DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 41     <-- 41 -->        PDF

UČEŠĆE I RASPORED NEPRAVE SRŽI KOD BUKOVIH STABALA U


GOSPODARSKOJ JEDINICI RAVNA GORA


Ing. Stanko Tomaševski, Ravna Gora


Neprava srž (crveno srca) bukovih stabala, po JUS-u, je greška boje,
koja ne umanjuje čvrstoću drveta.


Kako se u praksi kod procjene bukovih stabala, često nalazimo u nedoumici,
a naročito kod procjene vrijednijih sortimenata, da li će procjenjeni
sortimenti, iako po vanjskim uslovima zadovoljavaju, moći zadovoljiti
i obzirom na učešće crvenog srca, proveli smo mjerenje promjera i
učešća crvenog srca na bukovim stablima.


Izvršena mjerenja trebala su nam dati odgovor na pitanje kako je
raspoređeno crveno srce u deblu bukve u longitatinalnom smjeru, kao i da
li postoji pravilnost u rasporedu neprave srži.


Podaci koje smo dobili vrijede za G. J. Ravna Gora, a obzirom na vrlo slične
sastojinske i stojbinske prilike, mogu korisno poslužiti i za šumarije Mrkopalj, Jasenak
i Gomirje.


Mjerenje smo izvršili u odjelima 145, 55 i 8. Uporedna mjerenja u komparativne
svrhe na manjem broju stabala, izvršena su u odjelima 34, 79, 108 i 52.


Kod odabiranja odjela u kojima smo vršili mjerenje, nastojali smo ujedno i da
ustanovimo, da li ekološke prilike staništa utječu na veličinu i raspored nepravog
srca. Radi toga odabrali smo jedan odjel s plitkim tlom i »toplom« ekspozicijom, jedan
sa srednje dubokim tlom i toplom ekspozicijom, te jedan sa srednje dubokim tlom i
»hladnom« ekspozicijom.


Odjel 145 je mješovita sastojina jele 0,6 i bukve 0,4 stablimične i grupimične
smjese. Teren je srednje strm sa vrtačama. Temeljno kamenje, vapnenci i dolomiti
izbijaju na površinu u neznatnoj količini. Tlo je srednje duboko, ilovasto i humozno.
Nadmorska visina 870—1020 m. Ekspozicija N, bonitet za bukvu I/II.


Odjel 55 je mješovita sastojina jele 0,4 i bukve 0,6 stablimične smjese. Teren je
strm sa vrtačama. Temeljno kamenje izbija na površinu u vidu većih blokova. Tlo
je plitko, ilovasto i humozno. Nadmorska visina 1000—1160 m. Ekspozicija W i SW,
bonitet za bukvu III.


Odjel 8 je mješovita sastojina jela 0,6 i bukve 0,4 stablimične smjese. Teren je
srednje strm. Tlo je srednje duboko, a kamenje izbija djelomično na površinu. Nadmorska
visina 1000—1120 m. Ekspozicija S i W, bonitet za II/III.


U odjelu 145 mjerenje crvenog srca je izvršeno na 51 stabala, u odjelu 55 na 61
stabala, a u odjelu 8 na 63 stabala.


Izvršena su mjerenja jednobojne, svijetle, crvenkasto-smeđa srži približno pravilnog
oblika, i smeđe srži nepravilnog oblika i nejednolične boje. Kod srži nepravilnog
oblika ustanovljivan je promjer srži aritmetskom sredinom iz nekoliko najkarakterističnijih
promjera, i zaokruživan na pune cm.


Mjerenja su izvršena do visine deblovine, koja se za bukovinu u G. J. Ravna
Gora kreće do 10 odnosno 12 m, do koje visine i dolaze najvrijedniji sortimenti, trupci
za ljuštenje i furnir, kao i pilanski trupci I. i II. klase.


Osim promjera srži na pojedinom prosjeku debla, ustanovljeno je i procentualno
učešće srži, t. j . odnos između površine srži i površine bijeli. Površina srži odnosno
površina bijeli ustanovljena je na temelju promjera srži i promjera debla odnosno
stabla.


Za mjerenje korištena su oborena stabla u sječinama DIP-a Ravna Gora. Obzirom
na to da je u svakom odjelu izmjeren prilično veliki broj stabala, podaci mjerenja
nisu prikazani tabelarno, nego u grafikonu br. 1 u kojem su iskazane prosječne vri


407
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 42     <-- 42 -->        PDF

jeđnosti za izmjere na stablima debljinskog razreda 40—50 cm. Mjerenja su izvršena
na stablima svih dimenzija, a iskazani su podaci za debljinski razred od 40—50 cm.
jer smo u tom debljinskom razredu imali najveći broj izmjerenih stabala.


Kako je iz grafikona br. 1 vidljivo prosječno najveći promjer neprave
srži imaju bukova stabla u odjelu 55, dakle na plitkom tlu, lošem bonitetu
(III), i toploj W i SW ekspoziciji.


Prosječno manji promjer nepravog srca imaju bukova stabla u odjelu
8 na srednje dubokom tlu, II/III. bonitetu i toploj ekspoziciji.
Prosječno najmanji promjer nepravog srca imaju bukova stabla u
odjelu 145, na srednje dubokom tlu, I/II. bonitetu i hladnoj N ekspoziciji.


Iz grafikona je također vidljivo, da kulminacija promjera neprave
srži nastupa između jedan i četiri m od panja, odakle više manje nepravilno
opada prema panju i prema krošnji. Opadanje prema panju je jače
(brže), nego što je ono prema vrhu krošnje.


Dalje se može konstatirati, da kulminacija promjera neprave srži nastupa
kasnije na stablima koja imaju prosječno manji promjer nepravog
srca.


Kod bukovih stabala u odjelima 8 i 145, može se konstatirati ponovni
porast promjera nepravog srca od 6 m dalje, s kulminacijom u 8 m. Kulminacija
na 8 m manja je od one između 1 i 4 m.


Porast promjera nepravog srca od 6 m dalje s kulminacijom u 8 m,
mogli smo konstatirati i na bukovim stablima u odjelima gdje smo vršili
uporedna mjerenja radi komparacije.


Kako smo već istakli izvršeno je i mjerenje promjera stabala odnosno
trupaca, na istim presjecima na kojima je mjeren promjer neprave srži,
odakle smo izračunavali površinu srži odnosno procentualno učešće srži.
Dobiveni rezultati iskazani su u grafikonu br. 2.


Kako je iz grafikona br. 2 vidljivo, kulminacija procentualnog učešća
neprave srži na bukovim stablima u odjelu 55 dolazi na 4 m, odakle opada
prema krošnji i prema panju. Opadanje učešća jače je prema krošnji, dok
u opadanju prema panju imademo još jedan maksimum na 1 m. Ovaj maksimum
manji je od onoga na 4 m.


Procentualno učešće neprave srži na bukovim stablima u odjelu 8 pokazuje
znatne nepravilnosti, s maksimumom na 8 m, te s još 2 maksimuma
jednakih vrijednosti na 3. i 5. m od panja, koji su niži od onoga na 8 m.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 43     <-- 43 -->        PDF

U odjelu 145 procentualno učešće neprave srži kulminira na 4 m od
panja, dakle na istoj visini od panja na kojoj kulminira i promjer neprave
srži.


Iz rezultata kojeg smo dobili na osnovu mjerenja, može se izvući zakjučak
da će nam procjenjeni sortimenti u bukovoj deblovini, ukoliko
odgovaraju JUS-u po vanjsokm izgledu, odgovarati i obzirom na veličinu
i učešće neprave srži.


Već smo napomenuli da smo kod odabiranja odjela u kojima smo
vršili mjerenje srži nastojali i da ustanovimo da li, ekološke prilike staništa
utječu na veličinu j raspored nepravog srca.


U tehnologiji drveta Ugrenovi ć navodi za nastanak neprave srži mišljenje
Tuzson-a , prema kojem je nepravo srce posljedica rastvaranja što ga u živome
drvetu izazivaju izvjesne gljive, odnosno reakcija kojom se drvo bori i zaštićuje
protiv napadaja gljiva, na taj način, da se u napadnutome drvetu sakupljaju gumene
tvari, a sudovi se pune tilama.


Povod pojavljivanja nepravog srca daju spoljašne povrede živog debla, za kojima
slijedi napadaj izvjesnih gljiva.
Kišpati ć u raspravi Pokusi zaštite bukovih trupaca od prešlosti, navodi novu
teoriju Zych e o uzroku crvenila te osrženja bukve.


Prema toj teoriji primarno se ne radi o djelovanju gljiva, odnosno o reakciji
drveta na napadaj gljiva. Po Zychi se radi o reakciji živog drveta (stojećeg ili oborenog),
na prodor kisika kroz sva otvorena mjesta (rane, čeona strana), kod određenog
kritičnog sadržaja vode u pojedinim dijelovima drveta. Zycha tvrdi, da i samo osržavanje,
a ne samo promjena boje drveta (crvenilo), u stojećeg drveta nastupa uslijed
prodora kisika u drvo. Napad gljiva je prema tom autoru sekundaran i ne mora u
svim slučajevima uslijediti.


Po mišljenju Kišpatića pokusi zaštite bukovih trupaca koje je izveo, govore u
prilog teorije Zyche, da je kisik iz zraka primaran uzrok crvenila i nepravog srca, a
ne, kako se dosada općenito smatralo prodor gljiva, odnosno reakcija drveta na taj
prodor. Prodor gljiva slijedi sekundarno.


Ne ulazeći u ocjenu navedenih teorija, iz naših istraživanja nužno se
nameću neki zaključci u pogledu veličine i učešća neprave srži, odnosno
odnosa neprave srži i ekoloških prilika staništa.


Možemo konstatirati da u pogledu rasporeda i učešća neprave srži
postoji izvjesna pravilnost. I promjer i učešće neprave srži manje je u
odjelima (sastojinama) na dubljem tlu (boljem bonitetu).


U još jačoj mjeri na veličinu i učešće nepravog srca utječe ekspozicija.
Promjer i učešće nepravog srca veće je u odjelima (sastojinama) na toplim
(S i W) ekspozicijama.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Prema napred iznesenom očito je da nepravo srce bukve ovisi o ekološkim
prilikama staništa (tlu i ekspoziciji).


Potrebna su još daljnja istraživanja da bi se utvrdio uzrok nastanka
neprave srži, odnosno ustanovilo da li je neprava srž patološkog porijekla,
ili je možda za izvjesna staništa normalna pojava.


Vrlo korisno bi po našem mišljenju bilo ispitati da li postoji zavisnost
između površine nepravog srca i veličine (volumena) krošnje.


Zaključak:


Na temelju izvršenih mjerenja o veličini, rasporedu i učešću nepravog
srca na bukovim stablima u gospodarskoj jedinici Ravna Gora, može se
zaključiti slijedeće:


1. Kulminacija promjera nepravog srca nastupa između 1 i 4 m od
panja, odakle opada prema panju i prema krošnji
2. Prosječno veće promjere nepravog srca imaju bukova stabla na
lošijim bonitetima, i na toplim (S i W) ekspozicijama.
3. U većem broju slučajeva može se konstatirati ponovni porast promjera
nepravog srca od 6 m dalje, s ponovnom kulminacijom na 8 m. Ova
kulminacija je manja od one između 1 i 4 m od panja.
4. Procentualno učešće neprave srži kulminira između panja i 8 m.
I ovdje bukova stabla na lošijim bonitetima i toplim ekspozicijama imaju
procentualno veće učešće nepravog srca.
5. Veličina i učešće nepravog srca ovisi o ekološkim prilikama staništa,
ekspoziciji i tlu.
6. Prilikom procjene sortimenata bukovine na panju, ovi će zadovoljiti
JUS-u obzirom na nepravo srce, ukoliko zadovoljavaju po vanjskom
izgledu.
PROPORTION AND DISTRIBUTION OF HEARTWOOD IN BEECH STEMS IN
THE MANAGEMENT UNIT OF »RAVNA GORA«


On the basis of measuring the size, distribution and proportion of (false) heartwood
in Beech stems in the management unit of »Ravna Gora«, it is possible to draw
the folowing conclusions:


1.
Culmination of the heartwood diameter occurs between 1 and 4 m. from the butt
from which part it decreases towards butt end and tree crown.
2.
On the average greater diameters of heartwood occur in Beech stems on the
poorer sites as well as on the warmer southern and western slqpes.
3.
In a greater number of stems it was possible to establish a recurrent increase of
the heartwood diameter from 6 m. onwards with a second culmination at 8 m.
This culmination is smaller than the one occurring between 1 and 4 m. from the
butt end.
4.
The percentage of heartwood culminates between the butt end and 8 m. Here,
too, Beech stems from the poorer sites and warmer slopes display a higher percentage
of heartwood.
5.
The amount and proportion of heartwood depend on the ecological conditions of
the site.
6.
When estimating assortiments in Beech standing trees they will meet the JUS
(Yugoslav standards) as regards heartwood only if they are satisfactory in respect
of their outer face.