DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 56     <-- 56 -->        PDF

OMORIKA, SMREKA ILI ŠMRCA?


Ing. Đuro Knežević, Zagreb


Na jezičnom području Hrvatske žive ova tri naziva istovremenooznačuju istu vrstu drveća. Ponegdje opet drugo ime znači jedno, a ostala
dva drugo; drugdje prvi naziv ne znači nijedno od toga troga, nego posebnu
vrstu. I ne samo da su se ti lokalizmi održali u narodnom govoru, nego
se štaviše i naši lingvisti ne slažu u tome, a što je još gore, razilazi se i naša
stručna literatura. Radi toga održala se nepoželjna zbrka sve do danas.


Tom neskladu skrivio je mnogo Linn e nazvavši jelu »picea«, a
omoriku »abies«. Prvo naučno ime omorik e po Linne-u bilo je Pinu s
ab i es (1753. g.) i odonda je ono mijenjano u Abies picea, Pinus picea,
Pinus excelsa, Abies excelsa i Picea vulgaris, dok nije konačno prihvaćen
današnji naziv.


To se odrazilo donekle i u njemačkoj nomenklaturi, gdje se omorika
naziva: Fichte, Rottanne i Pechtanne, a zapravo Tann e je ime za j e 1 u,
a ne omoriku. ,


Nije manje čudno i rusko ime za jelu: p i h t a, a za omoriku: j e 1 j .


Da bismo dokazali tu pometenost, poslužit će nam najprije naša
stručna literatura od sredine 19. vijeka do danas.


Franjo S p o r e r, vinkovački šumar, izdaje prvu šumarsku knjižicu
štampanu hrvatskim jezikom: »Mali šumarski katekizam« (1848. g.) gdje
neavodi »iglasto dervje«: jelu, omoriku , bor i ariš.


Dvije godine kasnije štampa se u Beogradu (32 godine poslije Vukov
e reforme još uvijek ruskim alfabetom) »Jestestvena povesnica za
mladež srpsku« profesora Vuka Marinkovića . U tom se prirodopisu
govori i o botanici i navodi smrek a za Juniperus communis, a omo


rik a za Pinus picea, Fichte.
U Gajevoj tiskari štampa se 1857. Syllabus florae croaticae dr. J.
Schlossera i Ludwiga Farkaša-Vukotin o v i ć a i tu je jela


— Abies; smreka
— Pinus; bor — Juniperus!
Bogoslav Su.le k izdaje 1859., svoje Biljarstvo gdje stoji: omor a
ili omorik a (Abies pectinata D. C. — Pinus, picea L. — Weiss = oder
Edeltanne), a opisuje jel u (?!). Međutim, u istoj je knjizi opisana jel a
tankovrh a (Abies excelsa — gem. Fichte, Rothtanne) kao omo rik
a (?!). Dakle jelu naziva omorikom, a omoriku jelom tankovrhom.
1859. prevedeno je Bilinstvo bečkog docenta A. Pokornog a u
kom je omorik a (Abies pectinata, Weiss — oder Edeltanne — t. j .
jela!), a jel a (Abies excelsa, Die gemeine Fichte, auch Rothtanne),
smrek, smreka (Pinus Cembra, Zirbelkiefer), borovica (Juniperus
communis, Die gemeine Wachholder).
Franjo C o r d a š i ć, nastavnik Gospodarsko-šumarskog učilišta u
Križevcima, napisao je 1872. Poučnik za čuvare šumah i pomoćno šumarsko
osoblje, gdje je smrek a (omorika — Pinus picea — Fichte).
Vladoj Köröskenj i u svom opsežnijem radu: Opće šumarstvo za
samouke (1873.) već se razilazi sa Šporerom i među »iglavo drveće« ubraja
smrek u (Abies excelsa), jelu itd.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Dr. Josif P a n č i ć izdaje u Beogradu 1876. monografiju: »Eine Conifer
e in den oestl. Alpen«, gdje prvi puta piše o svojoj omorici. Na str. 5.
veli: »Razlike između tri drveta: jele. smrč e i omorike su dosta očite ...«


Josip Jand a (prof. zagr. gimnazije) sastavio je »Počela botanike
1878. Tu je jela ili čamić (Abies pectinata D C.) i omorika (A.
excelsa D C).


Isti je autor 1889. preveo Prirodopis A. Pokornoga gdje je omo rika,
omora ilismrča (Die Fichte).


Prof. A. Korlevi ć 1903. prevodi 21. izdanje Prirodopisa bilinstva
Pokornoga gdje stoji slijedeće: omorik a vitk a (omora ili smrča, die
Fichte, Picea excelsa); jel a češljast a (čam ili luč, die Tanne, Abies
pectinata), smrek a borovic a (kleka, venja, der Wachholder, Juniperus
communis).


Dr. Stj. Đu r a ši n prevodi isti taj Prirodopis bilja 1915. g. u kom
su ovi nazivi: omorika obična (P. excelsa), jela vita (A. pectinata)
i borovic a obična (J. communis).


Poslije Svjetskog rata I. udžbenici u Hrvatskoj i Sloveniji pisali su o
s m r e k i, u Srbiji i Bosni uglavnom o s m r č i, pa nije potrebno navoditi
ih.


Ipak, da bismo se uvjerili o nekonsekventnosti naše nomenklature,
koja se održala sve do najnovijeg vremena, spomenut ćemo »Priručnik
za šumarske inženjere« (izdanje Sum. društva NR Srbije 1957.) gdje isti
autori jednom pišu smrča , a drugi put s m r e k a (u istom članku!).


* * *


Drugim važnim pomagalom poslužit će nam Šumarsk i list .
Šumarsk i lis t u prvoj godini svog izlaženja (1877.) na str. 167
piše: »Glavne vrste gore na krajiško-hrvatskom gorju jesu bukva, jela i
omorika« . U dopisu (Prvi izlet šumarskog društva) (188*) veli se: »Zatim
posjetismo .. . rasadnik, gdje smo lijepe i bujne rasline omorike ,
bora i ariže našli«. Slijedeće godine (1878.) u članku Slapničara :
»Pretvorba naših čistih bukovih sastojina u mješovite sastojine«, spominje
se smjesta sastojine: jela sa smre k o m. 1879. (19) navodi se omo rika
, a tako i u članku: Šumski odnošaji u Bosni, kaže se: Među crnogoricami
je prva omorik a .. . Međutim, u bilješci (153) piše: Nasad trogodišnje
smreke, nabavljene iz donje Austrije ..., aD. Laskar (201):
U gorah imademo bor, omorik u i jelu.
1881. piše E. Slapničar (16): »Kora omorike dolazi jedino do
unovčenja, kada kolaju sokovi...« — V. Cerma n (240) u »iglavo
drveće« ubraja smreku , a u bilješkama (314) opet je spomenuta omo rika
. Šumar otočke I. O. Dušan 11 i č 1882. g. piše članak o stanju šuma
pa navodi: »Najbolje tu uspjeva prosta bukva, jela i. omorika« . Tako
i prof. VI. Kiselja k u izvještaju o poučnom putovanju u Gorici i Trstu,
veli: »Vladajuće su vrste drva: jela. omorik a i bukva...« — Isti taj
naziv upotrebljava i M. Radošević . U iskazu o cvjetanju šumskog
drveća (204) Josip E 11 i n g e r spominje smreku ili borovicu (J.
communis) i omorik u (smreku — Pinus picea. 1883. (94) navodi se
omorika . 1884. u članku: »Pošumljenje krasa u Kranjskoj« spominju


* Brojkama u zagradama označene su stranice Šumarskog lista.


ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 58     <-- 58 -->        PDF

1


se smrekove biljke, a (228) površine zasijane omorikom. U članku
»O potrebi vode šumskog drveća« (329) navedena je također omorika .
1885. (157) govori seo omorikovu prelcu, a (424) stoji smreka, pa
i (496) F. Kesterčane k 1886. (107) u drvno gromadnim skrižaljkama
rabi naziv smreka, a Simeon P j e r o t i ć (207) omorika. Prof. V.
Kiselja k ponovo i ovdje upotrebljava (511) naziv omorika . 1887.
god. na 8 mjesta spominje se o m o r i k a, a na 3 s m r e k a. Tu se po prvi
puta pojavljuje i smrča . 1888. govori se o smreki i omorici. 1889. navedena
je 10 puta omorika i 3 puta smreka. 1890. piše Kesterčanek


(89) tank ovita jela (Picea excelsa Link), a Milan Obradović —
Ličanin (317) piše o mikorizi na omorici . 1891. u članku »Šumska presadnja
« jednom je smreka, drugi puta omorika. Milan Obradovi ć (563
i 564) ovdje rabi naziv smreka. 1892. M. Đ. P a n č i ć srp. drž. šumar
(220) u članku: »Trgovina sa drvi u Srbiji« drugi put unosi u 5. L. naziv
smrča. Josip E 11 i n g e r (262 i 263) piše s m r e k a, a (264) omorika!
1893. isto tako B. Karakaš (187) spominje korijen i stablo omorika,
a (223) govori o smreki i o omorikovu likaru. E 11 i n g e r (228)
ovdje rabi naziv omorika. Obradović opisuje (311) Pančićevu
omoriku tvrdeći da je baš to ona vrsta, koja se spominje u narodnoj pjesmi,
a Picea excelsa je u čitavoj Srbiji smrča . Međutim 1894. u bilješkama
i člancima (193, 213 i 331) pa i (341) Josip K o z a r a c pišući o uzgajanju
šuma Borggrevea navodi omoriku . Tako i Franjo Č o r d aš
i ć (478) i Bosanac J. M a r h u 1 a (484) pišu o omorici. 1895. O b r ad
o v i ć (57) u članku: Kako se proizvodi katran u Srbiji — piše smreka .
Tako isto iBaličević, Kosović i Đureković (81, 83, 87, 88, 96,
142, 274, 477].
Godine 1896. Josip K o z a r a c preuzima uredništvo S. L. i (199) piše
»O volumenu omorikovi h četinja« a tako i u prijevodu članka Guttenberga
(224) spominju se omorikov e sastojine. Članak: Bosansko šumarstvo
na milenijskoj izložbi (524) spominje omoriku . 1897. g. naročito
je zanimljiva, jer se te godine nijednom ne spominje smreka, već se
konstantno piše o omorici. Te godine prof. Kesterčanek u svom
napisu »Kroz Bosnu i Hercegovinu« spominjući Pančićevu omoriku (425)
veli: »Drvo ove omorike odlikuje se prema onome običn e omorik e
mnogo većom pravilnošću i finoćom u građi godova ... a drvo još svježe
ugodno miriše...« Kozara c u bilješci Kavkaska konkurencija (458)
piše također o omorikovim stablima. Čak i E t ti n g e r (449)
govori o sadnicama omorike. 1897. Kesterča nek navodi (486):
čiste omorikove šume. B e n ak u članku »Okresivanje« (552): omorika.
I te godine nema naziva smreka. 1898. pišu svi o omorici,
samo Dragutin Hir e usvom članku »Iglasto drveće i grmlje hrvatske
flore (275) pledira na naziv smreka . 1899. pod utjecajem H i r c a pišu
svi saradnici S. L. s m r e k a, a (558) veli se smreka (omorika). Isto
tako 1900. g. svi dopisnici iz Hrvatske pišu samo o smreki . 1901., 1902.,
1903., 1904., 1905., samo u oglasima dražbe spominje se omorika , dok
se u člancima navodi smreka. Napose ističemo, da M. Obradović


(436) god. 1902. prvi puta piše o s m r č i (a u zagradi navodi smre k u).
1906. u bilješci se također spominje smrčev prelac. A. Kauders
u članku (316) govori o smreki a (317) o omorici. God. 1907. na


ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 59     <-- 59 -->        PDF

vode se oba imena: smreka (119 i 447) i omorika (80., 311 i 373). 1908. N en
a d i ć (187 i 189) smreka, dok u članku Dianovskog (378 i 383)
nalazi se ime omorika, a tako i (223 i 229). 1909. Pleša-Kosinjk
o v i ć (24, 25) smreka, a isto B. K o s o v i ć (91) i A. Ug r e n o v i ć
(140). Jedino u oglasu dražbe u Delnicama (479) navode se omorikov a
stabla. (Te je godine počeo izlaziti Šumarski Glasnik u Beogradu,
koji svuda konstantno piše o smrči). 1910. Pleše-Kosinjković
ovdje (475) piše o omorikovim biljkama, a Gašo Vac o smreki
(437). 1911. spominju se (samo u oglasima) oba naziva. 1912. M. Mari nović
(8): omorika, a Pleše-Kosinjković opet prelazi na
smrek u (341). 1913. i 1914. dominira smreka . 1915. Prof. M. Urbani
(255 i 256) uzima naziv omorika, a isto i O. A g i ć (274). 1917.


M. Marinović (173): smreka, a prof. Petracić u Lugarskom
Vjesniku (16): smreka . 1918., 1919., 1920. i 1921. stalno je smreka ,
a 1922. prof. Drag. Vesel y (Sarajevo) (303) spominje o m o r u. 1923.
(iza str. 64) u oglasima dražbe Ogulinske I. O. i Dir. Š. Sarajevo navodi se
o m o r a, a tako i (iza 122) oglas iz Foče. Sarnavka (556): omorika.
1924. tri su oglasa iz Bosne za omoriku, a Langhofer (328) i 2.
Miletić (351) pišu o smreki. 1925. oglasi iz Bosne (šest) navode
om oru ili omoriku, aJekić (Beograd) i Petrović (Aleksinac)
spominju smrču . Takva situacija ostaje 1926., 1927., 1928., samo što
K a ud er s piše također smrča (109). 1929. Salih Omanović (Nevesinje)
veli: smreka, o m o r i k a ili smrča! 1930. Batić (Kosinj):
smreka v (345), a Bambulović (Sarajevo): smrča (446) 1931.
P a n o v (Bos. Petrovac); smreka (18), Kolaković (Olovo); smrča,
Anić (232): smreka, Omanović (241): omorika, Petrović
(Beograd): smrč a (569). 1932. Jeki ć (433) u članku: Uvod u šumarsko
poljoprivredni rečnik, kaže da je u Južnoj Srbiji smreka , smrdelika ili
somina: J. S a b i n a. 1933. Fazlija A 1 i ka 1 f i ć (70, 71, 72): omorika;
Vajda (217): smreka. 1934. Orestije Krstić (170) piše smrča, a
(411) smreka. Drag. Petrović (457) u članku: O šumskom drveću u
Južnoj Srbiji piše: »Četinare, upravo smrču, jelu i borove, naziva narod u
gornjem delu Ibra krstato m gorom . U nekadašnjem Novopazarskom
Sandžaku čuje se još i ime o m a r ili h o m a r, ali mi se čini, da se
ovdje prvenstveno misli na smrčevu goru.
Pice a excels a je poznata u narodu uglavnom pod imenom
smrča . Međutim lokalno ima i drugih naziva. Tako je u vrhu Sirinićske
Župe u selu Sevcu ispod Ošljaka nazivaju murikom, u gornjem delu
Ibra oko Rožaja smrčom ili o m o r o m, a kod Gusinja 1 u b o d e r o m.
Međutim u selu Vuči nedaleko Rožaja nazivaju je smrčom, a omor
a je četinasta šuma.


Juniperus oxycedrus, crvena smreka, ali je narod zove
smreka, a kod Carevog sela ženska smreka. Ima u Južnoj
Srbiji veliku rasprostranjenost, ali ne opštu.


J. communis, smreka, oko Berova s m r i k a, kod Carevog
sela m u š k a s m r e k a, ima u južnoj Srbiji opštu rasprostranjenost.«


ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 60     <-- 60 -->        PDF

1935. isti autor (382) piše osmrči, a smreka mu je J. com. V es
e 1 i (335) piše smrča, a tako i 1936. pišu Vajda (350) i B a 1 e n
(91, 229), dok je A n i ć (703) naziva smrekom. 1937. (650) Afanasijev:
omorika. 1938. (11) Omanoviću je smreka Juniperus, a
za Pančićevu omoriku veli da je posebna vrsta omorike! Afanasijev
(221) omorika, Milan Knežević (Sarajevo) (367) o m o r a,
aFrančišković (437) smreka. Dr. S. P 1 a v š i ć (694) kustos sarajevskog
muzeja piše članak: »Staništa Pančićeve omorike« i u završnom
dijelu govori o nomenklaturi predlažući za P. omorica Panč. naziv omo rika,
a za P. excelsa — smrča. Hrvatski naziv smreka za P. excelsu
ne čini mu se zgodnim, jer tom riječju narod u Bosni naziva J. Communis.
1949. Vajd a (189) piše: smreka . 1940. miješa se smreka i
smrča, a R o s i ć (Beograd) (535) naziva J. com. smrekom, a Piceu
smrčom . 1941. (28) Fukare k piše O trećem arealu Pančićeve omorike
u Drobnjacima.


»Prof. N. A. Muravje v također je istraživao vegetaciju Durmitora
... ali nije našio P. omoriku Panč. Navodi o tom, da je ona bila u tim
šumama, a sada posječena, mogu se objasniti time, što narod, po njegovu
mišljenju, imenom »o m o r i k a« naziva običnu s m r č u (P. Excelsa).
Isto tako misli i K. M a 1 y (Sarajevo). Od 1942.—1952. saradnici iz Hrvatske
pišu smreka, a iz Srbije i Bosne smrča, dok od 1953. do danas
dominira u S. L. opći naziv smrča.


* * *


Kako treći izvor za rješavanje postavljenog problema poslužit će nam
rječnici — naši i ostalih Slavena.


Prvi-naš trojezični rječnik ilirsko-talijansko-njemački bio je »Ricsoslovnik
« Jose Voltigg i j a, Istranina, štampan u Beču 1803. g. Tu se
spominje smrek a — ginepro — Wachholder; bo r — ginepro — Wachholder;
jela — abeto — Tanne. Omoriku ne spominje.


Vuk Karadzi c u prvom izdanju Srpskog rječnika (1818. g.) navodi
ova imena: smrek a — der Wachholder — Juniperus communis
Linn.; smrekovin a — Wachholderholz — lignum juniperi; omo rik
a —die Fichte.


Šulek : Njemačko-hrvatski rječnik, I860.:


Fichtenbaum, Fichte (Pinus picea) omora, omorina. omorik
a; (coll) omorje.


Fichtenhain: omorik, omorje


Fichtenholz: omorikovina


Đuro Daniči ć (Korijeni s riječima od njih postalijem u hrvatskom
ili srpskom jeziku. Jug. Akad. Zagreb 1877.) ima smark , postalo
od s m a r, a znači u sanskritu: mazati, kvasiti, gladiti i sijati . Od ovog
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 61     <-- 61 -->        PDF

posljednjeg značenja smatra da su postale riječi: smr č (smreka) smrčev,
smrčevina, smreka, smrekinja, smrekov, smrekovina i smrekovača.


Bogosla v Šule k (Jugoslavenski imenik bilja. Zagreb 1879.)
ispravlja (Biljarstvo 1859.) Abies pectinata u jelu (ili jelu vitu)
preuzev naziv od Mijata Sabljar a (čiji se rukopis nalazi u Jugosl.
Akademiji), a omorom ili omorikom zove pravilno Abies e xc
e 1 s u D C, što je opet primio iz rukopisa bosanskog biskupa O. V u j ič
i ć a, koji je po Bosni sabrao množinu imena bilja i predao svoju zbirku
kanoniku Mihovilu Pavlinoviću, a ovaj Šuleku, a služio se je njome i Vuk
Karadzic. Isto je tako naziv smrek a (za Juniperus communis) uzet iz
zbirke kanonika Mate V o d o p i ć a, koji je »osobitom pomnjom nastojao
doznati za ondašnja, narodna imena bilja, što mu kao malo kome za rukom
pođe«, veli Sulek i nastavlja: »Ova je zbirka riječi osobito znamenita, jer
je Vodopić ne samo vješt biljar, nego i hrvatski pisac, te se možeš u njega
uzdati«.


F. Mikloši ć (Etymologisches Wörterbuch, 1886.) izvodi sve slavenske
nazive od riječi smerk u (sanskr.) iz kojih je nastala staroslavenska
riječ s m r e č, a značila je borovicu. Kasnijim razvitkom riječ se
prilagodila jezičnim zakonima pojedinih slavenskih naroda i ne samo da
se je izmijenio njezin izgovor, nego i značenje. Negdje je značila omoriku,
drugdje jelu, a kod nekih i borovicu.
Gustav Šamšalović : Njemačko-hrvatsko-srpski rječnik primio je
od Šuleka naziv omorik a (Fichte), kako sam veli u predgovoru.
Ristič-Kangrga : Nemačko-hrv.-srp. rečnik (1936.):
Fichte: smrč, smreka, smrč a, omorika
Fichtenhain: omorik, srhr čik.
Akademijin rječnik sadržaje slijedeće:
Omorika , postanje tamno: u drugim slavenskim jezicima nema
srodnih riječi. Najstarije su potvrde iz 19. vijeka.
O m o r i t i, crno obojiti. Govori se u Lici, na pr. Pošto ćeš mi omoriti
ovu kapicu?


Smrča, smrč, smreka. Između rječnika u Mikaljinu (jelica,
dub; pezzo, albero, picea), u Stulićevu (giunipero, ginapro, albero, juniperus)
i u Ivekovićevu (juniperus).


Smreka , juniperus (drvo i rod), borovica, borovnica, smrč.
Smrekar , ptica, vidi borovnjak, bravenjak, branjug, venjar. Turdus
pilaris. Wachholderdrossel.
Tu valja spomenuti i »Etimologičeski i pravopisen rečnik na blgarskij
knižoven jezik« Stefana Mladenov a (Sofija 1941.) u kom su navedeni
slavenski nazivi za s m r e k u . (bugarski, srp.-hrv. i slovenački); poljski:
swierk, smrek; češki: smrč; a korijen je u indoevropskom »smer«, što
znači mazati (i nešto smolasto).
Smrč je u vezi s grčkim myromai, što također znanci mazati;
myro n je mirisna tekućina; gotski »smairthr« označuje mazivo; staro
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 62     <-- 62 -->        PDF

skandinavski »smjör« je maslo; engleski »smear« znači mazati kao i njemački
»schmieren«.
Blgarski tolkoven rečnik (Sofija 1955.) ima riječ smrik
a za borovicu i ariš.
Time bismo završili sa slavenskim rječnicima.


U njima smo našli analogije za našu riječ smreka i smrča, a
omoric i nigdje ni traga ni u jednom slavenskom jeziku. Zato nije čudo
što je Panči ć zaključio da je onaj njegov endem, koji se održao samo u
nas i u Albaniji, a i tu je rijedak, da je baš to omorik a koju spominje
narodna pjesma. Međutim, nema nikakva dokaza za tu tvrdnju. Pančić
misli da je Picea excelsa dobila kriv naziv omorika , jer ju je narod
zamjenio s njegovom omorikom. A nije li možda obratan slučaj? Nije li
logičnije pretpostaviti da narod radije zaključuje iz velikog u malo, nego
li protivno?


Sada još ostaje otvoreno pitanje: otkuda nam ta riječ? Akademijin
rječnik veli da joj je postanje tamno i da najstarije potvrde potječu
iz 19. vijeka. (Ali to ne znači da se prije toga nije govorila). Osim toga
Akad. Rječ. pravilno konstatira da te riječi ne pozna nijedan drugi slavenski
jezik i zato joj postanje treba tražiti u jeziku onih naroda, koji su
s nama živjeli na ovoj zemlji ili narn bili susjedi, a može biti i onih koji su
ostavli tek tragove svog bitisanja među nama.


Najvjerovatnija bi bila pretpostavka da su nam Turci ostavili tu riječ
ili da smo je prenijeli od susjeda Grka. Međutim ni u jednom od tih jezika
nema joj ni spomena.


Posljednja mogućnost ostao bi nam još ilirski jezik (čija su se imena
Durmitora i Pirlitora do danas održala u Crnoj Gori). I zaista, naša m o1
i k a (Pinus peuce) prema Rečniku srpskog ili hrvatskog i albanskog
jezika (Dr. H. B a r i ć, izd. Jug. Akad. Zagreb 1950.) navodi se: omorika


(P. omorika Pančić) — m o 1 i k a; omorikovina — dru ni m o 1 i k e.
Nije manje zanimljiv Najden Gerovl j ev: Rečnik na blgarskij jezyk
(1904.) gdje ćemo naći:


smreka ili smrika — Juniperus communis


smrč, smrčja = Picea excelsa


molika = Pinus peuce


m o r i k a = Pinus peuce.


Prema tome čini nam se vjerovatnim da je riječ omorik a izvedena
od ilirske molike (koja je kako vidimo u bugarskom jeziku prešla i u
ni o riku) i da se je počela govoriti najprije u Bosni, gdje molike nema
(i ba š zat o što je n e m a). Odatle je po svoj prilici prenesena i u druge
naše krajeve.


Da sve ovo bude jasnije i preglednije rezimirat ćemo ukratko što je
bitno u iznesenom materijalu.


Iz naše stručne literature vidimo, da se naziv omorika
isključivo upotrebljavao od početka 1848. g. pa sve do 1872., kad Čor dašić
prvi spominje smreku ili omoriku. U to vrijeme pronalazi
Pančić svoju omoriku (1876.) i tim imenom želi označiti samo
taj relikt.


*
140
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Ipak to ime ostaje i dalje za P. excelsu, jer ga upotrebljava J a n d a
(1878.), Korlević (1903.) i Đurašin (još 1915.) a i dalje.


U Šumarskom listu počinje se sa omorikom (1877.), a
kasnije se izmjenjuje sa smrekom , a ponekad se smreka zamjenjuje
sa borovicom. Još 1937. A f a n a s i j e v spominje omoriku, a
1938. Omanović smrekom naziva borovicu, aP. excelsa mu je
omorika. Tako i Fukarek (1941.) kaže da narod imenom omorika
neaziva običnu s m r č u.


Naši rječnici spočetka smatraju smrekom — borovicu Voltiggi
1803., Karadzic 1818., Šulek 1879. i Miklošić 1886.), a P. excelsa im
je omorika . Tek kasnije, vjerovatno i utjecajem iz slovenskog jezika
počinje se uvoditi smrek a za omoriku, a poslije 1918. g. i s m r č a.


Čitav ovaj prikaz imao je zadatak da nas uvjeri o tom, kako se održala
u našoj stručnoj literaturi, a pogotovu u narodnom govoru, još i danas
pometenost u određivanju imena ovom našem četinaru. A svrha mu je,
da u tu zamršenost unesemo reda. Mislim da bi se problem moeao riješiti
ovako: omorikom da se naziva P. excelsa, borovicom ili smreko
m Juniperus communis, a s m r č a da se napusti.


Razlozi su ovi: »omorika« je najblagozvučnija riječ između svih triju,
u literaturi se prva spominje i niie je lako zamjeniti s kojom drugom (kao
smrča. smreka, smrika. smrč i si.) a u narodu još i danas živi. Ništa nas
ne treba smetati što je Pančić uzeo to ime za svoj endem. Njegova se omorika
može zvati »omorikom Pančićev o m« (kao što na pr. i Picea
Engelmannii i dr.), a P. excelsa »omorikom obično m«.


Smrek a je kod nas u mnogim pokrajinama ime za Juniperus, a
smrč a radi svoje nagomilanosti suglasnika zvuči prilično kakofonski uza
sve to što ju je Nazo r upotrebio da nam onomatopejski dočara cvrčanje
cvrčka »na čvoru crne smrče«.


Međutim, taj veliki pjesnik, učesnik Narodnooslobodilačkog otpora,
osjetivši »kako je najveća radost rvat se sa Zlom« bilježi u tom dobu »zanosa
i klonuća« ovaj snažni:


ZOV DREVNOM BOGU


Siđi, troglavi bože najstarijih predaka naših,
S oblačnih vrhova davnih vjekova! Siđi. ko onda,
Kad se na vrhove spusti Karpata, da slavenske puke
Na četir rasiješ strane!
Pozvao tad si nas vatrom OMORIKA, hrašća i jela,
A mi te zovemo sada s vrhunaca južnih planina,
Požarima što bukte iz utroba našijeh, vatrom
Srca neam gnjevnih.


Tu dakle, kad je nesputan formalnom stranom poetskog izraza, naš
tankoćutni esteta i nesumnjivi znalac jezika, uzima narodni naziv »omorika
« koga i mi ovdje preporučamo.


SUMMARY


In the vernacular as well as in technical literature among the Croats and Serbs
have been retained three names for one and the same three species: Picea excelsa
Link Th author points to the sources of the errors and he proposes the following term:
»Omorika«, whereby this linguistic confusion would be done away with.