DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 72     <-- 72 -->        PDF

SUME KANADE


Po površini šuma Kanada zauzima treće
mjesto u svijetu. Zaostaje samo za Sovjetskim
Savezom i tropskim područjima Brazilije.
Čitava površina kanadskih šuma, bez
Labradora, iznosi 4,081.200 kv. km (ubrojiv
farmerske šume i nacionalne i oblasne
parkove), ali se od toga 47»/o tj. 1,918.200
kv. km nalazi na sjeveru, po brdima i drugim
teško dostupnim područjima, pa ih
smatraju »nepodobnim« za iskorišćavanje
radi velikih transportnih i drugih troškova,
ma da ti masivi imaju vrijedne vrste drveća,
koje su podesne za proizvodnju raznih
drvarskih materijala i za celuloznopapimu
industriju. (Broj stanovnika Kanade
iznosi danas 16,800.000).


Kanadske šume igraju važnu ulogu u
ekonomici zemlje. Dovoljno je spomenuti,
da bruto vrijednost šum. proizvodnje zauzima
vodeće mjesto među svim ostalim granama
preradbene industrije Kanade (1928.


g. — 682 mil. dolara; 1947. g. — 1,6 mlrd.
dolara; 1956. g. — više od 3 mlrd. dolara).
Učešće drvarske proizvodnje u eksportu
Kanade 1596. g. iznosilo je više od 35%.
Šume Kanade nisu samo sirovinska baza
industrije, nego igraju poljozaštitnu, vodozaštitnu
i sanitarno-higijensku ulogu. Isto


%^S3


tako ne smije se izgubiti iz vida da šumski
masivi Kanade imaju veliko značenje u
krznarstvu: one služe utočištem dlakarima,
pa Kanada u izvozu krzna zauzima treće
mjesto u svijetu iza Sovjetskog SavezaUSA.


Šumska je vegetacija Kanade dosta raznolika
i odlikuje se bogatstvom vrsta i raznoličnom
šumovitošću pojedinih krajeva. U
Kanadi ima više od 150 vrsta drveća, a od
toga 31 vrst spada među četinare. Na sjeveru
i po čitavom kanadskom arktičkom
arhipelagu, koji zauzima gotovo trećinu zemlje,
zajedno sa obešumljenim predjelima,
nalaze se niske šumice tundre razbacane po
malim grupama, šume tajge, oko Tihog
oceana, brdske i subalpske, stepske i širokoliste
šume.


Borealno šumsko područje ili
tajga zauzima velika prostranstva i proteže
se od Newfoundland-a do Stjenovitih planina
(Rockies) i Aljaske. Glavne vrste koje
tu rastu jesu: bijela i crna omorika, jela
balzamasta, jasika, topola mirisna (P. suaveolens),
balzamasta, Pinus Banksiana
(kanadski bor), breza papirna. Na sjeverozapadu
borealne šumske oblasti raste jela
alpska, bor brdski i breza bijela aljaška.
Istočna su područja — od Manitobe do
Newfoundlanda — osnovni rajoni za snab
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 73     <-- 73 -->        PDF

dijevanje mekim drvetom za dobivanje celuloze
za papir. Borealno područje na sjeveru
prelazi u subarktičku oblast ili tundru.
Tu nalazimo bijelu i crnu omoriku, ariš
američki, tamarak i brezu bijelu i papirnatu.
Na krajnjem je sjeveru arktička tundra
gdje ne raste nikakvo šumsko drveće


Područje šuma Velikih jezera


— zaliva Sv. Lovrinca proteže se od Šumskog
jezera do zaliva Chaleura i čini prelazni
pojas između borealnog područja i
lisnatih šuma istočnog dijela sjeveroameričkog
kontinenta. Tu dominira bijeli bor, crveni
ili smolasti i tuja. Od četinjača su još
tu: tamarik (am. ariš), jela balzamasta i
bijela. Od listača: javor sladorovac iz koga
se dobiva znatna količina šećera. Zanimljivo
je, da je list tog javora nacionalni emblem
Kanade. Osim toga tu raste bukva,
breza žuta, jasen bijeli i crni. To se područje
odlikuje visokokvalitetnim tehničkim
drvom, koje se splavi rijekom Sv. Lovrinca
i dolazi dijelom na domaće, a dijelom
na strano tržište. To šumsko područje,
koje zaprema razmjerno malen dio teritorija
zemlje, poznato je po svojoj slikovitosti,
koju stvaraju prekrasne jesenje boje
lišća, a traje čitav rujan i polovicu listopada.
Udružene sa na j raznoliki jim bojama
grmlja i trava .privlače mnogobrojne kanadske
i inostrane turiste.
Područje subalpskih šuma obuhvata
dugi i uski pojas duž podnožja
Stjenovitih planina i niže dijelove gorskih
padina. Na planinskim nizbrdicama Stjenovitih
planina raste Engelmannova omorika,
jela alpska, a na podnožju gora — jasika
i bor brdski. Na jugu se nalazi ariš
alpski.


Oblast brdskih šuma leži na visoravnima
i padinama južnog, unutrašnjeg
dijela Britanske Kolumbije. Tipična je
vrsta tih šuma bor žuti, koga na sjeveru
smjenjuje jasika d bor primorski. Na sjeveroistoku
nalazi se Engelmannova omorika
i jela alpska, a na sjeveru — jasika.


U šumama na obalama Tihog
ocean a blagodareći fjovoljnoj vlažnoj
klimi rastu veoma raznolike vrste drveća i
grmlja, a odlikuju se bujnim rastom. Tu
su većinom raznovrsne četinjače, među njima
cuga i tuja, pa omorika sitkanska, duglasija,
bor bijeli, jela srebrenasta i alpska.
Na jugu je topola crna, javor krupnolisti,
jela, hrast bijeli aregonski i dr.


Kolumbijsko područje zaprema
jugoistočni dio Britanske Kolumbije. Uslijed
obilja oborina te se šume odlikuju nekim
osobinama priobalskih šuma, ali isto
tako imaju i mnoge značajke brdskih i subalpskih
šuma. Dominirajuće su vrste: En


gelmannova omorika, golema smrekuša
(Thuja gigantea), cuga i duglasija. Na jugu
raste: bor zapadni, ariš zapadni, jela, bor
primorski i topola crna.


Akadijsko šumsko područje
leži istočno od šumskih oblasti Velikih jezera,
pa je zapravo njihov nastavak. Zauzima
provinciju New Brunswich i otok Princa
Edwarda. Tu ćemo naći mnoge šumske
vrste iz oblasti Velikih jezera-rijeke Sv.
Lovrinca, tako na pr. cugu,. bor bijeli i crveni,
bukvu, javor sladorovac, brezu žutu,
omoriku bijelu, jelu balzamastu i neke druge
vrste. Najtipičnija je vrsta u ovom području
— omorika crvena. Najveća količina
drveta ide na piljenu robu i celulozno
drvo.


Nijagarsko šumsko područje


— to je malena oblast oko jezera Erie. Kao
i oko Velikih jezera i tu je bor bijeli, crveni
(smolasti), cuga, tuja, bor kameniti,
jela balzamasta, omorika bijela i neke druge
vrste. Ali za razliku od područja Velikih
jezera, u nijagarskom šumskom području
raste i kesten, tulipanovac, magnolija, kentukijsko
»kavino drvo«, hikori, orah, lovor
američki, sasafras (S. officinale) i neke druge
vrste.
Kako smo već rekli, šumski masivi Ka


nade nisu ravnomjerno razmješteni. N a j


šumovitiji su rajoni u provinci


jama: Quebeck, Ontario, Brit. Kolumbija,


Yukon i Sjeverozapadnim teritorijima. U


tim rajonima nalazi se oko 70a/o svih šuma


Kanade. Primorske provincije: Nova Scotia,


New Brunswick i otoci Princa Edwarda


manje su šumovite.


Što se tiče otvaranja šumskih masiva u


pojedinim provincijama, a tako i nivoa eks


ploatacije, to je također raznoliko. Naj


pristupačnije su šume provincije


Quebeck, Ontario i Britanske Kolumbije. U


tim provincijama 60 je postotaka svih ma


siva zemlje, koji su podesni za eksploata


ciju. Izrada šuma u provincijama: Mani


toba, Saskatchewan, na Yukonu i Sjevero


zapadnim teritorijima, otpada više od svih


šuma u zemlji, a izrađuje se samo llo/o drva.


Najbolju sliku o šumskim masivima Ka


nade daje nam tablica 1., koja je načinjena


po podacima od 22. veljače 1956. g.


U šumskih masivima Kanade podesnim


za iskorišćavanje pre težu četinjače


i zauzimaju 64,60/o svih šumskih površina


zemlje, koje su podesne za eksploataciju.


Na mješovite sastojine otpada 25,5%, a na


listače samo 9,9"Vo.


Prema posljednjoj procjeni količina je
drvne mase (bez panja i vršike) 12.576,7
min. kub. m; na četinjače otpada 10.247,8
min. kub. m, a na listače 2.333,9 min. kub.
metara.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Smještaj šumskih masiva na teritoriju Kanade (u tis. kv. km).
Tabela 1.


Četinj ače Mješ. šume Listače Svega Ukupno


i


w


M


CD 3
o o "" o ´" O


CO ´ĆJ


Provincije


a


.2 "öS .2 "3 3 a CD u
N CO


CD JH
;-< N U N


1
1
CO CO
U N O C
TS 0. P.


o ^ CD u N CD CO N CD *|
N CD L 2 b L T3


tJ 6


Newfoundland 66,8 8,8 0,3 2,6 0,1 0,6 79,2 138,3 217,5


O. Princa Edwarda 0,2 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,7 0,1 1,8
Nova Scotia 12,0 8,3 2,4 1,2 4,2 1,4 29,5 — 29,5
New Brunswick 13,0 17,4 10,9 13,0 3,1 3,9 61,3 0,9 62,2
Quebeck 300,0 89,7 76,7 75,4 10,9 22,3 575,0 338,0 913,5
Ontario 145,3 85,0 55,9 70,2 12,0 30,0 398,4 125,0 524,0
Manitoba 29,0 48,1 8,1 9,4 8,3 13,3 116,2 200,0 316,2
Saskatchewan 37,4 12,0 27,6 28,1 22,1 10,7 137,9 180,4 318,3
Alberta 20.0 62,6 24,3 81,6 9,4 43,9 241,8 97,5 339.3
Brit. Kolumbija 164,6 155,5 — — — — 320,1 322,6 642,7
Yukon i Sj. zap. ter . 91,5 26,0 51,5 9,1 12,1 6,5 196,7 520,0 716,7
Ukupno 879,8 514,0 258,1 290,9 82,3 132,7 2157,8 1923,4 4081,2


Najviše je drvne mase u šumama CenIskorišćene
drvne mase i gubici
tralnih provincija tj. 46,7;)/o od drvnog fon


(u min. kub. m)


da čitave zemlje (četinjača 67,8i:Vo; listača


Tabela 3.


32,2,0/i>). Znatne su drvne zalihe u Brit. Kolumbiji,
koja premašuje i Centralne provincije
i sve ostale rajone množinom četi


n


njača. Prerijske provincije stoje na drugom mm


tu


mjestu po zalisi listača, a na trećem po koe?
co SS«»
ličini četinjača. § L HI


CO co


s s C0 a a


Q. OJ "
Nakon Svjetskog rata II. sječa se šuma B3


co co


u u .


p >


i co CD
u Kanadi znatno pojačala i to na račun drM
T3


Hi


varske i celulozne industrije. Ti su se´ proizvodi
prilično plasirali i na vanjskom


1926. 63,4 17,8 81,2 78,0 22,0


tržištu.


1930. 69,4 22,8 92,2 75,3 24,7
Sječa šuma u Kanadi posljednjih decenija 1937. 66,6 26,6 93,2 71,4 28,6
(masa u min. kub. m, vrijednost u min. dol.) 1946. 78,7 18,2 94,9 82,9 17,1
1950. 93,6 18,5 112,1 83,5 16,5
Tabela 2. 1953. 100,2 18,4 118,6 84,7 15,3
1954. 104,0 19,0 123,0 84,5 15,5


God. Masa Vrijed. God. Masa Vrijed.


1926. 63,4 204,4 1948. 89.5 586,3 Razvitak drvne industrije u Kanadi
1930. 69,4 206,9 1949. 87,9 561,4 uporedo sa porastom obujma sječa poslije
1937. 66,6 163,2 1950. 93.6 625,7 Svjetskog rata II. išao je na račun premašenja
etata. Prema službenim podacima


1939. 63,2 157,7 1951. 100,8 782,5


Statističkog biroa za dominione i Kanadske
1945. 71,8 334,3 1952. 99,8 815,7 šum. asocijacije, godišnji je prirast svih šu1946.
78,7 413,3 1953. 100,2 774,2 ma u zemlji iznosio između 1937. i 1939. —
1947. 86,6 519,8 1954. 104,0 780,1 67,1 min. kub. m, a sjeklo se samo 65,2 min.


72
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 75     <-- 75 -->        PDF

tj. godišnji se prirast iskorišćavao sa 97%.
Prvih poslijeratnih godina (1940.
—1948.) uslijed porasta drvarske i celulozne
industrije sječa je premašila prirast za 20°/o,
a 1952.—1954. sjeklo se poprečno svake godine
oko 101,3 min. kub. m, a godišnji je
prirast tada bio oko 70,9 min. kub. m. To
znači da se prirast iskorišćavao
s a 143Vo.


Iscrpljivanje drvnih zaliha Kanade nije
samo rezultat godišnjih sječa, nego i gubitaka
drvnih masa uslijed požara, štetnih
kukaca i biljnih bolesti, a to sve ubrzava
tempo smanjivanja šumskog fonda zemlje.
To se najbolje vidi u tab. 3.


Sječe se vode bez plana. Industrijalci
u jagmi za maksimalnim profitom
sijeku samo po najpristupačnijim rajonima
pored vodenih i željezničkih putova, a na
sjeverozapadu i po drugim teškodostupnim
položajima gotovo i ne vrše sječu.


Eksploatacija koju vrše privatne kompanije,
drvarski industrijalci i kooperativna
udruženja u pravilu nisu drugo nego prave
devastacije. Tu se nitko ne brine da očuva
šumu, a još manje o njezinom podizanju i
uzgajanju. Oni na pr. ne čiste šumu nakon
sječe, jer to smatraju nepotrebnim bacanjem
novca u tutanj. Takav odnos spram
sječina dovodi do neurednih sječina po kojima
ležika i šušci dominiraju. Rezultat su
šumski požari tako česti u Kanadi a štetni
dnsekti razmnožavaju se do mile volje. Tako
je na pr. 1953. g. bilo 6.400 šumskih požar
a (1944.—1953. u srednjem 5.434 godišnje).
Gubitak uslijed šumskih požara samo
1953. g. bio je 45 min. dolara a uzme li se
u račun i rashod u vezi s borbom s požarima
u iznosu od 2,1 min. dolara, onda su
ukupni gubici dostigli sumu od 6,2 min. dolara.
Godine 1954. smanjio se broj šumskih
požara, ma da je još uvijek znatan.


Kanadskom šumskom gospodarstvu na


nose velike štete i in sekt i uslijed zapu


štenosti sječina i slabe borbe s kukcima.


Ustanovljeno je da su na pr. godišnje štete


od kukaca, gljiva i drugih bole


st i iznosile posljednjih decenija (1946.—


1955.) 14 min. kub. m. Najveći su gubici


bili u tri vodeće šumske oblasti: Quebecku,


Ontari-u i Brit. Kolumbiji.


Organizaciju borbe sa šumskim požarima


i štetnim insektima na Sjeverozapadnim te


ritorijima, Yukonu, u nacionalnim parko


vima, šum. eksperimentalnim stanicama


ostvaruje federalna vlast, a u provincijama


(bez otoka Princa Edwarda, gdje su gotovo
sve šume u privatnim rukama) — provincijske
vlade. Provincijske vlade, po čijem
teritoriju prolaze željeznice, imaju specijalne
ugovore sa željezničkim kompanijama,
kojima se predviđaju odgovarajuće
sankcije i dužnost da poduzmu borbu s požarima.
Organizaciju borbe s požarima provincijska
vlada koordinira i sa drvarskim
industrijalcima koji vrše sječe u odnosnoj
provinciji. Sve mjere borbe sa šumskim požarima
i štetnim kukcima nalaze se u centru
pažnje´ kanadskog Šum. udruženja utemeljena
1900. g., koje organizira specijalne
kurseve za borbu s požarima i šumskim
štetnicima, izdaje brošure, organizira radio
i televizijska predavanja itd.


Naučno istraživačkim radovima dirigiraju:
Federalna vlada, neke provincijske
uprave, instituti, četiri univerziteta sa šumarskim
fakultetima i poneke velike drvarsko-
industrijske kompanije.


Pretežni dio šum. masiva Kanade u rukama
je federalne i provincijskih vlada.
Na njih otpada 930/o svih šuma u zemlji.
Ostali je dio rasparčan među privatne korporacije.
Mnoge šume privatnika i korporacija
nalaze se u primorskim provincijama.
Tako na pr. na otoku Princa Edwarda nalaze
se gotovo sve šume u vlasništvu farmera;
u Novoj Scotiji — 73°/o; u New
Brunswicku — 50´%>; Ontariju — 8%>; Manitobe
— 7!0/o Saskatchewanu — 7´°/o; Albertu
— 7%>; Brit. Kolumbiji — 4°/o.


Goleme šume Yukona i Sjeverozapadnih


teritorija svojina su Federalne vlade, a ta


ko i nacionalni parkovi i šum. eksperimen


talne stanice. Neki su šumski masivi za


štitne šume, koje štite tlo od erozija, a neke


po brežuljcima čuvaju zemlju od isušenja.


Upravu i kontrolu šuma vrši Federalna


vlada. U šumarskoj službi nalazi se 2.200


namještenika.


M.
Pastušenko. Les. Hoz. br. 9. 1958.
Preveo: Đ. Knežević