DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 83     <-- 83 -->        PDF

U dane 2. i 3. X. o. g. održani su referati
domaćih i stranih delegata iz područja
geneze, kartografije i klasifikacije tala.
Nakon uvodne riječi predsjednika društva
prof. dr. N. Pavičevića, te pozdrava predsjednika
Komisije za genezu, klasifikaciju
i kartografiju tala — prof. dr. V. Neugebauera
i predsjednika Sekcije za proučavanje
tla NRH dr. B. Juga — održani su
referati. Prof. dr. V. Neugebauer (Jugoslavija)
održao je referat pod naslovom: »Tla
Južne Evrope«, zatim prof. dr. B. Vovk
(Jugoslavija): »Principi klasifikacije tala u
zapadnom planinskom ipodručju Jugoslavije
«. Predstavnik Bugarske prof. dr. Kojnov
održao je referat »Klasifikacija tala
u Bugarskoj«. Zatim je pročitan referat
koji je poslao prof. dr. Oznygur iz Turske
pod naslovom »Kartografiranje i klasifikacija
tla u Turskoj«. Nadalje su održali
referate akademik prof. Tjurin (SSSR):


»Program rada na sastavu jedinstvene klasifikacije
i jedinstvene pedološke karte
Evrope«, te akademik Gerasimov: »Cimetna
tla — glavni genetski tip tala sredozemnih
(aridnih subtropskih) oblasti« i referat
»Što su to smolnice?«


Po referatima održana je diskusija, a
zatim su prikazani diapozitivi tala iz područja
ekskurzije po Hrvatskoj (sa trase
Zagreb—Rijeka).´ Time je završen I. dio
konferencije.


U dane 4.—10. X. o. g. učestvovali su
stranci i domaći delegati na terenskom
dijelu programa — ekskurziji. Cilj ekskurzije
bio je obilazak i pregled tala u okolini
Zagreba, zatim Gorskog Kotara, Istre,
Slovenije, Istočne Slavonije i Srbije. Tom
prilikom pregledano je u okolini Zagreba
nekoliko tipova tala (pseudoglej, rendzina,
smeđe karbonatno tlo, zatim tla na prelazu
od podzolastih pseudoglej tala kaTiidrogenim
tlima). Na području šumarije Zalesina
podzoli i smeđa podzolasta tla
(»brown podzolic«). U Istri su pregledane
istarske crvenice, smeđa karbonatna tla na
flišu, rendzine, u Sloveniji beskarbonatna
smeđa tla i u Istočnoj Slavoniji lesivirano
(isprano) smeđe tlo na lesu. U Srbiji učesnici
ekskurzije imali su prilike vidjeti gajnjače,
gajnjače u opodzoljavanju, smolnice
i podzole.


U toku terenskog dijela (ekskurzije) raspravljana
su mnoga pitanja u vezi postanka
i razvoja pojedinih tipova tala. U tom
pogledu postignuta je gotovo uvijek saglasnost
svih učesnika. O nazivima pojedinih
tipova tala bilo je suprotnih mišljenja, te
je dogovoreno da se to pitanje još detaljnije
raspravi kako bi se u tom pogledu postigla
jedinstvenost i time olakšala izrada i
upotreba pedološke karte Evrope.


Poslije ekskurzije održano je 10. X. o. g.
završno zasjedanje u Beogradu na kojem
je raspravljano pitanje klasifikacije tala
Južne i Jugoistočne Evrope. Pored toga na
ovom zasjedanju donesen je zaključak da
se u toku 1959. godine izradi pedološka
karta Jugoslavije koja će poslužiti i kao
prilog sastavu međunarodne pedološke karte
Evrope.


Dalje je konstatirano da je za izradu
pedološke karte potrebno u prvom redu
razraditi legendu karte koja mora biti jedinstvena
u pogledu naziva tipova tla.
Karta treba da sadrži i sinonime za pojedinu
klasifikacionu jedinicu.


Time je 10. X. o. g. ovaj kongres završen.
Ing. Kalinić-Bojanin Mirjana


DESETGODIŠNJICA OSNUTKA I RADA
SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE
DRVNE STRUKE U VIROVITICI


Koncem školske godine 1957./58. navršilo
se 10 godina od osnivanja i 10 godina
rada Srednje tehničke škole drvne struke
u Virovitici. Vrijedno je da se nakon 10
godina života i rada osvrnemo na rezultate
toga rada. Rezultat se može sažeto izraziti
sa 203 dosada diplomirana tehničara na
navedenoj školi. Proslava desetgodišnjice
obavljena je u krugu bivših učenika škole
pod pokroviteljstvom predsjednika Narodnog
odbora kotara Virovitica. Od svršenih
učenika na sastanku je prisustvovalo preko
100 učenika.


U čast desetgodišnjice osnutka škole
priređena je izložba, na kojoj su prikazani
grafički radovi učenika, rad literarne sekcije,
dramske sekcije, folklorne sekcije,
fiskulturna djelatnost, učila, projekti novog
školskog prostora i dr.


Na dan 22. VI. 1958. održan je sastanak
u vijećnici Narodnog odbora općine Virovitica.
Cilj je sastanka bio, da zainteresirani
faktori čuju neposredno od učenika do
koje mjere je škola uspjela da ostvari traženi
i željeni lik tehničara, koji je potreban
našoj drvnoj industriji, te da ocijene
da li su iskorištene sve mogućnosti. Ovaj
sastanak trebao je da doprinese nove podatke
o stvaranju lika drvno-industrijskog
tehničara za primarnu mehaničku preradu
drveta i uslove, koje škola treba da ima
da ovakav lik može što bolje i lakše ostvariti.


Direktor škole je održao predavanje o
stanju kadrova, o značaju i ulozi tehničkih
kadrova u drvnoj industriji, o ulazi i značaju
Srednje tehničke škole Virovitica za


449