DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 75     <-- 75 -->        PDF

XIV PLENUM


Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije


Plenum je održan 12. do 14. oktobra
1958. godine u Prištini i Dečanima. Plenum
je radio po sledećem dnevnom redu:


1) Izveštaj o radu Pretsedništva za period
između III Kongresa i XIV Plenuma;
2) Sprovođenje zaključaka III. Kongresa
i
3) Razno.
Na Plenumu se doneti ovi


ZAKLJUČCI


Dužnosti i zadaci republičkih društava
izviru iz prvoga dela zaključaka III Kongresa.


Sva republička društva treba da prouče
zaključke sa III Kongresa i izrade svoje
planove rada koje će dostaviti Savezu
najkasnije do 15 decembra o. g.


Potrebno je da društva izvrše analizu
delatnosti svojih članova u terenskim organizacijama
u pravcu razvijanja socijalističkih
odnosa, kao i da sastave konkretne
predloge u pogledu budućeg rada. U tu
svrhu društva treba da detaljno anketiraju
nekoliko svojih podružnica, odnosno
sekcija i klubova, kako onih najboljih, tako
i onih najmanje aktivnih. O svemu ovome
obavestiti Savez u najkraćem roku da
bi Savez mogao da sastavi jedan referat za
SSFvNJ.


Plenum odobrava da se u 61. 9 Statuta
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije doda »i Statutom Saveza
ITJ«, tako da 61. 9 sada glasi: »Redovni
članovi Saveza su sva društva inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije narodnih
republika, koja rade na osnovu svojih
pravila, a koja su u skladu sa ovim
Statutom i Statutom Saveza ITJ«.


Plenum konstatuje potrebu da što pre
dostave mišljenje društava i sekcija (podružnica,
klubova) na terenu o Statutu
SITJ da bi se mogao izraditi stav Saveza
po ovom pitanju.


Prihvata se izrada informacija u kojoj
bi bili istaknuti ključni problemi šumarstva
i drvne industrije i predloženi putovi
za njihovo rešenje. Ovu informaciju dostaviti
Izvršnom veću, Sekretarijatu za poljoprivredu
i šumarstvo i Sekretarijatu za
industriju. Informaciju treba da preda jedna
delegacija drugovima: M. Todoroviću,


S.
Komaru i S. Krajgeru.
Pretsedništvo Saveza obrazovaće komisiju
za izradu ove informacije. Svako republičko
društvo može da pošalje i svog


pretstavnika na sastanak ove komisije koji
će se održati 20. X. o. g. u Beogradu.


Informaciju dostaviti republičkim društvima
radi sastavljanja slične informacije
za svoja izvršna veća.


Sadašnji postupak oko revizije i odobravanja
investicionih programa i idejnih
projekata u drvnoj industriji je takav da
se ne može reći da je dovoljno obezbeđena
kontrola. Izrada investicionih programa i
idejnih projekata uzelo je tolike razmere
da izaziva nepotrebno trošenje znatnih
sredstava. Potrebno je da se resi pitanje
organa koji će biti u stanju da u okviru
proporcija društvenoga plana vodi jugoslovensku
politiku investiranja u drvnoj
industriji, kako bi se izbeglo nepotrebno
trošenje sredstava za izradu programa i
podizanja pogona koji nemaju opravdanja
sa gledišta opšte jugoslovenske ekonomske
politike. Ovo pitanje uneti u informaciju.


U informaciju takođe uneti i pitanje
statističke službe u šumarstvu, zahtevajući
njenu reorganizaciju u smislu potreba
naše struke.


U vezi sa iznetim problemima u pogledu
saradnje sa komisijama FAO i ECE potrebno
je da se u infomaciji istaknu i ovi
problemi i traži što hitnije njihovo rešenje.
S drugom S. K o m a r o m pokrenuti
pitanje broja članova, koji pretstavljaju šumarstvo
i drvnu industriju u Naiconalnoj
komisiji FAO kao i pitanje stručnog aparata.


Prihvata se predlog da pri Komori, odnosno
Udruženju proizvođača, postoji stručni
aparat koji bi se bavio pitanjima međunarodnih
veza. Zadužuju se drugovi Lj.
Petrović i D. Oreščanin da pripreme ceo
ovaj materijal za informaciju, kao i referat
za naredni plenum. Pitanje u vezi sa
tehničkom pomoći takođe obuhvatiti zajedno
sa problemima koji se odnose na saradnju
sa FAO. Nastojati da se održi jedan
koordinacioni sastanak između Saveza, Savezne
poljoprivredno-šumarske komore,
Udruženja drvne industrije Jugoslavije,
Sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo
SIV-a i Nacionalne komisije FAO.


Delegaciju koja će vratiti posetu Dru


štvu Poljske treba da sačinjavaju Pret


sednik i Sekretar Saveza.


Delegaciju koja će učestvovati na Sa


vetovanju o komunikacijama treba spojiti


sa
prethodnom delegacijom tako da oni


čine jednu. Kako je sekretar Saveza dobio


lično poziv da učestvuje na savetovanju


o komunikacijama, predlaže se da Fazlija
Alikalfić takođe bude član ove delegacije
koja će učestvovati na Savetovanju i vratiti
posetu Društvu Poljske.
441