DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 54     <-- 54 -->        PDF

PROTUPOŽARNA SLUŽBA I VJETROBRANI POJASEVI
U AMERIČKIM ŠUMAMA


I. UVOD
Za vrijeme moga boravka na specijalizaciji u S. A. D. 1957. godine — imao sam
prilike, da pored proučavanja glavnog predmeta specijalizacije — »Primjena fotogrametrije
u šumarstvu« — vidim i američku protupožarnu službu i vjetrobrane
pojaseve.


U ovome članku ukratko ću opisati moja zapažanja o protupožarnoj službi i
vjetrobranim pojasevima u svrhu zaštite komunikacija građevinskih objekata i
zemljišta uopće.


Američko je šumarstvo u nekim disciplinama vrlo intenzivno, a u drugima dosta
ekstenzivno. Među vrlo intenzivne discipline šumarske djelatnosti u S. A. D. — mogu
se bez daljnjega uvrstiti i protupožarna služba i primjena vjetrobranih pojaseva za
zaštitu objekata svih vrsta.


II. PROTUPOŽARNA SLUŽBA
Jedan od najvećih neprijatelja američkih šuma i njihovih šumara jesu šumski
požari, s kojima američki šumari vode stalno ogorčenu borbu. Uzmemo li u obzir
američke klimatske, geografske i fitocenološke prilike — onda nije nikakovo čudo,
da je požar česta pojava u američkim šumama. Najveći uzročnici požara jesu nepožljivi
turisti, pastiri itd. U Americi je prilično suha i po malo tropska klima —
tako da preko ljeta vidimo osušenu prizemnu floru, naročito šumsku i prerijsku,
koja je vrlo lako zapaljiva. Šumski požari su često puta toliko jaki, da unište na
stotine i hiljade hektara šume — prije nego se mogu ugasiti. Naročito su opasni u
doba kada je prizemni flora suha i kada pusu jaki vjetrovi. Zbog toga je u Americi
danas razvijena vrlo moderna, obimna i tehnički dobro opremljena protupožarna
služba.


Svaki šumarski »Forest Service« ima dobro organiziranu protupožarnu službu.
Tako smo na pr. u mjestu Buen a Vest e (Virginia) u »Jefferson National Forest
Service« vidjeli da ova šumska ustanova raspolaže sa 6 specijalnih kamiona i ogramnim
količinama raznog oruđa — samo za gašenje šum. požara, a u mjestu Missoul a
(država Montana) vidjeli smo nekoliko aviona, mnogo padobrana i svu moguću opremu,
koju spuštaju avioni sa šumarima — padobrancima na mjestu požara.


Jedan od najuspješnijih načina gašenja požara vidjeli smo u šumi »Jefferson
National Forest«. Tu je požar zahvatio oko 60 ha mješovite šume četinjara i lišćara.
Požar su najprije gasili sa sredstvima sličnim našima t. j . krampovima, lopatama i si.
Međutim sve to nije pomoglo dok n:su dovukli veliki buldožer, koji je ob.šao požarnu
površinu oborivsi pred sobom sva stabla debljine do 30 cm prsnog promjera i uzorao
pravi put sa kojega je odbačena sva vegetacija.


Naravno da i u Americi gašenje vodom — vrlo rijetko dolazi u obzir. Da bi se
požar mogao što prije uočiti — Amerikanci grade protupožarne tornjeve — osmatračnicu
požara. Na priležećoj slici broj 1 vidimo ovakav jedan vrlo moderan i dobro
opremljen vatrogasni toranj (Fire Tower), koji je sagrađen iz željeza i visok je oko
25 m. Na vrhu ovoga tornja nalazi se soba za čuvara (Warden). Soba je velika 3X4 m
u površini i oko 2,5 ni visoka. U sobi se nalazi telefon, radioaparat, krevet, pisaći stol,
stolice, peć i lampa na gas.


Najvažniji inventar ove sobe pored telefona je okrugli stol na kojem je nategnuta
okrugla mapa područja koje čuva i osmatra čuvar sa požarnog tornja. Stol i
mapa razdijeljeni su na stupnjeve od 0—360*. Na stolu se nalazi i diopter za viziranje


Podrobniji opis glavne teme »Primjena fotogrametrije u šumarstvu« — opisao
sam u »Narodnom Šumaru« broj 1—3 iz 1958. godine, pod naslovom »Primjena fotogrametrije
u američkom šumarstvu«.


420
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 55     <-- 55 -->        PDF

sa stajališta na mjesto nastalog požara. Kada se požar pojavi — čuvar pomoću okrugle
mape razdjeljene u stepene i dioptera točno može očitati pod kojim uglom se pojavio
požar. On to odmah telefonom javi svojoj Šumskoj upravi.


Na drugom — suprotnom mjestu nalazi se drugi toranj sa istim uređajem kao
i prvi. U Šumskoj upravi na osnovu ovakova 2 izvještaja mogu točno znati na kojem
se je mjestu pojavio požar. Naime sjecište dviju smjerova (pravaca) koje su javili
2 čuvara — prestavlja točno mjesto požara.


Čuvari su namješteni samo sezonski t. j . za doba godine kada se požari obično
mogu pojaviti. Prema tome oni pored ove dužnosti moraju imati još neko vrelo
prihoda — da bi mogli živjeti i zarađivati čitavu godinu.


U Americi nemaju nikakovih lugara niti čuvara šuma u našem smislu riječi.
Zbog toga su im ovi čuvari požara neophodno potrebni, jer su oni jedina zvanična
lica, koja za vrijeme sezone požara — žive u šumi i paze na nju barem sa ovoga stanovišta.
Šumske štete su im vrlo rijetke pojave, a doznake stabala za sječu i šumsko
kulturne radove vrši izravno osoblje iz šumskih uprava — pa im lugari nisu mnogo
ni potrebni.


SI. 1 SI. 2Protupožarni toranj u S. A. D. Vjetrobrani pojas podignut u državi


sa osmatračnicom.


Nebraska radi zaštite ceste


Amerikanci polažu veliku važnost na čuvanje šuma od požara. To se lako vidi
na svakom koraku ako prolazite kroz šumske predjele. Svuda se vide vrlo šarolike
parole i propaganda za čuvanje šuma — ističući velike koristi, koje šume daju. Naročito
je lako uočiti njihovog naslikanog medvjeda »Smoky«-a, koji upozorava sve
prolaznike na važnost čuvanja šume od požara.


Pored toga široka televizijska mreža vrlo često daje dugačke programe sa čitavim
filmovima o strahotama, koje nanosi požar u šumi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 56     <-- 56 -->        PDF

III. VJETROBARNI POJASEVI
Iako u S. A. D. ima mnogo šuma (oko 262 miliona ha) ipak ima i mnogo predjela,
koji nemaju nikako ili imaju vrlo malo šuma.


Amerika je poznata sa svojim jakim i čestim vjetrovima upravo uraganima.
Ogromne su štete, koje ovoj zemlji nanose vjetrovi. Mnogi američki gradovi kao što
su Chicago — nazivaju se »Windy City« — t. j . grad vjetrova. Uslijed jakih vjetrova
mnoga poljoprivredna zemljišta su postala sterilna, mnoge komunikacije uništene i
zimi zatrpane, mnoge građevine porušene. Upravo najplodnija poljoprivredna područja
nemaju šuma — niti slične vegetacije, koja bi ih branila od bijesa vjetra,
uragana i »Huricane«-a (hariken) — kako ga u Americi često zovu. Mnoga su
zemljišta opustošena i čekaju, da ih se zaštiti od ovoga zla, da se ponovno privedu
kulturi.


SI. 3
Vjetrobrani pojas podignut u
Montani (USA) 1947. god. oko
farmerskog imanja


Praktični Amerikanac ni ovdje ne stoji skrštenih ruku — nego radi punom
parom na podizanju prije svega vjetrobranih pojaseva, a zatim većih šumskih sastojina.
Oni su uvidjeli kakav klimatski i zaštitni značaj ima šuma — jer sada skupo
plaćaju ranije nerazumijevanje za šume, koje je dovelo mnoge američke krajeve do
uništenja šume i do postepenog uništenja svake druge vegetacije u predjelima gdje
vladaju jaki vjetrovi. Zbog toga danas u Americi postoje čitave institucije za podizanje
vjetrobranih pojaseva. Naročito velike i uspješne vjetrobrane pojaseve imao
sam prilike vidjeti u državi Nebraska.


Vjetrobrani pojasevi se podižu obično 10—30 m široki i na milje dugački. Oni
se gotovo nikada ne podižu samo iz jedne nego od više vrsta drveća. Često puta svaki
red stabala u istom pojasu zasađen je drugom vrsti drveta. Samo u 2 američke države
Nebraska i Južna Dakota — podignuto je do danas oko 11.000 km dužine vjetrobranih
pojaseva. Kažu, da su najbolji pojasevi od raznih četinjača (borovi, juniperusi i
slično), jer da najbolje zaštite od vjetra. Gotovo sve troškove oko podizanja ovih
zaštitnih pojaseva snosi država bez obzira da li on štiti zemljište farmera ili javne
objekte. Farmeri u ovome radu samo pripreme tlo za sadnju šum. sadnica t. j . uzoru
ga traktorima i izbrazdaju ga plugom za sadnju. Kasnije kada se nasadi podignu —
farmer je dužan da ih njeguje. Dakle, oko 80%> troškova oko podizanja ovih pojaseva
snosi država, a 20bili su većinom podignuti od Juniperus virginiana, gledičija, brijest, topola, Rhamnus,
hrast, razni borovi (banksiana, strobus i dr.). Topole su se na suhim pjeskovitim tlima
mahom posušile.


422
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 57     <-- 57 -->        PDF

U ovim predjelima imaju mnogo pjeskovitih terena, koje moraju vještački natapati.
Farmeri ovdje kopaju po 70 m duboke bunare. Sa motornim pumpama {Irrigation
= bunar) crpu vodu iz ovako dubokih bunara. Svaki farmer ima svoj vlastiti
bunar.


Na priležećim slikama 2—3 vidimo dobro uspjele vjetrobrane pojaseve, koji štite
komunikacije i farmerska imaja. Nevjerojatno su velike koristi uspjesi postignuti
podizanjem ovakovih pojaseva. Podizanjem vjetrobranih pojaseva, sterilno i za svaku
kulturu neupotrebljivo zemljište, nakon 15 godina postalo je opet plodno i sposobno
za poljoprivredne kulture.


Na slici 4 prikazano je jedno jelovo stabalce, koje se nalazi na vjetrobranom
pojasu i koje je farmer namjerno prevršio, da bi mjesto jednoga vrha — mogao
dobiti 3 i više postranih grana, koje preuzmu drvca, koja se u Americi dobro unovčuju.
Zato su farmeri pribjegli čak i ovakovom dovitljivom poslu, t. j . prevršavanju
jelovih stabala, da od istog stabla dobiju ne jedno, nego 3—5 kvalitetnih božičnih
drvaca.


Koga pobliže zanima detaljan rad na podizanju ovih pojaseva može pročitati
između ostalih i američku knjižicu: »The windbreak — as a farm asset« izdata u
farmerskom biltenu broj 1405 (U. S. Department of Agriculture).


Vjerujem, da i mi u našoj zemlji u mnogim predjelima imamo neprilikama
štetama od vjetra i jakim zimama potenciranim vjetrom Kao što su na primjer ličke
visoravni i Deliblatski pjesci, te svi ostali predjeli na visoravnima i ravnicama gdje
u blizini nema šuma. Šumski vjetrobrani pojasevi štite zemljište i sve objekte na
njemu prije svega od štetnog djelovanja vjetra, zatim od brzog isušivanja tla, nasade
od mehaničkog uništenja, zimi od prejake zime koju pojačava vjetar, a ljeti od prejakog
sunca i isparavanja. Oni nam daju zaklone i ukrašuju naša polja svojim bujnim
zelenilom. Osim toga daju stalan prihod na drvetu, koje je vrlo dragocjeno u ovakovim
bezšumovitim krajevima.


SI. 4.
Jelovo stablo prevršeno radi
dobivanja većeg broja božičnih
drvaca od postranih grana.


Nadam se, da će i naši šumari imati koristi od poznavanja načina podizanja o
primjeni vjetrobranih pojaseva u Americi. Što više iskustva i više poznavanja ovoga
predmeta, to je veća garancija za uspjeh u radu na ovome polju važne i delikatne
šumarske djelatnosti.


Ing. Nikola Eić


\