DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 49     <-- 49 -->        PDF

zahvatio od 1/3 opsega debla na više, i kod kojih je već došlo do trulenja drveta. Nisu
bušena rakava stabla na kojima je rak zahvatio samo koru.


Stabla su bušena pod rakom i na strani debla bez raka, budući smo ustanovili,
da su u prosjeku na strani raka godovi više nego dvostruko uži nego na strani gdje
nema raka. Radi toga je prilikom unašanja u manual uzimana aritmetska sredina
broja godova na strani s rakom i onoj bez raka.


Kod jelovih stabala na kojima se rak nalazio do visine od jednog metra
iznad panja, ustanovili smo da su i na izvjesnoj visini iznad raka godovi
uži nego na strani na kojoj nema raka.


Krivulja postotka prirasta zdravih i rakavih jelovih stabala prikazana
je na grafikonima.


ftfimoJA posror/fA pp/«Asm


%


vir 10 4f 4o *« *o W~ fo ft *& e* «to »/ Se ĆS «o fie.


Kako je iz grafikona vidljivo, krivulja postotka prirasta rakavih stabala
je niža od krivulje postotka prirasta zdravih stabala, iz čega rezultira
i manji prirast.


Nažalost nismo u spomenutom odjelu imali toliki broj rakavih stabala,
da bi mogli dobivene postotke prirasta upotrebiti za izračunavanje prirasta
takovih stabala.


Međutim da bi barem približno ustanovili koliki prirast rezultira iz
nižih postotaka prirasta rakavih stabala, uzeli smo za izračunavanje drvnu
masu sastojine u tom odjelu, tj. ukupnu drvnu masu jelovih stabala.


Ustanovili smo da prirast rakavih jelovih stabala iznaša 4,38 m3 po ha,
dok prirast zdravih jelovih stabala u istom odjelu iznaša 5,22 m3 po ha (za
izračunavanje prirasta zdravih jelovih stabala izbušili smo 150 zdravih
jelovih stabala). Prema tome na prirast rakavih jelovih stabala, manji je
za 0,84 m3 po ha od prirasta zdravih jelovih stabala.


Ranije smo napomenuli da su rakava jelova stabla niža za 1 do 5 metara
od zdravih jelovih stabala istog prsnog promjera, pa imaju i manju
drvnu masu. Primjenivši postotak prirasta rakavih jelovih stabala za
stvarnu ukupnu drvnu masu tih stabala, nižu od drvne mase zdravih stabala,
izlazi da je prirast rakavih jelovih stabala znatno niži od prirasta
zdravih jelovih stabala.