DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Prema napred iznesenom očito je da nepravo srce bukve ovisi o ekološkim
prilikama staništa (tlu i ekspoziciji).


Potrebna su još daljnja istraživanja da bi se utvrdio uzrok nastanka
neprave srži, odnosno ustanovilo da li je neprava srž patološkog porijekla,
ili je možda za izvjesna staništa normalna pojava.


Vrlo korisno bi po našem mišljenju bilo ispitati da li postoji zavisnost
između površine nepravog srca i veličine (volumena) krošnje.


Zaključak:


Na temelju izvršenih mjerenja o veličini, rasporedu i učešću nepravog
srca na bukovim stablima u gospodarskoj jedinici Ravna Gora, može se
zaključiti slijedeće:


1. Kulminacija promjera nepravog srca nastupa između 1 i 4 m od
panja, odakle opada prema panju i prema krošnji
2. Prosječno veće promjere nepravog srca imaju bukova stabla na
lošijim bonitetima, i na toplim (S i W) ekspozicijama.
3. U većem broju slučajeva može se konstatirati ponovni porast promjera
nepravog srca od 6 m dalje, s ponovnom kulminacijom na 8 m. Ova
kulminacija je manja od one između 1 i 4 m od panja.
4. Procentualno učešće neprave srži kulminira između panja i 8 m.
I ovdje bukova stabla na lošijim bonitetima i toplim ekspozicijama imaju
procentualno veće učešće nepravog srca.
5. Veličina i učešće nepravog srca ovisi o ekološkim prilikama staništa,
ekspoziciji i tlu.
6. Prilikom procjene sortimenata bukovine na panju, ovi će zadovoljiti
JUS-u obzirom na nepravo srce, ukoliko zadovoljavaju po vanjskom
izgledu.
PROPORTION AND DISTRIBUTION OF HEARTWOOD IN BEECH STEMS IN
THE MANAGEMENT UNIT OF »RAVNA GORA«


On the basis of measuring the size, distribution and proportion of (false) heartwood
in Beech stems in the management unit of »Ravna Gora«, it is possible to draw
the folowing conclusions:


1.
Culmination of the heartwood diameter occurs between 1 and 4 m. from the butt
from which part it decreases towards butt end and tree crown.
2.
On the average greater diameters of heartwood occur in Beech stems on the
poorer sites as well as on the warmer southern and western slqpes.
3.
In a greater number of stems it was possible to establish a recurrent increase of
the heartwood diameter from 6 m. onwards with a second culmination at 8 m.
This culmination is smaller than the one occurring between 1 and 4 m. from the
butt end.
4.
The percentage of heartwood culminates between the butt end and 8 m. Here,
too, Beech stems from the poorer sites and warmer slopes display a higher percentage
of heartwood.
5.
The amount and proportion of heartwood depend on the ecological conditions of
the site.
6.
When estimating assortiments in Beech standing trees they will meet the JUS
(Yugoslav standards) as regards heartwood only if they are satisfactory in respect
of their outer face.