DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 88     <-- 88 -->        PDF

iskorišćavanju sporednih proizvoda šume;


iskorišćavanju nedrvnih proizvoda;


konzerviranju i primarnoj preradi sporednih
kao i nedrvnih proizvoda šuma;


prodaji sporednih šumskih proizvoda u
sirovom i prerađenom stanju u zemlji te
njihov eksport.


Svoju djelatnost poduzeća ostvaruju u
dva sektora: šumskom i industrijskom.


U industrijski sektor spada proizvodnja
prehrambenih prerađevina kao što su produkcija
vina, voćnih sokova, marmelade,
džemova, suhih jagoda i voća, suhih gljiva
i marinada od gljiva, kao i proizvodnja
prerađevine od divljači (suhog mesa).


Šumski sektor obuhvaća: sabiranje jagoda,
šumskog voća i gljiva, uzgoj krznaša
(lisica, dabrova i si.), uzgoj vrbe, pečurki,
pčelarstvo (vlastiti industrijski pčelinjaci),
nakup divljači i meda kao i eksport
krzna od šumskih životinja.


Ovim poslovima se bavi preko 5000 stalnih
namještenika, a osim toga poduzeća
»Las« zapošljavaju seosko stanovništvo tzv.
berače, koji godišnje zarade kod sabiranja
jagoda i voća oko 130 milijuna zloti.


Godine 1957. vrijednost globalne godišnje
proizvodnje ovih poduzeća iznosila je po
jedinstvenim cijenama 638 milijuna zlota
od čega je otišlo u eksport 131 milijun zloti.
Postignuta dobit iznosila je 63 milijuna
zloti.


U slijedećoj tabeli donosimo realizaciju
proizvodnje sporednih proizvoda 1957. g. u
naturalnim pokazateljima.
Vrst proizvoda Jedin. mjera Količina


vinojagode i voćesvježe gljivevrbovo prućelisicekunedabrovimedprerađ. od divljači


tisuća litara 2.194
tona 21.800


« 1.183
« 12.790
komada 4.674
« 8.662
« 1.263
tona 1.156
« 1.774
Vrijednost eksportiranih proizvoda iznosila
je 1957. god. oko 2,513.000 dolara.


Eksportirane su slijedeće količine pro


izvoda:


Vrst proizvodasvježe kupinesušene kupinemalinovo vinodivljač kao zečevi,


jeleni, srnešljukefazani nasoljenipčelinji med


Jedin. mjera Količina
tona 5.505
« 128
« 112


« 519
« 92
« 198
« 32


i t. d.


Za godinu 1958. planirani su, kako povećana
proizvodnja, tako i povećani eksport
sporednih i nedrvnih šumskih proizvoda.


Navedeni podaci pokazuju, kako se veliki
dohodak dade ostvariti planskom proizvodnjom
i sabiranjem sporednih proizvoda
šuma.


Uzevši u obzir da je naša šumska površina
veća od one u Poljskoj, te da su naše
klimatske prilike daleko povoljnije od njihovih,
smatramo da bi se i kod nas organiziranim
radom dali izvući daleko veći
dohodci od sporednih proizvoda. Naše šumarije
oslobođene su danas od poslova sječe
i izrade u šumama, pa bi se trebale daleko
više angažirati u sabiranju sporednih
šumskih proizvoda, a i u njihovom konzerviranju
te primarnoj preradi.


Napominjemo da se poduzeća za sporedne
šumske proizvode u Poljskoj ne bave
smolarenjem. To je posao, kojim se bave
šumarije ,koje vrše također sječu i izradu
glavnih proizvoda.


R. Benić
(Obrađeno prema časopisu
»Las polski« — Nr. 12/1958).


SUME I ŠUMARSTVO U ŠVEDSKOJ


Površinea je šuma u Švedskoj 22,486.000
ha, a to je nešto više od polovice teritorija
čitave zemlje. Više od 75% šumske površine
u rukama je privatnika i dioničarskih
društava.


Pretežni je dio državnih šuma u sjevernom,
slabo naseljenom dijelu Švedske,
a privatne šume većinom su u južnim i
centralnim područjima.


Na sjeveru i u centru prevladavaju četinari:
bor i smrča, a na jugu ima nešto
lišćara. Od čitave drvne zalihe švedskih


šuma otpada na bor oko 40%, smrču oko
41%, a na lišćare, uglavnom brezu oko
19%.


Najbolju predodžbu o produktivnosti
šuma dat će nam podaci o državnom šumskom
fondu. Površina šuma države iznosi
4 miliona ha; drvna je masa 260 miliona
kub. m, pa prema tome otpada na hektar
64 kub. m. U sjevernoj Švedskoj drvna je
masa po hektaru 45—48 kub. m, u srednjoj
65—73, a u južnoj 130—245 kub. m.