DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 77     <-- 77 -->        PDF

išli za tim da poprave život tih gorštaka
davši im neku drugu zaradu.


Nije malo šuma utamanjeno požarima,
koji su nastali uslijed raznih uzroka. Gorani
su u vrijeme lova palili šume da bi
istjerali divljač na čista polja, palili su stabla
da dobiju med divljih pčela itd. Tako
je postepeno nestajalo na desetke tisuća
hektara šuma s vrijednim vrstama drveća.


Za vrijeme japanske okupacije nesmiljeno
su pljačkane šume u područjima plovnih
rijeka, putova i sela. U Japan je izveze


c


P


min. ha


Bak-bo (t. j . Sjeverni Vjetnam) 5,50


Bak-bo (t. j . Sjeverni Vjetnam) 1,95


Nam-bo (t. j . Južni Vjetnam) 6,00


Ukupno: 13,45Od toga na terit. sjeverno od


17. paralele 8,85
no mnogo drva za gradnju brodova i finih
vrsta drveća.


Velike površine pokrivaju degradirane
šume — savane, koje su stradale od požara.
Te šume imaju zelenu krunu, a stablo
im je ovijeno gustim lijanama, pa je
i prirodno pomlađivanje oteščano.


No uza sve to, područja su sjevernog
Vjetnama bogata vrijednim šumama. Prekrasnih
šuma ima još u dalekim rajonima
na sjeveru, na jugozapadu provincije
Thanh -ho a, Jen-baj, na sjeverozapadu
provincije N g e j a n i Hoa-binh,
a i u drugim pokrajinama. Ali izradba je tih
šuma teška, jer su mnogi šumski masivi
teško dostupne džungle kroz koje treba prosi
jecati skupe putove i regulirati rijeke za
splavarenje.


Do godine 1956. šume su se izrađivale
najprimitivnijim sredstvima. Za sječu upotrebljavala
se samo sjekira i veliki noževi.
Transport drva do putova ili splava obavljao
se ručno, a tek poneki bogati poduzetnici
iskorišćavali su bivole i rijetko kada


— slonove.
U doba francuske okupacije šume su se
mnogo eksploatirale. U visokoproduktivnim


šumama poduzetnici su gledali samo na
svoj interes,, primjenjivali nezakonit postupak
i narušavali određena pravila. Kolonizatori
nisu poklanjali nimalo pažnje
obnovi šuma i melioraciji, jer je za to trebalo
prilično kapitala. Ni narodno predstavništvo
nije sve do posljednjih godina
ništa poduzimalo, jer je poslije Augustovske
revolucije 1945. g. uložilo sve snage u
organizaciju otpora francuskim osvajačima.


Tokom oslobodilačkog rata šumarski službenici
bili su posvema zauzeti radom na


Šumska površina


S ´S r. I


ir r-H n-t rr, <-> H ^3 — M


u _ m co o cu


S


O T> C Kl .

´W-ÖÄ.S >wö^ a KüN-a
min. ha %> min. ha °/o min. ha °/o
0,45 8,2 3,43 62,5 1,62 29,3
0,62 31,8 1,10 56,5 0,23 11,7
1,25 20,8 3,50 58,4 1,25 20,8
2,32 17,0 8,03 60,0 3,10 23,0
1,05 12,0 5,80 65,5 2,00 22,5


podmirivanju republike drvom, pa im nije
ostalo vremena da ga posvete zaštiti i uzgajanju
budućih šuma.


Tek nakon oslobođenja Sjeivernog Vjetnama
ispod jarma francuskih kolonizatora
tj. 1955.—1957. počela je eksploatacija da
računa i sa zaštitom i sa uzgajanjem šuma.
U posljednje tri godine eksploatacija se povećala
gotovo dvostruko spram predratne,
kako se vidi iz ovih podataka:


Sirovina Jedin. mjere 1939. g. 1956.g


Tehničko drvo tis. kub. m 277,6 464,9
Drvo tis. kub. m 208,7 362,2
Bambus tis. kub. m 821,3 1.701,5
Drv. ugalj tis. tona 2,8 65,
Palmovo lišće min. kom 27,6 75,2
Užad lij ana min. kom 9,8 22,2


Eksploatacija 1957. bila je ista kao i 1956.
Uz povećanu eksploataciju ostvarene su
1955.—1957. mjere zaštite šuma od štetnika
i bolesti, vršena sadnja i obnova.


Na površini većoj od 400.000 ha provedena
je borba sa štetnicima i bolestima
drvlja, čišćenje šuma od starih vjetroloma,