DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 49     <-- 49 -->        PDF

9.
Šumarski dio ruskoga tehničkog rječnika. (Redakcija: Podhorski-Mirković). Izrađeno
1948.
10.
Tehnologija đrveta, II. izdanje, str. 1—502, Zagreb 1950., uz saradnju dr. I.
Horvata.
11.
Arboretum trsteno, Jug. Akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 1954.
12. Eksplotacija šuma, 1—480, str. Zagreb 1957., uz saradnju dr. R. Benića.
13.
Šumarski terminološki rječnik u 6 jezika (u rukopisu), Zagreb.
C. Stručni radovi:
1.
Fotografija u denđrometriji. Šumarski list 1904. p. 372—389.
2.
Nekoliko bilježaka o estetici u šumi. Š. L. 1904. p. 631—643.
3.
O novijoj kemijskoj uporabi treseta i drva. Š. L. 1905. p. 15—24.
4.
Trgovački ugovor med Austro-Ugarskom i Njemačkom. S. L. 190 . p. 106—111.
5.
O šiškama grmlja i drveća i njihovim uzročnicima. Š. L. 1906., p. 91—101.
6. Entomološke bilješke. Š. L. 1906. p. 269—273.
7.
K pitanju šumarske akademije. Pokret 1906. S. L. 1906. p. 278—280.
8.
O produkciji drva i carini na drvo. S. L. 1909. p. 134—141.
9. O šumarskoj terminologiji. Š. L. 1912. p. 78—79.
10.
O poznavanju otrovnih gljiva. Š. L. 1913., p, 464—472.
11.
Slava Franu Ž. Kesterčaneku. Š. L. (Posebni prilog) 1915. p. 3—5.
12.
Prodaja vlastelinstva Pakrac. Hrv. Lloyd 1916.
13.
Procjenbeni je elaborat sastavni dio kupoprodajnog ugovora. S. L. 1917. p. 369—372.
369—372.
14.
O našem šumarstvu. Hrvatska Njiva 1918.
15.
K pitanju šumarske nastave. Jugoslavenska Njiva 1919.
16.
Misli vodilje naše šumarske politike. Zagreb 1921., p. 1—20.
17.
Šumarska terminologija. Šumarski list 1933., p. 44—51.
18.
Potrajnost šumarskog gospodarenja. Š. L. 1922., p. 149—154 i 273—285.
19.
Popularizovanje šumarstva (Njegovo značenje za šumarsku politiku). Š. L. 1922.,
p.
401—404.
-


20.
Agrarna reforma i šume. Š. L. 1922., p. 557—565.
21.
O šumskim požarevima. Š. L. 1922., p. 711—722.
22.
Greške đrveta. Š. L. 1925., p. 304—312 .
23.
Najstarije šumarsko udruženje. Pola stoljeća šumarstva. Zagreb 1926., p. 5—22.
24.
Šumarski list (1876.—1926.). Ibidem, p. 83—86.
25.
Tri šumara starine (Franjo Šporer, Ante Tomić, Dragutin Kos). Biografski portret,
Ibidem, p. 107—114.
26. Fran Kesterčanek. Biografski portret, Ibidem, p. 130—134.
27.
Šumarsko zakonodavstvo Jugoslavije. Ibidem, p. 215—221.
28.
Kuda brodimo? Š. L. 1927., p. 59—66.
29.
Jadi naše šumarske privrede. Š. L. 1927., p. 59—66.
30.
Privredno zakonodavstvo i stručnjačka saradnja. Š. L. 1927., p. 113—116.
31.
Naša šumarska politika. Š. L. 1927., p. 163—165.
32.
Zar likvidacija šumarstva? Š. L. 1927., p. 275—278.
33.
Privredni savjet — bez šumarstva. Š. L. 1927., p. 329—331.
34.
Šume gore. Š. L. 1927., 9. 404—407.
35.
Šumarstvo pred parlamentom. Kritika člana 133. Š. L. 1928. p. 4—10.
36.
Smolarenje u šumama crnog bora. Š. L. 1928., p. 79—83.
37.
Smolarenje u Francuskoj. (Izrađeno na osnovu studije na terenu). Zagreb 1928.
p.
1—21.
38.
Drvo kao građevni materijal. Građevinski vjesnik, Zagreb 1933., p. 1—5.