DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 75     <-- 75 -->        PDF

XIV PLENUM


Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije


Plenum je održan 12. do 14. oktobra
1958. godine u Prištini i Dečanima. Plenum
je radio po sledećem dnevnom redu:


1) Izveštaj o radu Pretsedništva za period
između III Kongresa i XIV Plenuma;
2) Sprovođenje zaključaka III. Kongresa
i
3) Razno.
Na Plenumu se doneti ovi


ZAKLJUČCI


Dužnosti i zadaci republičkih društava
izviru iz prvoga dela zaključaka III Kongresa.


Sva republička društva treba da prouče
zaključke sa III Kongresa i izrade svoje
planove rada koje će dostaviti Savezu
najkasnije do 15 decembra o. g.


Potrebno je da društva izvrše analizu
delatnosti svojih članova u terenskim organizacijama
u pravcu razvijanja socijalističkih
odnosa, kao i da sastave konkretne
predloge u pogledu budućeg rada. U tu
svrhu društva treba da detaljno anketiraju
nekoliko svojih podružnica, odnosno
sekcija i klubova, kako onih najboljih, tako
i onih najmanje aktivnih. O svemu ovome
obavestiti Savez u najkraćem roku da
bi Savez mogao da sastavi jedan referat za
SSFvNJ.


Plenum odobrava da se u 61. 9 Statuta
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije doda »i Statutom Saveza
ITJ«, tako da 61. 9 sada glasi: »Redovni
članovi Saveza su sva društva inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije narodnih
republika, koja rade na osnovu svojih
pravila, a koja su u skladu sa ovim
Statutom i Statutom Saveza ITJ«.


Plenum konstatuje potrebu da što pre
dostave mišljenje društava i sekcija (podružnica,
klubova) na terenu o Statutu
SITJ da bi se mogao izraditi stav Saveza
po ovom pitanju.


Prihvata se izrada informacija u kojoj
bi bili istaknuti ključni problemi šumarstva
i drvne industrije i predloženi putovi
za njihovo rešenje. Ovu informaciju dostaviti
Izvršnom veću, Sekretarijatu za poljoprivredu
i šumarstvo i Sekretarijatu za
industriju. Informaciju treba da preda jedna
delegacija drugovima: M. Todoroviću,


S.
Komaru i S. Krajgeru.
Pretsedništvo Saveza obrazovaće komisiju
za izradu ove informacije. Svako republičko
društvo može da pošalje i svog


pretstavnika na sastanak ove komisije koji
će se održati 20. X. o. g. u Beogradu.


Informaciju dostaviti republičkim društvima
radi sastavljanja slične informacije
za svoja izvršna veća.


Sadašnji postupak oko revizije i odobravanja
investicionih programa i idejnih
projekata u drvnoj industriji je takav da
se ne može reći da je dovoljno obezbeđena
kontrola. Izrada investicionih programa i
idejnih projekata uzelo je tolike razmere
da izaziva nepotrebno trošenje znatnih
sredstava. Potrebno je da se resi pitanje
organa koji će biti u stanju da u okviru
proporcija društvenoga plana vodi jugoslovensku
politiku investiranja u drvnoj
industriji, kako bi se izbeglo nepotrebno
trošenje sredstava za izradu programa i
podizanja pogona koji nemaju opravdanja
sa gledišta opšte jugoslovenske ekonomske
politike. Ovo pitanje uneti u informaciju.


U informaciju takođe uneti i pitanje
statističke službe u šumarstvu, zahtevajući
njenu reorganizaciju u smislu potreba
naše struke.


U vezi sa iznetim problemima u pogledu
saradnje sa komisijama FAO i ECE potrebno
je da se u infomaciji istaknu i ovi
problemi i traži što hitnije njihovo rešenje.
S drugom S. K o m a r o m pokrenuti
pitanje broja članova, koji pretstavljaju šumarstvo
i drvnu industriju u Naiconalnoj
komisiji FAO kao i pitanje stručnog aparata.


Prihvata se predlog da pri Komori, odnosno
Udruženju proizvođača, postoji stručni
aparat koji bi se bavio pitanjima međunarodnih
veza. Zadužuju se drugovi Lj.
Petrović i D. Oreščanin da pripreme ceo
ovaj materijal za informaciju, kao i referat
za naredni plenum. Pitanje u vezi sa
tehničkom pomoći takođe obuhvatiti zajedno
sa problemima koji se odnose na saradnju
sa FAO. Nastojati da se održi jedan
koordinacioni sastanak između Saveza, Savezne
poljoprivredno-šumarske komore,
Udruženja drvne industrije Jugoslavije,
Sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo
SIV-a i Nacionalne komisije FAO.


Delegaciju koja će vratiti posetu Dru


štvu Poljske treba da sačinjavaju Pret


sednik i Sekretar Saveza.


Delegaciju koja će učestvovati na Sa


vetovanju o komunikacijama treba spojiti


sa
prethodnom delegacijom tako da oni


čine jednu. Kako je sekretar Saveza dobio


lično poziv da učestvuje na savetovanju


o komunikacijama, predlaže se da Fazlija
Alikalfić takođe bude član ove delegacije
koja će učestvovati na Savetovanju i vratiti
posetu Društvu Poljske.
441
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Ukoliko se dobije pristanak da u Poljsku
može da ide delegacija od 5 članova,
četvrtog i petog delegata odrediće naknadno
Društvo BiH, odnosno Društvo Hrvatske.


Ekskurzija sa Bugarskom odlaže se do
daljeg. Pretsedeništvo Saveza treba da odgovori
Društvu Bugarske na najprikladniji
način o ovoj odluci.


Zadužuje se ipretsednik Saveza ing. R ajica
Deki ć, da u ime Saveza insistira u
Sekretarijatu za poljoprivredu i šumarstvo
i lično kod S. Komara, da se Nacrt zakona
o šumama pošalje na diskusiju Savezu,
kao i republičkim društvima.


Savez treba da nastoji da izdejstvuje
kod nadležnih organa pravo da može bankama
preporučivati stručnjake za članove
komisija za reviziju projekata i izvestioce
za iste.


Potrebno je da se ponovo razmotre doneti
zaključci na savetovanju o ekonomsko
finansiskim problemima u šumarstvu
i drvnoj industriji s obzirom na novu situaciju
u pogledu finansiranja u privredi
i da se otpočne sa proučavanjem pojedinih
pitanja iz ove oblasti.


Pri Savezu potrebno je obrazovati grupu
za studiranje ekonomsko-finansiskih
pitanja. Zadužuje se Pretsedništvo da ovu
grupu obrazuje.


Potrebno je da sva republička društva
prouče pitanje administratiranja u praksi
i predlože konkretne mere radi otklanjanja
nepotrebnog angažovanja inženjera i tehničara
na poslovima administracije.


Savetovanje o zaštiti šuma da se održi
početkom februara naredne godine. Mesto
održavanja biće naknadno određeno. Na
Savetovanju tretirati organizacione i ekonomske
probleme zaštite šuma. Zadužuje
se Društvo Hrvatske da pripremi ovo Savetovanje,
a ispred Pretsjedništva zadužuje
se drug ing. dr. Milan A n d r o i ć, da rukovodi
ovim pripremama. Republička društva
su dužna da pruže sva potrebna obaveštenja
i podatke u vezi sa izradom materijala
za ovo savetovanje. Društvo Hrvatske,
odnosno rukovodilac priprema za
savetovanje drug Milan Androić treba da
se obraća ovim drugovima za sve potrebne
podatke: za Sloveniju ing. P. Jurhar —
Uprava za gozdarstvo; BiH ing. Z. Sokrat
— Sekretarijat za šumarstvo, Srbija ing.
Nenad Petrović — Šumarski fakultet, Makedonija
ing. Aleksandar Serafimovski —
Institut za šum. istraživanja.


Zadužuje se Pretsedništvo da prouči
sledeća pitanja: stručni ispiti, postdiplomske
studije i planiranje kadrova. Prvo i
drugo pitanje je hitno i njegovom prouča


vanju treba pristupiti odmah. Treće pitanje
se može ostaviti za kasnije. Pretsedništvo
može za proučavanje ovih pitanja
da obrazuje komisije ili radne grupe u kojima
će učestvovati po pravilu pretstavnici
svih republičkih društava. Za plenume
pripremiti kraće referate o ovim pitanjima.


Savez inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije u cilju pokretanja
rešenja pitanja postdiplomskih
studija treba da uzme učešća u radu Interfakultetske
konferencije koja se održava
27, 28 i 29 oktobra u Sarajevu. Kao
pretstavnici Saveza treba da učestvuju R.
Đekić, J. Jeremić i F. Alikalfić. Pretstavnici
Saveza zastupaće na konferenciji stav
koji je donet na III Kongresu po pitanju
postdiplomskih studija i nastojace da se
isti prihvati od strane Interfakultetske
konferencije.


U pogledu postdiplomskih studija potrebno
je da društva ovo pitanje prouče
zajedno sa fakultetom, komorom i svojim
sekretarijatom i da mišljenja dostave do
kraja novembra.


Na sastanku Interfakultetske konferencije
u Sarajevu pokrenuti i pitanje razgraničenja
studija šumarstva i studija na
Drvno-industriskom otseku, i insistirati da
se ono resi u smislu ranijih zaključaka. Na
idućem plenumu podne ti izveštaj o ovome.


Održati kurs za projektovanje i montažu
žičara u Sloveniji u trajanju od 8—10
dana. Na ovaj kurs pozvati zainteresovana
preduzeća da pošalju svoje stručnjake.
Učesnici kursa, odnosno njihova poduzeća,
platiće pristupnu članarinu za posećivanje
ovog kursa. Zadužuje se sekretar Saveza
drug Lj. Petrović da u zajednici sa Savezom
poljoprivredno-šumarskih komora i
Udruženjem drvne industrije Jugoslavije,
kao i Društvom Slovenije otpočne sa pripremama
ovog kursa još odmah da bi se
on mogao održati već u maju naredne godine.
Isto tako, zadužuje se drug Petrović
da sa pomenutim komorama razmotri i
mogućnost organizovanja sličnog savetovanja
za mehanizaciju šumskih komunikacija.


Prihvata se predlog Glavnog saveza lovačkih
društava Jugoslavije da se održi
jedno savetovanje o problemima lovstva,
koje će organizovati naš Savez u zajednici
sa Glavnim savezom lovačkih društava.
Savetovanje treba da se održi uproleće
iduće godine. Ovlašćuje se Pretsedništvo
da u tom smislu uspostavi kontakt sa Glavnim
savezom lovačkih društava i otpočne
sa pripremama Savetovanja.


Četrnaesti plenum konstatuje da je
urednik Jubilarne publikacije ing. dr Dušan
Simeunović bio neaktivan i da je do