DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 40     <-- 40 -->        PDF

dovi na kršu, bujičarstvo i erozija tla na
kršu, gospodarenje sa šumama i šumskim
zemljištem na kršu, lovstvo na kršu, organizacija
šumarske službe na kršu, naučnoistraživački
rad i školstvo u šumarstvu na
kršu;


IV. Važnije privredne grane: industrija
i rudarstvo na kršu, elektroprivreda na
kršu, opskrba krša vodom, saobraćaj na
kršu, trgovina i zanatstvo na kršu, ribarstvo
(morsko i slatkovodno), te turizam i
ugostiteljstvo na kršu;
V. Ekonomika: ekonomski problemi krša
Jugoslavije (sumarni referat)) i ekonomski
problemi krša (po pojedinim Narodnim
Republikama).
Ne samo po broju i opsegu radova nego
i po kvaliteti, ovo je do sada n a j


STRANA STRUČNA LITERATURA


Krzysik F., Nauka o drewnie (Nauka o
drvetu), str. 899, si. 449, tab. 192 + 2, popis
literature 632 djela; Panstwowe wydownictwo
rolnicze i lesne, Warszava 1957.;
cijena 106 zlota.


Kao plod dugogodišnjeg rada poznatog
poljskog naučnog radnika i profesora šumarskog
odjela Visoke škole za poljoprivredu
i šumarstvo u Varšavi F. Krzysika,
izašlo je njegovo opsežno djelo »Nauka o
drewnie«. Djelo je namijenjeno za udžbenik
studenata šumarstva a kako sam autor kaže
u predgovoru treba da posluži i praktičarima
te naučnim radnicima u njihovom
radu.


Cijelo djelo je podijeljeno na XII. poglavlja.
Donosimo kratki pregled sadržaja
pojedinih poglavlja:


I. Osnovna svojstva i upotreba drveta
(str. 6—16). U ovom poglavlju je ukratko
prikazano značenje drveta kao sirovine
kako u svjetskim tako i u poljskim razmjerima.
Vrijednost drveta raste sa njegovom
preradom. Za ilustraciju toga pisac
navodi slijedeći podatak o odnosima vrijednosti
osnovne sirovine i proizvoda nastalih
preradom:
Vrijednost 1 m3 smrčevog celulo


znog drveta 100%>
Vrijednost 1 m3 smrčevog celulo


znog drveta prerađenog u ce


lulozu 400%
Vrijednost 1 m3 ´smrčevog celulo


znog drveta u obliku tekstilnog


vlakna 1800%>
Vrijednost 1 m3 smrčevog celulo


znog drveta u obliku vještačke


svile 4800°/o


veća i najpotpunija publikacija
o kraškom p o d r uč ju i o njegovoj
problematici. Obrađene teme imaju
trajnu vrijednost i predstavljaju solidnu
bazu ne samo za daljnje proučavanje problematike
ovog područja nego i za rješavanje
mnogih konkretnih problema. Recenzija
pojedinih radova prelazila bi okvir
ovog prikaza, koji ima samo informativni
zadatak, to više, što je o svim temama bilo
diskusije i na samom savjetovanju, te
što su poslužili za donošenje zaključaka na
sam_ Savjetovanju, a što će biti posebno i
u »Šumarskom listu« naknadno prikazano.


Sama publikacija je pregledno uređena
(urednik ing. D. Bura), a tehnički dobro
opremljena (litografija Saveznog zavoda za
statistiku).


O. Piškorić
II. Građa stabla i drveta (str. 17—133).
U ovom poglavlju obrađeni su građa stabla,
makroskopa i mikroskopska građa drveta,
kambij, kora, submikroskopska građa
staničnih stijenki i rentgenografsko ispitivanje
staničnih stijenki.
III. Tehničke greške drveta (str. 134—
292). Ovo poglavlje je izradio mgr. inž. A.
Korzeniowski. Tehničke greške drveta podijeljene
su na 5 grupa. To su: greške anatomske
građe, greške od vanjskih ozljeda
i klimatskih uzroka, greške uzrokovane
gljivama, te greške od insekata i drugih
životinja.
IV. Kemijska svojstva drveta (str. 293—
361). U ovom poglavlju obarđen je kako
elementarni sastav drveta tako odnos pojedinih
supstancija u drvetu.
V. Drvo kao sirovina u kemijskoj industriji
(str. 362—382). Najvažniji oblici kemijske
prerade drveta su: prerada u industriji
celuloze i papira, proizvodnja alkohola
i šećera koja se osniva na hidrolizi
drvnih otpadaka i drveta lošijeg kvaliteta,
ekstrakcija tanina, suha destilacija te proizvodnja
ploča vlaknatica, koju pisac ubraja
djelomično u kemijsku preradu drveta,
jer se defibracija drveta vrši fizičko-kemijskim
metodama.
VI. Drvo kao energetska sirovina (str.
383—404). Obrađena je ogrijevna snaga drveta,
drvo kao gorivo te drvo kao pogonski
materijal za strojeve.
VII. trajnost drveta (str. 405—443). Nakon
prikaza faktora o kojima ovisi trajnost
drveta donijete su i važnije metode zaštite
drveta, kao i načini ispitivanja trajnosti
drveta.
VIII. F.´zička svojstva drveta (str. 444—
692). Fizička svojstva drveta pisac grupi