DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 69     <-- 69 -->        PDF

re — izvoza — sva se zaliha prodala, pa se
novom sječom nije mogla podmiriti potreba.


Kada su šumarije radile ovo drvo, one
su ga prvenstveno izrađivale u čišćenju i
proredi i na licu mjesta prodavale po jeftinoj
cijeni ili cijeni koštanja, koju je odredio
narodni odbor, a tek onda ostale Sortimente
koje su prodavale drvno indu. poduzećima.
Takav ogrijev izrađen u vlastitoj režiji šumariji
bio je redovito kvalitetan t. zv. C
klase, a to je upravo sortimenat koji troši
najviše naš seljak. Uslijed gore spomenutog
»zastoja« u prodaji ogrijeva, a naročito
zbog gubitka na izradi tog sortimenta, drvna
industrija, a djelomično šumarstvo u
koliko je sjeklo 1958. tu vrstu ogrijeva nisu
proizvodili. Proizvodila se je tako rekuć
isključivo A i B klasa, koja je podnosila
troškove naročito radi postignutih cijena u
izvozu. Ta vrsta ogrijeva u koliko je i bila
dostupna širokim masama za kupnju, bila


DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Wraber M.: FITOSOCIOLOSKA IN EKOLOŠKA
ANALIZA DENDROFLORE NA
POHORJU. Biološki Vestnik. V. 39—70.


Ljubljana, 1957.


Pohorje zaprema površinu cea 979 km2
s najvišim vrhom 1500 m. U zadnje vrijeme
je dobro proučeno s fitocenološkog gledišta.
I sada je pretežno pod šumskim pokrivačem
>tj. od cjelokupne površine na šume
otpada 60l0/o. Autor u raspravi iznosi iscrpno
i pregledno fitocenološku i ekološku
analizu raširenosti dendroflore Pohorja. U
raspravi se navodi 41 šumske vrste. Za
svaku vrstu ukratko navode se fitocenološki-
ekološki podaci. Osvrnuti ćemo se na
najvažnije vrsti: 1. Fagus silvatica je najraširenija
vrsta. U stvari bukvu potiskuju
zadnje vrijeme prirodne i antropogene sastojine:
Picea excelsa, Pinus silvestris i
Abies alba. Bukva je ograničena na pojas
od 300—400 m, pa sve do najviših staništa
(1450—1500 m). Izgrađuje slijedeće asocijacije:
1. Acereto-Fagetum pohorični (klimaks
pojas od 1150—1200 do 1350—1400 m), 2.
Luzuleto-Fagetum (pojas od 600—700 do
900—1000 m) i 3. Luzuleto-Abietum (mjestimično).
3. Picea excelsa dolazi u prirodnim
i antropogenim sastojinama. Težišta
njenog rasprostranjenja je u pojasu iznad
1000 m. Participira u cijelom nizu zajednica.
4. Abies alba. Iza bukve i smrče je najraširenija
jela. I jela participira u nizu zajednica.
5. Pinus silvestris je uglavnom


je u svakom slučaju daleko preskupa za
seljaka. Kod građe situacija je bila u glavnom
slična.


Ove godine 1958. a prema njoj i za 1959.


g. moglo bi doći do iste situacije tj. nedovoljne
opskrbe pučanstva ogrijevom i građom.
Zbog toga bi bilo potrebno da se ovaj
problem stavi pred drvno indurstrijska poduzeća
i narodne odbore tako, da se osigura
pravovremeno i u dovoljnim količinama
drvo za opskrbu pučanstva.
Problematika iznesena u referatu u načelu
se prihvaća time, da se:


1. problematika može riješiti jedino prilikom
rješavanja organizacione službe u
šumarstvu,
2. da se dade preporuka N. O. na čijem
teritoriju se vrši sječa, da obaveže organizaciju
koja vrši eksploataciju šuma na izvršenje
snabdijevanja pučanstva potrebnim
drvom. M. Würth
ograničen na suši i topliji pojas 1200—1300
metara.


Ostale važnije vrste: Acer pseuđoplatanus
specifični pristalica bukve. Sorbus
aucuparia dolazi u više zajednica. Ulmus
seabre veza je za Acer pseudoplatanus,
odnosno za bukvu. Fraxinus excelsior vlažnija
staništa. Alnus incana pratilac gorskih
potoka i izvorišta. Castanea sativa u sjevero-
istočnom dijelu Pohorja sa hrastom
kitnjakom kao edifikator u šumi Castaneto-
Quercetum sessiliflorae astroalpinus. Betula
pendula svjetlija staništa, progale. Quercus
sessiliflora kserofilnija staništa. Sa pitomim
kestenom dolazi u šumi hrasta kitnjaka
i kestena.


Autorova rasprava je donekle sinteza njegovih
fitocenološikih ispitivanja. Jasno su
iznesene stanišne prilike za pojedine vrste.


Dr. J. Kovačević


Dr. Juraj Krpan: SUŠENJE I PARENJE
DRVA — Zagreb 1958. — Izdanje Udruženja
drvne industrije Jugoslavije — izrađeno
u Institutu za drvno industrijska
istraživanja u Zagrebu. — Strana 237, slika
148, uz razne tabele.


Djelo je financirano iz Fonda za unapređenje
proizvodnje, a izrađeno je u okviru
teme u Institutu za drvno industrijska
istraživanja u Zagrebu s time, da kompleksno
iznese teoretska saznanja i praksu
rješavanja problema iz područja sušenja