DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1958 str. 35     <-- 35 -->        PDF

čl. 102. istog Zakona izvrši promjena statuta
sadašnjeg Instituta za šumarska i
lovna istraživanja u ustanovu šumske privrede.


Na taj način ustanova za šumarska i
lovna istraživanja dobit će sadržaj rada
neposredno od šumsko privredne operative,
koja će mu osigurati odgovarajuća
financijska sredstva za taj rad.


U svrhu što neposrednijeg rješavanja
posebnih aktuelnih problema, ustanova za
šumarska i lovna istraživanja može na terenu
gdje se pojavi takav posebni problem,
osnivati specijalizirane stanice.


3) Formiranjem ove ustanove nije riješeno
tko će se baviti proučavanjem, istraživanjem
i rješavanjem problema šumarske
struke putem naučnih metoda i postupaka,
pa se preporuča, da se u tu svrhu
formira naučna ustanova u smislu čl. 2.
stava 1. Zakona o organizaciji naučnog
rada.


Ovakovu naučnu ustanovu trebalo bi
osnovati u sklopu Šumarskog fakulteta.
S tim u vezi potrebno je izvršiti reorganizaciju
sadanjeg Zavoda za šumske po-,
kuse na Šumarskom fakultetu, tako da isti
preraste u gore pomenutu ustanovu po čl.


2. stav 1. Zakona o organizaciji naučnog
rada. Iznašajući gornje novom odboru Sekcije
za šumarstvo Polj. šumarske komore
NRH, a u vezi postojećeg Zakona o organizaciji
naučnog rada, razvila se diskusija
i došlo se je do slijedećih zaključaka:
Institut za šumarska i lovna istraživanja
Hrvatske ulazi u sklop zakona o organizaciji
naučnog rada t. j . njegov je rad
istraživačkog karaktera. Nadalje razmatrajući
dosadašnji rad Instituta, došlo se
je do zaključka, da bi Institut imao uz zadatak
instruktaže i ekspertize pretežno
naučno istraživački karakter.


Prema gore navedenoj funkciji Insti


tuta, a u okviru postojećeg Zakona o or


ganizaciji naučnog rada, postoje dvije mo


gućnosti osnivanja i financiranja Instituta.


Prva je da takovu ustanovu


osnuje Poljoprivredno šumar


ski fakultet, a druga da takovu


ustanovu osnuj e Republička ko


mora.


Institut osnovan pri Polj. šumar, fakultetu
u Zagrebu ima prednost što su nastavnici
na fakultetu silom zakona povezani
u radu Instituta, gdje preuzimaju i
vode pojedine teme. Taj način osigurava
povezanost nauke i prakse putem obrade
aktuelnih tema kao i primjenama naučnih
dostignuća u život. Financiranje je osigurano
budžetom. U tom slučaju bilo bi potrebno
da se kod Instituta osnuje posebni
odjel, koji bi se bavio direktnom sarad


njom sa praksom putem raznih aktuelnih
ekspertiza, referata, predavanja, demonstracija
i slično. Taj način rada osigurao
ha brzu primjenu naučnih tekovina u
praksi, garantirao kvalitet naučnih radnika
u Institutu kao i razradu problema
prakse na Fakultetu.


Institut osnovan pri Polj. šumarskoj
komori bolje osigurava povezanost rada
Instituta sa potrebama operative. Institut
kao organ Komore, koja je predstavnik
proizvođača bolje će moći da udovolji prioritetnim
i aktuelnim potrebama operative.
Na ovaj su način stvarno osigurana
potrebna financijska sredstva za nesmetani
rad Instituta, čiji bi rad morao biti kontinuiran,
radi samog karaktera šumske
proizvodnje. Pri ovakovoj organizaciji
omogućen je izbor aktuelnih tema neophodnih
našoj šumskoj privredi. Institutu,
kao organu Komore, omogućeno je time
osnivanje pokusnih ploha i ostalih ispitivanja
neophodnih za unapređenje šumske
privrede. Na taj način omogućeno je sudjelovanje
Fakulteta pri obradi konkretnih
problema time, što bi profesori putem suradnje
u Institutu bili u tijesnoj vezi sa
operativom, a ujedno bi objekti Instituta
služili u nastavne svrhe što neposredno
doprinosi boljem stručnom usavršavanju
mladih stručnih kadrova.


Odbor Sekcije donosi zaključak, da je
potrebno za alternativu da Institut bude
pri Polj. šumarskoj komori anketirati sve
članice, kako bi dobili njihovo mišljenje
po tom pitanju. Ujedno se donaša zaključak,
da treba predložiti Upravnom odboru
Polj. šumarske komore gornji problem na
konačno rješenje.


3. Za obradu i prijedlog o donošenju
načina obračunavanja šumske takse, predlaže
se slijedeća komisija:
Butković ing. Mato, Benić dr. Robo,
Miočinović Pero, Knezović ing. Jure, Lulić
ing. Stjepan, Sabadi Rudi, Vuković ing.
Tomo, Potočić dr. Zvonko., Lončar Vlado i
Novaković ing. Mlade.


Ista komisija ima zadatak da donese
prijedlog o novoj šumskoj taksi, te u vezi
s time, da predloži i potrebne nadopune i
izmjene u cjeniku šumskih proizvoda.


4. Drug Savić izvješćuje odbor, da je
prijedlog o posebnom odjeljenju pri Srednjoj
šumarskoj školi sa skraćenim programom
i Pravilnikom predložen Sekretarijatu
za prosvjetu i kulturu, te da je isti
sa svojim prijedlogom predložio na sa-
glasnost Saveznom Sekretarijatu za prosvjetu
i kulturu FNRJ.
U isto vrijeme predložen je i plan financiranja
tog odjeljenja pri Srednjoj šumarskoj
školi.