DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Originalan je način obnove borovih šuma
u kojima je tlo pokriveno gustim ćilimom
mahova. Šumar Vretlin d predložio
je paljenje pokrova zelenih mahova
u proljeće i to u protivnom smjeru glavnog
vjetra. Radi zaštite sjemenjaka od opekotina
kore, zagrću se ta stabla nasipom zemlje
visokim 0,5 m sa bazom oko 1 m. Čišćenje
vatrom ponavlja se dva do tri puta
i u mladićima i to veoma oprezno naročito
podešenim upaljačima. Plodnost se tla
nakon toga znatno povisuje. Taj se postupak
obnove borovih šuma uvelike primjenjuje
na sjeveru Švedske.


Eksploataciju državnih šuma vrši u 70
do 75% osoblje šumarije. Sječu i podjelu
stabala vrše benzinskim motornim pilama
(težine 10—12 kg) pretežno kanadskih firmi,
ali ima i švedska konstrukcija od 9,5
kg. Oko 90% drveta izvlači se sa sječina
na putove konjskom vučom a samo 10%
traktorima. Na stovarišta i na mjesta splavarenja
dovozi se kamionima.


U šum. okrugu Umea nalazi se mašinska
stanica koja služi šumarstvu i poljoprivredi.
Tu su smještene jake mašine za
gradnju putova (ekskavatori, buldožeri,
drobolice itd.), mašine za obrađivanje šumskog
tla, transportne mašine i različita
oruđa. Zanimljiva je i prenosna mašina
»kambija« za okoravanje stabala u šumi.
Stanica ima i dvospratnu trušnicu snabdjevenu
najnovijim njemačkim uređajem.


Takva mašinska stanica sa radionicama


za opravke omogućuje mehanizaciju podi


zanja šuma, melioraciju tla i široku pri


mjenu u izgradnji putova. Isto tako poljo


privredne mašine omogućuju iskorišćava


nje traktora i ukazuju pomoć seljacima.


Naučni rad u šumarstvu obavlja Švedski
šumarski naučno-istraživački institut
u Štokholmu i katedre Visoke šumarske
škole.


Institut ima 7 odjela: šumarstva, botanike
i pedologije, uzgoja, zoologije, uređivanja,
genetike i nauke o radnoj snazi. Kadar
sastoji iz 150 ljudi. Od toga je 70 naučnih
i naučnoh-tehničkih saradnika. Laboratoriji
su snabdjeveni najnovijim priborom
i uređajem. Napose se ističe laboratorij
genetike koji je u posebnoj zgradi.


Zanimljivi su uređajni radovi kojima
upravlja direktor instituta prof. E. H a g-
b e g, koji je stvaralački preradio poznatu
švedsku statističku metodu uređivanja šuma.
Prije se u Švedskoj provodila inventarizacija
šuma svakih 15 godina i to metodom
vizura sa udaljenošću 15 km na sjeveru,
10 u centralnom dijelu, a na jugu (u
ovisnosti o procentu šumovitosti) 6, 5, 2 i
1 km.


Prva se taksacija sviju šuma vršila
1923.—1929. g., a druga 1938.—1952. i to
prugama širokim 10 m na sjeveru, a 20 na
jugu.


Prof. E. Hagberg predložio je da se
u čitavoj zemlji svake godine provede inventarizacija
na 20% vizura. Mjesto pruga
preporučio je kvadratne primjerne plohe
sa raznim dužinama stranica i raznim međusobnim
udaljenostima. Na krajnjem ´je
sjeveru bila stranica kvadrata 2,2 km sa
razmakom između kvadrata 8,8 km. Na
krajnjem jugu stranice su bile 1,2 km, a
udaljenost ploha 4,8 km. Udaljenost između
tih kvadrata bila je uvijek jednaka
stranici kvadrata pomnoženoj sa 4. Na taj
način, stranice kvadrata, ispružene u pravac,
kao da zamjenjuju primjernu prugu.


Na svakoj strani kvadrata položili su
po 4 kružne primjerne plohe s radijusom
od 6,64 m ili 138,15 kv. m. Razmak je krugova
bio različit i ovisio o duljini stranica
kvadrata. Na krajnjem je sjeveru razmak
iznosio 550 m, a na skrajnjem jugu 300 m.


Na kružnim primjernim plohama (bilo
ih je 16 oko svakog kvadrata) obavilo se:
izbrajanje svih stabala, izmjera promjera,
kružnih ploha i određivao tekući prirast po
dijametru. Osim toga na uglovima se kvadrata
mjerila visina stabala i prirast vršnih
izbo jaka. Osim toga, između svakog
kruga izbrojila su se stabla na tri mjesta
na jednakim udaljenostima.


Modificirani način taksacije prof. H a g-
berg a s manje utroška vremena daje
točnije podatke o promjeni prirasta i drvnoj
masi, ali ne daje posve točne karakteristike
strukture pojedinih dijelova šume.


Po metodi Hagberga vrši se evidencija
na svim vizurama svake pete godine.
Probe uzete prirasnim svrdlom istražuju
se u Institutu. Iz tih se podataka svake godine
sastavljaju grafikoni koji karakteriziraju
godišnje promjene tekućeg prirasta
drvne mase u posljednih 10 godina. Taj
način uzastopnog određivanja prirasta za
10 godina osigurava kontrolu ranijih podataka
i njihovu veću pouzdanost. Osim
toga podaci o promjeni tekućeg prirasta
drvne mase za svaku godinu omogućuju
stalnu kontrolu kvaliteta i produktivnosti
šuma i količinu sječa u tim šumama.


Zanimljiva se istraživanja vrše u odje


lu za genetiku izdvajanjem i razmnožava


njem tzv. plus-stabala tj. najboljih u sa


sfcr´ni. ´Prof. A. Gustafsson).


U istom tipu sastojine (genotipu), po


morfolosKim oznakama — obliku krošnje,


njezinom rasporedu po stablu, kutu pod


kojim leže grane spram osi stabla, njiho


voj debljini itd. — odvajaju se tzv. feno


tipovi.


456