DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Kako vidimo, u radu L i e s e -a (13) zabilježene su 2 heterecijske rđe, ali su podaci
u toj radnji nepotpuni, kako u pogledu Cronartium-vrsta, tako i u pogledu njihovih
domaćina. Lies e (13), osim toga, bilježi i Peridermium Pini, koji imade samo
eciđijsku generaciju na P. silvestris , a ecidiospore opet direktno inficiraju obični
bor. U našem slučaju mogli smo sa velikom vjerojatnošću isključiti Cronartium ribicola,
jer njegova uredo- i teleutogeneracija dolazi na Ribes-vrstama, kojih u Istri
praktički nema, osobito u predjelu, gdje se je javila rđa na alepskom boru. Ni u
vrtovima nismo našli kultivirane Ribes-vrste. Dolazi, dakle u obzir samo Cronartium
asclepiađeum i ev. Peridermium Pini. Lies e (13) bilježi Cronartium asclepiađeum
samo na P. silvestris, navodeći, da se javlja u svibnju i lipnju, razvijajući ecidije na
granama i deblu. I Peridermium Pini navodi samo za P. silvestris. Kako kod ove
vrste nije nađena biljka, koja je nosilac uredo- i teleutogeneracije, to je nabačena
misao, da se širi pomoću ecidiospora direktno s bora na bor. H a a c k (7) je 1914. g. prvi
postavio odgovarajuće pokuse i utvrdio, da se stvarno ecidiosporama može opet zaraziti
bor. Kle b ah n (9) je to detaljnim pokusima potvrdio, a kasnije i Lies e (13).
Prema tomu, kod Peridermium pini radi se o samostalnoj vrsti, koja se u svojoj ecidijskoj
formi vrlo malo morfološki razlikuje od Cronartium asclepiađeum, ali se razlikuje
u biološkom pogledu, jer nema uredo- i teleutogeneracije, nego se ecidiosporama
širi s bora na bor.


Widde r (26) daje u novijem radu (1941.) potpuniji prikaz Cronartium vrsta
na borovima. Njegov rad možemo sumirati u slijedećem pregledu, u kojem je dat
i naziv odgovarajućeg Peridermium-oblika:


Uredo- i teleutogeneracija
Eciđijska generacija


1.
Cronartium ribicola Dietr. na Peridermium strobi, na kori 5-igličavih
Ribes-vrstama borova
(P. cembra, P. excelsa, P. strobus, P.
monticola i dr.)
2.
Cronartium asclepiađeum (Widd.) Fr. Peridermium cornui Kleb, na kori P.
= Cr. flaccidum (Alb. et Schw.) Wint silvestris i P. densiflora (?)
na Paeonia sp., Vincetoxicum sp.,
Pedicularis sp. Umjetno se može prenijeti
i na Impatiens sp., Nemesia sp.,
Schizanthus sp., Tropaeolus sp., Verbena
sp. i Rueđlia sp.
3.
Cronartium gentianeum Thüm. na Peridermium Buschmannae Widd. na
Gentiana asclepiađea P. silvestris.
4.
Nepoznat ili ga nema. Peridermium pini Kleb, na P. silvestris
Sve su 4 vrste u ecidijskom obliku u kori borova uključene u skupni naziv
Peridermium truncicola (Wallr.) P. Magn. Taj je zajednički naziv dat, jer se navedene
vrste u kori borova ne mogu (ili jedva mogu) razlikovati, pa je iz praktičkih razloga
potrebno raspolagati jednim skupnim imenom za sve vrste, koje dolaze u i na kori
odnosno drvu Pinus-vrsta.
Widde r (26), dakle, navodi još jednu vrstu, Cronartium gentianeum. Ista je na
Gentiana asclepiađea veoma raširena, te je u slovenskim i austrijskim krajevima rano
zabilježena (Voss. 24, Winter, 27, Wettstein, 25, Glowacki, 6). Mi smo je
također često nalazili u Sloveniji (Žalec, Celje ,Vitanje, Šmartno, Mislinja i dr.). Prema
Wid d er u (23) raširena je od predalpskog pojasa sve do Banata, pa preko panonske
nizine sve do Rodopa, a nađena je i na Kavkazu. U Srbiji ju je Unga r (cit. po 26)
zabilježio na Tar-planini. Autori prije Widder-a (29) se ne slažu, da treba Cronartium
gentianeum izdvojiti kao posebnu vrstu, nego da je treba uključiti u skupni
species Cronartium asclepiađeum. Tako Wettstei n (25) smatra, da Winte r (27)
s pravom spaja Cronartium asclepiađeum i Cronartium gentianeum u jednu skupnu
vrstu (Cronartium asclepiađeum), jer da je rđu u dolini Mure nalazio na obje biljke
(Vine, officinale i Gentiana asclepiađea), te da uredospore prelaze s jedne na drugu.
Prema tomu, zaključuje Wettstein (25) radi se o jednoj te istoj vrsti. Kleb ahn


(11) naprotiv iznosi, da su pokusi prenosa uredospora s jedne vrste na drugu (Vincetoxicum
ond. Gentiana) bili negativni. I Widde r (26) je dobio negativne rezultate.
Stoga taj autor, s pravom, kao i Kle b ah n (11), smatra, da se ne radi o istoj, iako
vrlo srodnoj vrsti. Sa obje je vrste uspio inficirati Paeonia sp., pa drži, da je to njihov
zajednički domaćin. Stoga predlaže, da se rđa na Gentiana asclepiađea izdvoji kao
posebna vrsta, a da se ecidijskom obliku na boru da ime Peridermium Buschmannae
Wid.