DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1958 str. 32     <-- 32 -->        PDF

FUNKCIONALNI PAPIR ZA VOLUMNI PRIRAST


(Special logarithmic paper for the volume increment / d. b. h. relationship)


Dr. ing. Borivoj Emrović


1. Grafikon zavisnosti jednogodišnjega volumnog prirasta (jednog
stabla) i prsnog promjera ima oblik blago zakrivljene S-linije (vidi: Kle p
a c [1]). Ta je S-linija tako blage zakrivljenosti, da se u svom srednjem
dijelu — a taj je dio uglavnom interesantan za praksu — može dosta dobro
aproksimirati pravcem, kako je to predložio Klepac. Ipak se može reći, da
je pravac tek prva aproksimacija te linije, i da bi se bolja aproksimacija
mogla postići kakvom S-krivuljom. Za materijal, koji je istraživao K 1 e-
p a c [1] u jelovim šumama Gorskog Kotara, mogla bi se upotrebiti
jedna od Levakovićevih (vidi: Levakovi ć [2]) formula rastenja, kao
na pr.:
(b + xj (1)
gdje bi bilo


y = zT = jednogodišnji volumni prirast jednog stabla u kubnim me


trima (m3)


x = d = prsni promjer u centimetrima (cm)


a, b, c = parametri jednadžbe (konstante)


Na 8 pokusnih ploha, na kojima je K 1 e p a c [1] odredio volumne priraste,
veličina parametra b, izračunata iz grafički izjednačene krivulje metodom
odabranih točaka (vidi Levakovi ć [3], iznosi


1. Ruhač b = 52 5. Stari Zaturni . . . b = 27
2. Lisičine . . . . b = 25 6. Belevine ... . b = 13
3. Kupjački vrh . . . b = 58 7. Jasle II . . . . . b = 5
4. Crna Sušica . . . b = 28 8. Javorov Kal . . . b = 26
Prve četiri pokusne plohe nalaze se na vapnenaekoj podlozi, a druge
četiri na silikatnoj, pa bi se prema tim podacima moglo reći, da je na vapnencu
(preborni tip šume) veličina parametra b cea 2 do 3 puta veća,
nego na silikatu. Odabrat ćemo međutim samo jedan b iznos za svih osam
ploha i to b = 20 (geometrijska sredina svih osam b iznosa je 23, koja
je još zaokružena na 20). Ako se taj b -iznos uvrsti u formulu (1), dobivamo
jednadžbu


a(2)


[ 20+ x)


koja se može anamorfozirati. Logaritmiranjem jednadžbe (2) izlazi:


log y = log a + c log (^QT,?—) (3)


398