DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 78     <-- 78 -->        PDF

izvala i ostataka sječe, od grmlja i lijana.
To su bili prvi rezultati zaštite šuma. Ipak,
to je spojeno s velikim poteškoćama, jer
se antiseptici lako ispiru sa stabala uslijed
obilja kiša.


Radi reguliranja eksploatacije izdane su
i obnarodovane 1957. g. odredbe prema kojima
su eksploateri dužni (a i stanovništvo)
da raščiste sječinu i prije i poslije
sječe, da čuvaju mladi naraštaj i ne dopuštaju
paljenje vatre u šumi itd. Mnogi kotari
i provincije imaju organiziranu požarnu
službu. Po naseljima koja su u šumama
postoje odbori za zaštitu šuma, a stanovništvo
također sudjeluje u borbi sa šumskim
požarima. Uporedo s obranom šuma
pojačavaju se i radovi na pošumljavanju.
Za posljednje tri godine u centralnim oblastima
republike zasađeno je 4.500 ha šuma.


Za vezanje pijesaka i zaštitu putova
upotrebljavamo sadnice filaosa, koji brzo
raste i dobro veže zemlju. Posljednjih godina
za rudničko drvo i za gorivo.


Sada se uvelike pošumljuju degradirani
pijesci borovim biljkama. Pošumljeno je
160 ha po raznim oblastima i to o državnom
trošku, većinom daleko od sela. Taj
posao nije jeftin i traži mehanizaciju rada.
Tu i tamo pošumljavalo se i eukaliptusima.


Na močvarna tla koja se protežu pored
obalskih nasipa, posadili smo duge pojase
mangrovinom.


Vlada je pozvala 1957. g. sav narod ravničarskih
područja da pošumi sadnicama
sva neobrađena tla koja nisu sposobna za
poljoprivredu. Tom su se pozivu odazvali
široki narodni slojevi, pa se pošumljavanje
filaosom provodi deset puta brže nego u
doba francuske okupacije, a borom četiri
puta brže. Za vrijeme te okupacije narod
nije uopće sadio mangrovinu.


I u samom procesu sadnje zapažen je
napredak. Gotovo svuda primilo se 80 posto
sadnica. To je znatno pomoglo na uštedi
vremena za uzgoj biljaka u rasadnicima.


Za vrijeme okupacije stajala je sadnica
filaosa 400 pijastera, sada samo 40. Borova
biljka koštala je 300—400 pijastera, a danas
— 150.


Tokom dviju posljednjih godina obavlja
se pregled sviju šuma. Početkom 1958. pregledano
je već 400.000ha. U nekim šumskim
masivima vodilo se prethodno rekognosciranje
koje su vršile oblasne šumarske organizacije.
Detaljnije istraživanje obavljale
su specijalne brigade Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva.


Prethodno rekognosciranje pokazalo
nam je lokaciju najvrednijih šumskih masiva.
Nakon toga planirani su radovi na
uređivanju šuma u onim masivima u kojima
se može najprije početi sa iskorišćava


njem šuma. Taj pregled svih šuma bit će
gotov tek za nekoliko godina.


Sastav je naših šuma veoma složen, a
taj nam je pregled nešto posve novo. Moram
priznati da naša zemlja ne raspolaže
s kadrovima potrebnim za taj posao. Poslije
oslobođenja zemlje Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva povećalo je broj radnika
u šumarskoj službi, koji zajedno sa
upravnim činovnicima vode radove u šumarstvu
po cijeloj državi. Ministarstvo se
sastoji iz Glavne uprave, a po raznim zonama
postavljene su Rajonske službe poljoprivrede
i šumarstva. Po oblastima organizirani
su šumarski uredi i zajednički
uredi poljoprivrede i šumarstva, koji vrše
šumarsku službu sa 2—3 čuvara šuma.


Iskustvo posljednjih triju godina pokazuje,
da je naša centralna uprava preglomazna
za tako veliko područje naših oblasti,
pa mislimo da će ih se trebati brojčano
povećati, a to znači površinski smanjiti.


Uporedo s tim sistemom uprave imamo
i sektor za iskorišćavanje državnih šuma,
koji se sastoji iz Centralne direkcije šumsko-
eksploatacionih područja, Rajonske direkcije
pod koje spadaju eksploataciona
poduzeća koja i provode uređivanje i melioraciju,
a snabdjeveni su sa nešto mehanizacije.
Osim toga postoje i organizacije
za kupovanje šumske proizvodnje, koju izrađuju
ujedinjene grupe drvosječa. Državna
poduzeća imaju Centralnu upravu i Odjele
za kupnju po raznim oblastima zemlje.


Naučna šumarska istraživanja počela su
tek pred 2 godine. Spremanjem potrebnih
kadrova početo je .1956. godine. Specijalisti
za šumarstvo spremaju se u Hanojskom
šumarskom institutu i u Srednjoj šumarskoj
školi. Prema tome za 2—3 godine današnji
malobrojni kolektiv šumara specijalista
popunit će se mladim energičnim radnicima
s višim i srednjim obrazovanjem.


Dosadašnji nedostatak obrazovanog kadra
kočio nam je napredak šumarstva. U
općoj ekonomici zemlje u doba francuske
okupacije šumarstvo je zauzimalo sporedno
mjesto. Stepen tehničke opreme bio je
nizak, malo je bilo kadrova u toj grani privrede,
a sprema im je bila oskudna. Te
nam osobitosti objašnjavaju zašto danas
organi uprave šumarstva nemaju specijalne
naobrazbe.


Veliku pomoć u tom pružio nam je Sovjetski
Savez i N. R. Kina, kuda su poslani
i naši studenti na nauke.