DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 71     <-- 71 -->        PDF

vezu pred dvije godine, prigodom sjećanja
na 50-godišnjicu Kozarčeve smrti, da će
100-godišnjicu njegovog rođenja proslaviti
podizanjem spomenika.


Otkriće spomenika je obavljeno 30. studenoga
o. g. u sastavu niza proslava Dana
Republike, uz prisustvo mnoštva građana,
predstavnika šumarstva, političkih i kulturnih
radnika grada i okolice Vinkovaca.
Svečanost su uveličali svojim prisustvom:
Dr. Zlatan Sremec, predsjednik Republičkog
vijeća Sabora NRH, akademik i autor
spomenika Vanja Radauš, izaslanik Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Zagrebu
asistent Ing. Ivo Dekanić, predsjednik Šumarskog
društva NRH Ing. Mato Butković,
izaslanik Matice Hrvatske književnik
Vladimir Kovačić, izaslanik Društva književnika
Hrvatske Dr. Jure Kaštelan i
drugi.


Nackn pozdravnih i prigodnih govora, te
recitacija, zbog Gradskog pjevačkog društva
»Josip Kozarac« otpjevao je nekoliko
narodnih pjesama iz Šokadije.


Valja posebno istaći, da je idejnu skicu
i spomenik besplatno izradio majstor-kipar
Vinkovčan Vanja Radauš, odajući time
uspomeni svog sugrađanina dostojnu
počast. Ing. Ivan Oštrić


60-GODIŠNJICA OTVORENJA
ŠUMARSKOG DOMA I OSNUTKA
ŠUMARSKE AKADEMIJE U ZAGREBU


U prostorijama Šumarskog društva NRH
u Zagrebu održana je dana 3. XI. 1958.
mala svečanost u spomen 60-godišnjice
otvorenja Šumarskog doma i osnivanja
Šumarske akademije u Zagrebu. Ovoj svečanosti
prisustvovali su osim članova zagrebačkog
Šumarskog kluba još i članovi
Plenuma Š. društva Hrvatske, koji su se
toga dana našli u Zagrebu.


Svečanost je otvorio predsjednik Društva
ing. Ma ti ja Butković koji se u
kraćem govoru osvrnuo na taj, za naše
Društvo, historijski datum.


Poslije govora druga predsjednika, uzeo
je riječ senior šumarske struke prof. Alfons
Kauders, kojega su svi prisutni
oduševljeno pozdravili. On je na veoma
zanimljiv način evocirao uspomene na one
dane kada se odlučivalo o osnivanju šumarskog
doma, a zatim na dan otvaranje
Šumarske akademije.


Interesantno je vratiti se u prošlost
unazad 60 godina i upoznati se sa prilikama
pod kojima su nikle ove naše dvije institucije,
od kojih je druga prerasla u današnji
Polj. šumarski fakultet, dok se u
bivšem Šumarskom domu i danas odvija


živa djelatnost Šumarskog društva Hrvatske.


Da bi i naši čitaoci dobili o tome što
vjerniju sliku, donosimo govor prof. Alfonsa
Kaudersa održanog na ovoj svečanosti
u cjelosti. Prof Kauders je rekao:


U historiji našeg Društva ima nekoliko
značajnih momenata. Ali, najznačajniji je
svakako onaj, kojem ćemo danas posvetiti
nekoliko riječi.


Na dan jubilarne proslave sedamdesetipete
redovne skupštine održane 6. II. 1954.
god. predočili smo kratak historijat našeg
Društva. Tom smo prilikom spomenuli, da
je na XIII. skupštini održanoj u Osijeku
1887. god., predložio član Društva, šumarnik
petrovaradinske im. općine M a k s o
P r o k i ć, da si hrvatsko-slavonsko šumarsko
društvo sagradi vlastiti dom u Zagrebu.
Prirodno je, da je ovaj prijedlog od
skupštine primljen jednoglasno. Upravni
odbor prihvatio se odmah posla, a prva zadaća
je bila da se namakne potrebna glavnica
za gradnju Doma. Započelo se, kao u
svim sličnim prilikama 1. j . sakupljanjem
dobrovoljnih priloga. Nažalost, do 1893.
god. sakupljeno je u svemu 291 for. 90 nov.
—. Društvo je zamolilo Gradsko zastupstvo
u Zagrebu za prikladno gradilište. Molba
je odbijena. Izgledalo je da je sve propalo.


Do preokreta na bolje došlo je tek 1896.
god., kada je u Budimpešti održana milenijska
izložba, na kojoj je Hrvatska i Slavonija
u posebnom paviljonu izložila predmete
svega onog što spada u šumarstvo,
lovstvo i drvnu industriju. Mjerodavni
faktori zaključili su, da se nakon svršetka
izložbe paviljon sa svim predmetima prenese
u Zagreb, daruje Društvu i da služi
kao šumarski muzej. Kada je po prestanku
izložbe trebalo paviljon prenijeti u Zagreb,
ispostavilo se je, da bi trošak prevoza kao
i postavljanje paviljona u Zagrebu bio vrlo
velik. Društvo je stoga odustalo od prenosa
paviljona i zaključilo, da u Zagrebu
sagradi reprezentativni Dom u kojem će
smjestiti Šumarski i lovački muzej. Ujedno
je Društvo zamolilo, a nadležne vlasti
dozvolile, da se paviljon u Budimpešti
proda. Prodajom paviljona dobilo je društvo
14.858 for. Ponovno je predložena
molba Gradskom zastupstvu za otstup gradilišta.
Molba je uvažena i sada se je već
ozbiljno moglo pomišljati na gradnju Šumarskog
doma.


Godine 1897. odlučila je Zemaljska Vlada
da osnuje u Zagrebu Šumarsku Akademiju
a kako Vlada nije imala za Akademiju
podesnih prostorija, odlučeno je, da
se akademija smjesti u Šumarskom domu,
gdje bi joj bile pri ruci i zbirke društvenog
muzeja. Vlada je sa Društvom po tom
predmetu vodila pregovore i odlučeno je,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 72     <-- 72 -->        PDF

da se grdanja Doma izvrši tako, da se u
Domu izgrade osim društvenih prostorija i
potrebne predavaone za Šumarsku akademiju.


Gradnja Doma izvedena je prema projektu
graditelja Eignera i Carneluttija.
Ali, kako je Društvo raspolagalo vlastitom
gotovinom od samo 35.267 for., a građevni
trošak iznosio bi 110.000 for. to je Društvo
bilo prinuždeno da se obrati za zajam
kako bi moglo pokriti građevne troškove.
Društvo se je obratilo na zastupstvo Brodske
im. općine. Molba je uvažena i zaključeno
je, da se Društvu podijeli zajam od


70.000 forinti uz 2% amortizacije i 4«Vo kamate.
Osim toga zaprimilo je Društvo od
raznih darovatelja za Društveni dom 12.861
for., a za uređenje Šumarskog muzeja 5.000
for. Gradnja Doma započela je rano u proljeću
1898. god., a početkom listopada gradnja
je završena.
Iz Spomenice, koju je Hrvatsko-slavonsko
šumarsko društvo izdalo 1899. god. i
iz nacrta koji prileži Spomenici razabire se
raspored prostorija Šumarskog doma. U
prizemlju na desnoj strani nalazile su se
društvene prostorije sa knjižnicom i prostorije
Društva za uzgoj lova i ribarstva.
Na lijevoj strani prizemlja bile su prostorije
Šumarske akademije (Institut za ribarstvo).
U I. katu pročelja zgrade bilo je
sedam soba (predavaonice i kabineti profesora)
za Šumarsku akademiju. U II. katu
u sobama pročelja zgrade bio je smješten
Šumarski muzej koji je zapremao tri
dvorane. U desnom i lijevom krilu nalazili
su se privatni stanovi.


Svečano otvorenje Šumarskog doma iŠumarskog muzeja bilo je spojeno sa održanjem
redovite XXII. glavne skupštine
Šumarskog društva koja je održana 20. listopada
1898. god.


Dan prije održanja glavne skupštine


t. j . 19. listopada društveni su članovili učinili
izlet u Božjakovinu. Svrha izleta bila
je da se razgleda šumarsko-botanicki vrt
Šumarske akademije. Ovaj se je vrt nalazio
u starom perivoju Zemaljskog dobra
Božjakovina, a zapremao je površinu od
22 jutra. Vrt je bio uređen po uzoru engleskih
parkova; jedan dio bio je određen za
šumsku floru, a drugi dio vrta za cjelokupnu
hrvatsku floru.
Isti su dan članovi Društva prisustvovali
svečanoj instalaciji rektora, koja je
održana u velikoj dvorani Glazbenog zavoda.
Tom je prilikom rektor dr. D o č k a 1
pozdravio prve slušatelje šumarstva na zagrebačkom
Sveučilištu i spomenuo slijedeće:
»Sveučilište bilježi u ovoj školskoj
godini osobito važan dogođaj u razvitku i


životu svomu. Popunjujući se i usavršujući
se postepeno u raznim granama ljudskoga
znanja, Sveučilište pozdravlja u ovoj
školskoj godini novu naučnu struku, koja
mu je prirasla.


Na temelju zakona od 13. ožujka 1897.


o promicanju gospodarstva u Hrvatskoj i
Slavoniji zemaljska je Vlada naredbama
od 7. listopada 1898. uređenjem šumarske
obuke i izdanjem naukovnoga i ispitnoga
reda za slušatelje šumarstva osnovala na
Sveučilištu tečaj za slušaoce šumarstva,
koji je po zakonu pripojen mudroslovnom
fakultetu ...« Rektor nastavlja: »Bogatstva
naših šuma, velika potreba i izvoz naših
drvnih proizvoda, svestrano zanimanje i
trgovanje s ovim našim domaćim proizvodom
kojim se dičimo i ponosimo, uputilo
je naš Sabor i Zemaljsku Vladu, da šumarsku
struku povjeri najvišemu učevnom
zavodu u zemlji, kako bi se na strogo znanstvenoj
podlozi učila i razvijala, i kako bi
se raširili našem mladom naraštaju i otvorili
putevi k javnim višim službama u našoj
domovini.
»Zahvaljujući saboru i zemaljskoj vladi,
da su sa Sveučilištem spojili tu naučnu
struku, bit će red na ovom Sveučilištu da
ju podigne, usavrši i prilagodi potrebi naroda,
i da ona postane vrelom intelektualnoga
i materijalnoga njegova razvitka.


Pozdravljam stoga s radošću otvorenje
šumarskoga tečaja na našem Sveučilištu,
a smatram svojom, ugodnom dužnošću, da
ujedno pozdravim sve prijatelje, promicatelje
i stručnjake šumarstva, koji su se u
ovoj dvorani sakupili, da s nami zajedno
proslave otvorenje šumarskoga tečaja.


Slušaoce pak šumarstva privi jamo očinskom
ljubavi na naša srca, te im preporučam,
da se kolegijalno paze sa svojim drugovima,
a ujedno poštuju zakoniti red na
ovom Sveučilištu.«


Na dan 20. listopada, izvršeno je svečano
otvorenje novo sagrađenog Šumarskog
doma. Zgrada je bila iskićena zastavama
i cvijećem, a stubište ukrašeno egzotičnim,
biljem i zelenilom. Ovom svečanom činu
prisustvovalo je 106 društvenih članova,
mnogi uzvanici i zastupnici Zemaljske
Vlade. Predsjednik društva Marko Bombelles
pozdravio je prisutne ovim riječima:
»Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo radilo
je već desetak godina na tomu da sebi
u glavnom gradu Zagrebu podigne vlastiti
»Šumarski dom«, koji ima da bude obilježjem
njegova rada i svjedokom njegova života.
To nastojanje Društva vidimo evo
danas ostvarenim. Potporom prijatelja i
požrtvovnošću svojih članova podigosmo