DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 52     <-- 52 -->        PDF

vrst kola


Vrst konja


nova stara


slabiji konji 4,81 2,22
jači konji 5,83 10,64 2,56 4,78
Prosječno na 10 sati 5,32 2,39
Svedeno na 8 sati 4,26 1,90


Iz ovih podataka se razabire, da su konji sa novim kolima vozili u prosjeku 2,25
puta više.


Usporede li se ukupni troškovi nabave jednih i drugih kola, onda dnevni troškovi
iznose:
Nova kola Stara kol;


I.
Nabavna vrijednost 140.000.— 80.000.—
1.
Amortizacija 14,5u/o 110.— 63.—
i(8 mjeseci po 230 radnih dana)
2. Održavanje 4,7°/o
36.— 20.—
3.
Taksa na kosa (2400) 13.— 13.—
4. Kamate na osnovna sredstva 6%> 46.— 26.—
5. Plaće pomoćnika za utovar 320.— —
6. Socijalni i ostali doprinosi 160.— —
7. Porez na promet
245 — 41.—
II. Ukupni dnevni troškovi
920.— 163.—
Ukupni dnevni troškovil para konja
sa kočijašem 2.080.— 2.080 —


III.
Ukupni dnevni trošak sprega 3.010.— 2.240.—
Kod starih kola nije predviđen pomoćnik za utovar, jer nije potreban, niti
ga kirijaši rabe, obzirom na mali teret.
IV.
Na osnovu navedenik nadnica sprega iz dnevnog učinka za konkretan slučaj
iznosile bi cijene prevoza:
1. Za nova kola 3010.— Din: 4,26 m3 = 710.— Din.
2. Za stara kola 2243.— Din: 1,90 m3 = 1180.— Din.
Predpostavi li se da su zahtjevi kirijaša u sogledu čiste zarade (dobiti) jednaki,
bez obzira sa kakvim kolima rade, tada bi se jedinična cjena linearno povećala. Zato
iz navedenih cijena slijedi zaključak, da je uporabom novih kola moguće sniziti transportne
troškove za 40*/o.


Osim sniženja transportnih troškova, omogućena je i bolja zarada kirijaša. Ova
tvrdnja dokazana je i u praksi.


Izvoz hrastove oblovine iz šume Stara zabrana na želj. stanicu Mikanovci plaćao
se u 1955 g. 850 dinara po m3. Izvoz je vršen na starim kolima, dok je zarada kirijaša
jedva pokrivala troškove sprega.


Obična kola sa šinjama, koja su bila do
sada u uporabi, treba svagdje zamjenjivati
kolima sa gumenim točkovima.


(Foto: Oštrić)