DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 35     <-- 35 -->        PDF

no tek anamorfozirani oblik te jednadžbe


log y = log a + c log (—^r—)
\ 20 + x /
r! = A + c l (6)


ima oblik pravca, pa prema tome treba računati koordinate težišta prve
grupe


*--NT2 * = iJr2l0<-2öW) * - ir * =Frs^y v


i koordinate težišta druge grupe


(8)


^ = ^^=ir2l0K^rr)»^=N^=^-21ogy


t. j . upotrebiti varijable anamorfozirane jednadžbe
i = l =


log^oTx" ^ 1°gy
(x = prsni promjer, y = volumni prirast).


Koordinate težišta tih dviju grupa nanesu se na grafikon (na funkcionalni
papir) i kroz te dvije točke položi se pravac. Tako dobiveni pravac
zadovoljava uvjet, da je suma odstupanja od linije izjednačenja jednaka
nuli, te je time — na dosta jednostavan i jeftin način — postignut jedan
od uvjeta dobrog izjednačenja. Drugi uvjet — t. j . suma kvadrata odstupanja
je minimum — nije tom metodom postignut. Taj uvjet postiže se
samo pomoću metode najmanjih kvadrata. No i postignuće prvog uvjeta
(2A — 0) znači već, da je izjednačenje dosta dobro provedeno, jer se i taj
uvjet — kod grafičkog rada — postiže tek približno*. Osim toga metoda je
jednoznačna, ako su grupe dobro formirane (t. j . ako se držimo principa
da medijana x-iznosa bude granica), pa je prema tome bez subjektivnih
griješaka, moguća je kontrola i t. d.


Uvrštavanjem koordinata težišta dviju grupa [vidi jednadžbe (7) i (8)]
u jednadžbu pravca (6), dobili bismo dvije jednadžbe za dvije nepoznanice
A loga i c, pa bi se te jednadžbe mogle riješiti i tako izračunati iznosi parametara
A i c. No za praksu će biti jednostavnije, da se koordinate težišta
nanesu na funkcionalni papir (vidi strana ) i kroz te dvije točke položi
pravac, pomoću kojeg se onda mogu očitati izjednačeni volumni prirasti
za srednje promjere pojedinih debljinskih stepena. Da bi se koordinate
težišta mogle nanijeti, nacrtane su na funkcionalnom papiru i linearne
skale i i r\. Kod računanja koordinata težišta [vidi jednadžbe (7) i (8)] za
određivanje iznosa TJ — log y treba upotrebiti logaritamske tablice na 3 ili


* U našem slučaju nije zapravo ni prvi uvjet potpuno zadovoljen, jer se metodom
sredina dobije
2 (log y — log Y) = 0, a ne 2 (y — Y) = 0


No ako rasipanje podataka oko pravca izjednačenja nije veliko — a u našem slučaju
možemo pretpostaviti, da ne će biti preveliko, jer su volumni prirasti računati pomoću
aritmetičke sredine debljinskog prirasta u pojedinom debljinskom stepenu, onda ni
razlika između ta dva uvjeta ne će biti velika (Vidi na pr. Emrovi ć [4]).


401