DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 78     <-- 78 -->        PDF

dovoljno objašnjeno na Svajetovanju o
Kršu u Splitu. Uloga šumarstva na kršu
naime nije u produkciji drvne mase za
tržište, već u melioraciji tla. Pitanje krša
mogu se rješavati samo po principu integralne
melioracije. Zadaća šumarstva je u
prvom redu očuvanje sadaniih kapaciteta
i njihovo racionalno korištenje, zatim melioracija
degradiranih šikara. Obim radova
ovisan je o mogućnost: finansiranja i radnoj
snazi. Radnu snagu bi trebalo organizirati
na dobrovoljnoj bazi, a financiranje
putem zainteresiranih grana (željeznica, turizam,
armija, elektroprivreda i dr. kao i
iz fonda za unapređenje šumarstva). Za
izvođenje tih radova potrebni su projekti
s ekonomskim obrazloženjem. Sama organizacija
ovisi o ekonomskoj mogućnosti, te
veličini i obimu radova. Drug Horvat predlaže
za diskusiju slijedeću šemu organizacije:


1. Naučno-istraživačku i upravno nadzornu
službu posve odijeliti od operativne
službe, a nju osnivati tamo gdje vlada interes,
jer je samim tim i financiranje olakšano.
2. Mjere koje su potrebne ne mogu se
provesti bez određenog Zakona. Zakon o
eroziji nije dovoljan, jer se ne odnosi na
površine gdje je tlo već odneseno. Zato je
potrebno donijeti posebno Zakon o Kršu.
3. Pri kotaru bi trebalo osnovati kotarsku
inspekciju za melioraciju i šumarstvo,
koja bi kontrolirala primjenu propisa i
tehničku kontrolu radova. Pri NOO da
bude nadzorništvo sa ispostavama na terenu
(s nadzornicima). Tu upravnu službu
trebala bi usmjeravati republička komisija
za Krš, te kotarska i općinska komisija
za Krš.
4. Izvođenje radova bilo bi prepušteno
poduzeću ili ustanovi za melioraciju sa sekcijama
na terenu. Bio bi potreban i projektni
biro za melioraciju u šumarstvu, u
koji bi se mogla pretopiti sadanja sekcija
za uređivanje šuma.
Ing. C o 1 o v ić — smatra da su sadanje
mogućnosti finansiranja premale, da bi se
mogli poduzimati radovi šireg opsega, pa
prema tome nema smisla mijenjati ni sađanju
organizaciju šumarske službe. Za
ove mogućnosti je postojeća organizaciona
forma uz male izmjene zadovoljavajuća,
jer je svaka organizaciona jedinica u mogućnosti
da obavi manje radove na svom
području.


Stvaranje operativnog tijela za rješavanje
integralne melioracije je moguće u
pitanjima rješavanja i izvođenja tih radova
u slivovima (Cetina), ali bi to mogla
i sama šumarija, kako je to već i praksa
pokazala.


Po pitanju finansiranja smatra da dosadanji
način — dotacije iz Republičkog
fonda — ne odgovara potrebama. Trebalo
bi preći na budžetsku ustanovu.


Veoma je važno održati sadanju šumarsku
službu, jer kada bi lugarska služba bila
makar i samo par mjeseci dovedena u pitanje
propali bi i oni objekti, koji su do
sada sačuvani. Takova organizacija lugarske
službe je neophodna pri vođenju bilo
kojeg posla.


Sa >mišljenjem ing. Čoloviea složili su
se uglavnom i ostali diskutanti (Tkalčić,
Pužar).


Drug sekretar Šiljan: Komisija treba voditi
računa o slijedećem:


1. da se nađe rješenje kako u sadašnjoj
situaciji održati šumarsku službu kakva je
ona sada (s izvjesnim korekcijama). S time
je vezano pitanje propisa — pasivne
šumarije treba osloboditi od društvenih
davanja i obaveza. One treba da ostanu
budžetske ustanove, a djelokrug rada da
ostane isti. Šumarije treba da se oslobode
plaćanja zemljarine za one površinei koje
nisu ekonomske šume. Neophodan je poseban
zakon o kršu.
Investiciona politika se ne može uopće
prilagoditi zahtijevima krša, dok ne bude
naša zemlja u mogućnosti da odvoji određena
sredstva za te potrebe. Prema tome
nema smisla govoriti o osnivanju nekih
novih- ustanova kad ne postoje sredstva.


Ing. Novaković je zatim predložio, da se
pređe na konkretne zadatke komisije. Ova
Komisija za Krš pri Poljoprivredno-šumarskoj
komori treba da konstantno radi
na unapređenju radova i organizacije na
kršu. Diskusija druga sekretara nametnula
je rješavanje momentalnog i hitnog zadatka
ove komisije, da odmah razmotri pitanje
financiranja postojeće šumarske službe
na kršu tokom 1959. godine, te da u
tom pravcu analize potreba, podnese´ prijedloge
Sekretarijatu za šumarstvo.


Dne 17. i 18. X. 1958. nastavljen je rad
komisije za Krš.
Rad komisije obuhvatio je dva zasebna
dijela:


1. razmatranje mogućnosti održavanja
sadanje šumarske službe na Kršu i
2. pitanje osiguranja financijskih sredstava
za investicione radove.
Komisija je razradila detaljnu analizu
prihoda i rashoda šumarije po kotarevima.
U prihode su uračunate maksimalne
mogućnosti koji je neophodan za održavanje
same službe. Na osnovu tih podataka
treba razmotriti organizacionu formu,
koja bi najbolje odgovarala potrebama šumarstva
na kršu i koja bi osigurala normalan
rad i razvoj.´