležnosti,
dužnosti i mesto iste u opštoj organizaciji
šumarstva i šum. privrede. Ovakova organizacija
mogla bi i morala biti odgovorna
za sigurnost, produktivnost i zdravstveno
stanje šuma te blagovremeno poduzimanje
svih zaštitnih mera u šumarstvu.


Težište rada u predloženoj organizaciji
po brojnosti stručnjaka i važnosti postavlja
se u prvom redu u dijagnostičkim centrima
(Zavodu) za zaštitu šuma i stanicama za zaštitu
šuma u kojima treba da je skoncentrisano
svo praćenje i evidencija bolesti
štetnika i drugih negativnim pojava u šumama
kao i naučnoistraživački rad u oblasti
zaštite šuma. Zatim u šumskim gazdinstvima
kao osnovnim operativnim jedinicama
gde bi obavezno morao biti bar po
jedan šumarski stručnjak specijalista-zaštitar
odgovoran za zaštitne radove i preventivu.
Inspekcijskoj službi zaštite šuma
dat je veći značaj u saveznom i republičkim
organima pošto oni dolaze u ovoj organizaciji
do punog izražaja, jer je glavni
deo šuma opštenarodna imovina organizovana
u šumskim gazdinstvima u kojima
ima odgovorni specijalsita za zaštitu šuma,
pa su za inspekcijske poslove u NOO-u
(NOO) potpuno dovoljni šum. inspektori
koji će se kroz kurseve osposobiti za uspje


šnije vršenje inspekcijske službe zaštite
šuma i to prvenstveno u privatnom sektoru
šuma.


Brojno stanje stručnjaka za zaštitu šuma
u organima vlasti i dijagnpst:čko-pro_
gnoznim centrima može se međusobno dopunjavati
prema tome koliko se od upravnih
poslova prenese na dijagnostičko-prognozni
centar.


Obzirom na upravno-teritorijalnu podelu
i decentralizaciju nadležnosti i sredstava
(budžetskih i fondovskih) nije moguće preskočiti
dijagnostičke republičke centre,
premda bi za samu zaštitu šuma i bolje korišćenje
stručnih kadrova bilo korisnije
imati samo jedan Savezni zavod — dijagnostički
centar za zaštitu šuma sa potrebnim
brojem stalnih opazačkih stanica za zaštitu
šuma u glavnim šum. reonima, koje bi bile
dobro locirane bez obzira na upravno-teritorijalne
granice.


Dijagnostičko-prognozni centri odnosno
Zavod za zaštitu šuma trebali bi da budu
ustanove saveznog i republičkih organa za
šumarstvo ili savezne i republičkih komora.
Naime, ovi centri će podjednako služiti organima
vlasti i operativi da im na vreme
signališu opasnost, odnosno operativi da još
dadu potrebna uputstva i pomoć za provođenje
zaštitnih mera.


U predloženoj organizaciji službe zaštite
šuma stoji se na stanovištu da Savezna
uprava za zaštitu bilja treba da se isključivo
bavi poslovima zaštite bilja u poljoprivredi
i da svoju organizaciju od saveznih
organa do NOO po liniji vlasti odnosno od
komora, stručnih poslovnih udruženja i zadruga
do poljoprivrednih dobara podesi organizaciji
poljoprivredne proizvodnje. Poslove
iz nadležnosti Osnovnog zakona o zaštiti
bilja i Zakona o prometu semenske robe
ukoliko se odnose na šumarstvo, drvo i
druge šumske proizvode trebalo bi preneti
na službu zaštite šuma tj. na šumarstvo.
To je jedini put da se ova služba ispravno
organizuje u sklopu šumarstva, da se izbegne
paralelizam, sukobi, neodgovornost i
ogromne štete koje imamo radi dosada neorganizovane
i pogrešno postavljene službe
zaštite šuma.


Nakon referata ing. Bure, doneseni su
još slijedeći koreferati:
Prof. Z. Vajda: Utjecaj promjene
vodnog režima na zdravstveno stanje šuma.


Promjene vodnog režima koje nastaju u
područjima u kojima se vrši regulacija rijeka
i hidrotehnički melioracioni radovi odrazuju
se vidno na zdravstveno stanje šuma.
Kako na ovakove promjene reagiraju
pojedine vrste drveća, kakove su posljedice
i kakove mjere treba predvidjeti da šume
prigodom regulacije rijeka i melioracija
ne pretrpe štete, to su pitanja koja su
obrađena u koreferatu prof. Vajde.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Ing. E Georgijević: O šumskim požarima.
Šumski požari su poseban problem
zaštite šuma. Ing. Georgijević je dao
analizu gubitaka uslijed požara u šumi, pa
izračunao da šteta po 1 ha pod kulturom
smrče iznosi 71.300 Din, a po 1 ha sastojine
jele i bukve (B = 0.7, J = 0.7) 350.000
Din. God. 1957. zahvatio je požar na teritoriju
BiH šumsku površinu od 803 ha.
Šteta je procijenjena na 300 milijuna. Stoga
u zaključku ing. Georgijević preporučuje
mjere radi smanjenja šteta od požara.


Dr. M. Krstić: Nekoliko fitopatoloških
problema u našem šumarstvu i uloga organizovane
zaštite šuma u njihovom rješavanju.
Dr. Krstić je izabrao 4 tipična primjera
iz prakse, koji dovoljno govore o velikim
materijalnim i finansijskim gubicima,
koje imamo uslijed epifitocija. Prvi primjer
govori o truleži u bukovim sastojinama.
Ovu trulež uzrokuje gljiva U n g u 1 i n a
fomentaria) (Fomes fomentarius). U
čistim bukovim sastojinama istočno od Boranja
(Srbija) tehnička drvna masa smanjena
je uslijed ove truleži za 8—15´%>. Problem
raka kestenove kore, bolest topola i
bolesti u šumskim rasadnicima su daljnji
primjeri kojima je dr. Krstić potkrepio
tvrdnju da su gubici uslijed gljivičnih oboljenja
u šumama veliki te da je neophodno
potrebno u tom pogledu organizirati efikasnu
zaštitu šuma.


prof. dr. S. Zivojinović: Ekonomski
značaj štetnih insekata u produkciji nekih
brzorastućih lišćara. Dr. Zivojinović je
u svom koreferatu naglasio koliki je značaj
nekih brzorastućih lišćara za našu šumsku
privredu. On je istakao potrebu uzgoja
brzorastućih vrsta radi oskudice na četinjarskom
drvetu, potrebnom za drvnu industriju
i proizvodnju celuloze. Topole a
dijelom i vrbe zauzele su naročito mjesto
u akciji podizanja brzorastućih plantacija.
Pritom je došlo do razočaranja i neuspjeha
radi toga što se nije vodilo računa o raznim
štetnim faktorima, koji prate svaku
gajenu biljku, a naročito osjetljive euroameričke
topole. Dr. Zivojinović se
detalnije osvrnuo na neke štetne insekte
krošnje, debla i korijenja topola i vrba, pa
je zatim dao primjere ekonomskih gubitaka
uslijed akcije ovih štetnika. Tako je
uslijed poznatog štetnika Saperda
populnea u šumi Ma li Rit
kod Vršca stradalo 70 ha topolove
kulture. Šteta je iznosila 12,040.000 dinara.
Drugi primjer pokazuje štete od Sciap teron
tabaniformis na lokalitetima
Martonoš (šum. gazdinstvo Sombor). Na 10
ha površine šteta je procijenjena na dinara
1,600.000. Slično je dr. Zivojinović izraču


nao štete od Chrypthorrynchus
laphati . Predpostavlja se da je ukupno
5°/o, od 36.000 ha poslije rata podignutih
kultura topola, uništeno uslijed štetnih insekata.
Ukupni gubitak iznosi za topole 284
milijuna dinara, a za vrbe 800 milijuna dinara.


Nakon što su izneseni uzroci javljanja
velikih šteta dr. Zivojinović zaključuje, da
organizaciju službe zaštite mekih lišćara
treba uključiti u opću službu zaštite koja
zahtijeva svoje osnivanje, organizaciju i
uvođenje u život.


Ing. N. Petrović: Utjecaj divljači i
sitnih glodavaca na šumsku proizvodnju.


Ing. N. Petrović je naveo brojne primjere
šteta u šumama koje čini divljač i
ekonomske gubitke koji uslijed toga nastaju.
Uzroci velikih šteta od divljači u našim
šumama jesu preveliki broj divljači u ugroženim
područjima. Taj broj je u nekim slučajevima
i do 4 puta veći, od onoga koji bi
prema gospodarskim principima morao biti
na jedinici površine. U cijelom tom pitanju
igraju važnu ulogu još i intenzivno
iskorišćavanje sporednih šumskih proizvoda,
šumske paše, sjemena i plodova te odnos
između šumarskih i lovnih institucija.
Ing. Petrović je u referatu dao sugestije,
kako se štete od divljači mogu reducirati
na podnošljivu mjeru. Na koncu je iznio
i štete od glodavaca, njihove uzroke i
mjere za njihovo sprečavanje.


Ing. M. L j u j i ć: Ekonomski značaj šteta
od čovjeka. Iz statističkih podataka izlazi
da su štete od čovjeka uslijed bespravne
sječe i paše, od velikog ekonomskog značenja.
Te štete imaju začetak u ekonomsko
socijalnom i kulturnom stanju na selu. Pozitivni
zakonski propisi ne mogu to pitanje
na prečac riješiti, pa je potrebno izvjesno
vrijeme, da se promijeni odnos čovjeka na
selu prema šumi kao općenarodnoj imovini.
Unapređenjem poljoprivede, industrijalizacijom
i smanjenjem potrošnje drveta na
selu, smanjit će se i pritisak na šumu. Tome
će pridonijeti također i rješenje imovinskih
odnosa (arondacija, uzurpacije
i t. d.). Ni propaganda šumarstva ne smije
se zanemariti.


Nakon referata u diskusiji su sudjelovali
mnogi diskutanti. Ing. Topalović (Savezna
uprava za zaštitu bilja Beograd) rekao
je, da su podaci koje je u referatu iznio Dr.


M. Androić u pogledu šteta i suviše skromni.
On je iznio brojčane podatke o utrošku
Savezne uprave za zaštitu bilja za akciju
zaštite šuma, uglavnom za avioakcije. On
je zatim iznio svoje mišljenje o unutrašnjem
karantinu, organizaciji opažačke službe
i dr.