DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 46     <-- 46 -->        PDF

de recherches forestieres, Stockholm (1936) i dr. Njegova naučna aktivnost zapažena
je i van naše zemlje. Tako je 1926. god. postao dopisni član Československe Akademie
zemedelska, Prag, od 1933. god. dopisni član Finskog šumarskog naučnog društva
Helsinki, a od 1957. god. počasni član Academia italiana di scienze forestali Firenze.


Za svoj naučni, pedagoški i stručni rad big je više puta odlikovan.


Sahrana je obavljena 23. rujna 1958. u Zagrebu na Mirogoju.


Aleksandar Ugrenović bio je čovjek velike erudicije i visoke kulture. U toku
svog života razvio je vrlo živu naučno-istraživačku, pedagošku i stručnu aktivnost.
Osnovao je i uredio laboratorij za istraživanja tehničkih svojstava drveta. Pod njegovim
rukovodstvom započeta su istraživanja tehničkih svojstava drveta naših domaćih
vrsta drveća. Veći dio njegovih radova zasjecaju u područje šumarske politike
i zakonodavstva, iskorišćavanja šuma i´ tehnologije drveta. Kasnije kao akademik i
direktor Instituta za eksperimentalno šumarstvo organizira naučno-istraživački rad
na području šumarstva, obuhvativši njegov biološki i tehnološki dio. Kroz više od
40 godina rada objavio je mnogo naučnih i stručnih radova, više priručnika i udžbenika,
popularnih djela, putopisa, prikaza i drugih rasprava, kako se to vidi iz popisa
njegovih radova. U rukopisu je ostavio opsežan šumarski terminološki rječnik na
6 jezika. Ovaj rukopis sadrži na srpsko-hrvatskom, njemačkom, engleskom, francuskom,
talijanskom i ruskom jeziku oko 12.000 termina.


Njegovi naučni radovi zahvaćaju u raznovrsna područja šumarske politike, šumarskog
zakonodavstva, povijesti šumarstva, iskorišćavanja šuma i tehnologije
drvet.


Sa područja šumarske politike i zakonodavstva objavio je niz naučnih radova.
U toku 1923. godine izradio samostalni projekat zakona o šumama, kritički prikaz
šumarsko-političkih motiva i rasprava o šum. požarevima u Jugoslaviji (1923., Int.
šum. kongres, Paris). Nakon toga objavljuje raspravu o šumarskom zakonodavstvu
Jugoslavije, (1926., Int. šum. kongres, Bim), raspravu o problemu krša sa gledišta
šumarske politike i zakonodavstva (1928), kritički prikaz ministarskog projekta zakona
o šumama (1928), raspravu o privatnim šumama i državi (1931., Int. šum. kongres,
Rim).


Sa područja povijesti šumarstva piše nekoliko rasprava u Pola stoljeća šumarstva
(1926.). U Analima Francuskog Instituta u Zagrebu 1933. god. objavljuje studiju


o francuskoj
šumarskoj aktivnosti u ilirskim provincijama {1809.—1813.).
Sa područja iskorišćavanja šuma objavljuje rasprave o drvarskom oruđu (1929),
o smolarenju (1932., Int. šum. kongres, Nancy), o istraživanju o tehnici smolarenja
crnog i običnog bora (1936., zajedno sa prof. dr. B. Šolajom), o impregniranim i neimpregniranim
željezničkim pragovima (1933), o unifikaciji metodike istraživanja smolarenja
(1936., Int. šum. kongres, Budapest), o problemu kvaliteta sastojine (1936., Int.
šum. kongres, Budapest).
Sa područja tehnologije drveta najvažniji naučno-istraživački radovi su slijedeći:
istraživanja o specifičnoj težini i količini sirove smole (1931. god. zajedno sa
prof. dr. B. Šolajom), metodka istraživanja kvalitete drveta (1936., Int. šum. kongres,
Budapest), poznavanje drveta i njegovih svojstava kod Rimljana (1938), metodološka
istraživanja o čvrstoći cijepanja (1940), istraživanja odnosa između čvrstoće cijepanja
i njenoj zavisnosti od ravnine cijepanja i vlage drveta (1942.), studija o građenju
gudačkih instrumenata (1951), istraživanja o granatosti (kvrgavosti) bora (1955),
istraživanja o tehničkim svojstvima smrekovine 1955., zajedno sa prof. dr. I.
Horvatom).


Bio je vrstan padegog, za potrebe šumarske nastave izradio više priručnika i
udžbenika. Sa područja šum. politike i zakonodavstva izradio je dva udžbenika: Su^marsko-
politička osnovica zakona o šumama (1923.) i Zakoni i propisi o šumama
i pilama (1933.). Iz područja iskorišćavanja šuma napisao je prvi udžbenik na srpskohrvatskom
jeziku. Ovo djelo obuhvaća 6 svezaka sa ukupno 18061 stranica, to su:
Iskorišćavanje šuma (1931.), Tehnologija drveta (1.932.), Tehnika trgovine drvetom


I. dio (1934.), Tehnika trgovine drvetom II. dio (1935.), Kemijsko iskorišćavanje i
konzerviranje drveta 1947.), Upotreba drveta i sporednih produkata (1948.). Priredio
je i objavio II. izdanje pojedinih svezaka tog djela: Tehnologija drveta (1950., uz
saradnju dr. I. Horvata), Eksploatacija šuma (1957., uz saradnju dr. B. Benića). Pored
ovih priručnika i udžbenika izdao je u nakladi Jugoslavenske Akademije djelo Arboretum
Trsteno (1954.).
412