DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Ukoliko se dobije pristanak da u Poljsku
može da ide delegacija od 5 članova,
četvrtog i petog delegata odrediće naknadno
Društvo BiH, odnosno Društvo Hrvatske.


Ekskurzija sa Bugarskom odlaže se do
daljeg. Pretsedeništvo Saveza treba da odgovori
Društvu Bugarske na najprikladniji
način o ovoj odluci.


Zadužuje se ipretsednik Saveza ing. R ajica
Deki ć, da u ime Saveza insistira u
Sekretarijatu za poljoprivredu i šumarstvo
i lično kod S. Komara, da se Nacrt zakona
o šumama pošalje na diskusiju Savezu,
kao i republičkim društvima.


Savez treba da nastoji da izdejstvuje
kod nadležnih organa pravo da može bankama
preporučivati stručnjake za članove
komisija za reviziju projekata i izvestioce
za iste.


Potrebno je da se ponovo razmotre doneti
zaključci na savetovanju o ekonomsko
finansiskim problemima u šumarstvu
i drvnoj industriji s obzirom na novu situaciju
u pogledu finansiranja u privredi
i da se otpočne sa proučavanjem pojedinih
pitanja iz ove oblasti.


Pri Savezu potrebno je obrazovati grupu
za studiranje ekonomsko-finansiskih
pitanja. Zadužuje se Pretsedništvo da ovu
grupu obrazuje.


Potrebno je da sva republička društva
prouče pitanje administratiranja u praksi
i predlože konkretne mere radi otklanjanja
nepotrebnog angažovanja inženjera i tehničara
na poslovima administracije.


Savetovanje o zaštiti šuma da se održi
početkom februara naredne godine. Mesto
održavanja biće naknadno određeno. Na
Savetovanju tretirati organizacione i ekonomske
probleme zaštite šuma. Zadužuje
se Društvo Hrvatske da pripremi ovo Savetovanje,
a ispred Pretsjedništva zadužuje
se drug ing. dr. Milan A n d r o i ć, da rukovodi
ovim pripremama. Republička društva
su dužna da pruže sva potrebna obaveštenja
i podatke u vezi sa izradom materijala
za ovo savetovanje. Društvo Hrvatske,
odnosno rukovodilac priprema za
savetovanje drug Milan Androić treba da
se obraća ovim drugovima za sve potrebne
podatke: za Sloveniju ing. P. Jurhar —
Uprava za gozdarstvo; BiH ing. Z. Sokrat
— Sekretarijat za šumarstvo, Srbija ing.
Nenad Petrović — Šumarski fakultet, Makedonija
ing. Aleksandar Serafimovski —
Institut za šum. istraživanja.


Zadužuje se Pretsedništvo da prouči
sledeća pitanja: stručni ispiti, postdiplomske
studije i planiranje kadrova. Prvo i
drugo pitanje je hitno i njegovom prouča


vanju treba pristupiti odmah. Treće pitanje
se može ostaviti za kasnije. Pretsedništvo
može za proučavanje ovih pitanja
da obrazuje komisije ili radne grupe u kojima
će učestvovati po pravilu pretstavnici
svih republičkih društava. Za plenume
pripremiti kraće referate o ovim pitanjima.


Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije u cilju pokretanja
rešenja pitanja postdiplomskih
studija treba da uzme učešća u radu Interfakultetske
konferencije koja se održava
27, 28 i 29 oktobra u Sarajevu. Kao
pretstavnici Saveza treba da učestvuju R.
Đekić, J. Jeremić i F. Alikalfić. Pretstavnici
Saveza zastupaće na konferenciji stav
koji je donet na III Kongresu po pitanju
postdiplomskih studija i nastojace da se
isti prihvati od strane Interfakultetske
konferencije.


U pogledu postdiplomskih studija potrebno
je da društva ovo pitanje prouče
zajedno sa fakultetom, komorom i svojim
sekretarijatom i da mišljenja dostave do
kraja novembra.


Na sastanku Interfakultetske konferencije
u Sarajevu pokrenuti i pitanje razgraničenja
studija šumarstva i studija na
Drvno-industriskom otseku, i insistirati da
se ono resi u smislu ranijih zaključaka. Na
idućem plenumu podne ti izveštaj o ovome.


Održati kurs za projektovanje i montažu
žičara u Sloveniji u trajanju od 8—10
dana. Na ovaj kurs pozvati zainteresovana
preduzeća da pošalju svoje stručnjake.
Učesnici kursa, odnosno njihova poduzeća,
platiće pristupnu članarinu za posećivanje
ovog kursa. Zadužuje se sekretar Saveza
drug Lj. Petrović da u zajednici sa Savezom
poljoprivredno-šumarskih komora i
Udruženjem drvne industrije Jugoslavije,
kao i Društvom Slovenije otpočne sa pripremama
ovog kursa još odmah da bi se
on mogao održati već u maju naredne godine.
Isto tako, zadužuje se drug Petrović
da sa pomenutim komorama razmotri i
mogućnost organizovanja sličnog savetovanja
za mehanizaciju šumskih komunikacija.


Prihvata se predlog Glavnog saveza lovačkih
društava Jugoslavije da se održi
jedno savetovanje o problemima lovstva,
koje će organizovati naš Savez u zajednici
sa Glavnim savezom lovačkih društava.
Savetovanje treba da se održi uproleće
iduće godine. Ovlašćuje se Pretsedništvo
da u tom smislu uspostavi kontakt sa Glavnim
savezom lovačkih društava i otpočne
sa pripremama Savetovanja.


Četrnaesti plenum konstatuje da je
urednik Jubilarne publikacije ing. dr Dušan
Simeunović bio neaktivan i da je do