DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 28     <-- 28 -->        PDF

POJAVA RĐE NA ALEPSKOM BORU U ISTRI
Prof. dr. J. Kišpatić, Polj. šum. fakultet, Zagreb


A. UVOD
Alepski bor (Pinus halepensis) predstavlja za dalmatinske i primorske
krajeve veoma važnu vrstu bora za pošumljavanje odgovarajućih površina.
U mladosti raste razmjerno brzo, te za kratko vrijeme pokrije pošumljenu
ogoljelu površinu. Razmjerno se dobro pomlađuje i razmnaža sjemenom,
dajući gust prirodan ponik. Drvo mu je vrlo dobro za brodogradnju. Sve
su to razlozi, da se i u Istri, uz ostale vrste borova i alepski bor sve više
upotrebljava za pošumljavanje.


Ta vrsta bora nije do nedavna bila kod nas napadnuta nekim bolestima većeg
značenja. Međutim, u g. 1956. javljen nam je iz šumarije Labi n nalaz oboljelih
alepskih borova, koji se nalaze u šumskom predjelu J a d r i n a, u obalnom pojasu
sela Dren je. U tom se predjelu nalazi mlada kultura alep. bora na površini od
20 ha. Visine sadnica odnosno stabalaca iznose 0,5—2,5 m. U odnosu na visinu, krošnje
su dobro razvijene i pravilno formirane, obrast potpun (1) i sklop gust. Pošumljavanje
je izvršeno sadnjom sadnica 1949. god., te je naknadno popunjavano do 1953. g. Sadnja
je izvršena na slijedeći način: iskopane su jamice (40X40X40 cm) i zatrpane zemljom,
koja je prethodno očišćena od kamena i grubog materijala. U te je jamice izvršena
sadnja u jesen ili proljeće nakon obilne kiše i to sadilicom. Sjeme za proizvodnju
sadnog materijala sakupljeno je sa sjemenjaka na istom staništu. Manji je dio sadnica
dobiven iz rasadnika Sijana , šumarija Pula. Sadnice od domaćeg sjemena
proizvedene su u rasadnicima Čepić, Rabac (stalni rasadnici) i Škvaransko
(privremeni), šumarija Labin. Sadnja je dobro uspjela, primilo se oko 90"Vo. Ukupno
je zasađeno 90.000 komada na površini od oko 20 ha (Podatke zahvaljujem upravitelju
šumarije Labin, ing. T. Sobolu). Prilazem skicu terena na kojoj je vidljiv položaj


nasada, kao i najjača nalazišta oboljelih borova. Kultura se nalazi s obje strane iznad
malog zaljeva Jadrinje , te seže sve do oble, a penje se do cea 80 m nadm. visine.
Napad je najjači u nižem pojasu sjev. padine uz sam zaljev, ali u čitavom nasadu
nalazimo oboljele borove. Broj zaraženih stabalaca iznosi oko 3.000 kom., od kojih je
oko 1.200 kom. posjećeno u toku naših istraživanja, koja smo provodili u suradnji
s osobljem šumarije Labin i Fitosanitetske stanice Rijeka.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Na uzorcima oboljelog alepskog bora, koji su nam najprije poslani u
Zavod, utvrdili smo nakon pregleda, da se radi o napadu jedne rđe (Uredinales)
u ecidijskoj generaciji, dakle, da se radi o jednom Peridermium
obliku, kojim nazivom označavamo općenito ecidijske generacije Cronartium
vrsta, koje dolaze na granama i deblu borova (u kori i drvu). Pretpostavili
smo, da se radi o jednoj heterecijskoj Cronartium vrsti. Kako,
međutim, nomenklatura i sistematika Cronartium-vrsta nije još ni danas
potpuno istražena, nismo mogli pregledom poslanog nam materijala odmah
utvrditi, o kojoj se vrsti radi, tim više, jer se po ecidijskoj generaciji (Peridermium
obliku) može vrlo teško odrediti pripadnu Cronartium-vrstu,
pošto su svi Peridermium-oblici morfološki vrlo slični. Ni biometrički podaci
veličine ecidiospora nisu dovoljni za određivanje. Radi toga bilo je
potrebno istražiti tu rđu na samom terenu, a rezultati, koji su do sada dobiveni,
izneseni su u ovoj radnji. Potrebno je napomenuti, da je nužno istražiti
još niz detaljnijih pitanja, ali kako je pojava ove rđe na alepskom boru
važna za praksu (obzirom na daljnje pošumljavanje tom vrstom), to smatramo
potrebnim u ovoj radnji opisati dosada dobivene rezultate. Mikroskopska,
biometrička i anatomsko-histološka istraživanja ove rđe alepskog
bora, koja su u ovom času za praksu od manje važnosti, bit će obrađena u
drugom radu.


B. CRONARTIUM-ROD NA BOROVIMA
Rod Cronartium spada u porodicu Cronartiacea e (Uredinales). Za tu je
porodicu karakteristično, da su teleutospore bez drška u nizovima, tvoreći bradavićave
ili cilindrične roščiće. Uredospore su ili pojedinačne ili u nizovima, sa ili bez
peridije. Edicije imaju uvijek jako razvijenu peridiju (Sorauer, 22). Ecidijska generacija
mnogih Cronartium-vrsta dolazi u kori i drvu Pinus-vrsta, te su pojedine Cronartium-
vrste vrlo štetne. Ecidije probijaju koru sa jastučastom, bijelom i razvijenom
peridijom, koja je u početku zatvorena, a kasnije puca. Taj je stadij ecidija općenito
nazvan Peridermium oblik. Dakle, Peridermium općenito označava ecidijsku generaciju
na i u kori borova, te nam ne govori o kojoj se Cronartium vrsti radi.


Evropska vrsta Cronartium ribicola, koja dolazi u uredo- i teleuto-generaciji na
lišću Ribes-vrsta, prenesena je u Sj. Ameriku, nanoseći tamo ogromne štete na Pinus
Strobus.


Nakon što smo pregledom oboljelog materijala utvrdili, da se svakako radi o
jednom »Periđermium«-obliku, bilo je potrebno istražiti njegovu sistematsku pripadnost,
osobito nosioca uredo- i teleutogeneracije.


Literatura donosi dosta podataka o napadu Peridermium oblika, dakle Cronartium
roda, na nekim drugim Pinus-vrstarna. Podaci se o tom mogu naći u općim
udžbenicima (J o s i f o v i ć, 8, Sorauer, ,22, Ferraris, 5, Schwerdt feger, 21,
i dr.), kao i u specijalnim radovima (Kleb ahn, 9, 10, 11). Naprotiv radnji o napadu
na alepski bor nismo mogli naći. Jedino Nege r (16) navodi, da i alepski bor može
biti napadnut ne dajući nikakve detaljnije podatke ni mjesto nalazišta. Zanimdvo je,
da talijanska literatura odn. udžbenici ne bilježi napad Pe r i d e r mi u m - oblika na
alepskom boru, premda je on raširen na čitavom mediteranu (Petračić, 19). Čili
er r i (3) bilježi napad rđe na običnom boru, a Micheli (15) ju je našao na crnom
boru u okolici Trsta. Za Istru nema nikakvih podataka, premda su i ranije vršene
sadnje alepskog bora. Stoga je cijelo pitanje sistematske pripadnosti Peridermiu m
oblika, nađenog kod nas na alepskom boru, bilo za nas nepoznato, te ga je trebalo
riješiti. Negerova je bilješka suviše kratka i općenita, a da bi iz nje mogli nešto
zaključiti.


Lies e (13) navoda slijedeće Cr on a r ti um - vrste (= Peridermium) na Pinus


vrstama:
Ime Ecidije Teleuto- i uredogeneracije
Cronartium ribicola P. Strobus Ribes-vrste
Cronartium asclepiadeum P. silvestris Vincetoxicum sp.
Peridermium Pini P. silvestris
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Kako vidimo, u radu L i e s e -a (13) zabilježene su 2 heterecijske rđe, ali su podaci
u toj radnji nepotpuni, kako u pogledu Cronartium-vrsta, tako i u pogledu njihovih
domaćina. Lies e (13), osim toga, bilježi i Peridermium Pini, koji imade samo
eciđijsku generaciju na P. silvestris , a ecidiospore opet direktno inficiraju obični
bor. U našem slučaju mogli smo sa velikom vjerojatnošću isključiti Cronartium ribicola,
jer njegova uredo- i teleutogeneracija dolazi na Ribes-vrstama, kojih u Istri
praktički nema, osobito u predjelu, gdje se je javila rđa na alepskom boru. Ni u
vrtovima nismo našli kultivirane Ribes-vrste. Dolazi, dakle u obzir samo Cronartium
asclepiađeum i ev. Peridermium Pini. Lies e (13) bilježi Cronartium asclepiađeum
samo na P. silvestris, navodeći, da se javlja u svibnju i lipnju, razvijajući ecidije na
granama i deblu. I Peridermium Pini navodi samo za P. silvestris. Kako kod ove
vrste nije nađena biljka, koja je nosilac uredo- i teleutogeneracije, to je nabačena
misao, da se širi pomoću ecidiospora direktno s bora na bor. H a a c k (7) je 1914. g. prvi
postavio odgovarajuće pokuse i utvrdio, da se stvarno ecidiosporama može opet zaraziti
bor. Kle b ah n (9) je to detaljnim pokusima potvrdio, a kasnije i Lies e (13).
Prema tomu, kod Peridermium pini radi se o samostalnoj vrsti, koja se u svojoj ecidijskoj
formi vrlo malo morfološki razlikuje od Cronartium asclepiađeum, ali se razlikuje
u biološkom pogledu, jer nema uredo- i teleutogeneracije, nego se ecidiosporama
širi s bora na bor.


Widde r (26) daje u novijem radu (1941.) potpuniji prikaz Cronartium vrsta
na borovima. Njegov rad možemo sumirati u slijedećem pregledu, u kojem je dat
i naziv odgovarajućeg Peridermium-oblika:


Uredo- i teleutogeneracija
Eciđijska generacija


1.
Cronartium ribicola Dietr. na Peridermium strobi, na kori 5-igličavih
Ribes-vrstama borova
(P. cembra, P. excelsa, P. strobus, P.
monticola i dr.)
2.
Cronartium asclepiađeum (Widd.) Fr. Peridermium cornui Kleb, na kori P.
= Cr. flaccidum (Alb. et Schw.) Wint silvestris i P. densiflora (?)
na Paeonia sp., Vincetoxicum sp.,
Pedicularis sp. Umjetno se može prenijeti
i na Impatiens sp., Nemesia sp.,
Schizanthus sp., Tropaeolus sp., Verbena
sp. i Rueđlia sp.
3.
Cronartium gentianeum Thüm. na Peridermium Buschmannae Widd. na
Gentiana asclepiađea P. silvestris.
4.
Nepoznat ili ga nema. Peridermium pini Kleb, na P. silvestris
Sve su 4 vrste u ecidijskom obliku u kori borova uključene u skupni naziv
Peridermium truncicola (Wallr.) P. Magn. Taj je zajednički naziv dat, jer se navedene
vrste u kori borova ne mogu (ili jedva mogu) razlikovati, pa je iz praktičkih razloga
potrebno raspolagati jednim skupnim imenom za sve vrste, koje dolaze u i na kori
odnosno drvu Pinus-vrsta.
Widde r (26), dakle, navodi još jednu vrstu, Cronartium gentianeum. Ista je na
Gentiana asclepiađea veoma raširena, te je u slovenskim i austrijskim krajevima rano
zabilježena (Voss. 24, Winter, 27, Wettstein, 25, Glowacki, 6). Mi smo je
također često nalazili u Sloveniji (Žalec, Celje ,Vitanje, Šmartno, Mislinja i dr.). Prema
Wid d er u (23) raširena je od predalpskog pojasa sve do Banata, pa preko panonske
nizine sve do Rodopa, a nađena je i na Kavkazu. U Srbiji ju je Unga r (cit. po 26)
zabilježio na Tar-planini. Autori prije Widder-a (29) se ne slažu, da treba Cronartium
gentianeum izdvojiti kao posebnu vrstu, nego da je treba uključiti u skupni
species Cronartium asclepiađeum. Tako Wettstei n (25) smatra, da Winte r (27)
s pravom spaja Cronartium asclepiađeum i Cronartium gentianeum u jednu skupnu
vrstu (Cronartium asclepiađeum), jer da je rđu u dolini Mure nalazio na obje biljke
(Vine, officinale i Gentiana asclepiađea), te da uredospore prelaze s jedne na drugu.
Prema tomu, zaključuje Wettstein (25) radi se o jednoj te istoj vrsti. Kleb ahn


(11) naprotiv iznosi, da su pokusi prenosa uredospora s jedne vrste na drugu (Vincetoxicum
ond. Gentiana) bili negativni. I Widde r (26) je dobio negativne rezultate.
Stoga taj autor, s pravom, kao i Kle b ah n (11), smatra, da se ne radi o istoj, iako
vrlo srodnoj vrsti. Sa obje je vrste uspio inficirati Paeonia sp., pa drži, da je to njihov
zajednički domaćin. Stoga predlaže, da se rđa na Gentiana asclepiađea izdvoji kao
posebna vrsta, a da se ecidijskom obliku na boru da ime Peridermium Buschmannae
Wid.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Kako vidimo, mišljenja o broju Cronartium vrsta, koje dolaze na borovima, nisu
jednaka. Po jednima se radi o 3 vrste (ako računamo i Periđermium pini), a po drugirn
autorima o 4. Premda su i Widder (26) i sam Kleb ahn (11) dobili negativne
rezultate u infakcionim pokusima, to ipak Kle b ah n (11) u svojoj radnji (1939.) to
pitanje smatra neriješenim. Iskustvo jeKlebahn a u tim pitanjima toliko veliko,
da još uvijek unatoč novijem mišljenju Widde r a (26) moramo to pitanje ostaviti
otvoreno, t. j . možemo li Cronartium gentianeum posve odijeliti od skupnog speciesa
Cronartium asclepiađeum ili ga uključiti u taj species. U svakom slučaju, ovdje se
radi o jednoj formi, specifičnoj za Gentiana asclepiađea, na kojoj dolazi uredo-i
teleutogeneracija. Obzirom da u Sloveniji i sjev. Hrvatskoj ta rđa dolazi često na
Gentiana asclepiađea, bilo bi vrijedno to pitanje riješiti.


Na temelju navedene literature zaključili srno, da se u našm slučaju radi najvjerojatnije
o Cronartium asclepiađeum (uključ´vši u tu vrstu i Cronartium gentianeum)
ili, što je manje vjerojatno, o Periđermium pini.


C. OPIS BOLESTI
Bolest napada deblo ili tanje i deblje grane alepskog bora. Zaraza debla
nije tako česta, kao zaraza postranih grana i izbo ja. Grane su češće napadnute
blizu pršljena. Gljiva se prvenstveno nalazi u kori i, u manjoj mjeri,
u drvu, te u tim dijelovima perenira u obliku micelija. Pod utjecajem gljive
dolazi do jakog zasmoljenja zaraženog dijela kore. Na mnogo mjesta smola
izbija na površinu kore, gdje zasuši. Zaraženo je mjesto, bez -obzira dali se


SI. 1. Rđa na alpskom boru
(Foto ing. Zunko)


nalazi na deblu ili granama, zadebljalo. Zadebljanje je najčešće izraženo
samo na jednoj strani debla ili grana, a u manje slučajeva zadebljanje obuhvaća
deblo ili granu uokolo. Mjestimice je ustanovljen i ekscentričan rast


2C
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 32     <-- 32 -->        PDF

drveta. Tipično je, da se u maju i junu na zaraženoj kori javlja veliki broj
ecidija. Ispočetka izbijaju iz kore kesičaste peridije, dugačke 5—7 mm,
koje su zatvorene. Boja im je bijela. Peridija na vrhu puca tj. otvara se,
pa unutar njih nalazimo narančasto-žute ecidije. Sada se oslobađaju ecidiospore,
a kako ih je ogroman broj, to je okolica zaraženog mjesta posve
pokrivena žućkastom prašinom (ecidiosporama). Karakteristično je, da se
ecidije pojavljuju samo na pojedinim dijelovima zaraženog dijela kore,
dok se ne javljaju tamo, gdje su se nalazile prošle godine. Tamo gdje su
se ecidije nalazile prošle godine, nalazimo plitke udubine u obliku jastuka
u kori. Tokom iste godine peridija i ecidije do jeseni nestaju.


Budući da do danas u literaturi nije dat opis te bolesti alepskog bora,
to ćemo ovdje opisati nekoliko tipično oboljelih dijelova debla ili grana.
Deblo br. 1.: Promjer debla iznosi 6—8 cm. Starost 6 god. Na kori debla nalazi
se starija zaraza rđe. Na zaraženom dijelu kora je popreko i uzdužno valovito raspucana
i mjestimice nadignuta. Izlučivanje smole je veoma obilno, tako da su mnoge
pukotine kore posve ispunjene smolom žućkaste boje. Izlučivanje je smole tako jako,
da se ista nalazi na kori u obliku trakova, kako je curila i nakon toga zasušila. Kako
se radi o starijoj zarazi, pojave ecidija nema. Iz zaraženog mjesta izbijaju dvije
postrane grane, koje su također zaražene i one nose ecidije, po čemu se može zaključiti,
da je gljiva iz debla prešla u postrane grane. Samo zadebljanje na granama je
neznatno, ono u ovom slučaju potječe samo od mjestimice zadebljale kore. Iako
zaraza obuhvaća 2/3 debla, nema ekscentričnog rasta. Iznad zaraženog mjesta deblo
je malo utanjeno, a iz tog mjesta izbijaju dvije zdrave postrane grane. U udaljenosti
od 16 cm od prvog zaraženog mjesta nalazi se između 2 postrane grane druga zaraza.
Kora je raspucana, smolotok obilan, ecidija nema, ali je zato rđa prešla na
obje grane, na kojima nalazimo obilje ecidija. Na ovom deblu nema izrazite pojave
rakastih tvorevina, nego se više radi o »paležu« kore.


Deblo br. 2.: PZahvaćeno je samo deblo do pršljena, odakle zaraza prelazi na obje glavne grane.
Deblo i grane su obuhvaćene potpuno uokolo. Radi se o jednoj teškoj zarazi, po
samom izgledu sudeći, višegodišnjoj. Na samom deblu kora je potpuno raspucana,
ali samo njezini gornji slojevi, tako da donji (mladi) slojevi kore pokrivaju drvo.
Mjestimice, gdje je kora potpuno nadignuta, nekoliko je tanjih postranih grana suho.
Smolotok vrlo jak, tako da je prostor između nadignute kore i donjeg dijela kore
gotovo posve ispunjen smolom žućkaste boje. I na površini kore nalazi se smola u
obliku grudica. Na mjestu grananja kora je potamnila, uzduž je i popreko raspucana,
te nadignuta, sa slabijim smolotokom. Tanje grane, koje na tom mjestu izbijaju su
suhe. Za razliku od debla br. 1 ovdje se radi o rakastoj tvorevini. Sa toga mjesta
zaraza prelazi na obje vodeće grane, te je nä jednoj dugačka 15, a na drugoj 10 cm.´
Kora je na granama sitno uzduž i popreko raspucana, ali je i ovdje drvo pokriveno
nutarnjim slojevima kore. Pojave ecidija na tim dijelovima nema. Međutim, na kraju
zaraženih mjesta vide se ostaci lanjske pojave ecidija u obliku malih udubina na
kori. Na tanjim granama izbijaju iz kore ovogodišnje ecidije. Smolotok veoma jak,
smola se nalazi u pršljenu, koji je 6 cm udaljen od ovogodišnjih ecidija. Na ovu
ćemo se činjenicu još kasnije osvrnuti. Sve postrane grane, koje izbijaju iz zaraženih
glavnih grana, zaražene su i suhe.


´ Deblo br. 3. Starost 6 godina, promjer na zaraženom mjestu 4,1 cm, a na nezaraženom
3,5 cm. Radi se o starijoj abortivnoj zarazi, koja je prestala prodirati na
rubovima u nezaražene dijelove kore. Stoga nalazimo samo obilje smole, raspucanu
koru i jastučaste ostatke prošlogodišnjih ecidija u kori. Ecidija (ovogodišnjih) nema.
Zahvaćeno je deblo i pršljen. Čitava se biljka nalazi u stadiju odumiranja i sušenja,
jer je deblo zahvaćeno uokolo.


Postrana grana br. 1. Prva se zaraza nalazi na bazi grana. Dužina joj iznosi
21 cm. Kora je zadebljala, tako da promjer zaraženog mjesta iznosi 3,1 cm, dok je debljina
zdravog dijela 1,9 cm. Radi se o mladoj zarazi. Kora je na jednoj strani popreko
i uzdužno raspucana, ali nije nadignuta. Mjesto, gdje su se nalazile ecidije
prošle godine, vide se na kori u obliku udubljenih jastučića, oko kojih je nadignut
tanki sloj kore. Po ovakovim se udubljenim jastučićima na kori prepoznaje, gdje su
se nalazile ecidije prošle godine. Na rubovima zaraženog dijela probijaju iz kore
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 33     <-- 33 -->        PDF

ovogodišnje ecidije. Na tom mjestu kora još nije raspucala, pa ecidije probijaju kroz
glatku koru na površinu. Veličina ecidija je vrlo različita, od nekoliko do 12 mm.
Tamo gdje ecidije probijaju, odbačen je gornji tanki sloj kore u stranu i nadignut,
opkoljavajući ecidije. Čitava je ecidija u početku pokrivena peridijom bijele boje.
Kasnije peridija puca, te se u obliku krpica otvori, prilegnuvši uz nadignutu koru,
pa se vide ecidije narančaste boje. Odmah iznad tog zaraženeog mjesta izbije tanka
grana, koja je potpuno zaražena i puna ecidija. I slijedeća je tanka grana potpuno
zaražena, ecidije izbijaju već pri bazi, zatim slijedi mala partija neoštećene kore, a
nakon toga grana je zadebljala sa raspucanom korom i obiljem ecidija, 8 cm od
baze grane nalazi se pršljen, iz kojeg izbija 7 tankih grana. Sve su zaražene i na
svima se nalazi obilje ecidija, bez ikakvih vidljivih promjena kore.


Postrana grana br. 2. Starost grane 3 god. Debljina grane na zaraženom mjestu
1,9, a ispod i iznad njega 1,4 cm. Radi se o jednoj mladoj zarazi, što zaključujemo po
tome, što se ecidije nalaze na čitavom zaraženom dijelu grana, a nema, kao U ranije
opisanim slučajevima, pojedinih zaraženih dijelova bez ecidija, ondosno sa tragovima
prošlogodišnjih ecidija. U ovom je slučaju kora potpuno probijena ecidijama,
tako da se one nalaze gusto jedna u z drugu. Oblik je ecidija ovdje veoma različit,
uglavnom produžen. Raspucavanja kore i sličnih pojava još nema, nego bi do toga
došlo tek slijedeće godine.


Postrana grana br. 3. Također se radi o mlađoj zarazi koja je zahvatila samu
granu i dva pršljena. Zadebljanje kore nije uočljivo, a ecidije probijaju koru, kakona
samoj grani, tako i na pršljenu odnosno na bazama grana, koje izbijaju iz pršljena.
Boja je zaražene kore tamnija od boje nezaražene. Ecidija nalazimo manje nego u
prethodnom slučaju, tako da se između njih nalaze oveće partije za sada nepromijenjene
kore (osim boje).


Postrana grana br. 4. Nešto starija zaraza na grani staroj 4 god., a duga je
(zaraza) 26 cm. Počela je pri dnu grane i zato se tamo nalazi potpuno raspucana
kora, bez ecidija, dapače na istoj se ne vide ni jastucasti ostaci mjesta, gdje su
ecidije postojale ranije. Grana je na zaraženom mjestu nešto zadebljala. Iznad tog
mjesta, a ispod prsljenea, nalazi se neraspucana kora s jastucastim ostacima lanjskih
ecidija. Na bazi samog pršljena kora naglo zadebljava i počinje raspucavati, a ista


se slika nalazi i na bazi najdebljeg postranog izbojka. Tek iznad tog mjesta odnosno
iznad samog pršljena, izbijaju kako na glavnom, tako i na postranim izbojcima ecidije
obilno, a na kori ne primjećujemo nekih promjena.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Promotrimo li razvitak bolesti općenito, uzevši u obzir naprijed opisane
slučajeve, kao i materijal s kojim raspolažemo u Zavodu, može se
zaključiti da gljiva perenira u kori i, djelomično, drvu. To isto bilježi i literatura
za Cronartium asclepiadeum na P. silvestris (Neger, 16). Razvitak
teče ovako: Gljiva se širi u početku prvenstveno ,u kori, koja se ne
mijenja, niti je zaraza prve godine uočljiva. Slijedećih godina u proljeće
kora manje ili više zadeblja (a ima slučajeva da i ne zadeblja), a na njoj
izbijaju ecidije sa ecidiosporama. Peridija, nakon pucanja, pomalo suši
i otpada, pa se gubi. Kad su ecidije potpuno prazne, ostaju jastučaste udubine.
Te su udubine opkoljene nešto nadignutim listićima kore. Micelij se
iste godine dalje širi, zahvatajući nove partije kore gore i dolje iznad
prvotno zaraženog mjesta. Slijedeće godine izbijaju ecidije na tim novim
mjestima, a na staroj (lanjskoj) zarazi se one više ne razvijaju. Na mjestu
stare zaraze kora u međuvremenu zadebljava još jače, raspucavajući uzduž
i popreko, nadiže se, a smolotok je pojačan. Slijedeće se godine zaražena
partija kore opet povećava, ali se ecidije razvijaju opet samo u novo zaraženim
dijelovima. U starije zaraženim dijelovima micelij odumire, ali istovremeno
i kambij. Kako će se dugo održati gljiva na pojedinom zaraženom
mjestu, ovisi u prvom redu o debljini samog debla odnosno grane. Čim,
naime, deblo ili grana, opkoljena sa svih strana, počinje odumirati, prestaje
i rast rđe kao obligatnog parasita. Literatura (Neger , 16) navodi,
da zaraza starijih borova (P. silvestris ) može trajati godinama, ali da
redovito svršava sušenjem stabla ili grana. Mi smo pregledima ustanovili,
da tanke grane odumiru često već u prvoj godini (vidljive) zaraze, pa
prema tome na takovim granama odumire brzo i gljiva. Naprotiv, nalazili
smo i višegodišnje zaraze, koje su se sve više proširivale, deblo ili
grana ostaje i dalje na životu, a samim tim i gljiva. Nalazili smo zaraze
stare 3—4 god. Brzina i intenzitet širenja zaraze različita je. Zaraza se
za 1 godinu može proširiti 5—12 cm oko stare zaraze. Interesantno je
istaknuti, da smo na deblu najčešće nalazili zarazu ispod pršljena, što se
može tumačiti na taj način, da gljiva prodire u koru debla iz tanjih grana
u tom pršljenu. U svakom slučaju mladi su dijelovi više podložni napadu
gljive, što nam pokazuje i stanje na terenu, gdje su biljke mnogo jače
zaražene na granama nego na deblu. Sve one biljke, koje su zahvaćene na
deblu, neminovno su izgubljene. Budući da nismo našli zarazu starijih
primjeraka alepskog bora, ne možemo reći, dali je i kod njih slučaj kao
kod običnog bora, tj. da zaraza traje godinama.


Sto se tiče hrvatskog naziva bolesti, teško se odlučiti. U većini slučajeva,
prema izgledu bolesti, ne radi se o raku, jer gljiva ne izaziva ni trulež
niti patološke pojave (prerašćivanje kore, udubine u drvetu) u smislu definicije
raka. Stoga smatramo za ovu bolest pogodnijim naziv »palež« kore.
Sa gledišta uzročnika možemo je nazvati i rđa kore alepskog bora.


Stete i posljedice napada odnosno bolesti su ozbiljne. Naročito je
opasno, ako bolest zahvati deblo. U tom slučaju, čim ga gljiva zaokruži
(opkoli), dolazi do sušenja. Zaraza je češća na granama, koje također suše,
dapače tanje grane vrlo brzo. Sušenje stabla odn. grana nastupa postepeno,
jer se gljiva sve više širi u kori, pa dolazi do smanjenja cirkulacije sokova,
a sigurno je, da se i dobar dio asimilata zadrži na mjestu u korist parasita.
Na terenu šumarije Labin došlo je do pojedinačnog sušenja stabala, a do
brojnog sušenja grana. Vrlo rijetko se dešava, da zaraza, koja se razvija
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 35     <-- 35 -->        PDF

na određenom mjestu, abortira. Ona ostaje stalno, te se širi u dužinu i
širinu različitom brzinom, sve dok je deblo ili grana živa. Bez obzira, dali
će zaraženo stablo osušiti brzo ili će poboljevati nekoliko godina, svako,
pa i najmanje zaraženo mjesto sa obiljem ecidija predstavlja stalni izvor
zaraze odn. daljeg širenja bolesti. Ako se ne bi poduzimale mjere suzbijanja,
postoji opasnost, da se zaraza potpuno raširi i da zahvati sve alepske
borove u tom predjelu. Stete bi u tom slučaju bile ogromne, naročito kad
uzmemo u obzr sa kolikim se trudom i troškovima podižu šume na Kršu.


D. SISTEMATSKA PRIPADNOST GLJIVE
Kako smo naprijed naveli, radi se o jednom Peridermiumobliku,
čiju je sistematsku pripadnost trebalo odrediti, tim više, jer u literaturi
nema bilješke o pojavi te bolesti na alep. boru. Sa pretpostavkom,
da se najvjerojatnije radi o Cronartium asclepiadeum, tražili smo u okolici
napadnutog nasada odgovarajuću vrstu, kao nosioca uredo-i teleutogeneracije.
Pregledavajući vegetaciju unutar samog nasada alepskih
borova, našli smo nekoliko vrsta, zaraženih uredosorusima. Od sviju nam
je vrsta odmah upala u oči jaka zaraza Vincetoxicum sp. (vjerojatno V.


SI. 3.
List Vincetoxicum sp. sa uredostadijem
(Orig.)


officinale). U blizini borova nalazi se Vincetoxicum sp. pojedinačno ili u
grupama,^ u malim škrapama između kamenja. Na pojedinim smo biljkama
našli obilje uredo i, kasnije, teleutosorusa. Kako je naprijed izloženo,
da Cronartium asclepiadeum (Wild. / Fr) = Cr. flaccidum (Alb. et
Schw. (Wint.) — ili u ecidijskoj formi Peridermium cornui Kleb., dolazi
i na Vincetoxicum vrstama, to je bilo vjerojatno, da nam je uspjelo naći


i
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 36     <-- 36 -->        PDF

nosioca uredo i teleutogeneracije. To je, međutim, bilo potrebno provjeriti
infekcionim pokusima. Iste smo provodili 2 godine (1957. i 1958.). Ecidiospore
su izvađene iz ecidija vlažnom vatom, te prenesene na listove Vincetoxicuma,
koji nisu pokazivali prirodnu zarazu. Infekcije su izvršene na
biljkama u blizini nasada, kao i na onima, koje su bile znatno udaljene.
Biljke su pokrivene staklenim bocama sa vlažnim filter papirom, 24—48
sati, te zatim otkrivene. U 1957. god. infekcija je izvršena 26. V., ukupno
8 biljaka (sa više izboja), a 15. V. 1958. inficirano je 10 biljaka (5 u blizini
borova, 5 podalje). Infekcija je u oba slučaja potpuno uspjela i na svim
inficiranim listovima pojavili su se uredosorusi u obilju. Kako je umj.
infekcija dvaput ponovljena i kako se je jako zaraza pojavila na svim inficiranim
biljkama, to nema sumnje, da nam je tim pokusima uspjelo dokazati,
da je Vincetoxicum sp. nosilac uredo- i teleutogeneracije. Prema tomu,
rđa na alepskom boru, nađena u Istri, pripada vrsti Cr. asclepiadeum (Cr.
flaccidum), odn. Peridermium cornui.


Kako bi provjerili i mogućnost i direktne zaraze borova ecidiosporama,
izvršen je i direktan prenos ecidiospora na bor. Kora je na deblu i granama
ubodima vrha nožića ozlijeđena na više mjesta, zatim navlažena, te su
vatom nanesene ecidiospore. Inficirana mjesta obavijena su vlažnom vatom,
te pokrivena polivinil-ovojem, koji je učvršćen. Vata i polivinil su
skinuti nakon 2, 4 i 6 dana. Na istim je borovima izvršena infekcija i bez
ozlijeda, nanošenjem ecidiospora direktno na koru. Sva su zaražena mjesta
označena bojom radi daljeg promatranja. Do sada (konac 1958.) nisu na
inficiranim mjestima opažene nikakve promjene, ni onu, koju opisuje
Kle b ah n (9) za Peridermium pini, a to je promjena boje kore u prvoj
godini. Ipak pokus će trebati i dalje promatrati, kako bi sa još većom
sigurnošću mogli utvrditi, da kod ove rđe nema direktne zaraze ecidiosporama.


Prema tomu, životni je ciklus ove rđe, slijedeći: prezimi u obliku teleutospora
u teleutosorusima na lišću Vincetoxicum sp. Teleutospore klij u
u proljeće, te nastaju basidiospore. Vjetar ih prenosi na koru alepskih borova,
gdje klij u i prodiru u bor. Tu se sada razvije intercelularni micelij.
Na kori se u početku ne primjećuje zaraza. Slijedećih godina izbijaju iz


kore ecidije. U njima se nalaze ecidiospore. Vjetar ih prenosi na listove
Vincetoxicum sp., gdje klij u i putem puci prodiru u unutrašnjost lista. Nakon
infekcije razviju se uredosorusi sa uredosporama. Uredospore šire za
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ražu na druge listove Vincetoxicuma. Kasnije, kad listovi ostare, nastaju
teleutosorusi sa teleutosporama, koje opet prezime.


Naš pokus direktne zaraze borova ecidiosporama potrebno je i dalje
promatrati, premda smo pokusima dokazali vezu bora i Vincetoxicum sp.,
jer nije isključeno, da se radi o rđi, koja se može održavati na oba načina,
tj. pomoću teleutospora i ecidiospora. I strani autori izražavaju mišljenje,
da je Peridermium pini (koji ima samo ecidiospore) tokom evolucije skraćena
mikro-forma rđe Cr. asclepiadeum, s tim, da mogu postojati slučajevi,
da se širi na oba načina, ecidiosporama direktno na bor i bazidiosporama,
koje nastaju klijanjem teleutospora sa Vincetoxicum sp. Ukoliko
i jest direktnom infekcijom ecidiosporama došlo do zaraze, to će ona biti
uočljiva tek slijedećih godina. Naše je mišljenje, obzirom na jaku prirodnu
zarazu Vincetoxicuma da isti igra u održanju ove rđe glavnu, ako ne i jedinu,
ulogu. To tim više, jer smo pregledom sastojina alepskog bora na
drugim mjestima, gdje nema zaraze, nalazili i Vincetoxicum bez rđe.


U svrhu detaljnijeg studija izvršena je polivinil-vrečicama izolacija
zarađenih mjesta na kori pojedinih borova. Ti su borovi ostavljeni radi
daljeg promatranja, a izolacijom je spriječeno rasipanje ecidiospora, pa
prema tomu i dalje širenje bolesti sa tih borova.


Zanimljivo je zabilježiti, da su jače zaraženi borovi bili sekundarno
napadnuti štetnicima. Pregledom je ustanovljeno (deter, ing. Spaić), da
su borovi sek. zaraženi sa pipom Pisodes notatum F., poznatim i opasnim
štetnikom borova. Sigurno je, da i taj sekundarni napad štetenika doprinosi
bržem propadanju zaraženih borova.


I strana literatura navodi ozbiljne štete od te rđe na drugim Pinusvrstama.
Mayor (14) je bilježi na P. montan a u Švicarskoj, a B ad
o u x (1) također na mladim nasadima običnog bora u visini 1200 m, sa
11% zaraženih stabala i 26% stabala sa zarazom grana. Borovi su stari
5—12 god. Michel i (15) je ustanovio jaku zarazu crnog bora (P. nigra


v. austriaca) u okolici Trsta, Castellani i Graniti (2) navode da je
vrlo štetna u Toscani i Emiliji također na crnom boru. P e r o 11 i (18) je
bilježi u Italiji i na P. pinastri. Domansk i (4) je utvrdio da je Cronartium
asclepiadeum glavni uzročnik sušenju običnog bora u Poljskoj. R e n-
n e r f e 11 (20) je navodi kao štetnu u Švedskoj i Finskoj. Pap e (17) je
bilježi za Njemačku, opisujući bolest sa gledišta oboljenja peonija, koja je
tamo nosilac uredo- i teleutogeneracije. Nege r (16) je konstatirao vrlo
velike zaraze običnog bora u Njemačkoj i do 80% u čistim sastojinama.
U ovoj radnji, koja ima prvenstveno zadaću upozoriti šumarsku stručnu javnost
na ovu bolest i opasnost od nje za alepski bor, ne iznosimo mikroskopske detalje
ni biometrička mjerenja ove rđe, nego će to biti predmetom druge radnje. Potpunosti
radi donosimo ovdje samo crtež ecidiospora sa bora. Također prilažemo sliku
zaraženog lista Vincetoxicum-a. Na tim se listovima na donjoj strani razviju prvo
žuto-smeđi jastučići — uredosorusi —, a kasnije mali roščići —´ teleutosorusi —
tamno smeđe boje.


E. SUZBIJANJE BOLESTI
Micelij ove rđe perenira u kori i drvu. Jednom zaraženo mjesto na
deblu ili grani rijetko abortira, nego se sve više proširuje i povećava. Bolest
može mlade biljke vrlo brzo uništiti. Vjerojatno je, da se starija stabla
jače odupiru toj bolesti (takovih stabala nismo imali na raspolaganju), ali
je i njihov rast odn. prirast smanjen. Bolest na deblu uzrokuje ekscen
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 38     <-- 38 -->        PDF

tričan rast, što je vrlo negativno za kvalitetu drveta. Nege r (16) navodi,
da su kod P. silvestrisa rijetko napadnuta stabla, starija od 25 g., te da kod
starijih stabala traje borba između biljke i rđe godinama. Ipak, navodi
Nege r (16), i nakon tog vremena svršava bolest odumiranjem onih dijelova,
koji se nalaze iznad zaraženog mjesta. Po Nege r u (16) u Njemačkoj
je bolest raširena naročito na suhim i siromašnim tlima, te na čretastim
terenima.


U našem slučaju suzbijanje ove bolesti neće biti lako provesti, jer je
nosilac uredo-i teleutogeneracije, Vincetoxicum sp. na zaraženom području
dosta raširena biljka. Teren je i suviše prostran, a da bi se Vincetoxicum
mogao posve iskorjeniti. Međutim, da se opasnost novih zaraza
smanji, potrebno je provoditi slijedeće mjere (koje šumarija Labin već
provodi):


1. Sva na deblu zaražena stabla alep. bora potrebno je odmah odstraniti
i spaliti zaražene dijelove. To treba izvršiti prije izbacivanja ecidiospora,
tj. zimi.
2. Sve zaražene grane i grančice također odrezati i spaliti zimi. Treba
prirezivat 15—20 cm ispod mjesta zaraze, da se odstrani i kora u koju je
prodro micelij tokom ljeta i jeseni.
3. Unutar samog nasada alepskog bora, kao i u njegovoj bližoj okolici
što bolje iskorijeniti Vincetoxicum. Taj rad treba vršiti stalno. Kod
podizanja novih nasada prethodno ukloniti Vincetoxicum.
4. Kod podizanja novih nasada alepskog bora u Istri prethodno pregledati
teren, te po mogućnosti izabrati takove predjele, gdje nema Vincetoxicuma.
5. Ako se u blizini mjesta, gdje se diže novi nasad, nalazi već sastojina
alepskog bora, treba istu pomno pregledati, da se utvrdi, postoji li u
njoj zaraza. To isto vrijedi i za sastojinu crnog bora, jer smo iz šumarije
Izola dobili grančicu crnog bora, također zaraženu sa Cronartium asclepiadeum.
Uzorak potječe iz blizine Ilir. Bistrice. To znači da ta rđa dolazi
u Istri i na crnom borru, samo nam nije poznat intenzitet. Budući da se
crni bor sadi u Istri već dugo godina i na većim poyrsinama, a da sada nisu
šumari opazili veće štete od te bolesti, moramo pretpostaviti, da nije toliko
raširena na crnom boru.
6. Uzgajati iz sjemena sadnice alepskog bora u potpuno izoliranim
šum. rasadnicima, gdje u okolici nema nasada alepskog i crnog bora, ni
Vincetoxicum sp., kako bi se spriječila zaraza mladih biljaka i na taj način
prenošenje zaraze.
7. Kod čišćenja i proreda sastojina alepskog (i crnog) bora obratiti
pažnju na tu bolest, prvo, da joj ustanovimo proširenje i drugo, da je uklanjamo
iz sastojine ili nasada.
Interesantna je činjenica, da se je bolest javila, za sada, samo na području šumarije
Labin na opisanom mjestu u tako jakom intenzitetu. Daljiim pregledima ustanovila
je šumarija Labin slabu zarazu (10 stabala) i u predjelima Junac—Kranjci
i Diminići nedaleko Koromačna. U tim je predjelima pronađen i Vincetoxicum, ali
je vrlo rijedak, tako da slabu zarazu borova možemo dovesti s tim u vezu. Prema
izvještaju ing. Sobola jedan je primjerak nađen i u okolici Pule. Sve to govori, da
ta rđa na alepskom boru nije u Istri sporadična, nego da je raširena, samo joj je
intenzitet slabiji, pa nije uočena. Naprotiv, zaraza je kod Drenja toliko jaka, da je
odmah uočena.


Kao što se iz izloženog vjdi borba neće biti laka. Prvo, kod čišćenja
zaraženih borova lako se manje zaražena mjesta pregledaju, a i ta dadu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 39     <-- 39 -->        PDF

dovoljno ecidiospora. Zatim, zaraza se u početku na kori ne vidi, pa se
mogu zimi odstraniti samo lanjske zaraze, gdje su već izbile ecidije. Oni
dijelovi kore, koji su zaraženi tokom vegetacije dotične godine, ne pokazuju
u jesen ili zimi (kad se čišćenje provodi) vidljive znakove zaraze,
naročito praktičaru, koji to vrši, a i stručnjaku će pojedine zaraze izbjeći.
Zato se pregled nasada, mora vršiti ponovno u maju, čim se pojave ecidije
i odmah, prije nego peridija pukne, steblo ili grane ukloniti.


Iskustva u provođenju tih mjera, kao i rezultati, postignuti u tom
radu, bit će nam dalji oslonac. Kako sve navedene mjere, u saradnji i dogovoru
s nama, šumarija Labin već provodi, možemo se nadati, da ćemo
za kratko vrijeme imati podatke, dali nam te mjere mogu posve suzbiti
zarazu ili je, barem, smanjiti na minimum. Važnost pošumljavanja naših
ogoljelih kraških terena zahtijeva od nas, da ovaj problem i dalje istražujemo.
Samo na taj način moći ćemo zaključiti, dali je u Istri moguć
uspješan uzgoj alepskog bora u predjelima, gdje uslijed prisustva zaraze
i Vincetoxicuma njegov opstanak dolazi u pitanje. Ako uzmemo u obzir
trud i velika materijalna sredstva, koja se ulažu kod pošumljavanja krša,
tada je jasno, da je pojava ove bolesti jedno važno pitanje, koje moramo
s uspjehom riješiti.


Na završetku bih zahvalio na suradnji osoblju Šumarije Labin, naročito
upravitelju, ing. T. Sobolu, te osoblju Fitosanitetske stanice Rijeka
(ing. D. Klarić), kao i mojim saradnicima u Zavodu. Istraživanja su izvršena
materijalnom pomoći Rektorata našeg Sveučilišta, pa se i ovom prilikom
zahvaljujem na pomoći.


LITEKATURA
Badou x E.: La rouille corticole du Pin sylvestre a Engelberg. — Journ. for. Suisse,
LXXXV, 12, 1934.
Ca stell an i E. i Graniti A.: Su un Verticillium parassita del Cron. asclepiadeum.
— Nuovo G. bot. it., NS, 56, 1949.
Cif err i R.: Trattato di pat. vegetale, I—III, Pavia, 1956.
Domansk i S.: Invest, on the causes of incidence of dried wood in the older Scots
pine stands in the great Polish Nat. Park at Ludwikowo. — Prace Inst. Badaw.
Lesn., 93, 1953 (ref. u Rewiew of Applied Mycology, XXXV, str. 134).
Ferrari s T.: Trattato di pat. vegetale. — I—II, Milano, 1927.
Glowack i J.: Beiträge zur Kenntniss der Kryptogamenflora der Steiermark. —
Mitteil, naturwiss. Ver., Steiermark, 28, 1891.
Haac k R.: Der Kienzopf (Peridermium pini). — Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen,
46, 3, 1914.
Josifovi ć M.: Šumska fitopatologija, Beograd, 1951.
Kle b ah n H.: Perid. pini und seine Übertragung von Kiefer zu Kiefer. — Flora,
1918., 111—112.
Klebah n H.: Offene Fragen und neue Beobachtungen über die rindenbewohnenden
Blasenroste der Kiefern. — Zt. f. Pflkrankh., XLVIII, 8, 1938.
Klebah n H.: Unters, über Cron. gentianeum v. Thüm. — Ber. d. deutsch, bot. Ges.
LVII, 2, 1939.
Lepi k E.: Pine rusts and their distribution. — Ref. u RAM, XVII, str. 280.
Lies e J.: Rostpilzerkrankungen der Waldbäume. — Mitt. deutseh. dendr. Ges.,
XL, 1928.
Mayo r A.: Notes mycologiques, VIII. — Bull. Soc. Neuchatel Sei. Nat., LVTII, 1933,
ref. u RAM, XIII, 655.
Michell i deG.: Una nuova ruggine del Pino austriaoo. — Alpe, XXIV, 1937.
Nege r F. W.: Krankheiten unserer Waldbäume. — Stuttgart, 1924.
Pap e H.: Der Filzrost der Päonie. — Blum, und Pflbau ver. Garten weit, 42/23, 1938.
Perott i R.: Note fitopathologhice per gli anni 1939—41. — Ann. Fac. Agr., Pisa,
NS, V, 1942.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1959 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Petrači ć A.: Uzgajanje šuma, I, Zagreb, 1925.


Rennerfel t E.: On our present knowledge of the »resin-top« fungus (Peridermium)
and its mode of dissemination and growth. — Svenska Akogvardsf. Tidskr.,
XLI, 4, 1943.


Schwer dtfeg er F.: Die Waldkrankheiten. — Berlin, 1957.
Soraue r P.: Handb. der Pflanzenkrankheiten, III/2, 1932, Berlin.
Vi en n o t-B ou r gi n P.: Les champignons parasites, I—II, Paris, 1949.
Voss W.: Materialien zur Pilzkunde Krains. — Verh. zool.-bot. Ges., Wien, 28, 1879.
Wettstei n R_: Vorarb. zu einer Pilzflora der Steiermark. — Verh. der zool.-bot.


Ges., Wien, 37, 1888.
Widde r F.: Unters, über forstschädl. Cronartium-Arten. — Österr. bot. Zeitschr.,
CX, 2, 1941.
Winte r G.: Die Pilze Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. — Rabenhorsts


Kryptogamenflora, 1/1, Leipzig, 1881.


EIN STARKER BEFALL VON CRONARTIUM ASCLEPIADEUM AUF PINUS
HALEPENSIS
von Prof. Dr. J. Kišpatić
Landw.-forstl. Fakultät, Zagreb


Pinus halepensis ist eine Kieferart, die in unseren submediterranischen Gebieten
Dalmatiens und Istriens sehr viel für Aufforstung der Karstgebiete mit Erfolg angewendet
wird. Es ist an vielen Orten gelungen, sehr schöne und geschlossene Bestände
zu bekommen. In einem Forstrevier in Istrien (Labin) wurde ein starker Befall des
Rindenblasenrostes in einem jungen P. halepensis — Bestand festgestellt. Die Anlage
ist sehr jung und wurde mit gut entwickelten Pflanzen in Jahre 1949. angelegt. Iinsgesammt
wurden cca 90.000 Pflanzen eingepflanzt und sie gediehen in ersten Jahren
sehr gut. Plötzlich wurde das Absterben an einigen Bäumen festgestellt. Das
erkrankte Material wurde unserem Institut zur Untersuchung abgesandt und wir haben
fesgestellt, dass es sieh um eine Peridermium-Form handelt. In der Literatur,
auch in der italienischen, haben wir keine Angaben über Peridermium-Form an Pinus
halepensis gefunden. Nur Neger in seinem Buche »Die Krankheiten unserer Waldbäume«,
Stuttgart, 1924, gibt an, dass Cronartium asclepiadeum auch auf P. halepensis vorkommt,
ohne den Fundort und Schaden zu erwähnen. Es sollte also zuerst festgestellt
werden, um welche Peridermium-Form bzw. ihr angehörende Cronartium-Art
sich handelt. Nach den Untersuchungen an Ort und Stelle wurde festgestellt, dass in
der Nähe der P. halepensis-Anlage Vincetoxicum (wahrscheinlich officinale) vom Rost
in Uredostadium, später im Teleutostadium sehr stark befallen ist. So wurde die
Vermutung ausgesprochen, dass es sich um Cronartium asclepiadeum (Peridermium
cornui) handelt. In letzten zwei Jahren künstliche Infektionen unbefallener Vincetoxicum
Pflanzen (auch ausserhalb der Kieferanlage) mit Aecidiosporen von Kiefern
waren positiv. An infizierten Pflanzen entwickelten sich reichlich Uredopusteln. So
wurde der Beweis gebracht, dass diese Peridermium-Form an P. halepensis der Art
Cronartium asclepiadeum gehört. Weitere Untersuchungen über diese gefährliche
Krankheit von P. halepensis sind in Gange. Später wurde ein schwacher Befall auch
am anderen Ort des Forstreviers Isola auf einem Schwarzkieferbaum gefunden. In
jener neuen P. halepensis-Anlage waren cca 10´°/o der jungen Bäume infiziert (am
Stamm oder an Ästen). Vincetoxicum sp. war in der Anlage überall zu finden. Da die
Anlage sehr jung ist, sind die Folgen der Krankheit sehr schwer gewessen, nämlich,
viele am Stamm befallene Bäume ausstarben und an anderen, die an Ästen infiziert
waren, haben die Bäume viele Äste durch Absterben verloren. Da Cronartium asclepiadeum
in diesem Falle erstensmal bei uns an P. halepensis gefunden war, haben wir
die Symptome genau (am Stamm und Ästen) beschrieben. Ebenso ein Überblick über
an Kiefern vorkommende Cronartium-Arten wurde gegeben, Morphologisch-histologisch
und biometrische Untersuchungen, die für die Praxis weniger interessant sind,
werden später an anderer Stelle angegeben. Bekämpfungsmassnahmen wurden empfohlen
und diese werden vom Forstrevier schon durchgeführt und zwar: 1. Das Ausrotten
sämtlicher am Stamm befallenen Bäume. 2. Das Entfernen sämtlicher erkrakten
Äste. 3. Vincetoxicum-Entfernen aus der Anlage. Da die Durchführung dieser
Massnahmen schon unternommen ist, werden wir feststellende sich die Krankheit
weiter entwickeln wird und das wird sehr wichtig für weitere Aufforstung mit P.
halepensis in Istrien sein.