DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 38     <-- 38 -->        PDF

rena i korenskih dlaka kod biljaka Pinu s
nigra i Robinia pseuđoacacia
na različitim temperaturama podloge; dr.
ing. Mihailo Antić : Melioracija refuliranog
peska kao osnova za ozelenjavanje terena
Novog Beograda; ing. Nikola E i ć:
Prašuma Peručica; W. E. B u 11 a r d-Portland,
Oregon SAD: Sistem korišćenja zemljišta
u Jugoslaviji; ing. Radovan Ivko v
i ing. Vojislav Stojanovski: Neka iskustva
iz veštačkog podizanja šuma u
SAD.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo. Br. 1/3
1958.: Ing. M. Dučić : Dosadašnji uspesi i
budući zadaci na ostvarenju Društvenog
plana razvoja šumske privrede u periodu
1957—1961 g.; ing. A. Postnikov: Racionalnije
iskorištavanje drveta primjenom
tehnike lijepljenja; ing. M. Eić: Primjena
fotogrametrije u američkom šumarstvu;
ing. B. Begović : Iskorištavanje naših
suma u prošlosti za proizvodnju katrana;
ing. M. An dro i ć: Izbor sastojina za suzbijanje
gubara aviometodom i rentabilitet
ovog suzbijanja; dr. ing. M. Čirić :
Problem klasifikacije pođzolastih zemljišta;
ing. M. H a d ž i a h m e t o v ić: O šumskim
štetama i o organizaciji zaštite šuma
na fakultetskom šumskom dobru »Igman«;
ing. V. Stefanović: O novom nalazištu
maljave breze u Bosni i Hercegovini.


Br. 4/6: Šalim Č e r i ć: Zaštita šume u
svjetlu sprovođenja Zakona o šumama;
ing. B. Begović: Zaštita šuma od požara
u periodu otomanske vladavine; ing. N.
Eić : Nove tabele drvnih masa za smrču;
ing. M. Močević: Osvrt na neka iskustva
pri gradnji šumskih cesta; ing. V. J e1
i č i ć: Neka iskustva pri polaganju osovine
šumskih komunikacija; ing. S. Vuči
jak i ing. N. Pro li ć: Materijalni položaj
osoblja zaposlenog u drvnoj industriji
Bosne i Hercegovine u 1957. godini; ing.


I. Klemenčić: Iz teorije šumskih saobraćajnica.
GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana.


Br. 1. 1958.: O prekrajanju drvne sirovine,


doc. ing. Zdravko Turk ; Šume i stelja


renje u Beloj Krajini, Miroslav B a j t.


Br. 2/3: Ing. Dagman F a j đ i g a: Vege


tativne melioracije na bujici Belci; ing.


Mari j a S t i p 1 o š e k: Pošuml j a van j a sa


stanovišta privrednog računa; ing. Vlado


Jenko : Vegetativno, razmnožavanje sive


topole.


Br. 4/5: Prof. dr. ing. Aleksandar
Ugrenović : Karakteristične osobine
šumskog gospodarenja; ing. Adolf S v e tličić
: Planski razvitak šumarstva u periodi
1957-1961; ing. Vladislav Be l tram ,
ing. Franjo J u r h a r i ing. Miran B r i


nar : Ciljevi i zadaci slovenačkog uzgajanja
šuma ;dr. ing. Rudolf Pipan : Usklađivanje
uređenja šuma; prof. ing. Jože
Slander : Prezimi ja van je potkornjaka u
tlu; prof. Paavo Aro : Nov predlog o jedinstveno-
m proučavanju rada i radnog
vremena u šumarstvu.


Br. 6/7: Prof. dr. Ernest Mayer : Pregled
spontane dendroflore Slovenije; Alojz
Šercelj : Palinologija i njezina važnost
za šumarstvo; prof. Paavo Aro : Nov predlog
o jedinstvenom proučavanju rada i
radnog vremena u šumarstvu.


LES — Ljubljana. Br. 1. 1958: Viktor
Šenica : Poteškoće u opskrbi sa celuloznim
i rudničkim drvom; ing. Bertil S e-
grin : Upotreba otpadaka u šumarstvu i
drvnoj industriji za proizvodnju ploča
vlaknatica; ing. Janez Je r man : O upotrebi
ulja u površinskoj obradbi drva; ing.
Miloš Slovnik : Deset godina odjela za
drvnoindustrijsku obradbu na tehničkoj
srednjoj školi u Ljubljani; Tri nove sveske
drvnoindustrijske knjižice; ing. Janez
Jerman : O površinskoj obrđdbi drva.


Br. 2/3: Ing. Adolf S v e 11 i č i ć: O
smjernicama razvitka industrijske preradbe
drva u razdoblju 1957. do 1961. g.; ing.
Stane Bonač : Papir i šuma; Dipl. ing.
Hans H. F i c k 1 e r: Način kako da se poboljšaju
tehnološke osobine ploča vlaknatica
obzirom na upijanje vode i bubrenje.
Svetozar S robot : Problem prerade izluženog
drva u tvornici u Sevnici;
Polde Pristavec: Lakiranje — najveći
problem u drvnoj galanteriji; Deset godina
poduzeća Slovenijales 1948—1958; ing.
Miloš Slovnik: Opažanja u vezi s tečajem
za brušenje listova testera.


Br. 4: Ing. Lojze 2 um er: Ambalaža u
proizvodnom programu drvne industrije;
Bogo Šramel : Trgovina drvetom u Sloveniji
1957. g.; ing. Janez Jerman : Najbolji
način površinske obradbe drvnih proizvoda
na visoki sjaj; ing. Rudolf C i v id
i n i .´Dokumentacija o pločama ivericama
i vlaknaticama.


Br. 5: Pismo maršala Tita trećem kongresu
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Jugoslavije; ing. arh. Niko
Kralj : Današnje evropsko pokućstvo;
ing. H. Fickler i L. E. Lundrnark:
Pokusna proizvodnja ploča iverica iz neobrađenog
materijala; ing. Janez Jer man
: Kvalitetna domaća lužila za drvo;


P. P.: Novi stroj za piljenje okruglica i cjepanica.
DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb. Br.
1/2: Prof. dr. Ivo H or vat: Istraživanja
tehničkih svojstava jelovine iz Gorskog
Kotara; ing. Marijan Brežnjak: O pro