DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Dotacije za redovne radove na uzdržavanju,
trebalo bi uklopiti kao aneks u budžet
kotareva, a investicije za radove na
pošumljavanje mogle bi se osigurati davanjem
zainteresiranih grana privrede, zatim
iz općeg investicionog fonda, te fonda
za unapređenje šumarstva.


Da bi se smanjili rashodi šumarija, trebalo
bi predložiti izmjenu propisa po kojima
bi se ove oslobodile društvenih obaveza
— doprinosa fonda za unapređenje
šumarstva kamata na osnovna sredstva,
amortizacije i obaveze plaćanja zemljarine.
Također bi propisom trebalo odrediti
da se za sezonsku radnu snagu plaća smanjen
doprinos za socijalno osiguranje.


Nakon opširne diskusije došlo se je do
zaključka, da bi za potrebe šumarstva na
Kršu, najbolje odgovaralo da se financiranje
vrši prema odredbama Osnovne
Uredbe o ustanovama sa samostalnim financiranjem,
i da se ne primjenjuju propisi
čl. 50. Zakona o doprinosu iz dohotka
privrednih organizacija.


Analizom prihoda i rashoda pokazale su
se tri varijante u kojima manjak oscilira
od 81.000 do 235.000 Din.


Komisija je također razmatrala problem
financiranja pasivnih šumarija Narodnih
odbora kotara Dubrovnik, Makarska, Split,
Šibenik, Zadar, Rijeka i Pula i nakon iscrpnih
analiza prihoda i rashoda ovih šumarija
po planu za 1959. godinu utvrdila
je slijedeće:


U 1958. g. šumarije navedenog područja
našle su se u naročito teškom financijskom
stanju uslijed toga, š.to društvenim planom
kako Republike tako i NOK-a i općina nije
bilo obuhvaćeno pokriće viškova rashoda
nad prihodima, uslijed čega je dovedeno
u pitanje održavanje šumarske službe, a
pogotovo izvršenje zadataka postavljenih
perspektivnim planovima.


Iz pregleda proračuna prihoda i rashoda
za 1959. g. navedenih pasivnih šumarija
proizlazi, da su prihodi planirani u
ukupnom iznosu od Din 188,182.000, a rashodi
od Din 424,019.000, tako da višak rashoda
nad prihodima iznosi Din 235,837.000.


Prednjim iznosima šumarije su planirale
samo rashode održavanja službe i najnužnijih
radova, kao što su: redovno pošumljavanje,
zaštita šuma, najvažniji radovi
u rasadnicima, melioracije, njega, očetinjavanje
i uređivanje šuma, a prihode do
maksimalnih mogućnosti.


Obzirom na pomanjkanje financijskih
sredstava šumarije su prednje radove planirale
u ograničenom obimu i to: melioracije
šuma 1.600 ha, njege šuma 519 ha,
pošumljavanja 823 ha i uređivanje šuma


11.500 ha.
Uslijed spomenutog pomanjkanja financijsikh
sredstava već u 1958. godini nisu se
mogli izvršiti Društvenim planom za 1958.
godinu predviđeni zadaci, a to je povećanje
radova na melioracijama šuma kao i
njezin šuma, te ocetinjavanju u odnosu na
1957. g. za 15%>.


Iz napred izloženog proizlazi, da višak
rashoda nad prihodima, ne uzimajući u
obzir radove investicionog karaktera, kako
je napred rečeno, iznosi 235,847.000 Din i
da treba naći mogućnosti, da ih se pokrije.


U tu svrhu komisija predlaže:


da se najprije smanji veličina rashoda
šumarija na taj način, što bi se oslobodili
društvenih obaveza i to doprinosa fonda za
unapređenje šumarstva, kamata na osnovna
sredstva, amortizacije i obaveze plaćanja
zemljarine.


U tom slučaju smanjio bi se znatno višak
rashoda.


Pošto se šumarska služba na ovom području
mora održati radi izuzetne važnosti,
koju ta služba na tom području ima, predlaže
se, da se višak rashoda nad prihodima
pokrije iz sredstava budžeta Narodnih
odbora.


Da bi se prednje mjere mogle provesti,
potrebno* je da se financijsko (poslovanje
spomenute šumarije odvija isključivo prema
odredbama osnovne Uredbe o ustanovama
sa samostalnim financiranjem i da
se na iste ne primjenjuju propisi čl. 50.
Zakona o doprinosu iz dohotka privrednih
organizacija kao i drugi propisi doneseni
na osnovu njega, nadalje odredbe Zakona


o sredstvima privrednih organizacija, te
da se izmjenom propisa o zemljarini oslobode
obaveze plaćanja zemljarine, a novim
Saveznim društvenim planom za 1959.
godinu i u buduće doprinosa fondu za unapređenje
šumarstva iz prihoda šumske takse.
U pogledu investicionog (pošumljavanja
koje se prema perspektivnom planu predviđa
u obimu od 2.620 ha, u 1959. g. sa potrebnim
sredstvima od 400,500.000 Din
predlaže se, da se ono financira iz:


1. Sredstva zainteresiranih privrednih
grana;
2. Fonda za unapređenje šumarstva;
3. Općeg investicionog fonda.
Na koncu se ističe, da je i prirodno da
se šumarije na Kršu, koje nemaju mogućnosti
akumulacije prihoda uslijed deficitarnosti
drvnih masa, tretiraju kao i sve
ostale ustanove sa samostalnim financiranjem,
koji samo djelomično pokrivaju rashode
svojim prihodima.


Ing. Würth Milivoj


445