DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Afrike (2 četinjače i 70 listača), Azije (21
četinjače i 32 listače), Australije i Nove
Zelandije (7 četinjača i 26 listača).


Na kraju knjige dan je stvarni registar
i registar vrsta drveta.


Priručnik je pisan lako, jasno 1 pregledno.
Sadržaj priručnika bogato je ilustriran
(ukupno´254 slika). Djelo prof. H. Knuchela
može korisno poslužiti kao informativni
priručnik za stručnjake i praktičare,
koji rade u našoj drvnoj industriji i trgovini
drvetom. I. Horvat


Deutsche forstliche Bibliographie (Njemačka
šumarska bibliografija). Od 1. siječnja
1957. izlazi kvartalno. Cijena je za
1957. godinu 25 DM. — Naručuje se kod:
Die Deutsche Zentralstelle für forstliche
Bibliographie, Freiburg i, Br., Bertoldstrasse
17.


Smatramo, da bi ovaj četvrtgodišnjak
trebao biti u svakoj savremenoj šumarskoj
biblioteci, jer je potreban i praktičaru i
studentu i profesoru, tim više, jer sadržaje
literaturu u njemačkom jeziku, koji je
kod nas poznatiji od ostalih stranih jezika.


Arbeitswissenschaft (Nauka o produktivnosti
rada). Dr. Hubert Hugo Hilf,
profesor na sveučilištu u Hamburgu. 341
str. sa 202 slike. Izašla u nakladi: Carl
Hanser — Verlag, München, 1957. Cijena
S 217,60 (austrijskih šilinga).


Autor, sveučilišni prof, u Hamburgu iz


nio je u ovoj knjizi podatke svog dugo


godišnjeg rada i iskustva. Za čitavo djelo


značajan je citat, koga je pisac upotrebio


za jedno poglavlje: »Ništa nije praktičnije


od pravilne teorije«. Osobito valja istaci


instruktivne slike, koje upotpunjuju i


objašnjavaju svako poglavlje ovog vrijed


nog djela. Prof. Hilf nije samo praktičar


i učenjak nego i filozof svoje struke, koju


obrađuje i osvjetljuje sa visokog stajališta


biološke, fiziološke nauke i psihologije. Kri


tika smatra, da je ovaj Hilfov rad na tako


visokom niveau-u, kako se rijetko može


naći među naučnim djelima.


Forstwirtschaftliches Fachwörterbuch


(Šumarski stručni rječnik). Russisch-
Deutsch u. Deutsch-Russisch. Von dr. fo


rest. Erwin Buchholz und Dr. Michael
Klemm . VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin, 1957. 422 stranice. Cijena
S 148,90 (austrijskih šilinga).


Prvi su takvi rječnici izašli 1889. i 1896.,
a 40 godina nakon toga tek 1936. pojavio
se rusko-englesko-francusko-njemački tehnički
rječnik za šumarske inženjere (na
850 str.). Međutim i on je zastario, pa je
struci trebalo dati takvo djelo, koje će odgovarati
savremenim zahtjevima šumarstva.
U tom četvoro jezičnom rječniku nalaze
se termini: šumarski, drvno-industrijski,
tehnološki, botanički, zoološki i zaštite
šuma. Ovo novo djelo poznatog nam stručnjaka
bilo je nesumnjivo potrebno i ispunilo
posvema svoj zadatak naročito time,
što je rađeno solidno kao i svi drugi radovi
prof. Buchholz-a.


Die Robinie und ihr Holz. Von Prof. Dr.


Kurt G ö h r e. Deutscher Buuernverlag,


Berlin 1952. 344 str., 230 slika, 55 tablica.


Cijena 13,50 ist. njem. maraka.


Ovo je djelo o bagremu zajednički rad
petorice stručnjaka. D. W. Ertel d obradio
je rasten je i prihode, koje daje bagrem
na području Nj. D. R.; prof. Sc amo ni
sistem korijenja starijih bagrema; prof.
Lies e njegovu strukturu li bolesti; prof.
Göhr e tehnološka svojstva i upotrebu
drveta, a prof. Krue l obradio je životinje
— neprijatelje bagrema. Budući, da su
veoma protivurječna shvaćanja o uzgojnoj
i gospodarskoj važnosti bagrema, opravdano
je, da se na temelju provedenih istraživanja
preispitaju dosadašnji nazori. Poznato
je, da je tu sjeveroameričku vrst donio
u Francusku prof. Robin 1601. god.
(i da to prvo zasađeno stablo još i danas
postoji), a i to, da se njezino šumarsko značenje
osporava sve odonda, pa do dana današnjeg.
Ipak, ne može se zanijekati velika
gospodarska važnost bagrema, osobito za
Madžarsku i Rumunjsku.


Rezultat svih ispitivanja u Nj. D. R. bio


je pozitivan. Razlozi su: velik prirast, do


bra svojstva drveta, skromni zahtjevi, spo


sobnost za zaštitu od erozije itd. Problem


je samo u tome, odakle da se nabavi sjeme,


koje će najbolje odgovarati uslovima kraja


u koji se prenosi. Đ. K.


ISKORISCIVANJE SPOREDNIH I NEDRVNIH PROIZVODA ŠUMA U POLJSKOJ


Sakupljanje, uzgoj i prerada sporednih
šumskih proizvoda organizirani su u NR
Poljskoj putem posebnih državnih poduzeća
»Las«, koja stoje pod centralnom
upravom za sporedne šumske, proizvode
(Centralni Zarzad Lesnej Produkciji Niedrzewnej).
Ova uprava objedinjuje 15 poduzeća
za iskorišćavanje sporednih šumskih


proizvoda sa 62 stalne baze i niz sezonskih
punktova. Osim toga u niz jedinica podređenih
poduzećima ulazi: 15 uzgojnih farma
krznaša, 15 gospodarstava za uzgoj vrbe
i 12 gospodarstava za uzgoj gljiva.


Djelatnost poduzeća »Las« za iskorišćivanje
sporednih šumskih proizvoda sadržana
je u: