DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 28     <-- 28 -->        PDF

UREĐIVANJE ŠUMA NA PODRUČJU BJELOVARSKE ŠUMSKOPRIVREDNE
OBLASTI


Ing. Milan Drnđelić, Bjelovar


I. UVOD
Sadanji teritorij Sekcije za uređivanje šuma Bjelovar obuhvata teritorije NOK-a:
Križevci, Koprivnica, dio Virovitice, dio Daruvara (šumarija Grubišno Polje), Bjelovar
i pretežni dio Kutine. Ukupna šumska površina iznosi 156.089 ha. Od toga 144.038 ha
šuma općenarodne imovine. Do Oslobođenja 1945. godine bile su na tom području razne
veće kapitalističke firme za šumsku eksploataciju i drvno-industrijsku preradu kao
na pr: »Našička«, »Nihag«, »Virbo«, »Drach«, »Moslavina d. d.« i t. d. Kapital je bio
pretežno strani, a nešto je bilo i domaćeg udjela. Bilo je i nekoliko manjih samostalnih
pilana i postrojenja na primjer: Perin u Vrbovcu, Hubeny u Ivanić Gradu i t. d.


Po vlasničkim odnosima šume su bile ovako zastupljene: 1) državne 35%, 2) biv.
Imovnih općina Križevačke i Đurđevačke 40Vo, 3) bivših z. z. (zemljišnih zajednica) 10°/o
(od toga je najviše bilo na području NOK-a Kutina i Križevci), 4) bivše gradske šume
gradova Križevci i Koprivnica O^/o, 5) crkvene 0,1´%> manastir Lepavina, razne župe)
i 6) privatnih šuma 14%.


Od šumovlasnika privatnog sektora spomenuti je: na području kotara Kutina bivši
francuski posjed Carel Fouche iz Pariza; posjed vlastelinstva Kiepach iz Križevaca;
posjednika Brauna iz Đurđevca — zaštitna borova šuma; ostali manji privatnici nisu
interesantni spomena.


Nacionalizacijom, odnosno agrarnom reformom 1945. g. podržavljena su sva ta
poduzeća odnosno strana vlasništva i posjedi i osnovana socijalistička poduzeća (današnji
DIP-ovi Novoselec, Bjelovar i t. d.), a sve su šume postale općenarodna imovina.
Zavedeno je socijalističko plansko gospodarenje i privređivanje. Do sada osnovana
drvna industrijska poduzeća imaju svoju ekonomsku dokumentaciju, a za projektovanje
odnosno formiranje novih traži se privredna računica u danim uslovima. odnosno
na snazi važećih privredno ekonomskih instrumenata za te godine važećih društvenih
planova. Osnov svega je dobro poznavanje sirovinske baze, posibiliteta naših šuma i
veličine etata. Bez tog poznavanja ne može se sagledati perspektiva proizvodnje, niti
je moguće računanje rentabiliteta odnosno ulaganja investicija. Sve je to potrebno radi
šumskog fonda, planiranja, investicija i godišnjih društvenih planova. No u našem
području šuma nemaju samo strog privredni značaj, već često i zaštitni radi režima
vode, zaštite zdravlja (park šuma Bedenik grada Bjelovara), obrane zemlje (granični
pojas uz Mađarsku), zaštite tla (Đurđevački pijesci) i t. d.


Privredni se značaj šuma ovoga područja manifestira u neposrednim ekonomskim
koristima tj. u davanju visoko vrijednih drvnih sortimenata i sporednih šumskih užitaka,
što je rezultat ulaganje rada i troškova u proizvodnom šumskom procesu.


Šume bivših I. O. nastale su segregacijom i likvidacijom biv. krajiških pukovnija.
U smislu tadanjeg zakona od juna 1871. god. i na temelju odluke od 29. III. 1874. god.,
provedena je podjela dotadanjih državnih šuma. Iz državnih odnosno carskih šuma
izdvojeni su kompleksi za novo osnovana pravna lica: (sa kolektivnim tipom upravljanja)
Imovne općine (I. O.) u vrijednosti polovice dotadanjih državnih šuma. Segregacija
je izvršena 1876. godine Postojanje imovnih općina trajalo je do godine 1942. kada su
za biv. NDH spojene državne i imovinske šume. Nakon oslobođenja Ukazom broj 37/47.
Sabora NRH ponovno su spojene državne i imovinske šume u šume općenarodne imovine.
Tome su još dodane i šume bivših zemljišnih zajednica, te sve nacionalizirane
šume (agrarnom reformom).
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 29     <-- 29 -->        PDF

ff. STANJE ŠUMA I UREĐAJNIH ELABORATA DO DANA OSLOBOĐENJA


10. V. 1945.
U uvodu pomenuti različiti vlasnici šuma imali su i različite ciljeve
šumskog gospodarenja, pa prema tome i različite propise za vođenje gospodarenja
u tim šumama. Tako je na primjer Naputak A, B i C važio za gospodarenje
sa šumama biv. I. O., a t. zv. jugoslavenska instrukcija iz 1931.
godine i ostali propisi važili su za uređivanje i gospodarenje državnim
šumama. Za bivše šume Z. Z. važio je bivši Zakon o zemljišnim zajednicama,
te dr.


Sve je to uvjetovalo današnje različite uzgojne oblike, ophodnje, vrste
drveća, priraste, etate i t. d. Raniji šumsko gospodarski principi i kriterij
uzrok su današnjeg šarolikog stanja naših sastojina. To je ujedno i uzrok
slabijeg stanja šumskog fonda po površini i masi, prema onom normalnom
— optimalnom koji bi trebalo da bude.


Za ilustraciju raznolikosti stanja šuma napominje se, da na cjelokupnom
području ove sekcije u 6 NOK-a ima 66 šumsko gospodarskih jedinica
sa oko 560 šumskih predjela i blizu 600 okolnih sela uz navedene šume.
Samo dobar poznavaoc šuma ovog bazena koji je tu duže vremena službovao,
može se snalaziti i operirati kod raznih planiranja, formiranja šumarije
i slično. Ovo tim više što se upravno političke granice NOK-a i NOO-a ne
podudaraju sa šumsko privrednim granicama (šumsko gospodarske jedinice
i šumsko gospodarska područja). Politička podjela je prečesto promjenljiva,
dok su šumsko gospodarski kriteriji i granice manje varijabilni.


Pored već pomenutog historijata, koga je bilo potrebno navesti za naše mlađe
kadrove u šumarstvu — važno je iznijeti u ovom članku i ostale odlučne činjenice i
momente i to:


a) Izgradnjom normalne željezničke pruge Budimpešta—Zagreb—Rijeka povećan
je intenzitet sječa tadanjih prezrelih i zrelih drvnih masa na širem državnom području.
Posljedica toga su danas na mnogim šumskim gospodarskim jedinicama povećane površine
II. i III. dobnog razreda prema normalnoj površini.


b) Bivše eksploatacione firme pomenute na strani 1, posjekle su ranije u Garjevici,
Kalniku i Bilogori velike površine šuma putem dugoročnih ugovora, a nisu izgradile
ni jednu šumsku cestu. Sve su izvozili privremenim željezničkim prugama uskog
kolosjeka.
c) U I. svjetskom ratu (1914—1918), za ratne svrhe bivše A. U. monarhije potrošene
su zlatne rezerve novčano štednih fondova bivših I. O. njihove dugovremeno
čuvane nepotrošive glavnice.


Radi osiguranja većih profita bivši posjednici i eksploatatori šuma nisu ulagali
dovoljno investicija za građenje komunikacija i zgrada, za pošuml javan je, za zaštitu
šuma i t. d.


Za kompletiarnje prikaza stanja do Oslobođenja moraju se navesti i ova dva zla
za naše šume: kalamiteti uslijed brštenja gubara, zlatokraju i dr. štetnika, te stradanje
brijesta od holanđske bolesti, i šuma od šumskih požara. Katastrofalna sušenja odnosno
napadaji gubara i zareznika bila su na ovom području u godinama 1929. do 1930. Naročito
jaka navala i šteta bila je u vrijednim hrastovim sastojinama šuma Česme ,
Jantaka, Varoškog luga it. d. — gdje je na mnogim mjestima bio obrast pao
čak na 0,5. Naročito je negativno utjecalo na stanje šuma u branjevinama, bespravno
pašarenje i to opet najviše u šumama Česmi, Varoškom lugu i dr., gdje se nalaze i
velike površine šumskih livada odnosno nepošumljenog zemljišta.


Takovo je bilo šaroliko stanje šuma do Oslobođenja 1945. god., a upravljanje i
gospodarenje sa dvije najjače kategorije vlasništva t. j . sa državnim šumama i imovnim,
koja su tada obuhvatala 75°/o današnjih šuma bilo je prema niže navedenoj tabeli.


107
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Tek.
br.


1


2


o


4


5


6
7
8
9
10
11
12
13


14
15
16


17
18
19


Šumarija


Sokolovac


Koprivnica


Sv. Ivan Zabno


Česma—Bjelovar


Bilo—Bjelovar


Novigrad
Gola


Đurđevac
Štorgina Greda — Pitomaca
Bilogora—Pitomaca
Nova Raca
Ivanjska


Draganac


Gar j ev: ca—Garešnica
Ilova—Garešn´ca
Grubišno Polje


Virovitica
Ivanovo Selo
Podravska Slatina


UKUPNO:


Ukupni
broj


1—10 10
11—21 11
22—34 13
35—42 8
43—52 10
53—61 9
62—67 6
68—77 10
78—88 11
89—98 10
99—107 9
108—118 11
119—126 8
127—133 7
134—140 7
141—151 11
152—161 10
162—167 6
168—172 5
1—172 172


Površina


kat. jut. ha
12.631,54 7.269,14
10.667,98 6 145,30
10.207,60 5873,92
7.565,03 4.353,33
7.846,54 4.515,31
8.805,59
7.314,91
11.956,30
10.829,76
11.614,78
11.000,66
9.877,97
9.873,32
5.067,24
4.209,47
6.880,38
6.232,13
6.683,90
6.330,10
5.684,38
5.681,72
8.340,82
6.689,57
12.221,06
4.799,80
3.849,59
7.032,73
13.605.50
11.018,60
6.862,45
7.829,37
6.340,80
3.949,10
188.939,98 108.727,71


Kotar


Koprivnica
i Križevci
Koprivnica
i Križevci
Križevci


i Bjelovar
Bjelovar
i Ćazma


Bjelovar


i Čazma
Koprivnica
Koprivnica
Đurđevac
Đurđevac
Đurđevac
Bjelovar
Bjelovar
Bjelovar


i Čazma


Garešnica


Garešnica


Grubišno
Polje
Virovitica
Virovitica
Podravska
Slatina


Za šume ostalih kategorija vlasnosti upravu i nadzor vršio je tadanji kotarski
šumarski referent.
Stanje uređajnih elaborata na dan Oslobođenja, svibnja 1945. godine
bilo je vrlo loše. Zatečeno je malo sačuvanih elaborata, šarolikih i sa izmakom
roka trajanja važnosti odnosno primjene.
Kako je već istaknuto, za bivše državne šume izradila je šumske gospodarske
osnove prema tadanjoj jugoslavenskoj instrukciji iz 1931. godine,
bivša Direkcija šuma Zagreb, Odjel za uređivanje šuma, zvan taksacija,
pod rukovodstvom našeg poznatog stručnjaka-taksatora Ing. Lončara. Izrađene
su šumsko gospodarske osnove, privredni planovi za bivše državne
šumarije i to:


1. Novoselec (2 osnove — jedna za Garjevicu, a druga za Žuticu)
2.
Sokolovac 1 šum. gosp. osnova za cijelo područje tadanje šumarije
3. Draganac 1 „ „ „ „ „
4.
Virovitica 1 „ „ „ „ „ „ „ „
5.
Garešnica „ „ „ „ „ ,, „ „
6. Pitomaca
2 „ „ „ jedna za Bilogoru a druga za nizinsku Štorginu
Gredu
Za šume biv. I. O. izrađivane se osnove kao i revizije dotadanjih starih
osnova po posebnim uputstvima i iormularima tadanjeg Otsjeka za nedržavne
šume pri Ministarstvu šuma Beograd pod rukovodstvom taksatora
Ing. Markića. No te osnove (bar na našem području) nisu uslijed rata dovršene.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Za šume bivših z. z. postojale su tek neke provizorne osnove odnosno
uređajni elaborati tipa inventarizacije ili privremeni opis sastojina sa privremenim
programom siječa.


Tako imamo posebne uređaj ne elaborate za šume bivše francuske
firme Carel Frouche, za manastir Lepavina, za bivše gradske šume grada
Koprivnice i t. d.


No zajednička karakteristika svih tih šuma i elaborata do 1945. godine
je nepraktičnost primjene zbog heterogenosti i interferentnosti vlasničko
posjedovnih odnosa, različitih uzgojnih tipova, visine ophodnje, prirasta,
etata i t. d.


Oslobođenjem 1945. godine rasčišćeni su i sređeni zatečeni zamršeni
odnosi u ovoj grani narodne privrede. Nacionalizacijom 1945. god. podržavljena
(podruštvovljena) su sva poduzeća i osnovna sredstva odnosno
dobra, te uvedeno socijalističko plansko gospodarenje.


U novim prilikama iza Oslobođenja, služba uređivanja šuma dobila je
još više na značenju i važnosti. Funkcija njena nije više uska i jednostrana
već više kompleksna. Uređivanje šuma i ranije je, tumačenjem dinamike
razvoja dobnih razreda, te odnosa prirasta i etata — bilo u skladu sa marksističkim
stavovima tumačenja dinamike Društva. Nije dakle ni ranije u
službi uređivanja šuma bilo borbe za neko stacionirano stanje već za dinamično
osiguranje potrajnosti produkcije i prihoda. Novi socijalistički pogledi
i poredak dao je još veću mogućnost i putokaz za osiguranje temeljnog
načela u šumarstvu, a to je osiguranje principa potrajnosti produkcije
i prihoda i to ne na malom, već na širem šumsko gospodarskom području,
šumsko gospodarskoj oblasti ili čak na području jedne narodne republike.


Takve stavove taksatori su odmah rado prihvatili i sa tih aspekata kasnije
u suradnji sa ostalim mjerodavnim faktorima stvarali današnje gospodarske
elaborate.


Međutim svakom šumaru jasno je, da se u kratko vrijeme nisu mogli
izmijeniti svi dosadanji faktori i tempo djelovanja šumske produkcije, jer
to ide sporo no ipak progresivno na bolje. Služba uređivanja šuma — bila
je od 1945. godine do danas evolutivna i razvijala se u etapama, kako ću
kasnije temeljitije obrazložiti.


Ona se od 1945. godine do danas razvijala u ovim vremenskim etapama:


a) Period od 1945. do 1948. možemo nazvati periodom obnove zemlje,
a uređajni tip toga vremenskog intervala je provedena inventarizacija
šuma.


b) Period od 1949. do 1952. je period najveće sječe etata.


Inače to je period najvećih terenskih uređajnih radova, a nešto i kancelarijskih.
U ovom periodu koncem godine 1952. sastavljena je prva dugoročna
osnova.


c) Period od 1953. do danas je period normalnog opsega i intenziteta
sječa, te redovnog uređivanja šuma i predlagan ja šumsko gospodarskih
novih osnova na odobrenje. Izuzetak čini period 1956/57. u kom se provađa
revizija dugoročnih osnova sječa.


Takovo vremensko razlučenje službe uređivanja šuma odnosi se na
cijelu NRH.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 32     <-- 32 -->        PDF

III. RAZMATRANJE PERIODA OZNAČENIH SA a, b i c
a) U periodu od 1945. do 1948. godine iz naprijed navedenih razloga
nije se moglo ni zamisliti, a kamo li provesti bilo koji uređajni oblik osim
pomenute inventarizacije.


Ratna pustošenja nisu poštedila ni naše elaborate, te je slučajnost,
sreća i snalažljivost šumara u toku ratu uspjela, da su se neki elaborati
sačuvali. Radi toga trebalo se na brzinu pokupiti i srediti ono što se dalo
naći i srediti na terenu. Osim toga po Oslobođenju, tadanji Odjeli za uređivanje
šuma Minšuhe Zagreb (zvana centralna taksacija) nije imao ni
sredstava (novaca ni instrumenata), a ni kadrova za druge tipove uređajne
službe osim inventarizacije. Radilo se pretežno sa starijim i mladim kadrovima,
jer je srednjodobni kadar (31—45 god.) većinom stradao u ratu.


Veći dio posla bio je kancelarijski rad — obračun prikupljenih podataka,
dijelom korigiran izvršenim opažanjima sa terena (vršenim opisom
sastojina i dr.) te unašanje u poznate formulare: 1. iskaz površina, 2. opis
sastojina, 3. tabela dobnih (debljinskih) razreda, 4. opća osnova sječa, 5.
posebna sječna osnova, 6. proredna osnova, 7. osnova pošumljavanja. Izostala
je samo osnova nuzgrednih užitaka.


Centralna taksacija dala nam je i potrebne šumsko gospodarske nacrte,
kao i pregledne karte, karte podjele šuma u šumsko privredne oblasti
i šumsko privredna područja u koja su ulazile zatečene šumsko privredne
jedinice. Centralna taksacija nije imala vremena, a niti je mogla prostudirati
i formirati nove šum. gospodarske jedinice, kao osnovne jedinice u
provađanju racionalnog šumskog gospodarenja. Radi toga u inventarizaciji
i ako pozitivnoj u to vrijeme, nije bilo formiranja šumsko-gospodarskih
jedinica, već su ostale one koje su zatečene. To je jedna od mana provedene
inventarizacije.


Ipak navedena inventarizacija dala nam je podatke o šumskom fondu
(po površini i masi) razlučeno po vrsti drveća, te prirast i etat. Navedena
inventarizacija provedena je za cijelu bjelovarsku šumsko-privredhu oblast.


Ovaj pionirski rad uređivanja šuma u tom periodu proveden je pod
rukovodstvom naših odličnih taksatora Ing. Radoševića , ing. S m i1
a j a, ing. Lončara i dr.


Ad b) Period od 1949. do 1952. godine karakteriziran sa najvećim god.
etatima sječa, kada se sjeklo i 3 puta više od godišnjeg prirasta.


Sve je ovo moralo tada tako biti radi nerazumne blokade SSSR i stava
Informbiroa. Za ovakav veliki etat trebalo je tražiti lokacije mnogih sječina.
S druge strane pridolazeći kadar iz škola omogućio je, da se u službi
uređivanja šume moglo poći dalje od do tada izvršene inventarizacije.


Dolazi do nove organizacije službe uređivanja šuma. Formiraju se posebni
odjeli — otsjeci za uređivanje šuma pri tadanjim (9 u NRH) šumskim
gospodarstvima, uz centralni otsjek službe uređivanja šuma u tadanjoj
Glavnoj upravi za šumarstvo Zagreb. Služba je dakle deceritralizirana, da
se više približi terenu i operativi.


Službom uređivanja šuma rukovodi tada naš vrsni taksator Ing. Đ u-
k i ć D u š a n.
Po uputama odjela za uređivanje šuma te Glavne uprave za šumarstvo
Zagreb, forsira se mnogo terenski rad sa klasičnim metodama prikupljanja
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 33     <-- 33 -->        PDF

podataka pomoću primjernih pruga, mjerenjem visina i t. d. Radi se na
velikoj površini, a u radu pomažu i dobro uvježbani lugari. Dolazi i do stvaranja
i grupiranja novih šumsko gospodarskih jedinica. Teško je bilo radiit,
jer nije bilo instrumentarija, a i druge prilike nisu bile povoljne (hrana,
smještaj radnika). Gotovih elaborata iz te periode nema, jer se moralo na
brzinu za cijelu NR sastaviti dugoročnu osnovu šuma. Ona je koncem 1952.
godine sastavljena uz reviziju Republičokg zavoda za planiranje Zagreb,
pod stručnom recenzijom poznatog taksatora-planera Ing. Š u r i ć a, i
štampana u dvije knjige.


Ad c) Period od 1953. do danas karakteriziran je mirnim i plodonosnim
radom. To je period kulminacije uređajne službe kako organizaciono tako
i u broju izrađenih i odobrenih šumsko gospodarskih osnova. Zasluga za
ovo ide u prvome redu našem republičkom rukovodstvu posebice nestoru
službe uređivanja šuma sada pok. šumarskom savjetniku Ing. Iv i Smi la
j u.


Današnje Sekcije za uređivanje šuma su republičke ustanove organizaciono,
materijalno i novčano odlično sređene, a kada se i pomlade naraštajima
bit će još produktivnije i korisnije. One su osamostaljene i vrše
službu uređivanja šuma na bazi ugovoranja sa šumarijama, ali vrše i javne
republičke zadatke (funkcije), te daju dragocjene podatke ustanovama,
poduzećima (DIP-ovima), JNA, fakultetima, institutima i t. d.


U ovom periodu smanjuju se godišnji etati za cijelu NRH, a tako i za
pojedine šum. gosp. oblasti, područja i jedinice na normalnu mjeru. U saradnji
sa Institutom za drvno industrijska istraživanja Zagreb (Ing. Peternel)
izrađeni su i elaborati za dugoročne investicije za gradnju komunikacija
(cesta i željeznica i dr.) u NRH. U tom periodu posvećuje se pažnja
zaštiti šuma, melioraciji i t. d.


U godinama 1956. i 1957. dolazi do revizije dugoročne osnove šuma,
koja je i završena i odobrena, te po kojoj se sada gospodari do 1961. godine,
do kada se računa da će biti gotove i uređene sve šume u NRH.


U tom periodu dolazi do formiranja novih šumsko gnspodarskih oblasti,
područja i jedinica. Za nas je od prvenstvene važnosti utvrđivanje ovih
posljednjih. Kod uklanjanja šarolikosti iz 1945. god. trebalo je voditi računa


o našoj socijalističkoj stvarnosti jugoslavenskom jedinstvu i republičkoj
specifičnosti. Već su raniji klasici (Judeich i dr.) rekli, da se šume imaju
urediti po prostoru i vremenu. Tome osnovnom zahtjevu udovoljeno je
ovom revidiranom osnovom šuma u NRH. Ako ništa drugo pozitivno je to,
da su danas sve šume u NRH prostorno uređene, te su šum. priv. oblasti,
područja, jedinice, pa čak i odjeli na terenu obrojčeni (bojom na stablima),
a šumsko gospodarske karte sastavljene. Toga do danas nikada nije bilo.
Osim toga za cijelu NRH, a i za područje svake Sekcije, svakog NOK-a, i
svake šumarije uređene su šume i po vremenu, jer se znadu podaci o šumskom
fondu (površine i mase), podaci o dobnim — debljinskim razredima,
prirastu i etatu za svaku vrst drveća i sumarno.
Za područje Sekcije Bjelovar navedene podatke iznosimo za svih 66
šumsko gospodarskih jedinica u naših 5 šumsko gospodarskih područja u
dvije odvojene tabele:


111
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 34     <-- 34 -->        PDF

a) Dugoročna po šum. gospodar, područjima


Sveukupna Ukupno Godišnji Prosječni
Red. Šum. gospodarsko površina m3 prirast godišnji etat
br. područje ili kotar ha drv. mase m3 ukupno m3


1 Podravlje 14644,08 1,851628 48050 31754
2 Posavlje 19563,66 3,173835 67115 44148
3 Moslavačka Gora 30569,26 3,573863 92913 90752
4 Bilogora 69183,92 7,785888 240555 179105
5 Kalnik 12258,47 2,150099 53514 40624
SVEGA 1—5 143219,39 18,535313 502147 391383


b) Dugoročna po NOK-a


1 Bjelovar 41316,89 4,764392 137713 99325
2 Križevci 16520,73 2,603471 62147 50478
3 Koprivnica 30547,99 4,704897 121212 95283
4 Kutina 31045,52 3,912397 94893 88134
5 Virovitica 15159,21 1,497902 57303 40739
6 Daruvar 8629,05 1,052244 28879 17424
SVEGA 1—6 143219,39 18,535313 502147 391383


Podatke ima ova Sekcija razlučeno na dvije varijante: stara šum. gospodarska
područja (po gravitaciji tržišta) i nova prema etnografskim i
fitocenološkim kriterijima (opisano u članku pok. Ing. Smilaja u Šum. listu
br. 7—8 iz godine 1957.).


IV. POZITIVNE STRANE I UČINCI
dosadanjih uređajnih radova (elaborata) na području
b jelov, šuma priv. oblasti


Iako je za šum. d´namiku i analizu interval od 1945. godine do danas
kratak,, rezultat´ su.pozitivni a učinci veoma jasni i uvjerljivi. Evo u čemu
se manifestiraju:


I. Sve su naše šume po prostoru uređene i sve su šum. gosp. jedinice
i odjeli na terenu obilježeni i to tekućim brojevima (crni broj na bijeloj
podlozi) na mrtvoj kori na stablima. Izrađeni su šum. gosp. nacrti mjerila
1 : 10.000 ili 1" = 160°. Svaka šumarija i kot. šum. inspektor, te lugari
imaju dovoljan broj kaširanih sastojinskih karata, po kojima na osnovu
boje otsjeka vide starost sastojina i prema tome znaju, koje uzgojne zahvate
treba vršiti u budućnosti (čišćenje, prorede ili razne oplodne sječe). Prema
tome svakom je laka orijentacija na terenu.
1. Formiranje šum. gosp. područja i šum. gosp. jedinica izvršena je na
našem području kolegijalnim učešćem svih zainteresiranih šum. stručnjaka
počam od šumarije, kot. šum. inspekcije, ove Sekcije i Sekretarijata za
šumarstvo Zagreb.
U mjesto ranijih 5 šumsko privrednih područja baziranih na kriteriju
tržišta (gravitacije) i to područja:


I. Križevačke površine 26.383 ha
II. Koprivničke površine 36.109 „
III. Virovitičko površine 25.185 „
IV. Bjelovačke površine 20.108 „
V. Kutinske površine 48.304 „
Svega 156.089 ha


112
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 35     <-- 35 -->        PDF

formirano je prema etnografskim i fitocenološkim kriterijima opet 5 šumsko
gospodarskih područja i to kako slijedi:


I. Posavlje površine 19.764 ha
II. Podravlja površine 14.744 „
III. Kalnik površine 14.758 „
IV. Bilogora površine 70.184 „
V. Moslovačka gora površine ... . 36.639 „
Svega 156.089 ha


Bez obzira na koju varijanti! gledamo u navedenih 5 šum. gospodarskih
područja formirano je 66 šum. gospodarskih jedinica od ranijih preko


130.
Sada su sve šum. gosp. jedinice unificirane i dobro aronđirane, pa su
stoga i lakše formirane šumarije, a troškovi upravne režije i smanjeni.
Sum. gosp. jedinice (njih 66) formirane su po kritirijima prema čl. 7.
Saveznih upustava za uređivanje šuma t. j . prema: sektoru privrede, vrsti
i tipu uzgoja, visini ophodnje, načinu sječe, vrsti drveća, konfiguraciji terena
i ostalim specifičnim obzirima.


Revidirana dugoročna osnova, redoviti klasični uređajni elaborati, izvođenje
šum. gospodarenja putem prijedloga sječa i iskaza izvršenih sječa, a
tako i pošumljavanja, kontrolne knjige sječa, šum. kronike i t. d., sve se
bazira na obradi šum. gosp. jedinice, pri čemu se nastoji postići i očuvati
princip potrajnosti produkcije i prihoda odnosno našu zbiljnu šumu privesti
normalnom (idealnom) stanju.


Veličina šum. gosp. jedinica varira već prema svrsi izručenja (formiranja) i kreće
se normalno od cea 1000—10.000 ha (prosječno nešto cea 2 000 ha). Neke jedinice su
veoma male, ali imaju svoje specifično opravdanje i to: 1. L:mbuš, odjeli 1—17 gotovo
čista visoka sastojina topola površine 305 ha, 2. Đurđevački pijesci, odjel 1—10 borove
sastojine na zaštitnom tlu pijeska površine 404 ha, 3. B e d e n i k, park šumu
grada Bjelovara, odjeli 1—11 površine 430 ha.


Karakteristične najveće šum. gospodarske jedinice su:


1. Garjevica, biv. drž. šume, odj. 1—106 povr. 10.370 h
2. Virovitičke prig, šume, odj. 1—110 povr. 7.167 h
3. Žutica, odj. 1—170 povr. 6.105 h
Nabrajanje ili tabelarno prikazivanje ostalih šum. gosp. jedinica bi previše oduzimalo
prostora, a nije ni potrebno analizirati, jer takovih slučajeva ima i drugdje.
Zelja je ovim člankom (referatom) bila iznijeti ukratko naša nastojanja ktpoboljšanju
stanja naših šuma i gospodarenja, te samo ono što je markantno za našu službu uređivanja
šuma.


3. Utvrđivanje ophodnje od 140 godina, pa sve do 10 godina.
Spomenuto je da su šume bile različitog uzgojnog tipa, raznih vrsti
drveća, raznih ophodnji i t. d. Tako su na pr. za mješovite visoke sastojine
hrasta kitnjaka, bukve i graba u prigorskim predjelima bile ophodnje kod
bivših raznih vlasnika različite: kod biv. drž. šuma 120 godina (rijetko
100 godina), a kod biv. I. O. od 80 pa čak i od 60 godina (radi velikog servitutnog
opterećenja tih šuma). Neke opet biv. Z. Z. držale su i veće ophodnje
od biv. I. O. ili između biv. I. O., te biv. drž. šuma. Razumljivo je da na
taj način morala trpiti produkciona snaga tla, a i posibilitet tih sastojina.


Nakon oslobođenja u problemu ophodnje zaveden je pravilan rad i
disciplina.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Svaka šum. gosp. jedinica ima i svoju (razumljivo sa obrazloženjem)
ophodnju. U ovom prikazu dati ćemo presjek svih markantnih ophodnja za
pojedine tipove naših šuma.


40% šuma leži u nizini i 60% u brdovitim terenima.
Pretežni dio su mješovite sastojine rijetko čiste. U nizini dolaze pretežno
mješovite visoke sastojine sa prosjekom hrasta (lužnjaka) 0,5, bresta
i jasena 0,3, graba 0,1 i johe 0,1. Idealan odnos trebao bi biti ovakav: hrasta
0,45, jasena-bresta 0,25, graba 0,1, johe 0,1, topole i vrbe 0,1. Ostale
vrste dolaze pojedinačno.
Za ovakav slučaj ophodnje kod nas iznose i to: 120 godina za hrast
(a i 140 godina za naročitu veću grupaciju odjela sastojina) vrlo dobre i
odlične kvalitete, gdje ima uslova, da se stvore vrijedni furnir trupci. U
tu svrhu ul i šum. gosp. jedinica (Česma, Z´denački gaj, Jantaci i dr.) izručena
je površina od 20.221 ha ili 15% površine šuma općenarodne imovine;


2. za jasen i brijest 80 godina; 3. grab i johu 60 godina; 4. topolu-vrbu 40
godina.
Tu u nizini dolaze (naročito u Podravini floristički i fitocenološki najinteresantnijoj
u našem području) i sastojine sa specifičnim vrstama drveća
i uzgojnim oblicima.


U šum. gospodarskoj jedinici Crni jarci — Kupinje — Šumarije Đurđevac
površine 1505 ha, nalaze se čiste visoke johove sastojine do sada neproučene.
Zatim u Limbušu čiste visoke sastojine kanadske topole. U
Repašu preko Drave su čiste vrbove sastojine, a na Đurđevačkim pijescima
opet čiste borove sastojine. Svaka od ovih šum. gospodarskih jedinica ima
prema tome i razne ophodnje krećući se od 40—80 godina. U brdskim predjelima
pretežno je struktura mješovitih visokih sastojina hrasta kitnjaka
0,2, bukve 0,4—0,5, graba 0,2—0,3 i ostale vrste (lipa, kesten, bagrem i t. d.)
0,1. Idealan odnos trebao bi biti ovakav: hrasta 0,25, bukve 0,45, graba 0,1,
lipe-kestena 0,1 i četinjače 0,1.


Četinara imamo vrlo malo, jedva kojih 4%.


U slučaju brdskih šuma ophodnja se kreće: za hrast i bukvu redovno
120 godina, a kod intenzivnijeg gospodarenja (šum. gosp. jedinice brdskog
masiva Bilogore u blizini gradova Virovitice, Koprivnice, Bjelovara i t. d.)
i 100 godina. Ovo s razloga bržeg podmirenja velike potrebe na građi, a u
kojoj ophodnji od 100 godina kraj intenzivnih proreda stabla postignu
debljinu od prosječno 50 cm (ili u rasponu od 40 do 60 cm), a to je dovoljno
i financijski opravdano.


Za ostale vrsti drveća ophodnje su slijedeće: 1. lipa 50 godina, 2. kesten
60 godina, 3. četinjače 80 godina, 4. jasen-brest 80 godina.
Naročito niske (male) ophodnje imaju košaračke vrbe (1—5 godina), te
bagrem (5—10 odnosno 20 godina).


4. Izbor i forsiranje nekih vrsta drveća. Pored dviju osnovnih vrsta
drveća hrasta i bukve, te pratioca graba i pored jasena, brijesta i johe, forsiramo
u našim uređajnim elaboratima i ostale korisne vrsti drveća sa jakim
prirastom. Tako u nizinskim predjelima gdje postoje ekološki povoljni
uslovi forsiramo od brzorastućih vrsta razne topole (P o p u 1 u s sero tina,
P. marilandicaiP. robust a), johu i vrbu. U brdskim predjelima
dajemo prednost lipi i četinjačama, a naročito Pseudotschug i


ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 37     <-- 37 -->        PDF

d u g 1 a s i i, koja ima prirast i do 22 m3. Uopće propagiramo unos četinjača
u naše brdske sastojine, naročito nakon preporuke za »očetinjavanja« na
šum. kongresu FAO-a u Dubrovniku. Prirodno se vrlo ussješno širi lipovinu
po Bilogori i čak Garjevici, gdje je prije vrlo malo bilo.


Lip a brzo raste i već u 30-toj godini daje vrlo dobru seljačku
građu. Ona u Podravini uz topolu zamjenjuje četinare, kojih je vrlo malo.
O važnosti johe nije potrebno govoriti kada znamo, da godinama mi alimentiramo
našu jedinu tvornicu olovaka »Grafos« u Zagrebu, dok je za
ostale meke vrste drveća i interesent tvornica šibica Drava u Osijeku. Povoljna
lokacija sastojina mekih lišćara, kao i lipe, te uzgoj četinara u
Podravskom bazenu djeluje na šum. privredu NOK-a Koprivnica, da bi
podigla u perspektivi neku tvornicu panel ploča ili slično.


Forsiranje topole i drugih vrsta ipak ne smije biti na štetu hrasta,
bukve, jasena, brijesta, johe i četinara. Naši su hrastici poznati u svijetu
zbog svojih tehničkih svojstava, i već u svijetu stečenog glasa »slavonskih
hrastika«. A bukva sa Garjevice i Bilogore imala je u svijetu glas dobre
vrste, i u svoje vrijeme dobar plasman na engleskom tržištu (1930—1940.).


5. Način sječe. U našem području imamo intenzivnu melioraciju, njegu
mladika, čišćenje guštika, u intervalima 3—7 godina, svakih 5 godina intenzivne
prorede i konačno oplodne sječe sa pomladnim razdobljem od
redovno 20 godina, ali i kraće (10 godina naročito za hrastovinu). Oplodne
sječe sa 3—5 sijekova već prema razmacima uroda bukve. Čiste sječe su
samo kod bagrema i kestena.
6. Posebni propisi kod gospodarenja u specifičnim gosp. jedinicama:
a) Đurđevački pisjeci. Ovu šum. gosp. jedinicu, odjeli 1—10, površine 404 ha čini
zaštitna šuma crnog i bijelog bora starosti prosječno 45 godina. Ova jedinica nije još
uređena, iako se u njoj vrši smolarenje. Razumljivo da za ovu jedinicu moraju kod
ueređivanja šuma biti specifični propisi i gospodarenje glede sječe, pošumljavanja,
zaštite, investicija i t. d.


b) Beđenik šum. gosp. jedinica odjeli 1—11 površine 430 ha, je park šuma grada
Bjelovara. Ona služi dakle, kao izletište građana odnosno djeluje povoljno na režim
klime. S toga ona nema strogo ekonomsko značenje, a ophodnja, prirast i etat nisu
inđentični ostalim šumama. Ovdje se uzima fizička ophodnja, a od etata dolaze u obzir
samo šušci i sječa stabala iz uzgojnih razloga. Kako ta šuma mora i estetski djelovati,
to u njoj treba od sadanje jednodobne sastojine konverzijom preći u mješovitu visoku
prebornu sastojinu dođavajući četinare kojih nema, a također i razne egzotične vrste
drveća.


c) Kalnik dio. Kod odjela 28 gospodarske jedinice Kalnik nalazi se poznato vrelo
Apatovačka kiselica, pa se zbog njegova osiguranja mora taj dio šume proglasiti zaštitnim
i prema tome regulisati sječe i pošumljavanja.


7. Saradnja kod melioracije — regulacije rječice Česme i pritoka.
Zbog velike ekonomske koristi i važnosti kod mel:oracije i regulacije riječice
Česme i pritoka za sveukupnu privredu područja znatnog dijela NOK-a Bjelovar, Križevci
i Kutina, osnovana je godine 1954. Vodna zajednica »Česma—Glogovnica« sa sjedištem
u Bjelovaru. U tehnički projekt i dokumentaciju trebale su i ostale poljoprivredna
i šumarska dokumentacija za tu vodoprivrednu osnovu. Ovo tim više što riječica
Česma u svom toku od 125 km dužine pretežnim dijelom prolazi kroz naše sastojine.


U šumarskoj dokumentaciji, koju smo mi izradili, dali smo prikaz uticaja te regulacije
— melioracije na naše sastojine o čemu će biti riječi drugom prilikom.


8. Suradnja službe uređivanja šuma sa Institutom za drvno industrijska
istraivanja Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Pomenuti Institut dobio je zadatak, da izradi generalni plan šumskih komunikacija
u NRH u toku 1955. godine.


Glavni referent tih radova u Institutu za naše područje bio je Ing. Peternel .
Službenici ove Sekcije zajedno sa biv. republičkim šum. inspektorima nakon detaljnog
proučavanja plana i pismenih uputstava sudjelovali su kao vanjski saradnici kod izrade
tog elaborata.


Dovoljno nabrajanje učešća u pomenutim radovima nije ovdje potrebno, iako je
bilo znatno tokom 1955. i 1956. godine, kada su taj posao saradnici iz Bjelovara završili.


9. Pošumljavanje. Sekcija za uređivanja šuma je u do sada izrađenih
29 šum. gospodarskih osnova veliku pažnju dala pošumljavanju.
No ne može se nikada dovoljno propisati šta da se u konkretnom slučaju
radi. Šablone mnogo ne koriste. Međutim dobra iskustva i preporuke
iznosimo uvijek u osnovama pošumljavanja, kao i u tekstovnom dijelu uređajnog
zapisnika. Treba slijediti prirodu i ona će indicirati optimalne vrsti
drveća određenom bonitetu u danim ekološkim uvjetima. Naglašena je
važnost podizanja i stvaranja mješovitih sastojina, unos brzorastućih vrsta
drveća tamo gdje odgovara i treba, kao i sigurna potreba »očetinjavanja«
mnogih naših sastojina. No jedno moramo nažalolst konstatirati, da nismo
sredili našu sjemenarsku službu i da se malo koristimo genetikom u šumarstvu,
da nam često šumski rasadnici nisu adekvatni potrebama pošumljavanja.
Jednako tako imamo nedostataka i kod tehnike rada, a to su često:
slabe sadnice i plitka sadnja.


10. Saradnja Sekcije za uređivanje šuma sa: a) Narodnom vlasti, b)
b) JNA, c) Fakultetima, d) Institutima, e) DIP-ovima i t. d.
Sekcija usko sarađuje sa Kot. šum. inspekcijom svih naših 6 NOK-a i to kod planova
sječa, iskaza izvršenih sječa, investicija, pošumljavanja, zamjene zemljišta i
davanje mišljenja za unapređenje šumarstva. Po ukazanim potrebama vrše se reambulacije
međa šumskih posjeda. Naročitu aktivnost u zamjeni zemljišta i arondaciji
pokazuje komuna — općina Grubišno Polje — NOK-a Daruvar. Cijeli zaselak — selo
Dabinac preseljavamo blizu Grubišnog Polja, a te površine cea 80 ha nanovo će se
pošumiti i doći u sklop šumsko gospodarske jedinice Bukvik—Bilogora. Sekcija također
sarađuje sa JNA, Fakultetom, Institutom i DIP-ovima.


V. NEGATIVNE STRANE U DOSADANJEM RADU
U navedenom periodu od 1945. godine do danas bilo je svakako i negativnosti
u našem radu. Toga smo svijesni bez obzira bilo one objektivne ili
subjektivne prirode.


Kod pošumljavanja nismo uspjeli ovladati cjelokupnom problematikom.
Uslijed djelovanja više raznih sila nismo u tom kompleksu mogli naći
pravo rješenje.


Pred nama su veliki zadaci i mi ih moramo u dogledno vrijeme bolje
svladati. Za ovo će trebati i mala reforme nropisa u označivanju nadležnosti
i djelokruga naših šumarskih ustanova. Prirast je također do sada slabo
istraživan faktor, pa će se i tome morati odmah pristupiti i to tim lakše, što
su kadrovi na postdiplomskim seminarima dobili o tome dobre pouke. Treba
nam za ovaj rad i potreban instrumentarij (Preslerova svrdla, kojih nemamo
dovoljno).


Reambulacije, zamjene zemljišta (enklava i poluenklava), arondacija,
i komasacija zemljišta — su potrebni radovi za unapređenje šumarstva
svake šumarije, pa će i to biti jedna od glavnih zadaća šumarije, šum.
inspekcije i ove Sekcije.


Stažiranje kadrova. Stavovi i rad šumara i tehničara ovisni su o tome,
kakovo znanje imaju u praksi. Ako su im pri tome ciljevi uređivanja šuma


116
ŠUMARSKI LIST 4-5/1959 str. 39     <-- 39 -->        PDF

jasni, onda vlada disciplina u čuvanju i unapređenju šumskog fonda, sjeČnog
reda, etata i t. d.


Zato bi bilo uputno, kao što je ranije hilo, i kao što je i u ostalim zemljama
i u drugim strukama (medicini i dr.) da svršeni šumari i tehničari
obavezno prođu svoj staž kroz taksaciju — makar i vrlo kratko vrijeme.
Iza toga mogu ići na uzgoj, eksploataciju i dr. U ovom pogledu nismo do
sada mnogo učinili.


Nabava instrumentarija je relativno vrlo slaba.


Nagrađivanje i stimuliranje osoblja i rada bilo je također slabo.


Radi toga je razumljiva fluktuacija stručnjaka iz taksacije u šumarije,
DIP-ove i dr.


VI. KADROVI
Za uspjeh i napredak dobre zamisli (projekta) trebaju i kadrovi za
izvođenje, jer bez toga nema progresa i realizacije. Ideja može biti vrlo
dobra, ali loši kadrovi mogu je iskvariti.


U početku uređaj ne službe imali smo na mnogim mjestima i sada često
starije drugove — stručnjake a malo srednjodobnih i mladih, pa i efekat
trenskog, kancelarijskog rr.da ne može odgovarati evropskom normativu.
Dok se nisu pokazali prvi rezultati djelovanja službe uređivanja šuma (naše
nove šum. gospodarske osnove, gospodarske karte, lugarski i ostali kasirani
nacrti, razne ekspertize i slične), nisu je ispravno shvaćali niti mnogi šumari
i tehničari. Danas je situacija mnogo bolja.


Naša i ostale Sekcije (10 u NRH računajući sa novom formiranom u Karlovcu)
su republičke budžetske ustanove, ali u budžet vraćamo sve izdatke (prosječno
6—7,000.000 dinara godišnje) od prihoda po godišnjim ugovorima zaključenim sa šumarijama
za uređajne radove tokom dotične godine.


Sekcija ima 14 službenika. Od toga 4 šumarska inžinjera, 1 šum. inžinjer pripravnik,
3 šumarska tehničara.
U 1958. godini plan uređivanja šuma bio je: izraditi 8 šumsko gospodarskih osnova
za 9 šumarija ukupne površine 18.204 ha.


Uzevši u obzir, da se godišnje izradi šumsko gospodarskih osnova cea 20.000 ha,
to prosječni trošak iznaša po ha cea 300 dinara, a u tom smo izgleda najjeftiniji u
Republici Hrvatskoj.


FOREST MANAGEMENT IN THE AREA OF THE BJELOVAR FOREST REGION


The author giver a review of the forest management activities performed in a forest
region of P. R of Croatia (Bjelovar district). Described was the condition of forests
and of working plans during 4 periods i. e.: 1. up to 1945. 2. from 1945 to 1948, 3; from
1949. to 1952, and 4. from 1953 to this day. The first period was characterized by a heterogeneous
condition of forests with regard to silvicultural systems, rotation, increment
and annual yield. Ine the second period was performed and inventory of forests. The
third period is characteristic of the most intensive exploitation while the last fourth
period represents an era of normal extent and intensity of fellings, as well as of systematic
preparation of new working plans. The article contains also a critical review of
the works carried out thus far in the field of forest management of the mentioned
forest region.