DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 45     <-- 45 -->        PDF

PROF. DR. ALEKSANDAR UGRENOVIĆ
(1883.—1958.


Dne 19. rujna 1958. godine naglo je umro u 75. godini života Aleksanda r
Ugrenović , pravi član Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnost i redovni
profesor u miru Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Toga dana radio je neumorno na redakciji članaka za I. svezak Šumarske enciklopedije.
Osjećao se dobro; bio je pun ideja i planova za svoj daljnji rad. Trebao
je drugi dan otputovati u Novi Vinool na nekoliko dana odmora. Na večer, kada je
pošao na počinak, zatekla ga je nenadano nemilosrdna smrt. Tako se ugasio plodonosan
život akademika i profesora Ugrenovića.


Aleksandar Ugrenović rođen
je 6. rujna 1883. god. u Petrinji. Gimnaziju
je polazio i završio u Zagrebu (1893. do
1901.). Šumarske nauke upisuje 1901. god.
na Šumarskoj akademiji pri tadanjem Filozofskom
fakultetu u Zagrebu. Diplomirao
je 1904. god. Odmah nakon toga na istom
Fakultetu upisuje prirodne nauke: botaniku,
kemiju, mineralogiju, geologiju i zoologiju.
Diplomirao je 1907. god. Uporedo
sa studijem na Filozofskom fakultetu radio
je na svojoj disertaciji, te je 1907. god.
pristupio doktorskom ispitu s radnjom: O
diferencijaciji ekstremiteta za gibanje u
Coleoptera.


Naokn završetka studija odlazi u šumarsku
službu. Do 1917. god. službovao je
u Osijeku i Slatini, a od 1917. do 1921. god.
inspektor je odnosno direktor šuma u Pakracu.
Godine 1921. izabran je za redovitog
profesora Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u Zagrebu, za predmete: Uporaba

šuma sa trgovinom i industrijom drveta i


Šumarska politika. Na dužnosti sveučilišnog
profesora ostao je sve do 1941. god., Li.
kada su ga u jesen te godine umirovile


Prof. Aleksandar Ugrenović


ustaške vlasti. Prekid u službi trajao je do
1945. god. Nakon Oslobođenja vraćen je natrag na svoju dužnost, na kojoj je ostao
sve do svog umirovljenja 31. prosinca 1956. god. U škol. godini 1934./35. i 1948./49.
vršio je dužnost dekana Polj.-šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Za pravog člana Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti izabran je


12. lipnja 1948. god. U Akademiji je vršio dužnost člana njenog Predsjedništva, tajnika
III. Odjela za prirodne nauke i pročelnika Sekcije za šumarske nauke.
Od 1922. god. pa sve do svojeg umirovljenja krajem 1956. god. (izuzev prekid od
1941, -1944.) bio je predstojnik Zavoda za uporabu šuma odnosno Zavoda za tehnologiju
drveta Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Od 1955. do 1957. god.
direktor je Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske Akademije znanosti
i umjetnosti .Od 1925. do 1929. god. urednik je Šumarskog lista. Neko vrijeme
uređuje časopis Prirodoslovna istraživanja Jugoslavenske Akademije znanosti i
umjetnosti. Inicijator i glavni urednik Šumarske enciklopedije, koja se nalazi u štampi
Leksikografskog zavoda FNRJ u Zagrebu.


Aleksandar Ugrenović bio je član više međunarodnih šumarskih organizacija:
Silva mediterranea, Rim (1922), Commission internationale d´agriculture, Paris (1923),
Institut internationale d´agriculture, Rim (1934), Union internationale des institutes


411