DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Bez sumnje da će zadatak racionalnog korišćenja i proširenog podizanja
baranjskih šuma biti uspješno riješen u najbližoj budućnosti.


THE MANAGEMENT CHARACTERISTICS AND THE COMPOSITION OF FOREST
TYPES OF THE BARANJA REGION


The author has divided the forests of Baranja region with respect to silvicultural
systems into four groups. The first group contains the high-yielding forests of Oak and
hard broad-leaved species of the middle part of Baranja. In the second group are to
be found the forests of hard and soft broad-leaved species growing on grounds protected
against inundation and situated close to the dam. In the third group are comprised
the forests of soft tree species occupying the areas not protected against flooding
(flood land forests). To the fourth group belong the forests growing on marshy and
swampy lands. For each group of forests the author gives a detailed description and
directions for their cultivation.


PRILOG ODREĐIVANJU MINIMALNIH MASA POSLIJE SJEČE
U PREBIRNOJ ŠUMI


Ing. Stanko Tomaševski, Ravna Gora


Određivanju minimalnih masa po jedinici površine u prebirnoj šumi
nije do sada u našoj praksi posvećena dovoljna pažnja, i ako se radi o važnom
elementu strukture, o kojem u znatnoj mjeri zavisi prirast. Nemamo
dovoljno podataka iz naših šuma, a oni kojima raspolažemo nisu u praksi
dovoljno provjereni, budući da je za to potreban duži period vremena. Ovo
radi toga da bi se ustanovilo kako konkretna minimalna masa utječe na
visinu prinosa (prirasta) prebirne šume.


U NRH se za ustanovljivanje minimalnih zaliha koje treba da ostanu
poslije sječe u prebirnoj šumi upotrebljava skala ing. Surića.


Ing. Eić u članku »Nešto o minimalnoj masi u prebirnoj šumi« (Šum.
list br. 3—4/56) iznosi na temelju pokusa na 6 primjernih ploha, da su Šurićeve
minimalne mase niže od stvarnih zaliha nakon sječe (osim za jednu
plohu). Odstupanja po Šurićevoj skali iznašaju prosječno od 0% do maksimum
12%, odnosno gornje granice Šurićevih zaliha za jelu i smrču u prebirnim
šumama su za 6% manje od onih koje su se stvarno dobile.


Smatramo veliki propustom ing. Eića, što njegovi podaci ne sadrže
uopće veličinu prirasta drvne mase na istraživanim plohama, jer kako smo
naveli iluzorna je rasprava o veličini zalihe bez točnog poznavanja, i to
kroz duži period, prirasta prebirne šume.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Spomenuti članak ing. E i ć a naveo nas je da pokušamo ustanoviti
stvarne drvne zalihe nakon sječe, doduše ne na pokusnim plohama nego u
odjelima koji se redovito sjeku po planu sječa. Svijesni smo kod toga da se
u odjelu, koji se redovito konsignira za sječu, ne može konsignacija provesti
u tolikoj mjeri stručno, kao što je to moguće na primjernoj plohi. Ovo i radi
toga, jer ne ćemo moći u konsignaciji, u većini slučajeva, koristiti iskusne
šumarske stručnjake (inspekcione činovnike direkcije šuma, šefove šumskih
uprava, članove taksacionih sekcija i dr.) kao što je to učinio ing. Eić. Međutim,
koliko god ovaj pokušaj imade slabih strana, imade i opravdanje,


t. j . nama su potrebni podaci o uporabivosti tabela masa poslije sječe, kod
konkretne upotrebe u operativi, jer nam i minimalna masa koja treba da
ostane poslije sječe, može da posluži kao jedan od elemenata za određivanje
etata.
Obzirom da (koliko je nama poznato) nije u NRH bilo prigovora Šurićevim
minimalnim masama, bilo za to, jer su one odgovarale praksi, bilo da
su upotrebljavane šablonski, a da se njihovom valjanošću nije nitko ozbiljno
pozabavio, odabrali smo 3 odjela u G. J. Ravna Gora, izvršili konsignaciju
stabala, a onda dobivene podatke o zalihi poslije sječe uporedili s onima
iz Surićeve skale minimalnih zaliha.


Odabrali smo odjel 82 s hladnom NE ekspozicijom, odjel 9. NW ekspozicijom, i
odjel 91 s W ekspozicijom.


Odjel 82 je mješovita sastojina jele — bukve, stablimične smjese. Teren je srednje
strm. Tlo je plitko i kamenito. Nadmorska visina 860—920 metara.


Odjel 91 je mješovita sastojina jele — bukve, stablimične smjese. Teren je valovit


— srednje strm. Tlo je plitko, mjestimice srednje duboko. Nadmorska visina 880—960
metara.
Odjel 9 je mješovita sastojina jele — bukve, stablimične smjese. Tlo je plitko i
kamenito. Teren je strm. Nadmorska visina 850—950 metara.


Osim navedenih odjela, odnos između stvarne mase poslije sječe, i minimalne
mase po Š u r i ć u, te veličinu prirasta ispitivali smo i u odjelima
36, 58, 62 i 145 G. J. Ravna Gora i došli smo do istih odnosno vrlo sličnih
rezultata. Napominjemo da je intenzitet doznake, odnosno sječe u istraživanim
odjelima nizak, budući da se u većini slučajeva radi o odjelima koji
su ranije temeljito isječeni, tako da smo ovom konsignacijom odnosno sječom
izvršili još neke ispravke iz ranijih konsignacija, a ujedno i konsignirali
refektna i manjičava stabla, posebno jele.


Prilikom odabiranja odjela nastojali smo da uzmemo odjele s nejednakim
omjerom smjese, bonitetom i nadmorskom visinom, a s različitim
ekspozicijama. Ovo prvenstveno radi toga, jer ekspozicija na kraškim terenima
s plitkim tlima, imade po našem mišljenju vrlo veliki značaj kod
određivanja stabala za sječu, odnosno visine etata. Poznato je da na hladnim,
sjevernim i istočnim ekspozicijama, možemo daleko jače otvarati
sklop, nego na toplim južnim i zapadnim ekspozicijama, gdje uslijed jačeg
otvaranja sklopa može doći do isušivanja tla i onemogućavanja prirodnog
podmlađivanja. Osim toga tople ekspozicije, koje su ujedno i pod udarom
juga, daleko su više izvrgnute opasnosti od izvala.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Dobiveni podaci prikazani su u tabeli br. 1.


Tabela 1


tu co
83 «o „, 5
9 "a 2 «9 »o » li
T I
m
a
O
CO
.3
>O
P<
"L
TS _0Jopq
§ö
LjB
c
O
Ili g % 3
«» Uli OJ» «3gL Stf Si i§´w
^L°,rfM ocoo
QaOSOöNft
3
3
3
´S
K
"3.
« asS*
HO
0,5,
10 11 12


82 23,84 jel
jeljela
aa
bukva
II
III
0,7
0,3
230
90
15
11
215
79
228
57
320 26 . 294 285 —3,1 3,74
91 51,43 jela
bukva
II
III
0,7
0,3
267
107
22
18
245
89
228
57
374 40 334 285 —146 6,48
9 45,11 jela
bukva
TI
III
0,8
0,2
286
72
26
17
260
55
260
38
358 43 315 298 —5,4 5,00


Obračun drvne mase u tabeli br. 1 izvršen je po Surićevim jednoulaznim
drvno gromadnim tabelama prepravljenim od Sekcije za uređivanje
šuma Rijeka, dok je bonitet uzet iz gospodarske osnove. Visine za određivanje
boniteta mjerene su Christenovim visinomjerom.


Međutim obzirom da visine stabla nisu same dovoljne za određivanje
boniteta, a kako i drvna zaliha u prebornoj šumi nije često vidljiva funkcija
boniteta, odnosno izgleda da je prema bonitetu dosta indiferentna (Miletić:
Osnovi uređivanja prebirene šume), izvršili smo u spomenutim odjelima
raspored drvne mase po debljinskim razredima, budući da je isti izrazita
funkcija boniteta.


Struktura drvne mase u % prikazana je u tabeli br. 2.


Tabela 2


I II III IV V VI


Deb. razred 10—15 19—25 26—35 36—50 51—70 preko 70 cm
Odjel 82 2,5 7,5 13,4 28,5 38,7 9,4


„ 91 1,9 8,6 14,2 31,3 36,8 7,2


9 1,7 6,4 12,0 31,3 41,1 7,5


I ako je razlika između drvnih zaliha naših odjela znatna, iz rasporeda
drvne mase po debljinskim razredima vidljivo je da se drvne mase gomilaju
u jačim debljinskim razredima kod sva tri odjela, što nam služi kao
dokaz, da se ovdje zaista radi o boljim bonitetima, i da će oni ustanovljeni
na temelju visine stabala biti točni.


Ing. E i ć je već u navedenom članku naveo, da je bonitiranje sastojina,
koje je upotrebio za primjerne plohe, vršio na bazi jedinstvenih bonitetnih
krivulja za NR BiH koje je sam sastavio 1951. godine. Isti autor
navodi da bi se, po njegovom mišljenju, boniteti glavnih vrsta drveća koje
sačinjavaju prebirne šume u NR BiH, mogli uzeti kao prosjek za čitavu
FNRJ, a možda i za jedan dio ostale Evrope.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Nije nam poznato, a nije u članku ni navedeno, odakle je ing. Eić došao
do tako smjelog zaključka. Također nam nije poznato da se je netko u
NRH pobliže pozabavio pitanjem upotrebe spomenutih bonitetnih krivulja
na konkretne prilike u prebirnim šumama u NRH (na teritoriju Gorskog
Kotara to nije učinjeno).


Kako smo već naveli bez poznavanja prirasta, u cjelini i po debljinskim
razredima, ocjena minimalnih zaliha nije moguća.


Po metodi Dr. Klepca izračunali smo u našim odjelima prirast jele i
iskazali ga u tabeli br. 1.


Raspored prirasta na pojedine debljinske razrede u % prikazan je na


tabeli br. 3.
Tabela 3
I II III IV V VI
Deb. razred 10—15 16—25 26—35 36—50 51—70 preko 70 cm
Odjel 82919
3,5
3,7
2,4
9,4:
11,2
8,6
12,8
15,5
12,4
23,6
27,8
38,0
41,3
36,5
34,2
9,4
5,3
4,4


Kako je iz tabele vidljivo prirast nam se gomila, kao i drvna masa, u
jačim debljinskim razredima, iz čega se također može zaključiti da se radi


o boljim bonitetima.
Međutim prirast drvne mase jele u odjelu 82 je znatno niži od prirasta
jele u odjelu 9 odnosno u odjelu 91, čemu će jedan od najvažnijih razloga
biti i najniža drvna masa jele u tom odjelu.
I postotak prirasta drvne mase najniži je u odjelu 82, te iznaša 1,27%,
dok u odjelima 91 i 9 iznaša 1,94 odnosno 1,58%.
Kako smo već naveli radi se ovdje o boljim bonitetima, međutim je
prirast drvne mase nizak, naročito u odjelu 82, pa bi trebalo ići na povišenje
minimalnih zaliha poslije sječe, budući da nam je zaliha po masi i po
vrijednosti nosioc prirasta. Posebno je ovo značajno za prebirnu šumu, čija
je specifičnost u uzgoju krupnog drveta, te u kojoj smo, radi održavanja
prebirne strukture, i radi povišenja prirasta prisiljeni podržavati jake
drvne zalihe.
Kako smo već naveli, ustanovljivanje minimalnih drvnih zaliha poslije
sječe za konkretno područje ili gospodarsku jeidnicu je dugotrajan proces,
posebno u koliko su naša nastojanja usmjerena ujedno i na ustanovljivanje
ekonomske (racionalne) zalihe, t, j . minimalne zalihe kojom ćemo postići
najviši prirast po količini i kvalitetu, pa su i naši rezultati u tom pogledu
manjkavi. ^
Namjera nam je bila da ovim člankom dademo prilog određivanju minimalnih
masa poslije sječe, a da to ujedno bude poticaj za ustanovljivanje
minimalnih zaliha u drugim gospodarskim, odnosno višim privrednim jedinicama.


Zaključak


1. Razlika između stvarnih drvnih zaliha poslije sječe i Šurićevih minimalnih
zaliha, nije u G. J. Ravna Gora na hladnim ekspozicijama velika,
te iznaša 3,1 odnosno 5,4%. Međutim ove relativno niske zalihe uzrokuju
i nizak prirast, pa bi ih trebalo povisiti.


ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 50     <-- 50 -->        PDF

2. Razlika između stvarnih drvnih zaliha poslije sječe i Surićevih minimalnih
zaliha je u G. J. Ravna Gora na toplim ekspozicijama znatna
(14,6%), pa bi Šurićeve minimalne zalihe kod primjene na toplim ekspozicijama
trebalo povisiti za cea 15%.
3. Neophodno su potrebna daljnja sistematska istraživanja minimalnih
zaliha, i njihovo ustanovljenje za svaku gospodarsku jedinicu, šumski predjel
ili odjel. Radi ustanovljivanja istih potrebno je temeljito poznavanje
prirasta, te utjecanja visine zalihe na istog, i to kroz duži period vremena.
A CONTRIBUTION TO THE DETERMINATION OF MINIMUM VOLUME OF THE
STANDING CROP AFTER CUTTING IN THE SELECTION FOREST


1. Difference between the actual volume of the standing crop after cutting and
the Surić´s minimum volumes of standing crop is not high in the management unit of
»Ravna Gora« on cold slopes, and it amounts to 3,1 respectively 5,4´%>. But these relatively
low volumes of the growing stock produce also a low yield, and that is why
they should be increased.
2. The same difference as under point 1. is considerable on warm slopes (14,9´/o),
and therefore Surić´s minimum volumes of standing crop when applied to warm slopes
should be increased by ca. 15%.
3. Necessary are further systematic investigations into the minimum volumes of
the standing crop as well as äheir establishing for each management unit, forest district
and compartment. In order to establish this it is necessary a thorough knowledge of
the increment and of the influence of standing crop on the increment for a longer
period.