DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 41     <-- 41 -->        PDF

o SUMI POLJSKOG JASENA SA KASNIM DRIJEMOVCEM
(LEUCOIETO-FRAXINETUM ANGUSTIFOLIAE ASS. NOV.)
Glavač ing. Vjekoslav — Zagreb
UVOD


Ciste sastojine jasena u Posavini, koje zauzimaju reljefne depresije
gdje duže ili kraće vrijeme stagnira voda, shvatio je još Josip Kozarac
(1886.) kao posebni tip šume. Generacije posavskih šumara također su izdvajale
barsku šumu jasena u poseban tip, ne samo zbog njenog različitog
izgleda i životnih prilika, nego i zbog različitih gospodarskih mjera, koje
su u njoj provodili (odvodnja, pomlađivanje i t. d.). No usprkos toga, barska
šuma jasena ostala je sa gledišta nauke o vegetaciji gotovo nepoznata. U
fundamentalnoj raspravi »Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj«,
opisao je Horva t (1938.) šumu lužnjaka sa velikom žutilovkom i šumu
lužnjaka i graba, i time postavio temelj modernoj tipologiji naših nizin-


Suma jasena s kasnim drijemovcem (rano proljeće)
(Foto: Glavač)


skih šuma. Na str. 225 pomenute rasprave, u opisu šume lužnjaka sa velikom
žutilovkom, piše: »Za raščlanjen je slavonske šume neobično je važan
faktor dužina ležanja vode. Na osnovu toga može se lučiti veći broj faciesa
od kojih će neki po svoj prilici pripadati i posebnim subasocijacijama. U
naj vlažnijem faciesu često nastupa obilno drijemovac (Leucoiu m
a e s t i v u m ).« U šumskim predjelima u kojima je istraživao Horvat, barska
šuma jasena nalazi se samo fragmentarno, pa je osnovna slika šumske
vegetacije u Posavini ostala nepotpuna. U šumarskoj nauci a i operativi,
taj se je nedostatak osjećao. Značajan prilog naučnim istraživanjima posavskih
šuma učinio jeFukare k (1952.) dokazom, da naš nizinski jasen
ne pripada vrsti Fraxinus excelsior nego vrsti Fraxinus a ngustifolia
. Za potrebe istraživanja posavskih jasenika, razdijelio je
P 1 a v š i ć (1954.) staništa jasena na suhi, vlažni i mokri tip, te daje njihov
opis u kratkim crtama. Mokri, a djelomično i vlažni tip, predstavlja čiste
sastojine jasena u reljefnim depresijama.