DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 63     <-- 63 -->        PDF

gospodarenja, koji će uz izbor najpovoljnijih
vrsta šumskog drveća, grmlja i trava
uz odgovarajuće melioracione mjere, dati
maksimalne prinose u krmi;


9. u šumama i na šumskim površinama
krša potrebno je organizirati racionalno korištenje
sporednih šumskih proizvoda kao .
što su smola, kora, šumski plodovi, ljekovito
i aromatsko bilje i t. d.;
10 pošto u nekim Narodnim republikama
nisu dosljedno provedene odredbe Zakona o
držanju koza, potrebno je da se u interesu
zaštite vegetacije na kršu ove odredbe
striktno provedu na čitavom njegovom području;


11. u cilju rješavanja tehničkih i ekonomskih
zadataka oko šumskih melioracija
i privredne obnove degrediranog krša
potrebno je na bazi odredaba Saveznog izvršnog
plana razvoja privrede Jugoslavije
od 1956. do 1961. godine (glava XIV.) izraditi
dugoročnu osnovu za privrednu obnovu
degradiranog krša i donijeti odgovarajuće
zakonske propise, koji će biti podloga za
izvođenje ove dugoročne osnove;
12. problemu erozije u području degradiranog
krša posvetiti punu pažnju rješavajući
kompleksno zajedno sa zainteresiranim
privrednim granama i uz primjenu takvih
metoda rada, kojima će se u najkraćem
vremenu postići najbolji tehnički i
ekonomski efekti;
13. organizaciju šumarske službe na cijelom
području degradiranog krša provesti
tako, kako će najbolje odgovarati postavljenim
kompleksnim zadacima i bezuvjetnom
čuvanju postojećeg šumskog
fonda.
IV.
Kako samo Savjetovanje tako i njegovi
zaključci zavređuju detaljniju analizu, ali
to prelazi namjenu ovog prikaza. Važnije
je, da se preporuke Savjetovanja što prije
počnu provoditi u život, a tome bi pripomoglo
i što prije objavljivanje kako cjelokupnog
materijala Savjetovanja, tako i
upoznavanja s njime i širi krug ljudi —
javnih radnika, a što se može učiniti jedino
preko dnevne i periodičke štampe.


O. Piškorić
RAD ŠUMARSKOG KLUBA VARAŽDIN
U 1958. GODINI


U 1958. godini nastavio je Šumarski klub
Varaždin rad, koji je uspješno vršen tokom
1956. i 1957. godine!


Djelujući na području sjeverozapadne
Hrvatske (današnji kotarevi Varaždin, Čakovec
i Krapina), u krajevima gdje nema
jače šumarske tradicije, jer nije bilo ni ve


ćih kompleksa državnih ni imovno-općinskih
šuma, rad šumara na terenu, a i društveni
rad kluba morao je biti prije svega
upućen u smjeru afirmacije struke i afirmacije
kluba kao društvenog faktora.


Prenapučenost ovih kotareva i potreba
prehranjivanja pučanstva kraj nedovoljno
razvijene industrije tražili su, a traže i danas,
stalno povećavanje površine obradive
zemlje, uglavnom na račun šumskog zemljišta.
Pod ovakovim okolnostima afirmacija
šumarske struke sigurno nije bila
lak i zahvalan posao. Velika deficitarnost
na ogrjevnom i tehničkom drvu, loše stanje
postojećih šuma i nepoznavanje nekih
šuma uz obalu Drave i Mure, uz ostale faktore
stavili su ovdašnje šumare pred teške
zadatke, koje oni uspješno rješavaju. Kod
uvođenja novih metoda rada kod pošumljavanja,
naročito brzorastućim vrstama, pokazali
su ovdašnji šumari dosad vrlo dobre
uspjehe.


Rad šumara zapazili su ne samo stručnjaci,
nego i rukovodioci i što je najglavnije
narod, koji nastoji da prema uspjelim
kulturama i sam podiže slične.


Iako je površina šuma općenarodne
imovine relativno mala, jer su u nju ušle
samo šume feudalaca, veleposjedničke, crkvene,
samostanske i urbarskih zemljišnih
zajednica — državnih šuma i imovnih općina
ovdje nije bilo — ipak je sastav njihov
i način gospodarenja toliko raznolik,
kao što su bili raznoliki i ciljevi bivših vlasnika.


Iz tih razloga članstvo kluba je smatralo
za potrebno da najprije upozna vlastite
šume i drvno-industrijska postrojenja i njihovu
problematiku i da svoja iskustva
ovdje izmijeni, a onda da upoznaje objekte
izvan svog područja. U tom smislu napravljeni
je i prošlogodišnji i ovogodišnji plan
rada.


Društveni rad kluba


Održane su 2 sjednice upravnog odbora,
3 plenarna sastanka, 2 predavanja, 3 referata,
3 kratkometražna filma, 1 ekskurzija
i 1 zabavna priredba.


Glavni predmeti, koje su upravni odbor
i plenarni sastanci raspravljali bili su slijedeći:
a) priprema kandidata za polaganje
ispita za zvanje lugara; b) pripreme oko
osnivanja dvogodišnje niže šumarske škole;
c) osnivanje stanice za šumsko sjemenarstvo;
d) poteškoće u izvršavanju perspektivnog
plana šumarstva.


Radi pripremanja kandidata za ispit za


zvanje lugara nastavio je radom Tečaj za


zvanje lugara koji je osnovan još 1957. go


dine. Pošto je u ljetu 1958. godine u Opeki


u Vinici osnovana Hortikulturna škola, to


se tečaj morao premjestiti u dvorac Maru