DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Na uzorcima oboljelog alepskog bora, koji su nam najprije poslani u
Zavod, utvrdili smo nakon pregleda, da se radi o napadu jedne rđe (Uredinales)
u ecidijskoj generaciji, dakle, da se radi o jednom Peridermium
obliku, kojim nazivom označavamo općenito ecidijske generacije Cronartium
vrsta, koje dolaze na granama i deblu borova (u kori i drvu). Pretpostavili
smo, da se radi o jednoj heterecijskoj Cronartium vrsti. Kako,
međutim, nomenklatura i sistematika Cronartium-vrsta nije još ni danas
potpuno istražena, nismo mogli pregledom poslanog nam materijala odmah
utvrditi, o kojoj se vrsti radi, tim više, jer se po ecidijskoj generaciji (Peridermium
obliku) može vrlo teško odrediti pripadnu Cronartium-vrstu,
pošto su svi Peridermium-oblici morfološki vrlo slični. Ni biometrički podaci
veličine ecidiospora nisu dovoljni za određivanje. Radi toga bilo je
potrebno istražiti tu rđu na samom terenu, a rezultati, koji su do sada dobiveni,
izneseni su u ovoj radnji. Potrebno je napomenuti, da je nužno istražiti
još niz detaljnijih pitanja, ali kako je pojava ove rđe na alepskom boru
važna za praksu (obzirom na daljnje pošumljavanje tom vrstom), to smatramo
potrebnim u ovoj radnji opisati dosada dobivene rezultate. Mikroskopska,
biometrička i anatomsko-histološka istraživanja ove rđe alepskog
bora, koja su u ovom času za praksu od manje važnosti, bit će obrađena u
drugom radu.


B. CRONARTIUM-ROD NA BOROVIMA
Rod Cronartium spada u porodicu Cronartiacea e (Uredinales). Za tu je
porodicu karakteristično, da su teleutospore bez drška u nizovima, tvoreći bradavićave
ili cilindrične roščiće. Uredospore su ili pojedinačne ili u nizovima, sa ili bez
peridije. Edicije imaju uvijek jako razvijenu peridiju (Sorauer, 22). Ecidijska generacija
mnogih Cronartium-vrsta dolazi u kori i drvu Pinus-vrsta, te su pojedine Cronartium-
vrste vrlo štetne. Ecidije probijaju koru sa jastučastom, bijelom i razvijenom
peridijom, koja je u početku zatvorena, a kasnije puca. Taj je stadij ecidija općenito
nazvan Peridermium oblik. Dakle, Peridermium općenito označava ecidijsku generaciju
na i u kori borova, te nam ne govori o kojoj se Cronartium vrsti radi.


Evropska vrsta Cronartium ribicola, koja dolazi u uredo- i teleuto-generaciji na
lišću Ribes-vrsta, prenesena je u Sj. Ameriku, nanoseći tamo ogromne štete na Pinus
Strobus.


Nakon što smo pregledom oboljelog materijala utvrdili, da se svakako radi o
jednom »Periđermium«-obliku, bilo je potrebno istražiti njegovu sistematsku pripadnost,
osobito nosioca uredo- i teleutogeneracije.


Literatura donosi dosta podataka o napadu Peridermium oblika, dakle Cronartium
roda, na nekim drugim Pinus-vrstarna. Podaci se o tom mogu naći u općim
udžbenicima (J o s i f o v i ć, 8, Sorauer, ,22, Ferraris, 5, Schwerdt feger, 21,
i dr.), kao i u specijalnim radovima (Kleb ahn, 9, 10, 11). Naprotiv radnji o napadu
na alepski bor nismo mogli naći. Jedino Nege r (16) navodi, da i alepski bor može
biti napadnut ne dajući nikakve detaljnije podatke ni mjesto nalazišta. Zanimdvo je,
da talijanska literatura odn. udžbenici ne bilježi napad Pe r i d e r mi u m - oblika na
alepskom boru, premda je on raširen na čitavom mediteranu (Petračić, 19). Čili
er r i (3) bilježi napad rđe na običnom boru, a Micheli (15) ju je našao na crnom
boru u okolici Trsta. Za Istru nema nikakvih podataka, premda su i ranije vršene
sadnje alepskog bora. Stoga je cijelo pitanje sistematske pripadnosti Peridermiu m
oblika, nađenog kod nas na alepskom boru, bilo za nas nepoznato, te ga je trebalo
riješiti. Negerova je bilješka suviše kratka i općenita, a da bi iz nje mogli nešto
zaključiti.


Lies e (13) navoda slijedeće Cr on a r ti um - vrste (= Peridermium) na Pinus


vrstama:
Ime Ecidije Teleuto- i uredogeneracije
Cronartium ribicola P. Strobus Ribes-vrste
Cronartium asclepiadeum P. silvestris Vincetoxicum sp.
Peridermium Pini P. silvestris