DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 76     <-- 76 -->        PDF

SUME I ŠUMARSTVO VJETNAMA


Le Diii Trin


zamj. min. poljopriv. i šumarstva D. R. V.


Vjetnam * je zemlja veoma bogata šumom.
Šumom je pokriveno 13,45 miliona
hektara, a to je 41% površine čitave zemlje.
Više od 65% šuma, t. j . 8,85 miliona
hektara nalazi se na teritoriju D. R. Vjetnam.


Gotovo sve vjetnamske šume nastale su
prirodnim putem. Dijele se u dvije kategorije
(prema plodnosti tla i botaničkim
osobinama): heliofilne i skiofilne. Prve su
na siromašnom tlu i zauzimaju goleme prostore.
Druge su na dobrom tlu. Mnoge vrste
narastu 20—35 m i promjerom 50—80 cm.
U mnogim su područjima očuvane vrijedne
šume. O zalihama tehničkog drveta donosimo
slijedeće podatke:


Vruća klima, obilje oborina i velika zračna
vlaga tvore povoljne uslove za rastenje
tropskih šuma. U ravnicama d u brdu
do 1300 m na jugu i do 700 m nadmorske
visine na sjeveru Vjetnama rastu zimzelene
šume raznih vrsta drveća. Više se
prostiru subtropske vrste i listopadne šume
umjerene klime. Na ravnicama raste bam


bus, a na morskim obalama palme.


U područjima sa zimzelenim vrstama,
drveće raste veoma brzo. Uzmimo na pr.
godine 1946.-1948. t. j . godine seljačkih buna,
kada su plantaže kave francuskih kolonizatora
bile do temelja uništene, a za
10—12 godina na tim istim površinama iznikli
su neprohodni šumski gustiši u ko


* Narodna Republika Vjetnam ima 164.100
km2 i 12 miliona žitelja.
jima su mnoga stabalca kroz to vrijeme
dostigla visinu od 8—10 m i debljinu 10—
15 cm.


D. R. Vjetnam raspolaže sa zalihom oko
1,5 milijarde kub. m tehničkog drva. U
šumama je mnogo vrijednih vrsta drveća:
palisandar, crno drvo, tikovina, gvozdeno
drvo, sandalovina, crveno, ružino, kamforno,
cimetno drvo, ebanovina i niz drugih
vrsta, od kojih se većina upotrebljava za
izradbu pokućtva, škatulja i ukrasnih predmeta.
Sjeverni je Vjetnam bogat zelenim i
gvozdenim bambusom — našim univerzalnim
građevnim materijalom.
U D. R. V. ima mnogo šikara, raznovrsnih,
a daju vrijedne proizvode. Tu je crni i bijeli
kardamon (srdiš, arapski: kirtim —
sjeme jedne sa đumbirom srodne biljke;
upotrebljava se u medicini i kao začin u
kobasicama, likeru i si.), od koga se dobiva
već sada 200 tona godišnje; badjan (lili—
cium anisatum L. — Sternanis), iz koga se
ekstrahiralo oko 3.000 tona vrijednog ulja
u medicinske svrhe i za spravljanje poslastica;
zatim cimet koga se proizvelo do


6.000 tona; Karanfilić, anis i niz štavila,
ljepila, aromatičnih tvari i boja za tkanine.
U šumama ima divljih goveda, bivola, jelena,
srna, dikobraza i majmuna. Na močvarnim
područjima žive nosorozi i slonovi.
Brojni su čopori divljih svinja a grabijive
su zvijeri zastupane uglavnom porodicom
mačaka: tigrom, crnom panterom, bengalskom
mačkom. U subtropskim i crnogoričnim
šumama žive medvjedi — tibetski na
sjeveru, a malajski na jugu Vjetnama. U
brdskim predjelima sreće se himalajski medvjed.
U šumama je i mnogo ptica: brojne
su papige, rajske ptice, divlje kokoši i
druge.


Za vrijeme gazdovanja francuskih kolonizatora
haračile su se nesmiljeno vjetnamske
šume. Eksploateri u potjeri za profitom
narušavali su sva pravila šumskog gospodarenja.
U pravilu sjekli su pored saobraćajnih
putova ili u središtima preradbe.
Uslijed čestih sječa šume su na tim mjestima
razrijeđene, gušene korovom i obezvrijeđene
.


Pored toga u brdskim krajevima prakticirala
se u zemljoradnji sječno-paležna metoda
tzv. »raj«. Stabla su sječena na visini
1—1,5 m, sušila se do kišne periode i onda
se spaljivala. Na sječinama kultivirala se
riža, kukuruz, pamuk i druge kulture. Kad
se je takav komad zemlje iscrpao, tražile
su se nove šume. Taj je postupak uzrokovao
veoma česte i znatne požare.


Kolonizatori su poduzimali neke administrativne
mjere proti takvog načina zemljoradnje
— kazne i zatvor. Ali sve to nije
imalo nikakvog efekta, jer Francuzi nisu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 77     <-- 77 -->        PDF

išli za tim da poprave život tih gorštaka
davši im neku drugu zaradu.


Nije malo šuma utamanjeno požarima,
koji su nastali uslijed raznih uzroka. Gorani
su u vrijeme lova palili šume da bi
istjerali divljač na čista polja, palili su stabla
da dobiju med divljih pčela itd. Tako
je postepeno nestajalo na desetke tisuća
hektara šuma s vrijednim vrstama drveća.


Za vrijeme japanske okupacije nesmiljeno
su pljačkane šume u područjima plovnih
rijeka, putova i sela. U Japan je izveze


c


P


min. ha


Bak-bo (t. j . Sjeverni Vjetnam) 5,50


Bak-bo (t. j . Sjeverni Vjetnam) 1,95


Nam-bo (t. j . Južni Vjetnam) 6,00


Ukupno: 13,45Od toga na terit. sjeverno od


17. paralele 8,85
no mnogo drva za gradnju brodova i finih
vrsta drveća.


Velike površine pokrivaju degradirane
šume — savane, koje su stradale od požara.
Te šume imaju zelenu krunu, a stablo
im je ovijeno gustim lijanama, pa je
i prirodno pomlađivanje oteščano.


No uza sve to, područja su sjevernog
Vjetnama bogata vrijednim šumama. Prekrasnih
šuma ima još u dalekim rajonima
na sjeveru, na jugozapadu provincije
Thanh -ho a, Jen-baj, na sjeverozapadu
provincije N g e j a n i Hoa-binh,
a i u drugim pokrajinama. Ali izradba je tih
šuma teška, jer su mnogi šumski masivi
teško dostupne džungle kroz koje treba prosi
jecati skupe putove i regulirati rijeke za
splavarenje.


Do godine 1956. šume su se izrađivale
najprimitivnijim sredstvima. Za sječu upotrebljavala
se samo sjekira i veliki noževi.
Transport drva do putova ili splava obavljao
se ručno, a tek poneki bogati poduzetnici
iskorišćavali su bivole i rijetko kada


— slonove.
U doba francuske okupacije šume su se
mnogo eksploatirale. U visokoproduktivnim


šumama poduzetnici su gledali samo na
svoj interes,, primjenjivali nezakonit postupak
i narušavali određena pravila. Kolonizatori
nisu poklanjali nimalo pažnje
obnovi šuma i melioraciji, jer je za to trebalo
prilično kapitala. Ni narodno predstavništvo
nije sve do posljednjih godina
ništa poduzimalo, jer je poslije Augustovske
revolucije 1945. g. uložilo sve snage u
organizaciju otpora francuskim osvajačima.


Tokom oslobodilačkog rata šumarski službenici
bili su posvema zauzeti radom na


Šumska površina


S ´S r. I


ir r-H n-t rr, <-> H ^3 — M


u _ m co o cu


S


O T> C Kl .

´W-ÖÄ.S >wö^ a KüN-a
min. ha %> min. ha °/o min. ha °/o
0,45 8,2 3,43 62,5 1,62 29,3
0,62 31,8 1,10 56,5 0,23 11,7
1,25 20,8 3,50 58,4 1,25 20,8
2,32 17,0 8,03 60,0 3,10 23,0
1,05 12,0 5,80 65,5 2,00 22,5


podmirivanju republike drvom, pa im nije
ostalo vremena da ga posvete zaštiti i uzgajanju
budućih šuma.


Tek nakon oslobođenja Sjeivernog Vjetnama
ispod jarma francuskih kolonizatora
tj. 1955.—1957. počela je eksploatacija da
računa i sa zaštitom i sa uzgajanjem šuma.
U posljednje tri godine eksploatacija se povećala
gotovo dvostruko spram predratne,
kako se vidi iz ovih podataka:


Sirovina Jedin. mjere 1939. g. 1956.g


Tehničko drvo tis. kub. m 277,6 464,9
Drvo tis. kub. m 208,7 362,2
Bambus tis. kub. m 821,3 1.701,5
Drv. ugalj tis. tona 2,8 65,
Palmovo lišće min. kom 27,6 75,2
Užad lij ana min. kom 9,8 22,2


Eksploatacija 1957. bila je ista kao i 1956.
Uz povećanu eksploataciju ostvarene su
1955.—1957. mjere zaštite šuma od štetnika
i bolesti, vršena sadnja i obnova.


Na površini većoj od 400.000 ha provedena
je borba sa štetnicima i bolestima
drvlja, čišćenje šuma od starih vjetroloma,
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 78     <-- 78 -->        PDF

izvala i ostataka sječe, od grmlja i lijana.
To su bili prvi rezultati zaštite šuma. Ipak,
to je spojeno s velikim poteškoćama, jer
se antiseptici lako ispiru sa stabala uslijed
obilja kiša.


Radi reguliranja eksploatacije izdane su
i obnarodovane 1957. g. odredbe prema kojima
su eksploateri dužni (a i stanovništvo)
da raščiste sječinu i prije i poslije
sječe, da čuvaju mladi naraštaj i ne dopuštaju
paljenje vatre u šumi itd. Mnogi kotari
i provincije imaju organiziranu požarnu
službu. Po naseljima koja su u šumama
postoje odbori za zaštitu šuma, a stanovništvo
također sudjeluje u borbi sa šumskim
požarima. Uporedo s obranom šuma
pojačavaju se i radovi na pošumljavanju.
Za posljednje tri godine u centralnim oblastima
republike zasađeno je 4.500 ha šuma.


Za vezanje pijesaka i zaštitu putova
upotrebljavamo sadnice filaosa, koji brzo
raste i dobro veže zemlju. Posljednjih godina
za rudničko drvo i za gorivo.


Sada se uvelike pošumljuju degradirani
pijesci borovim biljkama. Pošumljeno je
160 ha po raznim oblastima i to o državnom
trošku, većinom daleko od sela. Taj
posao nije jeftin i traži mehanizaciju rada.
Tu i tamo pošumljavalo se i eukaliptusima.


Na močvarna tla koja se protežu pored
obalskih nasipa, posadili smo duge pojase
mangrovinom.


Vlada je pozvala 1957. g. sav narod ravničarskih
područja da pošumi sadnicama
sva neobrađena tla koja nisu sposobna za
poljoprivredu. Tom su se pozivu odazvali
široki narodni slojevi, pa se pošumljavanje
filaosom provodi deset puta brže nego u
doba francuske okupacije, a borom četiri
puta brže. Za vrijeme te okupacije narod
nije uopće sadio mangrovinu.


I u samom procesu sadnje zapažen je
napredak. Gotovo svuda primilo se 80 posto
sadnica. To je znatno pomoglo na uštedi
vremena za uzgoj biljaka u rasadnicima.


Za vrijeme okupacije stajala je sadnica
filaosa 400 pijastera, sada samo 40. Borova
biljka koštala je 300—400 pijastera, a danas
— 150.


Tokom dviju posljednjih godina obavlja
se pregled sviju šuma. Početkom 1958. pregledano
je već 400.000ha. U nekim šumskim
masivima vodilo se prethodno rekognosciranje
koje su vršile oblasne šumarske organizacije.
Detaljnije istraživanje obavljale
su specijalne brigade Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva.


Prethodno rekognosciranje pokazalo
nam je lokaciju najvrednijih šumskih masiva.
Nakon toga planirani su radovi na
uređivanju šuma u onim masivima u kojima
se može najprije početi sa iskorišćava


njem šuma. Taj pregled svih šuma bit će
gotov tek za nekoliko godina.


Sastav je naših šuma veoma složen, a
taj nam je pregled nešto posve novo. Moram
priznati da naša zemlja ne raspolaže
s kadrovima potrebnim za taj posao. Poslije
oslobođenja zemlje Ministarstvo poljoprivrede
i šumarstva povećalo je broj radnika
u šumarskoj službi, koji zajedno sa
upravnim činovnicima vode radove u šumarstvu
po cijeloj državi. Ministarstvo se
sastoji iz Glavne uprave, a po raznim zonama
postavljene su Rajonske službe poljoprivrede
i šumarstva. Po oblastima organizirani
su šumarski uredi i zajednički
uredi poljoprivrede i šumarstva, koji vrše
šumarsku službu sa 2—3 čuvara šuma.


Iskustvo posljednjih triju godina pokazuje,
da je naša centralna uprava preglomazna
za tako veliko područje naših oblasti,
pa mislimo da će ih se trebati brojčano
povećati, a to znači površinski smanjiti.


Uporedo s tim sistemom uprave imamo
i sektor za iskorišćavanje državnih šuma,
koji se sastoji iz Centralne direkcije šumsko-
eksploatacionih područja, Rajonske direkcije
pod koje spadaju eksploataciona
poduzeća koja i provode uređivanje i melioraciju,
a snabdjeveni su sa nešto mehanizacije.
Osim toga postoje i organizacije
za kupovanje šumske proizvodnje, koju izrađuju
ujedinjene grupe drvosječa. Državna
poduzeća imaju Centralnu upravu i Odjele
za kupnju po raznim oblastima zemlje.


Naučna šumarska istraživanja počela su
tek pred 2 godine. Spremanjem potrebnih
kadrova početo je .1956. godine. Specijalisti
za šumarstvo spremaju se u Hanojskom
šumarskom institutu i u Srednjoj šumarskoj
školi. Prema tome za 2—3 godine današnji
malobrojni kolektiv šumara specijalista
popunit će se mladim energičnim radnicima
s višim i srednjim obrazovanjem.


Dosadašnji nedostatak obrazovanog kadra
kočio nam je napredak šumarstva. U
općoj ekonomici zemlje u doba francuske
okupacije šumarstvo je zauzimalo sporedno
mjesto. Stepen tehničke opreme bio je
nizak, malo je bilo kadrova u toj grani privrede,
a sprema im je bila oskudna. Te
nam osobitosti objašnjavaju zašto danas
organi uprave šumarstva nemaju specijalne
naobrazbe.


Veliku pomoć u tom pružio nam je Sovjetski
Savez i N. R. Kina, kuda su poslani
i naši studenti na nauke.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Naša zemlja sa velikim šumskim površinama
ima uslove da uredi svoje šume i
stvori sastojine visokog kvaliteta sa trajnim
iskorišćavanjem. Međutim, zasada organizacija
šumarstva nailazi na mnoštvo
zapreka. Uslijed raznovrsnosti naših šuma,
veoma nam je teško odabrati najbolje načine
uzgajanja i iskorišcavanja. Još nije
usklađena pravilna eksploatacija; još uvijek
se vrši ručnim alatom. Radi nepoznavanja
sastava šuma nije nam još moguće


da sastavimo perspektivni plan razvitka
našeg šumarstva.


Današnji naši napori usmjereni su na
reorganizaciju šumarske službe, ispravljanje
postojećeg zakonodavstva, izučavanje
planiranja i spremanje kadrova. Nadamo
se da će nam te mjere pomoći da popravimo
naše zaostalo šumarstvo.


Les Hoz. br. 11. 1958.


"Preveo: Đuro Knežević


U redakciji SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE


Izašle su u januaru 1959 godine ove knjige:


1) RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE
1945—1956 GODINE,
strana 500 velikog formata, cijena: za ustanove i poduzeća 4.000 dinara,
za članove Saveza (pojedince) 2.500 dinara.


2) TREOl KONGRES INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I
DRVNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE,
strana 320, cijena: za ustanove i preduzeća 2.5000 dinara, za članove
Saveza (pojedince) 800 dinara.


i


3) SAVJETOVANJE O KRŠU JUGOSLAVIJE,
strana 220 velikog formata, cijena: za ustanove i poduzeća 2.500 dinara
za članove Saveza (pojedince) 1.200 dinara.
Sve tri publikacije štampane su na finom papiru povezane u poluplatno
i ilustrovane velikim brojem fotografija.


Broj štampanih primjeraka je ograničen, pa je potrebno da svaka
ustanova i poduzeće šumarstva i drvne industrije, kao i svaki inženjer i
tehničar, što prije naruče ove knjige.


Članovi Saveza mogu dobiti knjige i na mjesečnu otplatu od 500 dinara
po knjizi.


Knjige treba naručivati direktno ili preko svog republičkog društva
kod Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Jugoslavije,
Beograd, Kneza Miloša 7/III, tekući račun kod Narodne banke u Beogradu
broj 101-703-3-887.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 80     <-- 80 -->        PDF

ČITAOCIMA ŠUMARSKOG LISTA


Upravni odbor Društva prihvatio je prijedlog redakcije Šumarskog
lista, da se među čitaocima lista provede anketa sa
ciljem da se od samih čitaoca dobije mišljenje i prijedlozi kako
bi se poboljšao sadržaj lista i njegovo tehničko uređivanje. Stoga
je ovom broju priložen anketni list sa pitanjima, pa molimo sve
čitaoce da ga ispunjenoga vrate Uredništvu. Uredništvo će podatke
srediti i oni će mu korisno poslužiti za odabiranje članaka
za koje većina čitaoca smatra da bi bili najkorisniji i najaktuelniji.
Putem ankete Uredništvo će dobiti korisne sugestije o
tehničkoj redakciji, ilustracijama i svemu ostalom što treba da
podigne kvalitet našeg stručnog časopisa koji reprezentira našu
struku i nauku u Republici i van nje.


Upravni odbor Društva odlučio je također da se anketom
ocijeni najbolji članak iz 1958. godine nagradi
s a 5000 dinara . Stoga molimo naše čitaoce da nam pošalju
ispunjene anketne listiće najzad 10 dana po primitku lista. Na
taj način će naši čitaoci imati mogućnost da dadu svoje mišljenje
o listu i da odluče kome pripada nagrada za najbolji članak.
A jedno i drugo bit će korisno za daljnji napredak našega časopisa.


Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ŠUMARIJA DVOR


RASPISUJE


I. JAVNO NADMETANJE
za izgradnju šumske ceste Cvjetojevići—Javnica, u dužini od 14,3 km i
objektima, sa predračunskom sumom 99,025.000.— Din.


U godini 1959. izvesti će se radovi u vrijednosti od 10,000.000 Din.
Uvjeti nadmetanja i tehnička dokumentacija za navedeni objekt mogu
se vidjeti svakog radnog dana od 8—14 sati, u uredu Šumarije Dvor.
Nadmetanje će se održati 5. V. 1959. godine, u 11 sati u kancelariji
Šumarije Dvor.
Nadmetanje će se izvršiti prema propisima Pravilnika za provedbu
uredbe o izdavanju građevinskih radova na izvođenju putem javnih nadmetanja.
Interesenti su dužni po Uredbi o građenju položiti kauciju 5B/o od
predračunske sume na žiro-račun Šumarije Dvor kod Komunalne banke
Sisak, Filijala Dvor br. 405-701-1-75.
Ponudi treba priložiti slijedeće:


1. Potvrdu o registraciji poduzeća i ovlaštenje, o izvedbi građevinskih
radova.
2. Potvrdu od Narodne banke da je poduzeće kreditno sposobno.
3. Potvrdu o položenoj kauciji.
4. Ovlaštenje za lice, koje zastupa poduzeće.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 82     <-- 82 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo Šumarskog društva NR Hrvatske — Izdavač: Šumarsko društvo NR
Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranićev trg. br. 11, telefon 36-473 —
Godišnja pretplata: za članove Šumarskog društva NRH i članove ostalih šumarskih društava
Jugoslavije Din 800.—, za studente šumarstva 1 učenike srednjih šumarskih 1 đrvno-inđustrijskih
škola Din 200.—, za ustanove Din 2.400.—, Pojedini brojevi; za članove, studente šumarstva 1
učenike srednjih šumarskih 1 đrvno-industrijskih škola Din 100.—, za ustanove Din 200.—. Za
inozemstvo se cijene računaju dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 400-73/3-1751. — Tisak:
Tiskara »Prosvjeta« Samobor