DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 88     <-- 88 -->        PDF

iskorišćavanju sporednih proizvoda šume;


iskorišćavanju nedrvnih proizvoda;


konzerviranju i primarnoj preradi sporednih
kao i nedrvnih proizvoda šuma;


prodaji sporednih šumskih proizvoda u
sirovom i prerađenom stanju u zemlji te
njihov eksport.


Svoju djelatnost poduzeća ostvaruju u
dva sektora: šumskom i industrijskom.


U industrijski sektor spada proizvodnja
prehrambenih prerađevina kao što su produkcija
vina, voćnih sokova, marmelade,
džemova, suhih jagoda i voća, suhih gljiva
i marinada od gljiva, kao i proizvodnja
prerađevine od divljači (suhog mesa).


Šumski sektor obuhvaća: sabiranje jagoda,
šumskog voća i gljiva, uzgoj krznaša
(lisica, dabrova i si.), uzgoj vrbe, pečurki,
pčelarstvo (vlastiti industrijski pčelinjaci),
nakup divljači i meda kao i eksport
krzna od šumskih životinja.


Ovim poslovima se bavi preko 5000 stalnih
namještenika, a osim toga poduzeća
»Las« zapošljavaju seosko stanovništvo tzv.
berače, koji godišnje zarade kod sabiranja
jagoda i voća oko 130 milijuna zloti.


Godine 1957. vrijednost globalne godišnje
proizvodnje ovih poduzeća iznosila je po
jedinstvenim cijenama 638 milijuna zlota
od čega je otišlo u eksport 131 milijun zloti.
Postignuta dobit iznosila je 63 milijuna
zloti.


U slijedećoj tabeli donosimo realizaciju
proizvodnje sporednih proizvoda 1957. g. u
naturalnim pokazateljima.
Vrst proizvoda Jedin. mjera Količina


vinojagode i voćesvježe gljivevrbovo prućelisicekunedabrovimedprerađ. od divljači


tisuća litara 2.194
tona 21.800


« 1.183
« 12.790
komada 4.674
« 8.662
« 1.263
tona 1.156
« 1.774
Vrijednost eksportiranih proizvoda iznosila
je 1957. god. oko 2,513.000 dolara.


Eksportirane su slijedeće količine pro


izvoda:


Vrst proizvodasvježe kupinesušene kupinemalinovo vinodivljač kao zečevi,


jeleni, srnešljukefazani nasoljenipčelinji med


Jedin. mjera Količina
tona 5.505
« 128
« 112


« 519
« 92
« 198
« 32


i t. d.


Za godinu 1958. planirani su, kako povećana
proizvodnja, tako i povećani eksport
sporednih i nedrvnih šumskih proizvoda.


Navedeni podaci pokazuju, kako se veliki
dohodak dade ostvariti planskom proizvodnjom
i sabiranjem sporednih proizvoda
šuma.


Uzevši u obzir da je naša šumska površina
veća od one u Poljskoj, te da su naše
klimatske prilike daleko povoljnije od njihovih,
smatramo da bi se i kod nas organiziranim
radom dali izvući daleko veći
dohodci od sporednih proizvoda. Naše šumarije
oslobođene su danas od poslova sječe
i izrade u šumama, pa bi se trebale daleko
više angažirati u sabiranju sporednih
šumskih proizvoda, a i u njihovom konzerviranju
te primarnoj preradi.


Napominjemo da se poduzeća za sporedne
šumske proizvode u Poljskoj ne bave
smolarenjem. To je posao, kojim se bave
šumarije ,koje vrše također sječu i izradu
glavnih proizvoda.


R. Benić
(Obrađeno prema časopisu
»Las polski« — Nr. 12/1958).


SUME I ŠUMARSTVO U ŠVEDSKOJ


Površinea je šuma u Švedskoj 22,486.000
ha, a to je nešto više od polovice teritorija
čitave zemlje. Više od 75% šumske površine
u rukama je privatnika i dioničarskih
društava.


Pretežni je dio državnih šuma u sjevernom,
slabo naseljenom dijelu Švedske,
a privatne šume većinom su u južnim i
centralnim područjima.


Na sjeveru i u centru prevladavaju četinari:
bor i smrča, a na jugu ima nešto
lišćara. Od čitave drvne zalihe švedskih


šuma otpada na bor oko 40%, smrču oko
41%, a na lišćare, uglavnom brezu oko
19%.


Najbolju predodžbu o produktivnosti
šuma dat će nam podaci o državnom šumskom
fondu. Površina šuma države iznosi
4 miliona ha; drvna je masa 260 miliona
kub. m, pa prema tome otpada na hektar
64 kub. m. U sjevernoj Švedskoj drvna je
masa po hektaru 45—48 kub. m, u srednjoj
65—73, a u južnoj 130—245 kub. m.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Iskorišćavanje šuma ravna se po tekućem
prirastu. Tako na pr. za sve državne
šume, srednji je tekući godišnji prirast za
periodu 1952.—1953. g. 1,5 kub. m po hektaru.
Faktična godišnja sječa po hektaru
u toj istoj periodi bila je 1,33 kub. m. Tekući
prirast u raznim rajonima Švedske
varira: u sjevernim krajevima iznosi 0,75—
1,00 kub. m, u srednjim 1,30—1,70, a u južnim
4,10—4,6 kub. m.


Šumarstvo u Švedskoj spada pod ministarstvo
poljoprivrede, a stoji pod upravom
generalnog direktora. Pod šumarskom
upravom nalazi se i lov, ribarstvo, zaštita
prirode, nacionalni parkovi i uprava kraljevskim
imanjima.


Upravljanje šumama vrši se u 10 okruga.
Okrugom upravlja načelnik, koji ima
pomoćnika, tehnički personal i nekoliko pisara.
Površina šuma u sjevernim okruzima
iznosi 800.000 ha, u centralnim 500.000, a
u južnim 100.000. U svakom je okrugu 8-14
šumarija. Osoblje šumarije sačinjavaju:
šumar, njegov pomoćnik, jedan do dva
tehničara, četiri do pet lugara i lugarskih
pomoćnika.


Čitav kadar namještenika u državnoj
šumarskoj službi (zajedno sa glavnom
upravom) iznosi 1.600 ljudi. U tom je broju
250 šumara, 700 tehničara i lugara, 650
administrativaca, građevinara i saobraćajnih
inženjera.


Gospodarenje i izradbu u državnim šumama
vrši aparat šumarije vlastitim
sredstvima. Utrošak radne snage u godini
dana na pojedine vrste radova, prema podacima
šum. uprave, razvrstava se ovako:
na sječu šuma otpada 1,1 milion dana, na
izvoz 0,5 miliona, na kulturne radove 0,4
miliona, na izgradnju putova 0,4 miliona
trudodana. Na taj način više od 50% radne
snage troši se godišnje na eksploataciju.


Tri su osnovne grupe radnika. U prvoj
su oni, koji su uposleni čitave godine
u šumskom gospodarstvu. To je kadar najkvalificiranijih
radnika. Drugu grupu čine
tzv. šumski farmeri, koji se bave za svoj
račun poljoprivredom na zemlji državnog
šumskog fonda, a zato su dužni da rade u
šumi najmanje 150 dana godišnje. U treću
grupu spadaju sezonski radnici koji rade
samo zimi na sječi šuma.


Prema podacima 1951.—1953. g. srednji
je godišnji obim radova u državnim šumama
slijedeći:


Sječa i izvoz — oko 3 miliona kub. m.
Prorede se vrše na površini od 30.000 ha.
Godine 1954. proredama se prešlo 60.000
ha; sjetva i sadnja vrši se na 10—12.000
ha (gdje se zadnjih godina 80D/o kultura
obavlja sadnjom biljaka). Pomaganje prirodnoj
obnovi šuma vrši se na površini od


21.000 ha. Svake se godine izgradi 300—320
km. šum. putova. Mreža je puteva u rajonu
Štokholma tako gusta, da je na najudaljenije
mjesto u šumi tek 0,5 km daleko.
Pa i u sjevernim šumama Švedske nagusto
su izgrađeni putovi.
U svrhe isušivanja zamočvarenih čestica
godišnje se kanalizira 350 km.


U južnim i centralnim područjima odavno
su bile vođene jake prorede koje su
prelazile u glavne sječe ili u neredovne
preborne, a najviše u postupno oplodne. U
sjevernim područjima primjenjivale su se
preborne i čiste sječe s velikim brojem sjemenjaka.


Taj je način sječa, naročito na sjeveru,
doveo do rijetkog obrasta, do umanjene
vrijednosti šuma i nije bio garancija za
njihovu obnovu. Danas međutim u rajonu
Štokholma, tamo gdje preborne ili postupno
oplodne sječe nisu dale pozitivne rezultate,
provode se čiste sječe.


U švedskim šumama nema sastojina
omeđašenih prosjekama u obliku paralelograma,
nego prirodnim granicama ili putovima.


Smjer i način sječa nije fiksiran. Mjesto
gdje će i kako će se sjeći određuje šumar
prema ustanovljenom tekućem prirastu.
Taj prirast može posjeći u proredama,
a može ga izvaditi i kao glavni prihod.
Pravilo je međutim, da se čistom sječom
ruše jako prorijeđene sastojine koje ne bi
valjalo dalje ostavljati, jer bi vodilo sniženju
produktivnosti tla.


Pri oplodnim i prebornim sječama šume
se obnavljaju prirodnim putom. Međutim,
tamo gdje nije dovoljno prirodno pošumljenje,
vrši se sjetva ili sadnja bora i
smrče. Zadnjih se godina u pravilu primjenjivalo
ovo posljednje i to na površinama
koje su eksploatirane čtetom sječom.


Švedski su se šumari zainteresirali za
Sukačevljev ariš i unose ga u šume. Sjemenom
uzetim iz arhangelske oblasti posijane
su na sjeveru kulture koje relativno
dobro uspijevaju. Na 500 m visine ariš
je sa 49 godina dao 250 kub. m po hektaru.
Obrast je 0,7, srednja visina 17 m, a srednji
promjer 22 cm. Taj je ariš plodan, pa
se suvišne biljčice presađuju i iskorišćuju
za nove kulture.


Obnova borovih šuma, kako se prije
prakticirala, nije mogla zadovoljiti. Pođmladak
izrastao pod sjemenjacima nije valjao.
Zato se sada odmah nakon što je površina
naplođena posijeku sjemenjaci. (To
negativno djelovanje sjemenjaka na podmladak,
njegovu biološku suštinu, nisu
mogli razjasniti švedski šumari. Utjecaj se
njihov vidi čak i onda kad je na hektaru
samo 4—5 sjemenjaka).


455
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Originalan je način obnove borovih šuma
u kojima je tlo pokriveno gustim ćilimom
mahova. Šumar Vretlin d predložio
je paljenje pokrova zelenih mahova
u proljeće i to u protivnom smjeru glavnog
vjetra. Radi zaštite sjemenjaka od opekotina
kore, zagrću se ta stabla nasipom zemlje
visokim 0,5 m sa bazom oko 1 m. Čišćenje
vatrom ponavlja se dva do tri puta
i u mladićima i to veoma oprezno naročito
podešenim upaljačima. Plodnost se tla
nakon toga znatno povisuje. Taj se postupak
obnove borovih šuma uvelike primjenjuje
na sjeveru Švedske.


Eksploataciju državnih šuma vrši u 70
do 75% osoblje šumarije. Sječu i podjelu
stabala vrše benzinskim motornim pilama
(težine 10—12 kg) pretežno kanadskih firmi,
ali ima i švedska konstrukcija od 9,5
kg. Oko 90% drveta izvlači se sa sječina
na putove konjskom vučom a samo 10%
traktorima. Na stovarišta i na mjesta splavarenja
dovozi se kamionima.


U šum. okrugu Umea nalazi se mašinska
stanica koja služi šumarstvu i poljoprivredi.
Tu su smještene jake mašine za
gradnju putova (ekskavatori, buldožeri,
drobolice itd.), mašine za obrađivanje šumskog
tla, transportne mašine i različita
oruđa. Zanimljiva je i prenosna mašina
»kambija« za okoravanje stabala u šumi.
Stanica ima i dvospratnu trušnicu snabdjevenu
najnovijim njemačkim uređajem.


Takva mašinska stanica sa radionicama


za opravke omogućuje mehanizaciju podi


zanja šuma, melioraciju tla i široku pri


mjenu u izgradnji putova. Isto tako poljo


privredne mašine omogućuju iskorišćava


nje traktora i ukazuju pomoć seljacima.


Naučni rad u šumarstvu obavlja Švedski
šumarski naučno-istraživački institut
u Štokholmu i katedre Visoke šumarske
škole.


Institut ima 7 odjela: šumarstva, botanike
i pedologije, uzgoja, zoologije, uređivanja,
genetike i nauke o radnoj snazi. Kadar
sastoji iz 150 ljudi. Od toga je 70 naučnih
i naučnoh-tehničkih saradnika. Laboratoriji
su snabdjeveni najnovijim priborom
i uređajem. Napose se ističe laboratorij
genetike koji je u posebnoj zgradi.


Zanimljivi su uređajni radovi kojima
upravlja direktor instituta prof. E. H a g-
b e g, koji je stvaralački preradio poznatu
švedsku statističku metodu uređivanja šuma.
Prije se u Švedskoj provodila inventarizacija
šuma svakih 15 godina i to metodom
vizura sa udaljenošću 15 km na sjeveru,
10 u centralnom dijelu, a na jugu (u
ovisnosti o procentu šumovitosti) 6, 5, 2 i
1 km.


Prva se taksacija sviju šuma vršila
1923.—1929. g., a druga 1938.—1952. i to
prugama širokim 10 m na sjeveru, a 20 na
jugu.


Prof. E. Hagberg predložio je da se
u čitavoj zemlji svake godine provede inventarizacija
na 20% vizura. Mjesto pruga
preporučio je kvadratne primjerne plohe
sa raznim dužinama stranica i raznim međusobnim
udaljenostima. Na krajnjem ´je
sjeveru bila stranica kvadrata 2,2 km sa
razmakom između kvadrata 8,8 km. Na
krajnjem jugu stranice su bile 1,2 km, a
udaljenost ploha 4,8 km. Udaljenost između
tih kvadrata bila je uvijek jednaka
stranici kvadrata pomnoženoj sa 4. Na taj
način, stranice kvadrata, ispružene u pravac,
kao da zamjenjuju primjernu prugu.


Na svakoj strani kvadrata položili su
po 4 kružne primjerne plohe s radijusom
od 6,64 m ili 138,15 kv. m. Razmak je krugova
bio različit i ovisio o duljini stranica
kvadrata. Na krajnjem je sjeveru razmak
iznosio 550 m, a na skrajnjem jugu 300 m.


Na kružnim primjernim plohama (bilo
ih je 16 oko svakog kvadrata) obavilo se:
izbrajanje svih stabala, izmjera promjera,
kružnih ploha i određivao tekući prirast po
dijametru. Osim toga na uglovima se kvadrata
mjerila visina stabala i prirast vršnih
izbo jaka. Osim toga, između svakog
kruga izbrojila su se stabla na tri mjesta
na jednakim udaljenostima.


Modificirani način taksacije prof. H a g-
berg a s manje utroška vremena daje
točnije podatke o promjeni prirasta i drvnoj
masi, ali ne daje posve točne karakteristike
strukture pojedinih dijelova šume.


Po metodi Hagberga vrši se evidencija
na svim vizurama svake pete godine.
Probe uzete prirasnim svrdlom istražuju
se u Institutu. Iz tih se podataka svake godine
sastavljaju grafikoni koji karakteriziraju
godišnje promjene tekućeg prirasta
drvne mase u posljednih 10 godina. Taj
način uzastopnog određivanja prirasta za
10 godina osigurava kontrolu ranijih podataka
i njihovu veću pouzdanost. Osim
toga podaci o promjeni tekućeg prirasta
drvne mase za svaku godinu omogućuju
stalnu kontrolu kvaliteta i produktivnosti
šuma i količinu sječa u tim šumama.


Zanimljiva se istraživanja vrše u odje


lu za genetiku izdvajanjem i razmnožava


njem tzv. plus-stabala tj. najboljih u sa


sfcr´ni. ´Prof. A. Gustafsson).


U istom tipu sastojine (genotipu), po


morfolosKim oznakama — obliku krošnje,


njezinom rasporedu po stablu, kutu pod


kojim leže grane spram osi stabla, njiho


voj debljini itd. — odvajaju se tzv. feno


tipovi.


456