DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ranja) izvrtka uspjeh nije bio zadovoljavajući. Vrlo dobre rezultate u pogledu vidlji


vosti godova postigli smo, kad smo polirani izvrtak stavili na ugrijanu limenu pločicu


tako, da je polirana površina izvrtka pougljenila. Zatim se obavilo ponovno poliranje


i godovi su bili vidljivi prostim okom bez upotrebe ikakove boje ili kiseline. Slaba


strana ove metode leži u tome, što je izvrtak nakon žarenja postao kraći (na 36 mm


dužine za 1 mm, dakle za 2,8´Vo). Zbog toga je ta metoda neupotrebiva.


Šumskonpokusna stanica Instituta u Delnicama upotrebljava prema preporuci


ing. D. Cestar a stolarski nitrolak. Njime se premazuju bukovi izvrtc; bez pret


hodnog poliranja i nakon nekoliko sekundi granice godova postaju, uz dobro pove


ćanje, jasno vidljive. Prednost je ovog načina, da izvrtke ne treba prethodno gladiti


(premda je kod glatke površine i djelovanje nitrolaka bolje).


Svi nabrojeni načini imaju poneke nedostatke, a uglavnom iziskuju dosta vre


mena i nisu podesni kod masovnog rada, kakav je kod nas sada u toku. U Narodnoj


Republici Bosni i Hercegovini počelo se raditi na utvrđivanju prirasta pred nekoliko


godina, te su stečena iskustva i u pogledu anajize bukovih izvrtaka. Zavod za ure


đivanje šuma Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sarajevu konstruirao je speci


jalni nož, jedne vrsti mikrotoma, kojim se vrši uzdužno prerezivanje izvrtka. Na taj


način dobije se glatka površina, brže nego glađenjem, na kojoj se uz dobru lupu


mogu čitati godovi. Ukoliko granice među godovima nisu ni na takvom prerezu


jasne, premaze se prerez posve tankim slojem cinkove masti i godovi za pola minute


postaju vrlo jasni i vidljivi. U NR Bosni i Hercegovini analizirali su tim putem bu


kove i javorove izvrtke. Nadamo se, da će biti povoljni rezultati i kod´ ostalih vrsti


drveća homogene građe.


Spomenuti rnikrotom, prema uzorku iz Sarajeva, izrađuje se sada u Zagrebu za


sve sekcije za uređivanje šuma, te će se pomoću istog znatno olakšati i ubrzati rad


na čitanju izvrtaka.


Konačno se napominje, da se u nekim bukovim sastojinama sa jačim prirastom


mogu izvrtci analizirati odmah u šumi, jer su na takovim svježi m bukovim izvrt


cima godovi jasno vidljivi (na pr. u Novigradskoj planini šumarije Koprivnica).


-
´. LITERATURA
Jazewitsc h v. W.: Jahrringchronologie der Spessart-Buchen. Forstwissenschaft


liches Centralblatt 1953. str. 235.


Len z Oscar : Utilisation de la radiographic pour l´examen des couches d´accrois


sement. Institut Suisse de recherches forestieres. Memoires Vol. 33 Fase. 5,


Zürich 1957.


Pard e
J.: Une belle realisation suedoise: la machine ä mesurer les aecroissements
annuels. Revue forestiere francaise No. 4, Avril 1958.
Pard e J.: Tariere de Pressler sans temps de passage. Revue forestiere francaise,
No. 6, Juin 1958.


ODREĐIVANJE TEČAJNOG PRIRASTA U VISOKIM REGULARNIM
(JEDNODOBNIM) SUMAMA


Ing. Josip Benić


Za određivanje tečajnog prirasta postoji danas više metoda pomoću izvrtaka.
Nema sumnje, da se konkretni prirast sastojine najtočnije ustanovljuje metodom izvrtaka
i da točnost ovisi o broju izvrtaka u konkretnoj sastojim. Operativa se dosada
teško služila takovim metodama, jer je rad na utvrđivanju prirasta opsežan, a zato
nije imala ni potrebnog stručnog kadra ni sprava, pa je najčešće, gotovo u pravilu
pribjegavalo upotrebi njemačkih prirasno-prihodnih tabela i one su za naše prilike
bile uobičajene, a odštampane su u gotovo svim našim šumarskim priručnicima.


Pomnijim promatranjem prirasno-prihodnih tabela Wimmenauera , Schwa pacha
i Gehrhardta zapaža se činjenica, da je na istom bonitetu, za istu vrst
drva i istu starost odnos tečajnog prema dobnom prirastu prilično konstantna veličinea
Pt: Pd = k.


Za potkrepljenje te činjenice konstruirana su za primjer tri grafikona za bukvu,
na koji su naneseni podaci tečajnog i dobnog prirasta po Wimmenaueru po Schwapachu
i Gehrhardtu posebno za I. i posebno za III. bonitet. Iz dobivenih točaka kon