DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ranja) izvrtka uspjeh nije bio zadovoljavajući. Vrlo dobre rezultate u pogledu vidlji


vosti godova postigli smo, kad smo polirani izvrtak stavili na ugrijanu limenu pločicu


tako, da je polirana površina izvrtka pougljenila. Zatim se obavilo ponovno poliranje


i godovi su bili vidljivi prostim okom bez upotrebe ikakove boje ili kiseline. Slaba


strana ove metode leži u tome, što je izvrtak nakon žarenja postao kraći (na 36 mm


dužine za 1 mm, dakle za 2,8´Vo). Zbog toga je ta metoda neupotrebiva.


Šumskonpokusna stanica Instituta u Delnicama upotrebljava prema preporuci


ing. D. Cestar a stolarski nitrolak. Njime se premazuju bukovi izvrtc; bez pret


hodnog poliranja i nakon nekoliko sekundi granice godova postaju, uz dobro pove


ćanje, jasno vidljive. Prednost je ovog načina, da izvrtke ne treba prethodno gladiti


(premda je kod glatke površine i djelovanje nitrolaka bolje).


Svi nabrojeni načini imaju poneke nedostatke, a uglavnom iziskuju dosta vre


mena i nisu podesni kod masovnog rada, kakav je kod nas sada u toku. U Narodnoj


Republici Bosni i Hercegovini počelo se raditi na utvrđivanju prirasta pred nekoliko


godina, te su stečena iskustva i u pogledu anajize bukovih izvrtaka. Zavod za ure


đivanje šuma Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sarajevu konstruirao je speci


jalni nož, jedne vrsti mikrotoma, kojim se vrši uzdužno prerezivanje izvrtka. Na taj


način dobije se glatka površina, brže nego glađenjem, na kojoj se uz dobru lupu


mogu čitati godovi. Ukoliko granice među godovima nisu ni na takvom prerezu


jasne, premaze se prerez posve tankim slojem cinkove masti i godovi za pola minute


postaju vrlo jasni i vidljivi. U NR Bosni i Hercegovini analizirali su tim putem bu


kove i javorove izvrtke. Nadamo se, da će biti povoljni rezultati i kod´ ostalih vrsti


drveća homogene građe.


Spomenuti rnikrotom, prema uzorku iz Sarajeva, izrađuje se sada u Zagrebu za


sve sekcije za uređivanje šuma, te će se pomoću istog znatno olakšati i ubrzati rad


na čitanju izvrtaka.


Konačno se napominje, da se u nekim bukovim sastojinama sa jačim prirastom


mogu izvrtci analizirati odmah u šumi, jer su na takovim svježi m bukovim izvrt


cima godovi jasno vidljivi (na pr. u Novigradskoj planini šumarije Koprivnica).


-
´. LITERATURA
Jazewitsc h v. W.: Jahrringchronologie der Spessart-Buchen. Forstwissenschaft


liches Centralblatt 1953. str. 235.


Len z Oscar : Utilisation de la radiographic pour l´examen des couches d´accrois


sement. Institut Suisse de recherches forestieres. Memoires Vol. 33 Fase. 5,


Zürich 1957.


Pard e
J.: Une belle realisation suedoise: la machine ä mesurer les aecroissements
annuels. Revue forestiere francaise No. 4, Avril 1958.
Pard e J.: Tariere de Pressler sans temps de passage. Revue forestiere francaise,
No. 6, Juin 1958.


ODREĐIVANJE TEČAJNOG PRIRASTA U VISOKIM REGULARNIM
(JEDNODOBNIM) SUMAMA


Ing. Josip Benić


Za određivanje tečajnog prirasta postoji danas više metoda pomoću izvrtaka.
Nema sumnje, da se konkretni prirast sastojine najtočnije ustanovljuje metodom izvrtaka
i da točnost ovisi o broju izvrtaka u konkretnoj sastojim. Operativa se dosada
teško služila takovim metodama, jer je rad na utvrđivanju prirasta opsežan, a zato
nije imala ni potrebnog stručnog kadra ni sprava, pa je najčešće, gotovo u pravilu
pribjegavalo upotrebi njemačkih prirasno-prihodnih tabela i one su za naše prilike
bile uobičajene, a odštampane su u gotovo svim našim šumarskim priručnicima.


Pomnijim promatranjem prirasno-prihodnih tabela Wimmenauera , Schwa pacha
i Gehrhardta zapaža se činjenica, da je na istom bonitetu, za istu vrst
drva i istu starost odnos tečajnog prema dobnom prirastu prilično konstantna veličinea
Pt: Pd = k.


Za potkrepljenje te činjenice konstruirana su za primjer tri grafikona za bukvu,
na koji su naneseni podaci tečajnog i dobnog prirasta po Wimmenaueru po Schwapachu
i Gehrhardtu posebno za I. i posebno za III. bonitet. Iz dobivenih točaka kon
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 57     <-- 57 -->        PDF

struirana je i izravnana krivulja tečajnog i dobnog prirasta za oba boniteta, te veličina
tečajnog prirasta stavljena u omjer prema dobnom prirastu po gore navedenoj formuli,
za svaku starost od po 10 god., te je tako dobiven faktor »k« za svaku dob sastojina
kako to prikazuju donje tablice.


BUKVA I. bonitet.


Podaci
po 10 20 30
z a
40
staros t
50 60
o d
70
go d
80
in a
90 100 110 120
fak t o r »;k«
Wimmenauer
Gehrhardtu
Schwapachu
Prosječno :
3,0
3,0
2,5
2,8
2,8
3,4
3,2
3,1
2,2
2,5
2,5
2,4
2,0
2,4
2,2
2,2
1,71,91,81,8
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
1,3
1,4
1,1
1,0
1,1
1,2
1,0
1,0
1,0
1,1
0,9
0,9
1,0
1,0
0,8
0,9
0,9
0,9
0,7
0,7
0,8


Tablica pokazuje da je faktor »k«, izračunat iprema prirastu po Gehrhardtu i
Schwapachu, u svakoj dobi gotovo jednak i da ranije postigne veličinu 1,0, nego po
podacima prirasta po Wimmenaueru, iz čega se može zaključiti da je Wimmenauer
prikupljao podatke o prirastu na lošijem bonitetu.


Tablica faktora »k« za III. bonitet jest ova:


BUKVA III. bonitet.


Podaci z a s t: arost od god i n a
po 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120


fakt o r >>k«


Wimmenauer 2,0 3,0 2,5 2,1 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9
Gehrhardtu 2,0 3,0 2,6 2,6 2,3 1,8 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,7
Schwapachu 2,0 3,0 2,5 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,3 1,2 1,0 0,9
Prosječno: 2,0 3,0 2,5 2,3 2,1 1,8 1,0 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8


Usporedivši prosječne iznose za I. i III. bonitet vidi se da se faktor »k« na boljem
bonitetu približava ranije veličini 1,0 t. j . da se ranije izjednači tečajni prirast sa dobnim,
a na lošijem bonitetu kasnije, kao i to da je u jednakim starostima faktor »k«
u mlađim sastojinama nešto veći na I. bonitetu i da sa starošću brže opada nego li na


III. bonitetu. Osim toga vidi se i to da se faktor »k« za pojedine starosti po bonitetu
ne razlikuje znatno.
Tabela prosječnih iznosa za prvi i treći bonitet jeste ova:


Prosječno z a starost od god i n a
za 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120


faktor »k«
Bonitet I. 2,8 3,1 2,4 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8
Bonitet II. 2,0 3,0 2,5 2,3 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,7


Na području NRH pristupilo se u god. 1958. radu na utvrđivanju prirasta u sastojinama
preko 80 g. starosti za tvrde listače, a za brzorastuće vrsti: topolu, vrbu itd.


55
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 58     <-- 58 -->        PDF

u sastojinama preko 20 g starosti. U narednoj godini pristupit će se tome i u mlađim
sastojinama.


Pri utvrđivanju prirasta tih sastojina metodom izvrtaka, utvrđuju se i ostali
njihovi elementi, kao vrst uzgoja, vrst drva, starost, prsni promjeri, obrast, bonitet
itd., dakle svi elementi koje sadrže i prirasno prihodne tabele njemačko pokusnih
postaja, pa se nameće pitanje ne bi li bilo shodno te podatke upotrebiti za sastav tabela
faktora »k«, na temelju utvrđenog tečajnog i dobnog prirasta u našim sastojinama.


Dovoljno bi bilo svrstati naše šume u najviše pet bonitetnih razreda, pa na
temelju dobivenih izvrtaka za raznodobne sastojine istog boniteta konstruirati krivulju
tečajnog i krivulju dobnog prirasta za svaku vrst drva, te iz odnosa tečajnog
prirasta Pt i dobnog prirasta Pd ustanoviti za starosti od po 5 ili po 10 god. faktor »k«
-(Pt: Pd = k).


Faktor »k« je stalan u pojedinim dobama, kako za cijelu sastojinu, tako i za
pojedina stabla te sastojine, ako su tokom svojega razvitka bila u približno jednolikim
sastojinskim prilikama.


Kod naglih i osjetljivih promjena u sastojinama, na pr. jakog smanjenja obrasta,
faktor »k« se nakon takove promjene u početku nešto povećava, no kasnije se približi
konstantnoj veličini, s razloga što se u osjetljivoj proređnoj sastojini smanji masa, a
tečajni prirast relativno nešto poveća, pa omjer Pt: Pd daje nešto veći »k«. Taj momenat
djeluje uostalom jednako i kod ostalih metoda ustanovljavanja tečajnog prirasta
po izvrtcima.


Uz pretpostavku da se u našim regularnim (jednodobnim) sastojinama gospodari
po nekim već ustaljenim gospodarskim principima, s obzirom na prorede, oplodnu
sječu i si., kako to i treba da bude, to bi tablice faktora »k« bile trajnog karaktera za
pojedine bonitete i vrst drveća i po njima bi se dovoljno točno izračunavao tečajni
prirast iz dobnog prirasta konkretne sastojine.


Iz treće tabele razabire se da faktor »k« u I. i IH. bonitetu u pojedinoj dobnoj
starosti nema osobito velike razlike, pa stoga ne bi bilo potrebno ovaj faktor izračunavati
za više od pet boniteta kako je to već napred rečeno.


U jednodobnoj sastojini može se dovoljno sigurno ustanoviti drvna masa, starost
i bonitet. Poznavajući ova tri elementa možemo onda lako ustanoviti i konkretni
M3


dobni prirast iz formule = Pd (M3 je ukupna masa sastojine ili masa po ha, a
a


jest starost sastojine, Pd je dobni prirast sastojine ili prirast po hektaru).


Množimo li ovaj Pd (konkretni dobni prirast) sa faktorom »k« pripadajuće starosti
i boniteta, dobivamo tečajni prirast za tu sastojinu (Pd X k = Pt), a da kod toga
nesigurni faktor »obrast« nije ušao u obzir, jer je on već uključen u masi.


Dok nemamo tablice faktora »k« dobivene iz podataka o prirastu naših šuma,
možemo se poslužiti faktorom »k« dobivenih iz podataka prirasta postojećih njemačkih
prirasno-prihođnih tablica, jer je takav način određivanja tečajnog prirasta brz,
temelji se na stvarnoj drvnoj masi i starosti, daje prilično sigurnu veličinu tečajnog
prirasta a ne može doći do krupnijih pogrešaka, jer se faktor »k« u izvjesnoj dobi
sastojine u raznim bonitetima osjetljivo ne razlikuje. Stoga ne mogu nastati velike
pogreške, iako se bonitet u konkretnoj sastojini najtočnije ne odredi i kao takav primjeni
na bonitet tablice faktora »k«.


Sekcija za uređivanje šuma Osijek služi se već ovakovim tablicama, sastavljenim
po podacima prirasta iz njemačkih prirasno-prihođnih tablica, a kad budu izrađene
tablice faktora »k« iz domaćih podataka prirasta, služit će se njima.


Iz izloženog je vidljivo da se pri sastavu faktora »k« služilo podacima njemačkih
prirasno-prihođnih tablica, jer konkretnih podataka o prirastu za naše šume nema,
niti je bilo mogućnosti za njih takove podatke na terenu prikupiti, pa stoga točnost
ovakcvog načina ustanovljavanja tečajnog prirasta ovisi o točnosti utvrđenih tečajnih
i dobnih prirasta njemačkih prirasno-prihođnih tabela i određivanja konkretnog
boniteta.


Ova stvar spada u nadležnost Instituta za šumarska istraživanja u Zagrebu, pa


o sastavu ovakovih tablica faktor »k« imao bi on dati odlučnu riječ, jer je on glavni
nosioc rada na utvrđivanju prirasta, koji se sada vrši na terenu.
56


v