DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 40     <-- 40 -->        PDF

TAKSACIONA KARAKTERISTIKA I SASTAV TIPOVA BARANJSKIH


SUMA


Ing. L. Kolomijcev, Bilje


Šumska površina Baranje zauzima 29.000 ha, što pretstavlja 18% u


odnosu prema cjelokupnoj površini ove pokrajine. Međutim stvarno pod


šumom nalazi se samo 15.000 ha (8%).


Rasprostranjenost baranjskih šuma nije ravnomjerna. Sjevero-zapadni


dio Baranje nema skoro nikakvih šuma, dok se jugo-istočni dio odlikuje


znatnom šumovitošću.


Sume se prostiru u glavnom uz tok rijeka Dunava i Drave, koje ujedno
čine i administrativnu granicu pokrajine Baranja, koja pretstavlja skoro
idealno ravnu površinu sa jedva primjetnim nagibom prema navedenim
rijekama.


Osobina baranjskih šuma je velika šarolikost šumskih površina po dobi
i obrastu, po vrstama drveta, po broju starih nepošumljenih sječina i čistina
i po izmjeni karaktera šumskih površina po horizontalnoj zonalnosti.


Velike razlike u sastavu i vlažnosti tla, čak i u uskim granicama užih područja,
uvjetuju prisustvo različitih vrsta drveća i različitog kvaliteta. Na
cijeloj teritoriji Baranje sastav zemljišta je različit pa se prema tome pojavljuju
i različiti tipovi šuma. Veze između osobine tla i vanjske šumske
sredine s jedne strane i karaktera šume s druge strane, očituje se u tome
što se različiti tipovi šuma jedne te iste vrste drveća razlikuju po kvaliteti,
i po cijelom vanjskom izgledu.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Velika produženost šumskog područja Baranje (po dužini oko 80 km)
stvara prirodne zone, tako da se sve šume u Baranji mogu podijeliti u 4
osnovne grupe:


Pregledni plan šuma


U I. grupu spadaju šume hrasta i tvrdih listača u srednjem dijelu Baranje.
Obraštena površina iznosi 2530 ha. Ovo je relativno gusto naseljeni
dio ove pokrajine, gdje su znatne površine pod poljoprivrednim zemljištem.
Tu raste hrast sa svojim pratiocima: klenom, cerom, brestom, lipom i grabom,
dok se bagrem nalazi u čistim sastojinama. Odlično uspijevaju i sastojine
američkog oraha.


Sume ove grupe zahvaljujući izobilju sunčane svjetlosti, toploti, atmosferskoj
vlagi i dobroti tla odlikuju se visokom produktivnošću. Više od
polovine ovih šuma spada u I. bonitet. Postotak tehničkog drveta iznaša
kod hrasta 70%, a sa taninskom sirovinom i do 90%, bresta 54%, graba i
lipe 48%. Pojedina stabla dostižu visinu 28 m i 60 cm promjera u prsnoj
visini.


Sume ovog tipa dijele se na tri razreda. U prvi razred spadaju čiste sastojine hrasta,
odnosno mješovite sastojine, u kojima je hrast dominantan, te se gospodarenje i
ophodnja ravnaju prema hrastu. Ova je grupa prostorno najjača, te na nju otpada 42°/o
površine ovog tipa i 46% mase.


Razmjer dobnih razreda je nepravilan, te na srednjedobne sastojine 40—80 godina
starosti otpada 50% površine, na sastojine iznad 80 godina 14*/», dok mlađe sastojine do
40 godina imaju približno normalnu površinu. Prosječna drvna zaliha po 1 ha iznosi
160 m3, a prosječna starost 48 godina, dok je prirast ocijenjen sa 4,2 m3.


Sume ovoga razreda su tipični predstavnici Querceto-carpinetuma i nalaze se u
prosječnoj smjesi 0,7 hrast i 0,3 grab. Po obliku i obraštenosti one su dobrog kvaliteta,
a stalnim i umjerenim proredi vanj em, koje se dosljedno provodi, razvit će se do vremena
sječe u visokokvalitetne šume. Jedini je nedostatak, što uslijed bujnog rasta hrast
ima dosta grubu strukturu.


U drugi razred spadaju mješovite sastojine tvrdih listača, u kojima je dominantan
grab, za njim dolazi cer, lipa i hrast. Na ovaj razred otpada 36"Vo površine i 37*/o mase.
Razm. er dobm i r izi »da je mm Jo pc m jniji tako da na mlade iume Oi pada 35%, na
srednjedobne 28%, a na stare 49´% površine. Prosječna starost iznosi 51 godinu, a prosječna
zaliha po 1 ha 152 m3.


Karakterističan je dosta jaki udio čistih grabovih sastojina, koje su pred nekih
40—50 godina nastale sadnjom u redove. Nije poznato, što je potaklo stare šumare da
ovako postupe, ali je vjerojatno, da je to bila oskudica ogrevnog drveta. Grabovina je
izvanrednog kvaliteta.. Grabova stabla dosižu i do 50 cm pp. Ovo su jedine grabove
sastojine takvih dimenzija u Jugoslaviji.


U ovom razredu ima vrlo lijepih kultura i srednjodobnih sastojina američkog
oraha i to na površini od preko 200 ha, odnosno na reduciranoj površini od 162 ha.


U treći razred spadaju bagremove šume. Na njih otpada 22% površine i 17%
drvne mase. Pretežno su zastupljene mlade šume 1—10 godina starosti i to sa 47%, dok
su srednjedobne šume (11—20 godina) kao i stare šume preko 20 g.) gotovo jednako
zastupljene i to srednjedobne sa 25%, a stare sa 25,4%. Rastresito tlo izvanredno odgovara
bagremu, pa se šume vrlo brzo razvijaju i sa 30 godina starosti daju veliku količinu
rudnog drveta, kolarske i seoske građe. Sastojine starije od 30 godina daju i trupce
za rezanje, ali se one teško unovčuju, jer bagremova rezana građa na tržištu nije poznata.


Produktivnost je jako visoka, tako da prosječni sječivi prirast iznosi 8,6 m3 po 1 ha.
K tome dolaze još visoki prihodi proreda. Stoga značaj bagremovih šuma dolazi sve
više do izražaja, pomaže podmirenje lokalnih potreba na ogrjevu i seoskoj građi.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Ü II. grupu spadaju šume tvrdih i mekih listača u t. zv. terenu zaštićenom
od poplave neposredno uz odbranbeni nasip. U šumama ove grupe
vidljivo zastupljene su površine tvrdih listača, a među njima hrasta (43%).


Sastav šuma čine najviše čiste sastojine hrasta I/II boniteta, zatim čiste
sastojine bagrema i mješovite sastojine mekih i tvrdih listača. U ovoj grupi
prevladavaju srednjedobne sastojine.


Vanjski izgled i tehnička svojstva ove grupe veoma se razlikuju od
šuma I. grupe uslijed razlike u mehaničkom sastavu i dobroti tla, kao i
umanjenoj aeraciji.


Ovaj kompleks prirodnih faktora ima osobito svoj izraz u neposrednoj
blizini odbranbenog nasipa, koji štiti zaštićeni dio Baranje od područja izvrženog
poplavama Dunava i Drave. Izgradnja odbranbenog nasipa izmijenila
je sliku rasprostiranja tla. U zaštićenom području uz odbranbeni
nasip nailazimo prelazni oblik tala nastalih djelovanjem barskih sedimenata
riječnog nanosa. Nakon podizanja nasipa tlo je u zaštićenom području
postalo zaštićeno od prekomjernog vlaženja, te su se prilike u tlu znatno
izmijenile. Tlo i ostali ekološki faktori pružaju povoljnije uslove za razvitak
šuma nego li u poplavnom području, ali sa druge strane ipak zaostaju
za prilikama u šumama I. grupe.


Pojedina stabla dostižu visinu od 24 m i 45 cm promjera u prsnoj visini,
a srednja količina mase po 1 ha iznaša 137 m´3 i 4,5 m3 prirasta. Karakteristično
je za hrastova stabla ove grupe da imaju dosta veliki pad promjera.
Najmanji pad promjera opaža se u sredini, a najveći u gornjem dijelu stabla.
Kod stabala jednake debljine i visine pad promjera varira kod raznih
vrsta drveća. Tako kod stabala jedne vrste drveća jednake visine, ali razne
debljine, pad promjera tim je veći čim je stablo deblje, a kod stabala jednake
debljine pad promjera ovisi o visini stabala. Čim je stablo više, tim
je manji pad promjera i obratno.


Slaba forma hrastovih stabala posljedica je u prvom redu slabog obrasta
do kojeg je došlo uslijed loših uzgojnih uvjeta i promijenjene sredine
poslije izgradnje nasipa. Daljnji uzrok je u trajnom oštećivanju od divljači,
koje u ovoj grupi ima mnogo više nego u I. grupi.


U III. grupu spadaju šume mekih vrsta drveća u nezaštićenom od poplave
terenu t. zv. »Ritske šume«, koje su izvržene svake godine redovitim
poplavama. Uslijed znatne veličine sliva rijeka Dunava i Drave primaju
ove rijeke u proljeće ogromne količine vode. Lagano povlačenje vode i
znatne oborine prouzrokuju dugotrajne poplave i visoki vodostaj u Dunavu
i Dravi.


Geološka podloga područja ove grupe pripada najmlađim zemljišnim
tvorevinama — aluviju. Lesni nanos nalazi se ispod riječnog nanosa na
raznim dubinama. Tla su mjestimično zamočvarena zbog stagniranja površinske
i visoke razine podzemne vode. Geneza je njihova vezana uz rad
rijeka Dunava i Drave. Teksturni sastav tala ove grupe prilično je neujednačen,
jer Drava taloži čas grublji, čas fini materijal pretežno lakšeg ilovastog
sastava, dočim Dunav taloži u glavnom pijesak. Uslijed toga postoji
znatna razlika u svojstvima tala nastalih uz Dunav od onih uz Dravu. Tla
uz Dravu su karbonatna već na svojoj površini i imadu veću vrijednost nego
tla uz Dunav.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 43     <-- 43 -->        PDF

osnovna vrsta drveća je vrba II. boniteta starosti cea 25 godina, koja
zauzima više od polovine površine pod šumom, zatim domaće i kanadske
topole, a uz Dravu dolaze još joha i platana.


Š. U. Zmajevac — Mješovita vrbova i topolova sastojina

Topole u ovom području nalaze svoj optimum i zauzimaju grede na
kojima se vlaga dugo ne zadržava, a nivo podzemne vode nalazi se na nekoj
dubini od površine tla. Pojedina stabla dostižu visinu od 32 m i 90—100 cm
promjera u prsnoj visini, a srednja količina mase po 1 ha iznaša:


15 g. starosti 25 g. 32 g. 48 g.


105 m3 270 m3 331 m3 412 m3


Uporedo sa ovim vrstama nalazimo ovdje mjestimično hrast ili u manjim
skupinama, ili pojedinačno, ili u smjesi sa pojedinim stablima domaćeg
jasena, bresta i veza. Pojedina hrastova stabla su niskog rasta, imaju
široku krošnju sa velikom količinom debelih grana, a tehničke su osobine
takvih stabala uvijek vrlo niskog kvaliteta.


S. U. Tikveš — Hrast starosti 168 godina (Foto L. K.)
Velika šarolikost sastojina po svim taksacionim elementima čini specifičnost
ovih šuma. Nije rijedak slučaj, da se u odjelu površine 40 ha moraju
izlučiti i preko 25 otsjeka. Razmjer dobnih razreda je nepravilan,
najjače je zastupljen III. i IV. dobni razred (iznad 20 g.) i to sa 47%, nešto
slabije su zastupljene srednjodobne sastojine i to sa 41%, a najslabije su
zastupljene mlađe sastojine sa 11%. Do ovakvog abnormalnog razmjera
dobnih razreda došlo je najviše uslijed toga što postoje nepošumljene stare
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 44     <-- 44 -->        PDF

sječine, uslijed čega je smanjena površina I. dobnog razreda, a zatim što se
iz posebnih razloga nisu u dovoljnoj mjeri sjekle stare šume.


Velike površine ranijih čistih sječa ostavljenih bez ikakve brige o podizanju
šuma doveli su, kao pravilo, ka zamjeni matičnih vrsta drveća
znatno manje vrijednim vrstama ili ka zamjeni sastojina visokog na srednji
uzgoj.


Ova grupa ne samo po tome što je po površini najveća, nego i što pruža
najviše mogućnosti za poboljšanje produktivnosti od prvenstvenog interesa.
Dok će se u ostalim grupama zadržati uglavnom dosadanji način
gospodarenja i uzgoja, u ovoj grupi trebat će mnogo promjena i izvršenje
teških zadataka. Nije baš sasvim laki zadatak na ovako labilnim i dovoljno
neproučenim terenima izabrati najpovolnije vrste drveća i pronaći odgovarajući
način podizanja i njege sastojina. Prema sadanjem stanju istraživanja,
glavna vrst će i nadalje biti vrba, pa se moraju selekcionisati najbolji
tipovi vrba. Područje topola može se proširiti, ali ne treba to forsirano
raditi i saditi na terenima, koje bolje odgovaraju vrbi.


U IV. grupu spadaju šume močvarnog i barovitog predjela. Ravan
teren i lagani otok vode pretstavljaju uzrok vlažnosti tla u ovom predjelu
i postajanje barovitog zemljišta obraštenog vrbom V. boniteta ili čak i stablima
izvan skale boniteta.


Tlo ove grupe u svojim gornjim horizontima nema akumulacije hranivih
elemenata, a prevladavanje natrija jako utiče na kvalitet tla i štetno
djeluje na rast drveća smanjujući ga do minimuma. Osobina ovog tla je
u tome što je znatno smanjen kapacitet tla za zrak i za vodu, te su slabija
hemijska i biološka svojstva tla kao na pr. propustijivost, upijanje vode,
kapilarno podizanje vode, stepen aeracije i t. d.


Sume ove grupe protežu se ili uzanim pojasevima po višljim gredama
ili stabla rastu grupimično, pojedinačno ili u vidu malih otočića. U ovoj
grupi ima također dosta površina obraslih grmovima ive, a niske udubine
reljefa, bare i si. okružuju mlade vrbove sastojine. Kod takvih vrba oko 25
godina starosti opaža se sušenje vrhova. Zajednička osobina stabala ove


S. U. Kopačevo — Tip ritske vrbove šume ((Foto L. K.)
grupe je razlika u visini, prečniku i formi krošnje. Stabla su pretežno niskog
rasta sa jako širokim krošnjama, koje zauzimaju ispod sebe veliku površinu
na kojoj je sprečen razvitak mladih biljaka.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Grupe i pojedinačna stabla starih, niskih, jako granatih vrba pružaju
ovdje karakterističan pejsaž okoline.


Takve skupine stabala daju prosječno po 1 ha u starosti od 30 godina
cea 12 m3 drvne mase.


Zaključak


Ranije gospodarenje u šumama Baranje bilo je na visini samo u najmanjem
dijelu t. j . u šumama I. grupe, gdje su uslovi uspijevanja i gospodarenja
upravo idealni. Naslijeđene su srednjodobne šume dobrog kvaliteta,
ali su pretjerano iskorištene starije šume, što se vidi iz nepovoljnog
razmjera dobnih razreda. Starijih borovih i crnog orahovih šuma uopće
više nema, i ako ih je prije rata bilo.


Sumama u nezaštićenom području poklanjana je znatno manja pažnja,
te su naslijeđene velike neobraštene površine i šume slabog kvaliteta. Izuzetak
čini jedan kraći period prije drugog svjetskog rata, kada je relativno
mnogo učinjeno na uvođenju i proširenju areala kanadske topole. Pogoršanje
stanja svih grupa nastalo je pod neprijateljskom okupacijom. Poslije
Oslobođenja postojali su napori u cilju popravka stanja, ali nije bilo pravog,
smišljenog i sistematskog rada. Unifikacijom svih baranjskih šuma
1952. godine pod upravom lovno-šumskog gospodarstva »Košutnjak« započet
je sistematski rad na što bržem unapređenju šumarstva Baranje. U
kratko vrijeme ne mogu se još pokazati rezultati, ali učinjene pripreme, kao
i započeti tempo rada obećavaju, da će se unapređenju ići brzim koracima.


U prvom redu izrađeni su privredni planovi. Etati su određeni uglavnom
na principu sastojinskog gospodarenja uz nužnu korekturu radi boljeg
i pravilnijeg razvoja razmjera dobnih razreda.


Po svim šumama vrši se proređivanje po načelu često ali umjereno, te
čišćenja u kulturama i mladim sastojinama.


Najviše se brige posvjećuje popravku stanja šuma nezaštićenog područja
i to putem pošumljavanja selekcioniranim vrstama topola i vrbe. Za
prvu su nabavljeni najbolji tipovi i klonovi iz Italije. Posebnu teškoću u
pošumljavanju čini visoka divljač, ali se taj problem sukcesivno otklanja
ograđivanjem mladih kultura.


Područje baranjskih šuma, i ako je samo mali dio svih šuma Jugoslavije,
može mnogo doprinijeti razvoju šumarstva uopće, a napose razvoju
drvne industrije. Uzgojem topola i vrbe brzo će ojačati širo vinska baza za
dvije neobično važne djelatnosti i to za proizvodnju celuloze i za proizvodnju
šperploča. Već u bližoj perspektivi od nekih 10 godina moći će snabdijevati
jednu fabriku šperploča, te znatno ublažiti deficitarnost u celuloznom
drvetu. U daljnjoj perspektivi od 20 godina moći će davati toliko
celuloznog drveta, da će omogućiti sirovinu za snabdijevanje fabrike šperploča
sa kapacitetom od najmanje 10.000 m3. Značajan će biti i doprinos za
proizvodnju rezane građe, koja u mnogim djelatnostima može potpuno da
zamijeni deficitarnu rezanu građu četinara, prvenstveno u proizvodnji
ambalaže, a zatim i u proizvodnji pokućtva.


Izgledi ovakve perspektive dati će gospodarstvu »Košutnjak« najjači
potstrek, da što intenzivnije poradi na unapređenju svojih šuma, utoliko
više, što raspolaže sa upravo idealnim terenima za uzgoj i proširenje listača


brzog rasta.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Bez sumnje da će zadatak racionalnog korišćenja i proširenog podizanja
baranjskih šuma biti uspješno riješen u najbližoj budućnosti.


THE MANAGEMENT CHARACTERISTICS AND THE COMPOSITION OF FOREST
TYPES OF THE BARANJA REGION


The author has divided the forests of Baranja region with respect to silvicultural
systems into four groups. The first group contains the high-yielding forests of Oak and
hard broad-leaved species of the middle part of Baranja. In the second group are to
be found the forests of hard and soft broad-leaved species growing on grounds protected
against inundation and situated close to the dam. In the third group are comprised
the forests of soft tree species occupying the areas not protected against flooding
(flood land forests). To the fourth group belong the forests growing on marshy and
swampy lands. For each group of forests the author gives a detailed description and
directions for their cultivation.


PRILOG ODREĐIVANJU MINIMALNIH MASA POSLIJE SJEČE
U PREBIRNOJ ŠUMI


Ing. Stanko Tomaševski, Ravna Gora


Određivanju minimalnih masa po jedinici površine u prebirnoj šumi
nije do sada u našoj praksi posvećena dovoljna pažnja, i ako se radi o važnom
elementu strukture, o kojem u znatnoj mjeri zavisi prirast. Nemamo
dovoljno podataka iz naših šuma, a oni kojima raspolažemo nisu u praksi
dovoljno provjereni, budući da je za to potreban duži period vremena. Ovo
radi toga da bi se ustanovilo kako konkretna minimalna masa utječe na
visinu prinosa (prirasta) prebirne šume.


U NRH se za ustanovljivanje minimalnih zaliha koje treba da ostanu
poslije sječe u prebirnoj šumi upotrebljava skala ing. Surića.


Ing. Eić u članku »Nešto o minimalnoj masi u prebirnoj šumi« (Šum.
list br. 3—4/56) iznosi na temelju pokusa na 6 primjernih ploha, da su Šurićeve
minimalne mase niže od stvarnih zaliha nakon sječe (osim za jednu
plohu). Odstupanja po Šurićevoj skali iznašaju prosječno od 0% do maksimum
12%, odnosno gornje granice Šurićevih zaliha za jelu i smrču u prebirnim
šumama su za 6% manje od onih koje su se stvarno dobile.


Smatramo veliki propustom ing. Eića, što njegovi podaci ne sadrže
uopće veličinu prirasta drvne mase na istraživanim plohama, jer kako smo
naveli iluzorna je rasprava o veličini zalihe bez točnog poznavanja, i to
kroz duži period, prirasta prebirne šume.