DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 36     <-- 36 -->        PDF

5. Pošto u prijedlogu Zakona o šumama
nema nikakove specifične odredbe za Krš,
a isti se pojavljuje kao posebni problem
kojega treba detaljno razraditi, a naročito
po pitanju financijske i organizacijske šumarske
službe, a u vezi donesenih zaključaka
Savjetovanja o. Kršu u Splitu 1958.
god. ukazuje se potreba, da se hitno osnuje
posebna komisija, koja će razmotriti taj
problem i donijeti teze za sastav prijedloga
Zakona o Kršu.
U komisiju su određeni slijedeći drugovi:


Radovčić ing. Ante, Šimunović ing. Milivoj,
Horvat ing. August, Pužar ing. Miloš,
Vučković Nikola, Čolović ing. Ilija,
Tkalčić ing. Branko i Novaković ing. Mladen.


DOMAĆI STRUČNA LITERATURA


Dr. S. Živojnović: ZAŠTITA SUMA


Naš poznati stručnjak za zaštitu šuma
i šumarsku entomologiju profesor beogradskog
Šumarskog fakulteta dr. Sveti slav
Živoj ino vi ć, objavio je nedavno
knjigu — Zaštita šuma — u izdanju
Naučne knjige, Beograd.


Ovo djelo, prvo ove vrste u našoj zemlji,
obuhvata materiju Zaštite šuma u četiri
dijela.


U prvom, uvodnom, dijelu autor je iznio
opasnosti koje ugrožavaju šumu i štete
koje otuda nastaju, predmet i zadaci zaštite
šuma te odnos zaštite šuma i drugih
šumarskih nauka.


U drugom dijelu obrađeni su abiotski
štetni uticaji, oštećenja i i zaštita šumskog
zemljišta, štete od atmosferskih uticaja
(žega, suša, mraz, kiša, snijeg, lavine, inje,
oluje i dr.) šumski požari i štete od dima.


Treći dio obuhvata štetne faktore biot


ske prirode. Ovamo spadaju štetočine bilj


nog pofijekla( korov, imele, lišajevi i fi


topatološke gljive), fitopatogene bakterije


i virusi. Posebno su obrađene bolesti na


drveću lišćara a posebno na drveću četi


njara. Bolesti su opisane sistematski: na


korijenu, stablu, lišću odnosno iglicama.


Posebno poglavlje obuhvata bolesti biljaka


u šumskim rasadnicima.


U ovom dijelu opisane su korisne živo


tinje (sisari, ptice, insekti, pauci)) i štetne


životinje (domaća stoka, šumska divljač,


sitni glodari, ptice i insekti). U poglavlju


o štetnim insektima autor je obradio ukratko
razviće insekata a zatim se osvrnuo na
njihovo značenje za šumsko gospodarstvo,
masovno razmnažanje te na mehaničke,
Prijedlog treba izraditi do konca XI.
mjeseca o. g.


Bivše Stručno udruženje razradilo je
svojevremeno prijedloge za rješavanje
problema privatnih šuma u NRH. Kako su
se od donošenja prijedloga do danas prilike
bitno izmjenile, potrebno je te prijedloge
nadopuniti odnosno izmjeniti, te se u
tu svrhu predlaže osnivanje komisije.


Donosi se zaključak, da u tu komisiju
uđu slijedeći drugovi:


Savić Đuro, Pavša ing. Ivo, Mihić ing.
Josip, Došen ing. Jerko, Motal ing. Zdravko,
Dobrosavjević ing. Predrag i Štetić ing.
Vladimir.


Wirth Milivoj


I ČASOPISI


kemijske i biološke mjere borbe protiv
njih. Zaštita od štetnih insekata opisana
je po redovima (Homoptera, Coleoptera,
Lepidoptera) posebno za lišćare a posebno
za četinjare. I ovdje su rasadnici tretirani
u posebnom poglavlju: Štetni insekti rasadnika.


Četvrti dio sadrži zaštitu šuma od čovjeka.
Do sada se obično govorilo o štetama
koje u šumama čine neuposlena lica
ili šumski radnici. Autor je opisao kakove
štete mogu nanijeti šumama i sami vlasnici
šuma (momentani interesi), zatim stručnjaci
rukovodioci nepravilnim poslovanjem
u procesu proizvodnje (nepravilno gazdovanje)
te uslijed propusta u sprovođenju
zaštitnih mjera.


Pod naslovom štete od neuposlenih lica
opisane su štete: pri korišćenju sporednih
šumskih proizvoda i šumskih prekršaja
(uzurpacije šuma, bespravne sječe, pustošenje,
krčenje, oštećivanje stabala), štete
od turizma, javnog saobraćaja, električnih
postrojenja, rudnika, industrijskih poduzeća,
vojske i ratova.


Na kraju knjige autor donosi osnovnu
literaturu kojom se služio pri sastavu knjige
i registar stručnih termina.


Knjiga ima 388 strana i bogato je ilu


strirana sa 232 slike od kojih je većina ori


ginalna.


Ovu knjigu sa zadovoljztvom su dočekali
i primili ne samo naši studenti već i
stručnjaci na terenu. Zaista se već dugo
vremena osjećala potreba jedne savremene
knjige o zaštiti šuma na našem jeziku i za
naše prilike. Udžbenika ove vrsti nema
mnogo niti u svjetskoj stručnoj literaturi.
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Većina autora ograničavala se na šumarsku
entomologiju i fitopatologiju, a tek
mali broj obuhvatio je zaštitu šuma kao
kompleksnu nauku. Najnovije djelo te vrste
od prof. F. Schwerdtfegera na njemačkom
jeziku nije bilo dostupno našim stručnjacima.
Iako je to nesumnjivo odlično
djelo eminentnog stručnjaka na području
zaštite šuma, ono nije moglo naglasiti
mnoge probleme koji izviru iz naše prakse.


Knjiga prof. Zivojnovića ispunila je
stoga veliku prazninu u našoj stručnoj literaturi,
a njena je vrijednost upravo u
tome što je to zbir problema i iskustava
iz naše vlastite prakse.


Autor je potpuno ispravno odredio mjesto
zaštite šuma u šumarskoj nauci uopće
i u odnosu na osnovne šumarske nauke.
Zadaci šuma sastoje se u: dijagnozi štete,
utvrđivanju uzročnika te određivanje preventivnih
i represivnih mjera. Najzad autor
naglašuje sistematsku zaštitu koja prožima
čitav sistem poslovanja u šumi.


Autor je^svojom knjigom razbio mišljenje
strano svima šumarskim stručnjacima,
koje nažalost i kod nas zastupaju pojedinci,
a koje negira zaštitu šuma kao nauku
i sve probleme svode na šumarsku entomologiju
ili fitopatologiju. Potpuno je krivo,
a to izlazi iz djela prof. Zivojnovića,
gledati štetnog insekta ili štetnu gljivu a
ne gledati sami objekt koji treba zaštiti


t. j . šumu. Pri tome su preventivne mjere
one koje trebaju dominirati u zaštiti šuma.
Na tim mjerama, a ne na suzbijanju,
treba da se bazira šumsko poslovanje. Mjere
suzbijanja, kaže autor, uzeti će se samo
kao krajnje sredstvo. —i Zaštita je sve do
nedavna bila nerazvijena. — (str. 29). Ona
je gutala materijal šumarske entomologije
i fitopatologije, a za pravo gradivo u tim
udžbenicima nije balo mjesta. Ostaje sve
do nedavna nauka koja nabraja šumske
neprijatelje i razna zla, daje mjere njihova
suzbijanja a ne radi svoj glavni posao:
formulisanje zahtjeva šumskom poslovanju
u vezi sa zaštitom šuma. —
Dosljedan ovoj koncepciji autor je izvanredno
uspio da cijeloj knjizi dade
stručni šumarski pečat. On je znao da odredi
opseg koji je potreban dati samom
uzročniku štete da ne izgubi iz vida ono
što je bitno: ugroženi objekt, šumu. Potrebno
je poznavati uzročnika i njegove
slabe točke, ali je potrebno poznavati i šumu,
njen život, što je slabi a što joj daje
otpornost. Mnogi uzročnici su van naših
snaga, njima ne možemo vladati (vjetar,
oluja i dr.). U tim slučajevima upućeni smo
na šumu, u njoj samoj tražiti mogućnost
kako se ovoj višoj sili oduprijeti. A to zah


tijeva da zaštitar bude dobar ekolog, liječnik,
koji dobro poznaje svog pacijenta.


Autor je opisao sve operacije u produkciji
šuma od njenog početak do sječe, pri
kojima se mogu uzrokovati štete. Bilo da
se radi o sakupljanju sjemena bilo o paljenju
ugljena ili eksploataciji šuma, čovjek
stručnjak ili nestručnjak, seljak ili
radnik, industrijalac ili vojnik, notice ili
iz neznanja, stvara štete ili stvara uslove
da biotski ili abiotski faktori započmu sa
svojim štetnim djelovanjem. Ono što je
daje još veću vrijednost ovoj knjizi jesu
primjeri iz našeg vlastitog iskustva. Uzurpacije
šuma, bespravna sječa, razna oštećivan
ja stabala i pustošenja šuma dokumtiarni
su sa brojevima nad kojima se moramo
zamisliti.


Iz ovog izlazi: Zaštita šuma je u većini
slučajeva u rukama stručnjaka, šumara.
On šumu stvara, njeguje i iskorištava. Njegova
je dužnost da osigurana .nesmetanu
produkciju. Zaštita šuma — djelo prof. Zivojinovića
biti će svakome stručnjaku putokaz,
kako će to postići.


Androić


ŠUMARSTVO — Beograd. Br. 1/2 1958.
Članci: Ing. Stevan Kolarović: Uređenje
šuma i turizam; ing. R. Ivkov: O
introdukciji stranih vrsta drveća; dr. T.
Bunuševac: Uloga šušnja u pojavi erozije
zemljišta; ing. M. Simonović: i
ing. A. Janković : Jednostavniji način
nivelanja pri trasiranju šumskih putova i
železnica; dr. ing. Pejoski : Terpentinska
industrija Poljske; ing. D. M a š i r ević:
Hemiska ispitivanja bosanske bukve.


Br. 3/4: Dr. Z. Miletić: Prilog poznavanju
sušenja bukve na južnom Kucaju;
ing. M. Jovanović: Neka zapažanja o
uticaju svetlosti na proizvodnju drvne mase
kod hrasta; dr. ing. V. Popovi ć i ing.


D. Stošić : Izbor ob lovine za izradu greda
maksimalne nosivosti; ing. D. J ed l o v-
ski: Temperatura tla pod kamenim pločama;
ing. D. Pejović : Prilog poznavanju
strukture i prirasta u čistoj bukovoj
sastojini karaktera prašume u predelu
»Ćosin Grob« —. Grdelička Klisura; ing.
V. Hafić : Crveni hrast (Q. borealis) —
Anatomska građa i neka tehnička svojstva.
Br. 5/6: Dr. V. Jovanović i A. Tucović:
Prethodno saopštenje o hibridizaciji
topola u god. 1957; ing. Svetislav Radulović
: Ogledi nege šuma zapadnog
Srema; dr. ing. Cedomir Janković: Integralne
melioracije planinskih i pretplaninskih
slivova; dr. Milica Corovi ć i dr.
Leposava Stjepanović: Rastenje ko


363